Главная страница 1страница 2


Міністерство освіти і науки Україні

Харківська національна академія міського господарстваЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань

(для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання спеціальностей

6.090603 - ЕСЕ, 6.092202 - ЕТ, 6.090605 - СДС)

Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» та виконання контрольних завдань(для студентів 2,3 курсів заочної форми навчання спеціальностей 6.090603 - ЕСЕ, 6.092202 - ЕТ, 6.090605 - СДС) / Укл. д.т.н Рой В.Ф., доц., к.т.н Д'яков Є.Д. Харків: ХНАМГ, 2007. 32 с.


Укладачі: д.т.н В.Ф. Рой,

доц., к.т.н. Є.Д. Дьяков

Резензент: д.т.н. О.Г. Гриб

Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”, протокол № 6


від 29.01.2007р.

Однією із найважливіших умов стабільного розвитку економіки держави є надійне функціонування систем енергозабезпечення. Сучасна електроенергетика використовує в елементах конструкцій надзвичайно широкий спектр різноманітних, електротехнічних матеріалів від механічних, фізико-хімічних та ін. властивостей яких значною мірою залежить надійність роботи електроенергетичного обладнання. Тому актуальним завданням забезпечення систем електроспоживання якісним обладнанням є розробка і впровадження нових, більш якісних матеріалів з кращими функціональними й експлуатаційними характеристиками.

При проектуванні та розробці нових електротехнічних приладів і обладнання з покращеними характеристиками знання електрофізичних, фізико-технічних та механічних властивостей використованих матеріалів є обов'язковою умовою раціонального вирішення цього завдання. Забезпечення високої надійності роботи електроенергетичного обладнання грунтується насамперед на чітких уявленнях про процеси, що відбувається в матеріалах протягом їх експлуатації, знаннях про методи профілактичного контролю та випробування електротехнічних виробів на їх основі, вимогах діючих ДСТУ, нормативних та технічних умовах їх використання. Це є гарантом надійної роботи електричних мереж і всього комплексу енергетичного обладнання: генераторів, трансформаторів, комутаційних апаратів, компенсуючих пристроїв та ін., в конструкції яких використовують електротехнічні матеріали. Вони знаходяться під впливом різноманітних зовнішніх факторів, у тому числі сильних електромагнітних полів, високих температур, статичних та дінамічних навантажень, атмосферних впливів. Тому знання умов забезпечення стабільності параметрів цих матеріалів під дією вказаних факторів є важливим для забезпечення безперебійного функціонування електрообладнання і всієї електроенергетичної системи в цілому.

Таким чином курс «Електротехнічні матеріали» можна розглядати як одну з базових дисциплін для всіх електротехнічних і електроенергетичних спеціальностей, оскільки в ній комплексно розглядаються властивості матеріалів, у тому числі в реальних умовах експлуатації електроенергетичного обладнання.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основною формою роботи студентів заочної форми навчання є самостійне вивчення матеріалу за рекомендованою літературою. Особливу увагу слід приділити вивченню електродінамічних явищ, що протікають в електротехнічних матеріалах у процесі експлуатації. Це необхідно для засвоєння фізичної суті кожного явища, дозволить з'ясувати механізми фізичних процесів, що відбуваються в матеріалах при дії на них різних зовнішніх факторів, у першу чергу високих напруг і сильних електромагнітних полів, а також температури, вологи, механічних навантажень.

Аналітичні вирази, наведені в теоретичній частині курсу необхідні для проведення практичних розрахунків. З метою кращого засвоєння термінів і визначень, що застосовуються в даному курсі, доцільно користуватися формулюваннями, наведеними в ГОСТах.

У процесі вивчення курсу студенти повинні виконати одну контрольну роботу, згідно з програмою, а також лабораторні роботи.

До заліку допускаються студенти, які виконали в повному обсязі лабораторні роботи і мають зараховану контрольну роботу.
2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Основна

1. Справочник по электротехническим материалам. В 3-х т. / Под ред. Ю.В. Корицкого и др. / -М.: Энергоатомиздат, 1986.

2. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В. и др. Электротехнические материалы. –Л.: Энергоатомиздат, 1985. -304 с.

3. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. –М.: Энергия, 1982. -320 с.

4. Преображенский А.А., Бишард Е.Г. Магнитные материалы и элементы. –М.: Высш. шк., 1986. -350 с.

2.2. Додаткова

5. Электротехнические материалы. Справочник. / Сост. В.В. Березник, Н.С. Прохоров и др. М.: Энергоатомиздат, 1963. -804 с.

6. В.В. Пасынков, В.С. Сорокин. материалы электронной техники. -М.: Высшая школа, 1966. -365 с.

7. ГОСТ 2155-80 Материалы диэлектрические. Термины и определения.

8. ГОСТ 19880-80 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

9. ГОСТ 2265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения.

10. ГОСТ 22622-77 Материалы полупроводниковые. Термины и определения.

11. ГОСТ 19693-81 Материалы магнитные. Термины и определения.


3. РОБОЧА ПРОГРАМА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗДІЛІВ КУРСА

3.1. Вступ

Предмет і зміст курсу. Загальні відомості про електротехнічні матеріали. Роль і значення електротехнічих матеріалів у сучасній електротехніці й електроенергетиці. Короткий зміст вимог ГОСТ, що до електротехнічних матеріалів

Основні відомості про будову речовини. Кристалічний та аморфний стан. Віди кристалічних граток та їх зв'язок з властивостями матеріалу. Зонна теорія твердих тіл. Планетарна модель атома Резерфорда.

Розвиток виробництва електротехнічних матеріалів в Україні і за кордоном. Екологічні вимоги. Охорона праці та техніка безпеки при виробництві і використанні електротехнічних матеріалів. Питання охорони навколишнього середовища від забруднення і утилізації відходів виробництва електротехнічних матеріалів.

[2, 3 c.9-15].

Методичні вказівки


Необхідно чітко засвоїти роль і значення електротехнічних матеріалів в розвитку і успішному функціонуванні електроенергетики.

Основну увагу слід приділити класифікації електротехнічних матеріалів за електричними та магнітними властивостями. Необхідно засвоїти типи зв'язків матеріалів, а також особливості будови та типи дефектів у твердих тілах та їх вплив на фізико-механічні і електричні характеристики матеріалів.


3.2. Електроізоляційні матеріали

Класифікація діелектриків. Газові, рідкі й тверді діелектричні матеріали. Воскоподібні речовини: парафін, церезін, бітум та компаунди. Природні смоли: каніфоль, щеллак, бурштин. Штучні смоли: полістірол, вініфлекс, полієтілен, політетрафторетілен, фенолформальдегідні, крезольні, поліамідні, гліфталеві, поліхлорвініл, органічне скло, поліефірні смоли, епоксидні смоли, поліуретан.

Каучукоподібні матеріали. Натуральний та синтетичний каучук. Гнучка резина та ебонит. Пенопласти та поропласти.

Кремнійорганічні електроізоляційні матеріали. Кремнійорганічні рідкі й тверді діелектрики. Електроізоляційні матеріали на основі кремнійорганічних речовин: лаки, емалі, склотканини, пластмаси.

Рослинні олії. Світлі олійні лаки та олійно-бітумні лаки. Лаки з летучими розчинниками. Емалі. Клейові лаки (екскапонові та ін.). Синтетичні рідкі діелектрики. Совол і совтол.

Целюлозні волокнисті матеріали й шовк. Структура волокна. Водопоглинання волокнистих ізоляційних матеріалів лаками, рідкими діелектриками, компаундами. Призначення просочення. Вплив просочення на властивості волокнистих матеріалів. Комбінована ізоляція (ПМІ, МБІ). Теплове старіння органічної ізоляції. Ізоляційні властивості деревини та її застосування. Пластмаси на основі ефірів целюлози. Плівкова ізоляція з ефірів целюлози та її властивості.

Електроізоляційний папір: конденсаторний, кабельний та ін. Текстильні матеріали: пряжа, тканини, лакотканини. Натуральний і штучний шовк. Капрон і нейлон.

Скло в якості ізоляційного матеріалу. Структура скла. Вплив хімічного складу скла на його фізичні, електричні та механічні властивості. Термічна обробка скла. Плавлений і кристалічний кварц. Вакуумне скло. Конденсаторне скло і емалі. Скловолокно. Склотканини. Сіталли.

Керамічні діелектрики. Класифікація кераміки за складом і призначенням. Технологія виготовлення керамічних виробів. Властивості кераміки залежно від її хімічного складу й структури. Установочна та конденсаторна кераміка. Тітанова кераміка. П'єзо- та сегнетокераміка. Вакуумна та світлопрозора кераміка. Полікор і монокор.

Слюда й слюдяні матеріали. Конденсаторна слюда. Мікалекс та міканіти. Азбест і азбестові матеріали. Компаундні діелектрики.

[2 c.86-164]

Методичні вказівки


При вивченні даного розділу слід звернути увагу на класифікацію електроізоляційних матеріалів за агрегатним станом та хімічним складом. Корисно запам'ятати назву найбільш поширених електроізоляційних матеріалів, враховуючи їх конкретне застосування.

Кожен тип ізоляційного матеріалу має характерні властивості, свою технологію виготовлення та сферу застосування. У зв'язку з цим при вивченні конкретних типів ізоляційних матеріалів слід звернути увагу на їх характеристики, вивчити вплив різних зовнішніх факторів на їх параметри й встановити можливості практичного застосування.

Особливу увагу треба приділити технології отримання різних типів ізоляційних матеріалів, що дає змогу оцінити її вплив на їх основні характеристики.


3.3. Електричні властивості діелектриків

Явище поляризації діелектриків. Види поляризації. Електричні заряди в діелектриках та їх взаємодія із зовнішнім електричним полем. Механізм виникнення поляризації та її аналітичний вигляд.

Поняття діелектричної проникності та її зв'язок з процесами поляризації. Температурна й частотна залежність діелектричної проникності діелектриків з різним типом поляризації. Сегнето- та піроелектрики.

Природа електричної провідності діелектриків. Механізми електричної провідності газових, рідких і твердих діелектриків і вплив на неї зовнішніх факторів.

Питомий об'ємний та поверхневий опір твердих діелектриків і вплив на них зовнішніх факторів: температури, напруженості електричного поля, вологості та ін.

Механізм діелектричних втрат. Векторна діаграма та еквівалентна схема заміщення діелектрика. Тангенс кута діелектричних втрат та його фізичний зміст. Температурні й частотні залежності діелектричних втрат. Діелектричні втрати в неоднорідних діелектриках.

Пробій діелектриків. Механізми й основні закономірності пробою газових, рідких і твердих діелектриків. Електричний і тепловий пробій твердих діелектриків. Пробій неоднорідних діелектриків. Розряд по поверхні твердого діелектрика. Ковзний розряд. Строк служби та надійність електричної ізоляції. Залежність електричної міцності діелектриків від дії зовнішніх факторів. Старіння ізоляції. Методи контролю якості ізоляції [1, с. 16-36; 2, с. 16-72].

Методичні вказівки


Вивчення процесів поляризації діелектриків доцільно починати із з'ясування фізичної природи цього явища. Слід звернути увагу на види та механізми виникнення поляризації, зокрема ті, що супроводжуються розсіянням електричної енергії (так звані релаксаційні види поляризації). Необхідно вивчити механізми впливу процесів поляризації на відносну діелектричну проникність і вміти пояснювати залежність даного параметра від ряду зовнішніх факторів.

При вивченні явища електропровідності діелектриків необхідно звернути увагу на фізичну природу даного процесу в газових, рідких і твердих діелектриках. Слід засвоїти параметри, за допомогою яких оцінюють величину електропровідності діелектриків, фактори, що впливають на неї, та методи вимірювання цих параметрів.

У розділі „Діелектричні втрати” необхідно засвоїти фізичний зміст і механізм даного фізичного явища. Необхідно вивчити основні схеми заміщення діелектриків однорідних та неоднорідних, розуміти залежність діелектричних втрат від температури, частоти й величини прикладеної напруги.

Вивчення пробою різних видів діелектриків слід починати із з`ясування основних механізмів даного явища. Далі треба вивчити механізми пробою газових, рідких та твердих діелектриків і з’ясувати їх фізичний зміст. При вивченні явища електричного пробою газових діелектриків необхідно звернути увагу на лавинну й стримерну форму розряду. Розглянути умови виникнення коронного розряду.


3.4. Фізико-механічні та хімічні властивості діелектриків

Щільність та в’язкість, вологопроникність, гігроскопічність.

Теплові властивості: термостійкість, теплопровідність, температурні коефіцієнти розширення, температура плавлення і розм’якшення, теплове старіння діелектриків, класи нагрівостійкості.

Механічні властивості: міцність, твердість, ударостійкість, крихкість.

Хімічні властивості: корозійна стійкість, стійкість до радіоактивних випромінювань.

[2, с. 73-88].


Методичні вказівки


У цьому розділі необхідно вивчити основні параметри, а також механічні, теплові й фізико-хімічні властивості діелектриків. Треба навчитись здійснювати класифікацію діелектриків за функціональним призначенням, а також відповідно до класів нагрівостійкості.

Слід звернути увагу на практичне значення розглянутих параметрів при визначенні стану діелектричних елементів електрообладнання у процесі експлуатації.


3.5. Провідникові матеріали

Металеві провідникові матеріали. Природа електричної провідності металів і сплавів. Явище надпровідності. Основні властивості й характеристики провідникових матеріалів. Матеріали високої провідності: мідь, алюміній (Al, Cu) та сплави на їх основі (властивості й області застосування). Кріопровідні й надпровідні матеріали, їх властивості та можливості застосування. Сплави високого опору, їх властивості та використання (феронікель, ковар, біметали). Емісійні матеріали.

[2, с. 186-229].

Методичні вказівки


Вивчення матеріалу цього розділу слід починати з класифікації провідників за ступенем провідності, температури плавлення, іншим фізико-техничним характеристикам. Наступним етапом повинно бути вивчення механізмів електропровідності й теплопровідності даних матеріалів. Це дасть змогу засвоїти відомості про основні властивості провідників і вплив на них зовнішніх факторів.

Для практичного застосування отриманих знань необхідно засвоїти марки найбільш розповсюджених провідникових матеріалів та їх сплавів.

Враховуючи досягнення в дослідженні властивостей та потенційних можливостей надпровідників, слід зосередити увагу на з’ясуванні механізму виникнення надпровідності, інші властивостей даних матеріалів та можливості їх застосування.
3.6. Напівпровідники

Загальні відомості, характеристики й класифікація напівпровідникових матеріалів. Основні параметри, що характеризують властивості напівпровідникових матеріалів (тип провідності, ширина забороненої зони, рухливість носіїв заряду та ін.).

Залежність параметрів матеріалу від температури, частоти прикладеної напруги, інших факторів.

Типи напівпровідників. Германій і кремній, індій стібіум та сірчаний кадмій (InSb, CdS). Матеріали групи АIV , ВIV , AIII , BV , BVI , багатофазні напівпровідникові матеріали. Оксидні напівпровідники. Технологія виробництва й обробки напівпровідникових матеріалів. Використання напівпровідників для виготовлення діодів, тріодів, тиристорів, диністорів, терморезисторів, фото- та тензорезисторів, варісторів, датчиків Холла, термоелементів, світлодіодів.

Люмінофори. Природа люмінесценції. Типи люмінофорів та їх застосування. Інші технічні можливості використання напівпровідників. Переваги напівпровідникових приладів

[2, с. 229-266].


Методичні вказівки


Чіткі уявлення про особливості напівпровідників, основні характеристики, та фактори, що впливають на їх параметри, дозволять студентам з’ясувати той особливий статус, який вони мають серед інших електротехнічних матеріалів.

Допомогти засвоєнню даного розділу дозволить вивчення енергетичних діаграм напівпровідників.

Необхідно також розібратися з механізмами тих електрофізичних процесів, що відбуваються у напівпровідникових матеріалах під дією різноманітних зовнішніх факторів.

Треба засвоїти основні типи напівпровідникових матеріалів, що знаходять технічне застосування в різноманітних пристроях, і вміти оцінювати їх недоліки й переваги.3.7. Магнітні матеріали

Магнітні матеріали. Природа магнетизму, загальні відомості про магнітні властивості матеріалів. Класифікація магнітних матеріалів. Магнітом'які матеріали: технічно чисте залізо, електротехнічна сталь, пермалой та їх характерні властивості.

Методи покращення магнітних характеристик матеріалів. Аморфні металеві магнітні матеріали: технологія виробництва, властивості й перспективи використання. Магнітотверді матеріали та їх основні властивості. Сплави на основі рідкоземельних елементів.

Ферріти, їх склад і властивості. Магнітом'які й магнітотверді ферріти. Техніко-економічні показники їх використання в електротехніці та електроенергетиці.

[2, с.267-296].

Методичні вказівки


У результаті вивчення цього розділу студенти повинні засвоїти класифікацію магнітних матеріалів та їх основні властивості, вивчити характеристики магнітом'яких матеріалів та їх основні властивості, вивчити характеристики магнітом'яких і магнітотвердих матеріалів, їх марки та можливості застосування.

Для засвоєння цього матеріалу необхідно вивчити фізичну природу магнетизму, призначення магнітних матеріалів та їх основні характеристики.

Звернути увагу на динамічні петлі гістерезіса та їх характеристики. Засвоїти методику визначення магнітних втрат та можливі шляхи їх зменшення.

Оцінити вплив хімічного складу, структури технології виробництва на характеристики магнітних матеріалів.


4. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Знаходження питомого об’ємного і питомого поверхневого опору діелектриків.

2. Знаходження діелектричної проникності й тангенса кута діелектричних втрат.

3. Дослідження електричних властивостей напівпровідникових матеріалів.

4. Знаходження характеристик магнітних матеріалів.

5. Дослідження основних властивостей сегнетоелектричних матеріалів.

6. Дослідження електричної міцності газоподібних, рідких і твердих діелектриків.

7. Визначення електричних характеристик провідникових матеріалів.

8. Дослідження в’язкості рідких діелектриків.
5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

5.1. Загальні вказівки

Номер варіанта контрольного завдання беруть з табл. 1. на перетині рядка, що відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента, і стовпця, який відповідає останній цифрі номера. За вибраним варіантом в табл.2 визначають номери контрольних питань та задачі.

Вихідні числові дані для задач наведені в таблицях, що розміщені після формулювання кожної задачі.

Таблиця 1Остання цифра шифра

Передостання цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

1

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

2

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

3

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

4

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

5

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

6

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

7

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

8

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Таблиця 2Номер варіанта

Номер варіанта контрольного завдання

1

2

3

4

5

6

1; 99

1

25

49

73

97-1

2; 98

2

26

50

74

97-2

3; 97

3

27

51

75

97-3

4; 96

4

28

52

76

97-4

5; 95

5

29

53

77

97-5

6; 94

6

30

54

78

97-6

7; 93

7

31

55

79

97-7

8; 92

8

32

56

80

97-8

9; 91

9

33

57

81

97-9

10; 90

10

34

58

82

97-10

11; 89

11

35

59

83

98-1

12; 88

12

36

60

84

98-2

13; 87

13

37

61

85

98-3

14; 86

14

38

62

86

98-4

15; 85

15

39

63

87

98-5

16; 84

16

40

64

88

98-6

17; 83

17

41

65

89

98-7

18; 82

18

42

66

90

98-8

19; 81

19

43

67

91

98-9

20; 80

20

44

68

92

98-10

21; 79

21

45

69

93

99-1

22; 78

22

46

70

94

99-2

23; 77

23

47

71

95

99-3

24; 76

24

48

72

96

99-4

25; 75

2

25

49

80

99-5

Продовження табл. 21

2

3

4

5

6

26; 74

4

27

51

73

99-6

27; 73

6

29

53

75

99-7

28; 72

8

31

55

77

99-8

29; 71

10

33

57

79

99-9

30; 70

12

35

59

81

99-10

31; 69

14

37

61

83

100-1

32; 68

16

39

63

85

100-2

33; 67

18

41

65

87

100-3

34; 66

20

43

67

89

100-4

35; 65

22

45

69

91

100-5

36; 64

24

47

71

93

100-6

37; 63

1

26

72

95

100-7

38; 62

3

28

70

96

100-8

39; 61

5

30

68

74

100-9

40; 60

7

32

66

76

100-10

41; 59

9

34

64

78

101-1

42; 58

11

36

62

80

101-2

43; 57

13

38

60

82

101-3

44; 56

15

40

58

84

101-4

45; 55

17

42

56

86

101-5

46; 54

19

44

54

88

101-6

47; 53

21

46

52

90

101-7

48; 52

23

48

50

92

101-8

49; 51

22

47

51

94

101-9

50; 100

20

46

53

96

101-105.2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Контрольні роботи виконувані студентами, повинні відповідати ряду вимог. Перед виконанням роботи кожен студент повинен ознайомитись з основними положеннями, що викладені в розділі „Загальні методичні вказівки”.

1) На титульній сторінці обкладинки зошита контрольної роботи треба вказати прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, групу, спеціальність, шифр і домашню адресу;

2) На кожній сторінці зошита необхідно залишити поля не менше 2 см, а також місця для зауважень рецензента;

3) Позначення фізичних величин, інші загально визначені умовні позначення повинні відповідати ГОСТам, ДСТУ, ЕСКД та СІ;

4) Відповідь на поставлені запитання та вирішення задач слід приводити в тій послідовності, яка вказана в таблиці контрольних завдань. Відповідь на кожне запитання треба починати з нової сторінки;

5) Графічні пояснення слід виконувати акуратно, з обов’язковим дотриманням масштабу. Графіки повинні містити позначення фізичних параметрів, та їх розмірностей;

6) Вирішення задач слід супроводжувати лаконічними, але достатньо повними роз’ясненнями;

7) Не дозволяється використовувати при відповідях на запитання нестандартних скорочень та абревіатури, окрім загальноприйнятих (ККД, КЗ та ін.), всі інші повинні вводитись в текст спочатку повністю, а потім в скороченому вигляді;

8) Якщо в умовах задачі не вказані конкретні величини параметрів матеріалів, їх значення слід знаходити в рекомендованій літературі.

9) Характеризуючи електротехнічні матеріали, необхідно навести основні функціональні характеристики, застосування цих матеріалів, особливості їх властивостей у процесі експлуатації.

10) З усіх питань, що можуть виникнути в процесі виконання контрольної роботи, треба звертатись для консультації до викладача цієї дисципліни.

11) Наприкінці контрольної роботи слід навести оформлений відповідним чином список використаної літератури.
5.3. Питання для контрольніх робіт

1. Наведіть класифікацію та основні вимоги до параметрів електротехнічних матеріалів.

2. Дайте коротку характеристику основних зв’язків атомів і молекул в речовині. Наведіть приклади матеріалів з такими типами зв’язків, вкажіть їх властивості.

3. Сформулюйте основні положення зонної теорії твердих тіл, назвіть принципові відмінності між діелектричними, напівпровідниками й провідниковими матеріалами з погляду на цю теорію.

4. Наведіть класифікацію магнітних матеріалів і вкажіть на відмінність їх властивостей.

5. Поясніть фізичну природу процесу поляризації діелектриків. Назвіть основні механізми поляризації та їх головні особливості. Наведіть приклади діелектриків з різними механізмами поляризації.

6. Опишіть основні види поляризації діелектриків. Наведіть класифікацію діелектриків за видом поляризації. Назвіть діелектрики, що відносяться до кожної групи і вкажіть величину їх діелектричної проникності.

7. Поясніть механізм спонтанної поляризації, вкажіть на її особливості.

8. Наведіть приклади діелектриків, в яких відбувається електронна, іонна, міграційна та спонтанна поляризація. Для кожного з цих діелектриків вкажіть величину діелектричної проникності.

9. Опишіть електретний стан діелектриків. Наведіть приклади матеріалів, які в змозі бути електретами, назвіть можливості їх застосування.

10. Поясніть залежність діелектричної проникності твердих діелектриків від температури й частоти прикладеної напруги. Наведіть приклади таких залежностей.

11. Наведіть приклади залежностей діелектричної проникності рідких діелектриків від температури й частоти, поясніть механізм цього явища.

12. Поясніть залежність діелектричної проникності сегнетоелектриків від температури та напруженості електричного поля.

13. Наведіть графіки залежності діелектричної проникності нейтральних і полярних діелектриків від температури й частоти, поясніть механізм цієї залежності.

14. Викладіть методику визначення температурного коефіцієнта діелектричної проникності, наведіть приклади його розрахунку.

15. Опишіть методи визначення відносної діелектричної проникності суміші, яка містить дві або більшу кількість різних діелектриків, що не утворюють між собою хімічних сполук.

16. Опишіть фізичну природу процесу електропровідності діелектриків. Вкажіть фактори, що впливають на поверхневу та об'ємну електропровідність.

17. Наведіть методику визначення питомих об’ємного та поверхневого опору. Опишіть методи, що застосовуються для виміру опору резисторів.

18. Викладіть механізм явища електропровідності газів, вкажіть на його особливості.

19. Опишіть механізм електропровідності рідких діелектриків, поясніть його залежність від температури.

20. Перелічіть фактори, що впливають на поверхневу провідність твердих діелектриків, назвіть способи її зменшення.

21. Наведіть приклади залежностей електропровідності твердих діелектриків від температури, поясніть характер їх поведінки.

22. Поясніть механізм явища діелектричних втрат. Наведіть параметри, що характеризують діелектричні втрати в матеріалах.

23. Опишіть процеси, що супроводжують діелектричні втрати в матеріалах.

24. Наведіть схеми заміщення діелектрика з втратами, вкажіть умови їх еквівалентності. Побудуйте векторні діаграми для кожної схеми.

25. Назвіть види діелектричних втрат, дайте їм коротку характеристику.

26. Назвіть фактори, що впливають на величину діелектричних втрат.

27. Наведіть характеристику діелектричних втрат в газах, поясніть залежність параметрів tg δ від величини прикладеної напруги.

28. Наведіть характеристику діелектричних втрат в рідких діелектриках. Поясніть вплив температури на величину tg δ.

29. Приведіть характеристику діелектричних втрат у твердих діелектриках. Поясніть вплив температури й частоти на величину діелектричних втрат.

30. Назвіть основні види пробою діелектриків, дайте їх коротку характеристику.

31. Опишіть процес пробою газів в однорідному електричному полі. Назвіть основні фактори, що впливають на величину розрядної напруги.

32. Опишіть процес пробою газів в однорідному електричному полі, сформулюйте основні етапи його розвитку.

33. Назвіть причини зміни величини напруги пробою від тиску газу і величини розрядного проміжку. Сформулюйте закон Пашена.

34 Опишіть процес пробою рідких технічних діелектриків, назвіть фактори, що впливають на їх електричну міцність.

35 Опишіть закономірності розвитку електротеплового пробою, наведіть приклади діелектриків, в яких такий пробій можливий.

36. Назвіть основні параметри, що визначають фізико-хімічні властивості діелектриків. Опишіть методи їх знаходження.

37. Назвіть способи зменшення гігроскопічності діелектриків. Наведіть приклади діелектриків, що характеризуються високою гігроскопічністю.

38. Назвіть параметри, що характеризують теплові властивості діелектриків. Наведіть їх коротку характеристику.

39. Наведіть класи нагрівостійкості електроізоляційних матеріалів, дайте приклади діелектриків, що відносяться до кожного класу.

40. Поясніть вплив випромінювання високої енергії на електричні й механічні властивості діелектриків.

41. Назвіть параметри, які характеризують механічні властивості діелектриків та вкажіть фактори, що на них впливають.

42. Вкажіть на суттєві відмінності органічних діелектриків від неорганічних. Наведіть приклади таких діелектриків та їх основні властивості.

43. Назвіть гази, що використовуються в якості електричної ізоляції. Назвіть їх основні характеристики й призначення.

44. Наведіть приклади рідких електроізоляційних матеріалів. Укажіть їх основні характеристики та можливості застосування.

45. Опишіть механізм старіння трансформаторного масла. Укажіть фактори, що сприяють прискоренню або затримці процесу старіння.

46. Дайте коротку характеристику способів очищення ізоляційних мастил та технології їх проведення.

47. Опишіть технологічний процес виробництва трансформаторного масла. Поясніть, які хімічні процеси відбуваються в даному діелектрику в реальних умовах експлуатації.

48. Опишіть властивості совола і совтола, порівняйте їх із властивостями трансформаторного масла.

49. Поясніть, що таке полімери. Наведіть приклади лінійних та об'ємних, термореактивних та термопластичних полімерів. Назвіть їх основні властивості.

50. Поясніть, які речовини називають смолами. Наведіть їх класифікацію за основним компонентом, вкажіть їх призначення.

51. Наведіть приклади синтетичних смол. Вкажіть їх специфічні властивості та можливості застосування.

52. Опишіть властивості й призначення поліамідних смол.

53. Опишіть властивості та використання епоксидних смол.

54. Наведіть основні види кремнійорганічних електроізоляційних матеріалів, їх властивості та призначення.

55. Опишіть способи отримання фенолформальдегідних смол, їх основні електричні характеристики та призначення.

56. Опишіть основні властивості та призначення фторорганічних електроізоляційних матеріалів.

57. Опишіть основні властивості та використання природних смол.

58. Опишіть основні властивості та галузі застосування бітумів і компаундів. Вкажіть яким чином можна змінити температуру розм'ягчення.

59. Назвіть групи, на які діляться електроізоляційні лаки, опишіть їх властивості та призначення.

60. Наведіть приклади волокнистих електроізоляційних матеріалів, опишіть їх властивості та галузі застосування.

61. Опишіть властивості різних електроізоляційних паперів та картонів, їх основні властивості та використання.

62. Наведіть характеристики різних типів лакотканин, вкажіть їх переваги, недоліки та призначення.

63. Опишіть технологію пластмас, що використовуються як електроізоляційні матеріали.

64. Наведіть приклади багатошарових пластиків, опишіть технологію їх виробництва, основні характеристики й можливості застосування.

65.Наведіть характеристики натурального й синтетичного каучуку. Охарактеризуйте їх основні властивості й можливості застосування.

66. Наведіть класифікацію електричних стекол. Опишіть технологію їх виготовлення, назвіть основні властивості.

67. Наведіть класифікацію керамічних діелектриків. Вкажіть їх типи та призначення.

68. Опишіть технологію виробництва скловолокна. Наведіть основні характеристики даного матеріалу та укажіть можливості його застосування.

69. Опишіть технологію виробництва фарфору. Назвіть його основні властивості й приклади застосування.

70. Вкажіть основні характеристики й галузі застосування слюди. Опишіть процес виготовлення композитних матеріалів на основі слюди.

71. Наведіть характеристики електроізоляційних матеріалів на основі азбесту, назвіть приклади їх застосування.

72. Наведіть класифікацію неорганічних діелектричних плівок. Опишіть технологію їх виготовлення та можливості застосування.

73. Наведіть класифікацію провідникових матеріалів. Поясніть процес електропровідності провідників, назвіть основні параметри, що дозволяють оцінити електропровідність.

74. Проведіть порівняльний аналіз матеріалів високої провідності. Вкажіть їх основні властивості та призначення.

75. Наведіть приклади мідних і алюмінієвих сплавів. Опишіть їх основні властивості та призначення.

76. Поясніть явище надпровідності, наведіть приклади надпровідних матеріалів, назвіть умови, при яких спостерігається явище надпровідності.

77. Поясніть явище кріопровідності. Наведіть приклади кріопровідників, вкажіть можливості їх застосування.

78. Наведіть приклади сплавів високого опору, які застосовуються в електротехнічній промисловості. Вкажіть їх основні властивості й призначення.

79. Наведіть приклади припоїв і флюсів. Опишіть їх властивості та призначення.

80. Поясніть механізм термоелектрорушійної сили. Наведіть приклади матеріалів, придатних для виготовлення термопар.

81. Дайте характеристику неметалевих провідників. Укажіть їх властивості та можливості застосування.

82. Поясніть фізичну суть процесу електропровідності напівпровідників. Укажіть на особливості цього процесу, назвіть фактори, що впливають на нього.

83. Опишіть методи визначення типу електропровідності й параметри напівпровідників.

84. Назвіть хімічні елементи, які мають властивості напівпровідників. Укажіть їх основні характеристики й можливість застосування.

85. Перелічіть хімічні з’єднання, що мають властивості напівпровідників. Укажіть їх основні характеристики та призначення.

86. Опишіть основні властивості електронно-діркових переходів, назвіть їх практичне використання.

87. Поясніть механізм фотоелектричних явищ у напівпровідниках, укажіть можливості їх практичного використання.

88. Опишіть особливості напівпровідникових матеріалів на основі карбіду кремнію та їх використання.

89. Поясніть фізичну природу процесу намагнічування. Назвіть параметри, що характеризують процес намагнічуванням матеріалів при постійних і змінних полях.

90. Наведіть приклади магнітом’яких матеріалів. Назвіть їх основні характеристики й призначення.

91. Опишіть основні властивості електротехнічної сталі. Наведіть приклади маркіровки цих сталей та їх призначення.

92. Наведіть приклади магнітотвердих матеріалів. Назвіть їх основні характеристики і призначення.

93.Опишіть властивості залізно-нікелевих сплавів з високою магнітною проникністю. Укажіть їх призначення.

94.Опишіть явище магнітострикції. Наведіть приклади матеріалів, що мають такі властивості, їх призначення.

95. Поясніть механізм магнітних втрат у феромагнітних матеріалах. Укажіть види даних втрат і фактори, що на них впливають.

96. Опишіть вплив різних факторів на магнітну проникність магнітних матеріалів.

97. Побудуйте графік залежності температурного коефіцієнта діелектричної проникності від температури, використовуючи залежності, наведені на рис. 5.1-5.10. Отримані значення ТКє визначте в процентах на градус (проц./град). Варіанти задачі наведені в табл. 3.Таблиця 3


Варіант задачі

Діелектрик

Номер рисунку

97-1

Парафін

5.1

97-2

Полівінілхлорід

5.2

97-3

Синтетичний церезін

5.3

97-4

Олеовакс твердий

5.4

97-5

Олеовакс пластичний

5.5

97-6

Церезін

5.6

97-7

Плівка ПЕТ

5.7

97-8

Каніфоль

5.8

97-9

Скло пірекс

5.9

97-10

Скло силікатне

5.10

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
499.92kb.
4 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура"
676.4kb.
3 стр.
Методичні вказівки для виконання практичних І самостійних занять з курсу
947.21kb.
12 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «інноваційний менеджмент»
410.49kb.
3 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Фінанси" для студентів 4 курсу спеціальностей 050106 „Облік та аудит"
1735.75kb.
8 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні вказівки до їх підготовки >VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань
1103.04kb.
8 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг" для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій"
421.9kb.
3 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
876.17kb.
3 стр.