Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6




НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ УПРАВЛIННЯ


МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

навчально-методичнІ МАТЕРІАЛИ



КИЇВ-2009

МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Навчально-методичнІ МАТЕРІАЛИ

Укладач:


Савенков Олександр Іванович

доктор математичних наук, професор


Зміст
1. Вступ 3

2. Модульний тематичний план 4

3. Опис навчальної дисципліни: 5 5

▪ Мета та основні завдання навчальної дисципліни 5

▪ Вимоги до знань і вмінь 6 5

▪ Зміст програми навчальної дисципліни

(змістовний модуль) 7

▪ Теми лекцій. 7
4. Загальні методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10

5. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17

6. Питання для підготовки до іспиту 23

7. Виведення загального рейтингу успішності 32

8. Переведення 100-бальної шкали оцінювання

в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS 32

9. Рекомендовані джерела для вивчення дисципліни 33

10. Інформаційні джерела на електронних носіях та в Інтернеті 38


1. ВСТУП


Організація навчального процесу з вивчення дисципліни „Теорія прийняття рішень” здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма навчальної дисципліни схвалена Вченою радою Національної академії управління рішенням Вченої ради Національної академії управління від 28 травня 2009 р. (протокол № 4) та складена з урахуванням вимог ECTS, зокрема, стосовно запровадження змістовних модулів, та структури залікового кредиту.



Програма дисципліни „Теорія прийняття рішень” становить собою один модуль як задокументовану завершену частину освітньо-професійної програми, що реалізується відповідними видами навчальної діяльності. Програма дисципліни поділяється на 4 навчальних модулів, які становлять логічно завершену частину навчальної дисципліни, кожний модуль декілька тематичних лекцій, має відповідне дидактичне забезпечення і методичні рекомендації для самостійної індивідуальної навчально-творчої діяльності студентів і завершується модульним контролем.

Для студентів очної форми використовуються такі форми навчання: лекції; контрольні роботи; індивідуальна робота (реферати, наукові повідомлення); консультації загальні; консультації індивідуальні; контрольна робота, іспит.

Контроль успішності студента включає оцінювання письмової контрольної роботи, оцінювання на іспиті. Підсумкова оцінка включає бали за письмову контрольну роботу, аудиторну письмову відповідь на питання під час іспиту, а також може включати й бали за інші види робіт.

2. Модульний тематичний план




Назва теми




Модуль № 1.Сучасний етап розвитку математичної теорії прийняття рішень

Тема 1

Системний підхід при прийнятті рішень. Математичні моделі, цільові функції та операції в теорії прийняття рішень

Тема 2

Дослідження операцій. Задачі розміщення виробництва, маршрутизації та теорії розкладів. Транспортні задачі




Модуль № 2. Динамічне програмування

Тема 3

Алгоритм динамічного програмування. Модель розміщення капіталу. Верхня оцінка. Округлення дробового рішення

Тема 4

Задача про відправку вантажів. Дальня експедиція. Класична задача про рюкзак. Жадібні алгоритми

Тема 5

Релаксація лінійного програмування. Властивості LP-релаксації. Модифікований жадібний алгоритм




Модуль № 3. Задачі комівояжера

Тема 6

Алгоритми локального спуску. Евристичні алгоритми. Ітераційний алгоритм. Алгоритми з гарантованою точністю

Тема 7

Метод гілок і меж




Модуль № 4. Ігровий підхід в теорії прийняття рішень

Тема 8

Матричні ігри. Змішані стратегії і основна теорема матричних ігор

Тема 9

Інформаційні системи підтримки і прийняття рішень



3. Опис дисципліни


Кількість кредитів ECTS: 3,5

Загальна кількість годин: 126

Змістовних модулів: 4

Напрям підготовки: 0804-Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.080400-бакалавр



Характеристика навчальної дисципліни:

За вибором навчального закладу

Рік підготовки – 8 семестр

Лекцій (теоретична підготовка) – 26

Практичних занять –24

Самостійна робота –76

Індивідуальна робота: контрольні роботи

Види контролю:

поточний – модульний, контрольна робота;

підсумковий –іспит





Мета та основні завдання навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є система знань про породжені практикою управлінські рішення на різних рівнях - від окремого підрозділу або малого підприємства до держав і міжнародних організацій. Це - системний підхід при прийнятті рішень, сучасні методи прийняття рішень і проблема обрію планування. Навчальна дисципліна передбачає вивчення загальних положень щодо: системного підходу, математичних моделей, цільових функцій та операцій в теорії прийняття рішень, алгоритмів динамічного програмування, метода гілок і меж, ігрового підходу при прийнятті рішень.

Засвоєння цих знань надає можливість студентам та магістрантам набути знання щодо основних положень теорії прийнятті рішень.



Вимоги щодо знань і вмінь
Опанувавши навчальну дисципліну, студент повинен:

Знати:

 • поняття про системний підхід при прийнятті рішень;

 • математичні моделі теорії прийняття рішень;

 • цільові функції та операції в теорії прийняття рішень;

 • дослідження операцій,;

 • задачі розміщення виробництва;

 • задачі маршрутизації;

 • задачі теорії розкладів;

 • транспортні задачі;

 • динамічне програмування, алгоритми динамічного програмування;

 • моделі розміщення капіталу;

 • верхню оцінку, округлення дробового рішення за методом динамічного програмування;

 • задачі про відправку вантажів, дальню експедицію;

 • класичну задачу про рюкзак, жадібні алгоритми;

 • релаксацію лінійного програмування;

 • властивості LP-релаксації, модифікований жадібний алгоритм;

 • задачі комівояжера;

 • алгоритми локального спуску, евристичні алгоритми, ітераційний алгоритм, алгоритми з гарантованою точністю;

 • метод гілок і меж;

 • ігровий підхід в теорії прийняття рішень;

 • матричні ігри, змішані стратегії;

 • основна теорема теорії матричних ігор;

 • системи підтримки і прийняття рішень.


Вміти:

 • аналізувати і правильно розуміти зміст основних практичних задач теорії прийнятті рішень;

 • віднаходити методи і алгоритми, які підлягають застосуванню при розв’язанні конкретної задачі при прийнятті рішень;

 • правильно тлумачити та застосовувати ігровий підхід при прийнятті рішень;

 • відповідно користуватися інформаційними системами підтримки і прийняття рішень.


Зміст програми навчальної дисципліни


(змістовний модуль)
Модуль 1. Сучасний етап розвитку математичної теорії прийняття рішень


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.8kb.
6 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів заочного факультету за напрямом
164.33kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
253.77kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
281.08kb.
1 стр.
Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам
760.09kb.
3 стр.
Методичні вказівки до їх підготовки >VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань
1103.04kb.
8 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
647.48kb.
2 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів напряму 010104 професійна освіта
266.38kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
156.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни " виробництво виливків з кольорових металів" для студентів заочної форми навчання
764.68kb.
4 стр.