Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
Методичні вказівки з вивчення “ Економіка праці”за темами курсу
Тема 1. Предмет “Економіки праці”

Питання 1. Праця як об’єкт і предмет “Економіки праці”

Об’єктом вивчення “Економіки праці” є праця як доцільна діяльність людей, яка завжди та одночасно є взаємодією між людиною й природою та відносинами людей у процесі та з приводу виробництва. Особливості праці як об’єкта вивчення є:  • по-перше, праця - це доцільна діяльність щодо створення матеріальних та духовних цінностей, яка повинна бути ефективно, раціонально, економічно організована;

  • друге, праця є однією з головних умов життєдіяльності не лише окремого індивідуума, але й суспільства в цілому, основою функціонування будь-якої організації;

  • третє, у процесі праці формується система соціально-трудових відносин, які є стержнем суспільних відносин на рівні економіки, регіону, фірми та окремих індивідуумів.

У цьому розумінні праця вивчається багатьма дисциплінами: фізіологія та психологія праці, гігієна праці, соціологія праці, статистика праці, нормування й організація праці , трудове право, політекономія та інші. Розрізняються ці дисципліни залежно від того, яку сторону об’єкта вони вивчають.

У процесі праці відокремлюють, з одного боку, технічну організацію праці, яка характеризується конкретними формами й методами поєднання предметів праці, знарядь праці та працівника. З іншого – відносини, які обумовлені спільною участю в процесі праці усіх суб’єктів виробництва, тобто – соціально–трудові відносини, які характеризують соціальну організацію праці.

Органічне поєднання технічної та соціальної форми організації праці є змістом суспільної форми організації праці, суспільного упорядкування праці. “Економіка праці” як наука формує закони та принципи суспільного упорядкування праці з метою досягнення високого рівня її ефективності. Тому предметом “ Економіки праці” є економічні закономірності побудови та здійснення трудових процесів, чинників і умов їх ефективності та економічні відносини людей, які виникають із приводу формування та використання ресурсів праці як у цілому в країні, так і на підприємствах, організаціях, установах. Слід мати на увазі, що в науковій та навчальній літературі є й інші точки зору на предмет “Економіка праці”. Доцільно їх вивчити та обґрунтувати прийняту для себе точку зору.

Питання 2. Основні поняття про працю

Будь-якій процес праці складається з таких елементів: предмет праці; засоби праці; технологія виробництва; організації праці; самої праці як процесу усвідомленого впливу на предмет праці з метою виготовлення певних продуктів праці.

“Працю” як категорію й поняття слід відрізняти від інших понять, які характеризують життєдіяльність людини.

2.1.“Праця – діяльність”, їх взаємозв’язок наведено на рис.1.ДІЯЛЬНІСТЬ


(функціонування)


Фізіологічно

обумовлена
Фізіологічно

не обумовленаІнстинктивнаУсвідомленаНе заборонена (легітимна)

1.

2.

Цілеспрямована
Утворювальна

3.Затребувана

4.ПРАЦЯ1- заборонена; 2- безцільна; 3- не пов’язана із створенням; 4- не затребувана

Рис. 1. Взаємоз’язок понять “Праця-діяльність”
2.2.“Праця – робота”, їх взаємозв’язок наведено на рис 2.
Поняття

Сфери застосування

Людина


Підпри-

Ємство

Тварини

Машини


Сили

природи


1. Діяльність
2. Функціонування
3. Робота
4. Праця
Умовні визначення - синоніми
Рис. 2. Сфери застосування понять.
2.3.Як соціально-економічна категорія в понятті “праця” виділяють: зміст праці; характер праці; функції праці; форми вияву праці.

Зміст праці – сукупність елементів, які визначаються професійною приналежністю робіт, їх структурою, складністю, послідовністю виконання. Виділяють: працю в сфері матеріального і нематеріального виробництва; у сфері послуг, науки, культури, мистецтва в інших галузях; працю в різних галузях ( у машинобудуванні, сільському господарстві, в будівництві та інші.), за видами діяльності – праця адміністратора, вченого, інженера; праця за професіями та спеціальностями: інженер-програміст. бухгалтер; економіст із праці, слюсар-сантехнік та інші.

Зміст праці відображується у тарифно-кваліфікаційних довідниках, посадових інструкціях, трудових обов’язках, положеннях про підрозділи.Характер праці – це якісні характеристики праці, які виділяють особливості її функціонування незалежно від змісту праці: вільний і примусовий; особистий та суспільний; індивідуальний та колективний; змістовий, малозмістовний, не змістовий; розумовий та фізичний; творчий та рутинний ; престижний та не престижний; праця нормальної важкості та напруженості, важка та напружена, особлива важка та особливо напружена та інші.

Характер праці зумовлює привабливість праці, особливості її мотивації та стимулювання, режимів праці й відпочинку та інших умов її використання.За формами вияву виділяють: біологічний аспект трудової діяльності (витрати психологічної енергії людини); організаційно-технологічний аспект (полягає в певній системі взаємодії людини та засобів виробництва); організаційно-соціальний аспект. Останній відображує виробничу взаємодію працівників по горизонталі (між робітниками, які працюють на суміжних робочих місцях; основними та допоміжними робітниками) й по вертикалі (виробничі відносини між керівниками та підлеглими). Ці взаємовідносини залежать від форми організації праці; соціального складу та чисельності персоналу; організаційно-правових форм підприємства.

следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні вказівки з вивчення " Економіка праці"за темами курсу Тема Предмет "Економіки праці"
1254.37kb.
6 стр.
Методичні вказівки для виконання практичних І самостійних занять з курсу
947.21kb.
12 стр.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія»
1353.93kb.
6 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
959.48kb.
7 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Фінанси" для студентів 4 курсу спеціальностей 050106 „Облік та аудит"
1735.75kb.
8 стр.
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища»
554.82kb.
3 стр.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
499.92kb.
4 стр.
Лекція 1 вступна лекція з курсу „охорона праці" Питання: 1 Значення питань охорони праці в суспільстві. 2 Нормування І контроль у галузі охорони праці. 3 Предмет "
1014.35kb.
8 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Основи охорони праці " для студентів заочної форми навчання
242.81kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура"
676.4kb.
3 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольних завдань
491.1kb.
2 стр.