Главная страница 1
Методика викладання міжнародних економічних відносин

Критерії оцінювання студентів:

Кожен студент протягом вивчення дисципліни повинен ґрунтовно засвоїти теоретичні питання даної дисципліни, розглянути питання для самостійного вивчення курсу, продемонструвати відповідний рівень знань під час тематичного тестування, вміти застосувати отримані знання і практичні навички під час проходження педагогічної практики в межах магістерської підготовки.

Загальна підсумкова оцінка студента складається із  • усного опитування під час семінарських занять;

  • поточного тематичного тестування;

  • виконання індивідуальних завдань.


Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні дисципліни „Методика викладання МЕВ”
Поточне тематичне тестування – 25 балів.

Активність роботи на семінарських заняттях – 33 бали.

Індивідуальні завдання – 42 балів.

Загальна сума набраних балів - 100


Індивідуальні навчально-дослідні завдання з дисципліни „Методика викладання МЕВ”

Кожне індивідуальне завдання оцінюється у 6 балів.

ІНДЗ №1

Розробка та обґрунтування схеми взаємозв’язків дисципліни (с.6 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №2

Практичні аспекти теми “Робота з групою у процесі викладацької діяльності” (с.7 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №3

Розробка та обґрунтування основних положень конкретної активної форми заняття (с.8 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №4

Обґрунтування методики роботи при підготовці і проведення лекційного заняття (с.10 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №5

Розробка плану проведення семінарського заняття (с.11 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №6

Розробка рекомендацій до виконання окремих видів самостійної роботи студентів (с.14 Методичні рекомендації)

ІНДЗ №7

Розробка методики проведення рейтингової системи оцінювання знань студентів (с.15 Методичні рекомендації)


0-50 балів – незадовільно, 51-65 балів – задовільно, 65 – 80 балів – добре, 81-100 балів – відмінно.


Смотрите также:
Методика викладання міжнародних економічних відносин
17.18kb.
1 стр.
Методика викладання географії як наука Предмет і завдання методики викладання географії
54.96kb.
1 стр.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: I обсяг модуля
15.44kb.
1 стр.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: V обсяг модуля
26.58kb.
1 стр.
Теорія міжнародних відносин робоча навчальна програма дисципліни
193.17kb.
1 стр.
Кафедра маркетингу
53.32kb.
1 стр.
Реферат з основ теорії міжнародних
47.92kb.
1 стр.
Особливості теоретично-методологічних підходів до дослідження інформаційного простору мусульманських країн близького сходу соломія Зінько, аспірантка кафедри країнознавства І міжнародного туризму факультету міжнародних відносин
143.33kb.
1 стр.
«Методика викладання англійської мови»
71.75kb.
1 стр.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Методика викладання предмету у вищій школі "
334.5kb.
1 стр.
Підготовка до іспиту з міжнародної інформації
1411.29kb.
25 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин
546.18kb.
4 стр.