Главная страница 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

„05” березня 2014 р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю підготовки: «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»

Херсон 2014


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Фахове вступне випробування зі спеціальності 7.05050315, 8.05050315 - "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" проводиться для студентів денної та заочної форми навчання, що мають ступінь бакалавра з напряму підготовки 050503-"Машинобудування".

Завдання вступного випробування складені з окремих білетів в кількості 20 екземплярів. Кожен білет представляє собою тестові завдання різного рівня складності, які необхідно вирішити самостійно кожному абітурієнтові, використовуючи при цьому знання і навички, придбані в процесі навчання у вищому навчальному закладі.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності підготовки «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр», розробленого на підставі Закону України "Про вищу освіту", "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 p., Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 №225.

Вступне випробування проводиться письмово на протязі 2 годин (120 хвилин). Протокол відповіді перевіряється і оцінюється членами фахової екзаменаційної комісії. Отримані результати обговорюються і складається протокол засідання.

Перелік дисциплін, які входять до фахового вступного випробування:


 1. Розрахунок та конструювання машин та апаратів.

 2. Процеси та апарати хімічних виробництв.

 3. Процеси та апарати харчових виробництв.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ВИНЕСЕНИХ НА

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Перелік питань з дисципліни «Розрахунок та конструювання машин і апаратів»
Тема 1. Загальні питання
Визначення понять «машина» та «апарат». Класифікація машин і апаратів. Типові машини і апарати підприємств. Кінематичні схеми машин. Цикл роботи машини. Циклова діаграма, фази руху, час руху машини. Задачі інженерного проектування. Методологія проектування. Стадії розробки технічної документації. Основні види конструкторської документації. Продуктивність, потужність двигуна і ККД машин. Складання кінематичної схеми машини. Позначення в кінематичних схемах. Призначення і види розрахунків. Кінематичний і силовий розрахунки механізмів. Розрахунки на міцність та стійкість. Поняття міцності та несучої спроможності. Розрахунки елементів машин і апаратів на міцність. Розрахунок заклепувальних та зварних з’єднань. Коефіцієнт міцності зварного з’єднання при розрахунках зварних корпусів апаратів. Температурні навантаження в машинах і апаратах. Визначення температурних навантажень. Розрахунок деталей машин на довговічність при дії перемінних навантажень. Розрахунок деталей машин на вібрацію. Методика та область застосування розрахунків валів на вібростійкість. Розрахунок деталей при ударних навантаженнях. Особливості розрахунку та конструювання машин барабанного типу. Розрахунки барабанів на міцність. Розрахунок та конструювання роторів центрифуг. Приводи центрифуг.

Тема 2. Гідромеханічні процеси у хімічному виробництві


  1. Осадження.

Виведення диференціального рівняння процесу осадження. Критеріальне рівняння осадження. Кінетика процесу. Відстоювання. Рівняння процесу. Обладнання для відстоювання. Осадження під дією відцентрової сили. Розрахунки циклонів і центрифуг. Осадження під дією електричного поля.
  1. Фільтрування.

Диференціальне і критеріальне рівняння фільтрування. Кінетика фільтрування. Фільтруючі матеріали. Фільтри періодичної дії (нутч-фільтри, фільтрпреси). Вакуум-фільтри періодичної дії (барабанні, стрічкові). Фільтруючі центрифуги. Фактор поділу. Класифікація центрифуг. Конструкції центрифуг.
  1. Перемішування в рідинному середовищі.

Способи перемішування. Механічне перемішування. Критеріальне рівняння процесу. Конструкції мішалок. Витрата потужності.

  1. Псевдозрідження.

Нерухомий шар твердого зернистого матеріалу. Зважений (киплячий, псевдозріджений) шар. Пневмотранспорт. Опір шару зернистого матеріалу. Швидкість псевдозрідження. Швидкість витання.


Тема 3. Теплові процеси у хімічному виробництві


  1. Теплопередача в хімічній апаратурі.

Особливості процесу теплопередачі в умовах роботи хімічної апаратури. Теплопровідність. Закон Фур'є. Теплопровідність твердих матеріалів, рідин та газів. Теплопровідність одно- і багатошарових стінок при сталому режимі руху. Передача тепла конвекцією (тепловіддача). Диференціальне рівняння конвективного переходу тепла. Теплова подібність. Загальний вигляд критеріального рівняння для конвективного теплообміну. Тепловіддача при вільному русі (природна конвекція). Тепловіддача при примусовому русі. Рух по трубах і каналах. Поперечне обтікання труб. Плівкова течія рідин. Тепловіддача при перемішуванні рідин. Тепловіддача при зміні агрегатного стану (кипіння, конденсація).Вплив домішок газів, що не конденсуються. Тепловіддача при безпосередньому зіткненні теплоносіїв. Рушійна сила процесу теплопередачі. Визначення середньої різниці температур у різних випадках. Температура стінки. Визначення втрат і вибір ізоляції. Поняття про теплопередачу в несталому режимі.


3.2.Нагрівання, охолодження, конденсація.
Джерела тепла, методи нагрівання та їхня техніко-економічна характеристика. Нагрівання водяною парою, топковими газами та іншими теплоносіями. Нагрівання електричним струмом. Теплообмінники. Змійовики. Апарати з оболонкою. Трубчасті теплообмінники: двотрубні (труба в трубі), кожухотрубчасті (одноходові і багатоходові). Спіральні теплообмінники. Теплообмінники з ребристими поверхнями. Зрошувальні теплообмінники. Конденсатори змішування. Гідравлічний опір теплообмінної апаратури.
3.3.Випарювання.
Технічні методи випарювання: випарювання з безпосереднім газовим обігрівом, випарювання з глухим паровим і газовим обігрівом. Однокорпусне випарювання. Загальна схема вакуум-випарної установки з допоміжним обладнанням. Призначення барометричного конденсатору і вакуум-насосу. Методи підвищення коефіцієнту теплопередачі. Матеріальний і тепловий баланси випарної установки. Витрата гріючої пари. Температурна депресія. Вплив гідростатичного тиску. Гідравлічний опір паропроводу вторинної пари. Розрахунок температур кипіння розчинів. Загальна і корисна різниці температур. Багатокорпусне випарювання. Типові схеми багатокорпусних випарних установок. Використання вторинної пари.
Тема 4. Масообмінні процеси
4.1. Масопередача.
Загальна характеристика дифузійних процесів. Типові випадки масообміну.Фазові рівноваги. Побудування діаграм фазової рівноваги. Рівняння ліній робочих концентрацій. Кінетика процесу. Молекулярна дифузія. Турбулентний переніс. Рушійна сила дифузійних процесів. Загальне рівняння масо передачі. Загальне число одиниць переносу. Диференціальне рівняння конвективного переносу речовин. Подібність дифузійних процесів. Критеріальні рівняння.
4.2.Абсорбція.
Загальна характеристика процесів. Вибір абсорбенту. Загальні схеми абсорберів і установок для абсорбції-десорбції. Матеріальний баланс абсорберу. Питома витрата абсорбенту. Вплив температур і тиску на процес абсорбції. Ступінь уловлення. Щільність зрошення й оптимальний гідродинамічний режим. Типи і конструкції абсорберів. Висота шару насадки. Поверхневі і плівкові абсорбери. Барботажні і тарілчасті абсорбери. Насадкові абсорбери. Типи насадок. Абсорбери з механічним розпилюванням рідин. Гідравлічний опір колонних апаратів.
4.3. Перегонка і ректифікація.
Проста перегонка. Матеріальний баланс. Апаратура для здійснення простої перегонки. Перегонка з дефлегмацією. Апаратура для здійснення перегонки з дефлегмацією. Ректифікація. Періодична і безперервна ректифікація. Рівняння ліній робочих концентрацій для укріплюючої і вичерпної частин колони. Побудування ліній робочих концентрацій. Флегмове число. Визначення основних розмірів тарілчастих ректифікаційних колон. Тепловий баланс ректифікаційної колони. Конструкції ректифікаційних колон. Тарілчасті колони. Ковпачкові і сітчасті тарілки. Насадкові колони. Перегонка з водяною парою. Витрата пари.
4.4.Екстрагування.
Загальна характеристика процесів. Області використання екстракції. Екстрагування з розчинів. Фазові рівноваги. Діаграми рівноваги. Екстракція з перехресною течією. Протиточна екстракція. Поняття про екстракцію з повертанням розчинника. Графічні методи розрахунку екстракційних апаратів. Кінетика процесу екстракції в системі рідина - рідина.Типи екстракторів для рідинної екстракції і їх порівняльна характеристика. Особливості процесу екстрагування з твердих тіл. Типи і конструкції екстракторів для вилучення речовин з твердих тіл.
4.5.Адсорбція.
Загальна характеристика процесу адсорбції й області використання. Статична і динамічна активності адсорбентів. Ізотерми адсорбції. Швидкість адсорбції. Адсорбція в зваженому шарі і у шарі, що тече. Промислові адсорбенти та їх характеристики. Конструкції адсорберів і схеми установок періодичної і безперервної дії.
4.6.Сушіння.
Загальна характеристика процесів. Стан вологи в матеріалі. Основні методи сушіння. Сушіння повітрям і топковими газами. Загальна схема установки. Статика сушіння. Основні параметри вологого повітря. “І-х”-діаграма Рамзіна. Матеріальний і тепловий баланси повітряної сушарки. Питомі витрати повітря і тепла. Зображення й аналіз основних варіантів сушильного процесу для теоретичної і дійсної сушарки на діаграмі Рамзіна. Температура мокрого термометру і точка роси. Сушильний потенціал і його вираження. Кінетика сушіння. Механізм процесу сушіння. Періоди постійної швидкості сушіння і швидкості, що падає. Розрахункові рівняння процесів сушіння. Конструкції сушарок.


Тема 5. Механічні процеси у хімічному виробництві


  1. Подрібнення твердих тіл.

Методи подрібнення. Теорія подрібнення.Попереднє подрібнення. Загальні вимоги до дробарок. Будова та робота основних типів дробарок. Класифікація твердих матеріалів. Поділ за розміром частинок. Сита і ситовий аналіз. Класифікація машин для просіювання. Грохочення, будова грохотів. Гідравлічна класифікація та повітряна сепарація.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: Учебное пособие для студентов вузов /под редакцией Михалева М. Ф. - Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

 2. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» / И.И.Поникаров и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.

 3. Домашнев А.Д., Конструирование и расчет химических аппаратов. Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1961. – 624 с.

 4. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. Изд. 1-е. – М.: Машиностроение, 1963.

 5. Доброногов В.Г., Мікульонок І.О. Конструювання та розрахунок фланцевих з’єднань. Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 100 с.

 6. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. — М., 1965.— 848 с.

 7. Борщев В. Я. Оборудование для измельчения материалов: дробилки и мельницы: учебное пособие, Тамбов: издательство Тамбовского Государственного Технического Университета, 2004. — 75с.

 8. ГОСТ 28759.3-90 - ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК.

 9. Машины химических производств. Атлас конструкций. Учебное пособие для студентов вузов. /под редакцией Э.Э. Кольмана-Иванова. – М.: Машиностроение, 1986.

 10. Смагін П.В. Міцністні розрахунки барабанів сушарок. – Херсон: Редакційно-видавничий відділ ХНТУ. – 72 с.

 11. Гузенков П.Г. Детали машин. Учебное пособие для студентов втузов. – М.: Высшая школа, 1982. – 351 с.

 12. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 416 с.

 13. Лекае В. М., Лекае А. В. Процессы и аппараты химической промышленности. Москва «Высшая школа» 1977 г.

 14. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Издательство «Химия», М., 1971 г.

 15. Плановский А. Н., Рам В. М., Каган С. З. Процессы и аппараты химической технологии. Издательство «Химия», М., 1969 г.

 16. И.И. Поникаров, О.А.Перелыгин, В.Н.Доронин, М.Г.Тайнуллин Машины и аппараты химических производств М.: "Машиностроение", 1989-368с.

 17. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию- М.: Химия , 1983.-272с., ил.

 18. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.В., Примеры и задачи по курсу

процессов и аппаратов химической технологии. Изд.8-, пер. и доп. Л.,

«Химия»,1976. 1. Иоффе И. Л. Проектирования процессов и аппаратов химической технологии- Ленинград. «Химия» 1991г – 352с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань.

І рівень – 5 завдань.

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів, один з яких правильний. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за І рівень – 20 балів).ІІ рівень – 3 завдання.

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за ІІ рівень – 30 балів).ІІІ рівень – 2 завдання.

Виконання практичної частини. Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень – 50 балів).Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за стобальною шкалою від 100 до 200 балів.Смотрите также:
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
104.11kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет
1460.52kb.
16 стр.
Міністерство освіти і науки України Донецький національний технічний університет
238.07kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет
23.22kb.
1 стр.
Міністерство Освіти і Науки України Національний університет "Львівська політехніка"
2022kb.
29 стр.
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
603.36kb.
6 стр.
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
54.32kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни Менеджмент Острог, 2006 (075. 8) Ббк 65. 290
196.04kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки України з в І т про роботу Національного
1630.55kb.
14 стр.
Міністерство освіти і науки україни Київський національний лінгвістичний університет контрольнаробот а
66.62kb.
1 стр.
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
616.91kb.
3 стр.
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет
1074.24kb.
5 стр.