Главная страница 1
Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут розвитку дитини

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у П’ятій всеукраїнській

науково-практичній Інтернет-конференції

«Методологія і методика інтерактивного навчання

у середній та вищій школі»
Конференція відбудеться 18 жовтня 2012 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Напрями роботи конференції:

1. Інтерактивні технології в навчальному процесі середньої та вищої школи: навчальний, виховний та розвивальний потенціал.

2. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання.

3. Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя.

4. Інтерактивне навчання на уроках з різних предметів: питання методики.

5. Формування критичного мислення учнів у процесі інтерактивного навчання.

6. Тренінги у системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Контактні телефони: 8 (04744) 3 – 23 – 23 (деканат факультету початкової освіти). Координатори конференції: Коберник Галина Іванівна (0679984564), Якимчук Борис Андрійович, Свідніцька Світлана Миколаївна.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що входить до переліку, затвердженого ВАК України та будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: gкоbеrпik at. ua.

Оплата публікації – з розрахунку 20 гривень за друковану сторінку.

Матеріали конференції, відомості про авторів та копію квитанції про оплату публікацій надсилати на електронну адресу: udpu_ismo@mail.ru. до 15 жовтня 2012р. Збірники статей будуть розіслані накладною оплатою.


При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • матеріал статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді комп’ютерного файлу на електронних носіях і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD (тип шрифту − Times New Romаn; кегль − 14);

  • обсяг статті 8-10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок;

  • формат А4;

  • міжрядковий інтервал − 1,5;

  • поля: праве, ліве, нижнє, верхнє − 20 мм.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

Порядок розміщення матеріалу:

1. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються імена і прізвища авторів;

2. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується назва статті;

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст (посилання на використанні джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні, зразок [4, с.56]);

4. Список використаних джерел, на які посилається автор, подається у кінці основного тексту (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

5. Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською).


Відомості про автора:

  • прізвище, ім’я, по батькові;

  • місце роботи;

  • посада, науковий ступінь, вчене звання;

  • поштовий індекс, адреса, телефон.
ЗРАЗОК

Надія Голуб, Володимир Голуб
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ
Проблема інтелектуальних порушень у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку є досить актуальною.
Список використаних джерел

1. Дидактичний матеріал для логопедичних занять із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку / Упоряд. Д. Д. Плющова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 144 с.


Особливості навчання дітей з порушеннями інтелекту

Особенности обучения детей с нарушением интеллекта

The peculiarities of training mentally disabled children
Н. Голуб, В. Голуб

N. Golub, V.Golub
У статті подані теоретичні відомості про інтелектуальні порушення у дітей молодшого шкільного віку та методичні рекомендації щодо корекційної роботи під час навчального процесу.

Ключові слова: навчання, інтелект, молодший школяр, корекція, навчальний процес.
В статье наведены теоретические ведомости про интелектуальные нарушения в детей младшего школьного возраста та методические рекомендации по коррекционной работе под час учебного процесса.

Ключевые слова: обучение, интеллект, младший школьник, коррекция, учебный процесс.
The article deals with theoretical information about intellectual abnormalities on primary school age and methods for corrective work during the educational process.

Key words: training, mentality, junior pupil, correction, educational process.Грошові перекази просимо надсилати за адресою:

20308, м. Умань 8 поштове відділення а/с 811 на ім’я Свідніцької Світлани Миколаївни

Email: udpu_ismo@mail.ru


Смотрите также:
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
38.62kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни уманський державний педагогічний університет
2980.67kb.
15 стр.
Паращук Н. О. Керівник: Стеценко Н. М. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини м. Умань, Україна комп’ютерні технології на уроках біології
36.16kb.
1 стр.
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
500.67kb.
5 стр.
Міністерство освіти І науки України з в І т про роботу Національного
1630.55kb.
14 стр.
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
616.91kb.
3 стр.
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти соціально-побутове орієнтування
925.46kb.
2 стр.
Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої освіти програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання українська мова початкові класи
454.17kb.
3 стр.
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
4020.42kb.
16 стр.
Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України
311.58kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
297.58kb.
1 стр.
Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
179.58kb.
1 стр.