Главная страница 1страница 2 ... страница 14страница 15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ


ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Київ – 2007

ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.
Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Редакційна колегія:

Кузь В.Г.доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;

Побірченко Н.С.доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету;

Біда О.А.доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри методики початкового навчання;

Тищенко Т.М.кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, відповідальний секретар.
Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії історичної освіти Інституту педагогіки АПН України.
Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9, від 24.04.2007 р.)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – К.: Міленіум, 2007. – _________с.
ISBN 966-8063-91-7

До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.
© УДПУ імені Павла Тичини, 2007

© Видавництво «Науковий світ», 2007ЗМІСТ


Ажиппо О.Ю.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ


ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ................................

Андрусь О.І.

ВІДБІР ЗМІСТУ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ


ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ................................................................................

Бондаренко Т.Є.

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФОРМ


КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ........................

Валюк В.Ф.

ВСТУП ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ...............Васильченко О.В.

СТРУКТУРНІ ТИПИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ .................................Гаєвська Л.А.

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ .......Гембарук А.С.

КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ


МОВИ ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ПРЕДМЕТА .........................

Дзюбенко І.А.

ГРА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ У ШКОЛІ НЕОБХІДНИХ


ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ..................................................
Добрянський І.А.

методика діалогічного навчання
(з досвіду роботи) .........................................................................
Капська А.Й.

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНІЙ


ВИЩІЙ ШКОЛІ – ОДНА ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ................

Коваленко Г.С.

ПРОБЛЕМА МІЦНОСТІ ТА ДІЄВОСТІ ЗНАНЬ І КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ........................................Колісник Л.В.

ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО ТА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ..................................................................................Лотоцька Т.В.

ШКІЛЬНИЦТВО І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ У ХVIII СТОЛІТТІ .............................................Мацько Д.С.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ


ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...........................................

Музиченко Ю.А.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОСТІ


МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ................................................................

Ніколаєнко С.М.

РОЛЬ І МІСЦЕ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ........................

Петренко О.Б.

РОЛЬ ЖІНОК-ВОЛИНЯНОК У ПОШИРЕННІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ПЕРІОД РАННЬОГО БАРОКО) ........................................Ситняківська С.М.

РЕМІСНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ У ЗАГАЛЬНІЙ


СИСТЕМІ ОСВІТИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ .....................

Совгіра С.В.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІД ЧАС СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ..................................................................Тімець О.В.

ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ .....................................................................Товстюк Л.А.

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ


ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ...................................................................................

Чирва А.С.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ...........................................................................................Шломенко О.Б.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ..................................Шульга Н.В.

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ...............................................................................................
Щербань І.Ю.

СТАН СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ США В СЕРЕДИНІ


ХХ СТОЛІТТЯ .......................................................................................

Щербяк Ю.А.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛКСМУ В СИСТЕМІ АТЕЇСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УРСР ................................................следующая страница >>
Смотрите также:
Міністерство освіти І науки україни уманський державний педагогічний університет
2980.67kb.
15 стр.
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
38.62kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки України з в І т про роботу Національного
1630.55kb.
14 стр.
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
616.91kb.
3 стр.
Паращук Н. О. Керівник: Стеценко Н. М. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини м. Умань, Україна комп’ютерні технології на уроках біології
36.16kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
959.03kb.
8 стр.
Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
297.58kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
664.24kb.
4 стр.
Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет
1460.52kb.
16 стр.
Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет
23.22kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
603.36kb.
6 стр.
Міністерство Освіти України Кіровоградський Державний Технічний Університет Економічний факультет
451.66kb.
2 стр.