Главная страница 1страница 2 ... страница 17страница 18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ


ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Частина 1

Умань – 2008

ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.
Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Редакційна колегія:

Кузь В.Г.доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;

Побірченко Н.С.доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету;

Біда О.А.доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри методики початкового навчання;

Тищенко Т.М.кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, відповідальний секретар.
Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України.
Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 8 від 24 березня 2008 р.)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Ч. 1. – 254 с.
ISBN 966-8063-91-7

До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.
© УДПУ імені Павла Тичини, 2008

© РВЦ «Софія», 2008ЗМІСТ


Бак С.М.

ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ………………….7


Берека В.Є.

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ………………………………
13


Берьозкіна І.А.

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ


МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ……


18


Братанич О.Г.

ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УРОЧНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ………………………...26


Бугакова Л.

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ …………………...
31


Бялик О.В.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ


ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ……………………………………………


38


Вербицька П.В.

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ………………..44


Гончаренко С.А.

СІМ’Я ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА


СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ……………………………………


52


Горохівський П.І.

ТРИПІЛЬСЬКІ КОРЕНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ …………………………………………………………..
59


Желуденко М.О.

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ……………………………………………………………..
66


Засименко В.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО МОВНОГО ЕТИКЕТУ …..72


Іванова І.В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ …………….
79


Коломієць Н.А.

ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ


ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ……………………………………………


85

Кулікова А.Є.

ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

(НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ) …………………………………………….


95


Макарчук В.В.

РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ


ПРАЦІ В РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ ……………………………………..


103


Малежик Ю.М.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ ……………………………………………..110


Міхно С.В.

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ……………………………………..
118


Нікітчина С.О.

ІСУС ХРИСТОС ЯК ІДЕАЛ МОРАЛЬНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ЛЮДИНИ В ПОГЛЯДАХ Я.А. КОМЕНСЬКОГО І


Г.С. СКОВОРОДИ ……………………………………………………..

124


Осадченко І.І., Сидоренко С.І.

МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ СТИМУЛЮВАТИ ТВОРЧУ АКТИВНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ ………………………………131


П’ятак М.М.

ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ …………………………...
143


Паладьєва А.Ф.

СТАРОДАВНІ МОВИ В ЗМІСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ …………………..
150


Пархета Л.П.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

У СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО …………………………….


157

Пироженко Л.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ


ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДИНІ
ТА КІНЦІ 60-Х РР. ХХ СТ. ……………………………………………

164


Пометун О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ……………
171


Рум’янцева К.Є.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ …………………………………………………..176


Совгіра С.В.

ОНТОЛОГІЯ ПОНЯТЬ «СВІТОГЛЯД», «НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД», «ЕКОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД» ……………………
183


Сусліна І.В.

МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ


СТУПЕНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ………………………………………………

193


Тімець О.В.

КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ


ЯК ІНТЕГРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ
ГЕОГРАФІЇ ……………………………………………………………..

200


Ткаченко М.О.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ


ФОРМУВАННЯ АРТИСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ……………………………...

206


Усенко Н.М.

ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ ……………………………
212


Хлопов А.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ

НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» ……………………………….217


Черевченко В.В.

ВЕРБАЛЬНІ ЗНАКИ ЕТНОКУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ ……………………...
222


Чирікова Г.І.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ ……
229

Шоробура І.М.

ШКІЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТИ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.РУСОВОЇ ………………………


236


Шуляк С.А.

ПАРАДИГМАТИКА ПРОСТОРУ З КОМПОНЕНТАМИ


степ, дорога, море (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ
ЄВГЕНА ГУЦАЛА) ……………………………………………………

241


Ярошинська О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАТЬКІВСТВА У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН ТА КНЯЖУ ДОБУ …………………………………………247


следующая страница >>
Смотрите также:
О. І. Реріх про основні принципи виховання та освіти: огляд епістолярної спадщини. // Збірник наукових праць №30. Частина ІІ (Спеціальний випуск). Хмельницький: Видавництво національної академії дпсу, 2004
123.84kb.
1 стр.
Наукових праць
3363.8kb.
16 стр.
Реферат харків 2012 вступ
99.53kb.
1 стр.
Наукових праць
4346.81kb.
20 стр.
Реферат циклу наукових праць
126.7kb.
1 стр.
Наукових праць
4236.18kb.
18 стр.
Наукових праць
3411.72kb.
16 стр.
Наукових праць
4247.19kb.
22 стр.
Реферат комплексу наукових І навчально-методичних праць
128.76kb.
1 стр.
Варенко Аліна 2 курс, 1 група відділення мв
78.2kb.
1 стр.
Реферат циклу наукових праць Камінської Тетяни Григорівни «Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку»
106.86kb.
1 стр.
Реферат циклу наукових праць управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми
200.77kb.
1 стр.