Главная страница 1страница 2 ... страница 11страница 12


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

СистемИ технологій промисловОсті

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»2011
УДК 658.5

ББК 65.29

С 40
Гриф наданий Міністерством освіти і науки України

Лист від 30.09.2010 № 1/11-9078


Автор і укладач:

Мартиненко В.О.
Рецензенти:

д-р екон. наук, проф. Сумського державного університетуО.М. Теліженко;
д-р т. наук, проф. Сумського національного аграрного університету

В.Б. Тарельник
д-р екон. наук, проф. Української академії банківської справи НБУ

Л.В. Кривенко
С ___ Системи технологій промисловості [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Уклад. В.О. Мартиненко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 173с.
ISBВидання підготовлене з урахуванням вимог Болонської декларації з метою формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок із систем технологій та економічних основ виробництва і переробки продукції агропромислового комплексу, необхідних для прийняття правильних рішень на підприємствах та у кредитно-фінансових установах.

Посібник містить програму та тематичний план навчальної дисципліни «Система технологій». Розділ 2. «Системи технологій промисловості», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні рекомендації до вивчення теми, термінологічний словник, теми рефератів, запитання для поточного контролю знань, тестові завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу), зразки завдань для поточного модульного контролю знань студентів, додатковий інформаційний матеріал.

Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
УДК 338.432(073)

ББК ____

ISBN ……………….. © Українська академія банківської справи

Національного банку України, 2008

Зміст
ВСТУП.. ………………………………………………………………… 4

1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ……………………………….. 5

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ..……….. 8

3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни .. 9

Тема 1. Промислове виробництво – основа економічного

розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні

системи як економічні об’єкти ……………………………………… 9

Тема 2. Сировина, вода та енергія в промисловості.

Технології видобутку, збагачення та очищення сировини ………… 22

Тема 3. Техніка і технологія металургійної промисловості ……….. 39

Тема 4. Технологічні процеси машинобудування …………………. 61

Тема 5. Техніка, технологія і продукція хімічної та

нафтохімічної промисловості ……………………………………….. 75


Тема 6. Технологічні процеси виробництва деяких будівельних матеріалів ……………………………………………………………… 92

Тема 7. Перспективи розвитку технологічних процесів. Нові прогресивні технології. Нанотехнології …………………………….. 106


4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………… 120

ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 124ВСТУП

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку різко зростає. Своєчасна зміна технологій забезпечує конкурентоспроможність фірми, а правильна технологічна політика є основою її процвітання. Прогрес у розвитку продуктивних сил суспільства може бути здійснений лише шляхом революційного відновлення технологій.

Рівень технологій будь-якого виробництва здійснює вирішальний вплив на його економічні показники, тому необхідні достатні знання сучасних технологічних процесів.

У практичній діяльності менеджера, економіста і фінансиста технології є головним об’єктом для інвестицій. Саме за рахунок прибутку, отриманого від своєчасно і розумно вкладених у технологію фінансових коштів, забезпечується проведення ефективної соціально-економічної політики. Для того, щоб управляти виробництвом, аналізувати його господарську діяльність, визначати економічну ефективність науково-технічних розробок і їх практичне освоєння, вирішувати завдання кількісного і якісного розвитку матеріально-технічної бази виробництва за рахунок реалізації останніх досягнень науки і техніки, необхідно мати конкретне уявлення про саме виробництво, його структуру, передові технологічні процеси. Без знання конкретних технологій, технологічних можливостей того або іншого процесу, видів виготовленої продукції менеджер не може забезпечувати якісне виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз конкретних прогресивних технологій у різних галузях господарства дозволить розширити уявлення про них, одержати знання про їхню специфіку та особливості виробництва.

Зміст курсу “Системи технологій. Промисловість” укладено на основі сучасних уявлень про сутність, структуру, цілі та завдання технологічних процесів, їх значення в розвитку продуктивних сил суспільства.Головні завдання навчального курсу:

 • ознайомлення з особливостями одержання і галузями ефективного використання різноманітної продукції, що виробляється в Україні;

 • формування у студентів технологічного мислення;

 • надання теоретичних знань з основ техніки, побудови виробничих і технологічних процесів та їх класифікації;

 • вивчення основних техніко-економічних показників, раціональної організації виробничих процесів;

 • навчити студентів робити аналіз ефективності впровадження різних технологій у виробничий процес, давати техніко-економічну оцінку як окремих технологічних процесів, так і певних виробництв.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основні поняття техніки і технології;

 • види виробничих і технологічних процесів та їх класифікацію;

 • техніко-економічні показники технологічних процесів;

 • основи базових і прогресивних технологічних процесів;

 • основні типи, форми організації роботи і напрямки розвитку промислових підприємств;

вміти:

 • здійснювати аналіз і економічну оцінку технічних рішень та базових технологій у галузях, які визначають науково-технічний прогрес;

 • приймати рішення з розробки стратегії та технологічного оновлення виробництва, з проектування та забезпечення ефективного функціонування технологічних процесів;

 • систематизувати та використовувати базову, керуючу і довідкову інформацію, яка необхідна для прийняття рішень із технологічного оновлення виробництва.

Програма курсу “Системи технологій. Промисловість” розрахована на 104 години і складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

следующая страница >>
Смотрите также:
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми двнз «уабс нбу» 2011 ббк 65. 29 С 40
2462.21kb.
12 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни фінансовий менеджмент харків хнамг 2006
3343.3kb.
14 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред проф. М. В. Афанасьєва. Х.: Вд «інжек», 2003. 484 с
139.66kb.
1 стр.
Навчально-методичний посібник Суми Сумський державний університет 2011 ббк 55. 1
1724.08kb.
11 стр.
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
4865.39kb.
19 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
1560.07kb.
10 стр.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни " Кримінальне право України"
1447.48kb.
6 стр.
Навчально-методичний посібник Частина перша основи місцевого самоврядування в україні чернівці 2004
1043.48kb.
9 стр.
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти
1540.13kb.
12 стр.
Навчально-методичний посібник для студентів Сімферопольського юридичного технікуму Сімферополь 2009 державне право зарубіжних країн
1223.18kb.
10 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів 3 курсу заочної форми навчання
591.07kb.
3 стр.
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
1814.71kb.
26 стр.