Главная страница 1
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР БАКАЛАВРА напряму 6.030508«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

(навчання за інтегрованими навчальними планами)


Економічна теорія


 1. Предмет економічної теорії, політекономії та економіксу. Трактування його різними школами.

 2. Виробництво і його основні фактори. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей.

 3. Робоча сила як виробничий ресурс і специфічний товар.

 4. Капітал як економічна категорія товарної системи господарства. Теорії капіталу та його структури.

 5. Ринок: суть і місце в економічній системі.

 6. Попит і пропозиція – ключові категорії ринкової економіки.

 7. Ринкова ціна: суть, механізм формування, функції.

 8. Механізм формування ринкової рівноваги. Сучасні моделі ринкової рівноваги.

 9. Концепції витрат виробництва. Види витрат. Витрати в довгостроковому періоді.

 10. Валовий дохід підприємства та його розподіл. Прибуток і його суть. Теорії прибутку.

 11. Конкуренція: суть і загальні ознаки. Ринок досконалої та монополістичної конкуренції. Монополія. Олігополія.

 12. Ринки факторів виробництва. Ринок землі: попит, пропозиція і ціна. Ринок праці.

 13. ВВП та методи його обчислення.

 14. Економічне зростання та його фактори. Теорії економічного зростання.

 15. Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Види економічних циклів.

 16. Зайнятість та безробіття. Види безробіття. Закон Оукена та втрати економіки від безробіття.

 17. Інфляція: причини, види та наслідки.

 18. Споживання та заощадження як функції доходу. Інвестиції та фактори інвестування.

 19. Сукупний попит та сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги.

 20. Кредит, його суть і форми. Кредитна система та механізм її дії.

 21. Банківська система України. НБУ. Комерційні банки та їх функції.

 22. Доходи населення: джерела та структура. Проблеми нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренцо.

 23. Фіскальна політика. Мультиплікатор державних витрат і податків.

 24. Роль держави в сучасній економіці. Основні економічні функції держави.

 25. Зовнішньоекономічна діяльність та методи її державного регулювання.

Список рекомендованої літератури


 1. Манків Н. Г. Макроекономіка / Пер. з англ. 4-го видання (2000 р.). – К.: Основи‚ 2000.

 2. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. Пер. з англ. – К., Основи, 1995.

 3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. Пер. з англ. – К., Основи, 1998.

 4. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт‚ 1996.

 5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Пер. з англ. – К., 1996.

 6. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К., Основи, 1998.

 7. Мельник О. Інфляція. Теорія і практика регулювання. – К.: Знання, 1999.

 8. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М.Мороза та М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999.

 9. Ющенко В.‚ Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.‚ 1998.

 10. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 1997.

 11. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1996.

 12. Пода А.К., Вашків О.П., Куц Л.Л. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1995.

 13. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. 4.2. Мікроекономіка. -Львів: Просвіта, 1999.

Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.
Економіка підприємств


 1. Сутність та риси підприємства. Характеристика напрямків діяльності підприємства.

 2. Види підприємств. Суть та види господарських товариств. Види та характеристика об’єднань підприємств.

 3. Сутність зовнішнього середовища. Характеристика елементів мікро- та макросередовища підприємства.

 4. Суть, функції, принципи та методи управління підприємством.

 5. Загальна, виробнича та організаційна структура підприємства.

 6. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

 7. Сутність, методи та показники визначення продуктивності праці. Резерви і фактори росту продуктивності праці.

 8. Організаційні основи оплати праці. Форми та системи оплати праці.

 9. Суть та класифікація капіталу підприємства.

 10. Суть та склад основних засобів підприємства. Види їх оцінки та відтворення.

 11. Суть та види оборотних фондів підприємства.

 12. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.

 13. Економічний зміст та класифікація інвестицій на підприємстві.

 14. Загальна характеристика інноваційних процесів. Класифікація інновацій.

 15. Поняття, види та чинники формування виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності.

 16. Суть та складові виробничого процесу. Характеристика типів та методів виробництва.

 17. Виробничий цикл: суть та складові.

 18. Поняття та показники виробничої програми підприємства.

 19. Суть та показники оцінки якості продукції.

 20. Класифікація витрат на підприємстві.

 21. Суть та види собівартості. Визначення резервів зниження собівартості продукції.

 22. Суть, функції та види цін. Методи ціноутворення.

 23. Сутність, функції та види прибутку.

 24. Етапи формування прибутку на підприємстві.

 25. Суть та види рентабельності. Методика визначення показників рентабельності.Список рекомендованої літератури


  1. Господарський кодекс.

  2. Закон України „Про банкрутство”

  3. Закон України „Про власність”

  4. Закон України „Про господарські товариства”

  5. Закон України „Про оплату праці”

  6. Ареф’єва О.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К., 2003.

  7. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.

  8. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

  9. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.посіб. – К.: А.С.К., 2004.

  10. Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник / За ред. Й.М.Петровича. – К.: Знання, 2001.

  11. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М.Петровича. – 2-ге вид., виправл. – Львів: „Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М.Піча. – 2006.

  12. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006.

  13. Крайник О.П., Борвінська Є.С. Економіка підприємства: Навч.посіб./ За ред. О.П.Крайник. – 2-ге вид., оновлене і доповнене. Львів, 2005.

  14. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002.

  15. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч.пос. – К.: Знання, 2004.

  16. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001.

  17. Семенов Г.А.Економіка підприємства: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

  18. Ткаченко В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003.

  19. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006.

  20. Цигилик І.І. Економіка підприємства (в ситуаціях та відповідях): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004.


Фінанси


 1. Фінанси у системі виробничих відносин. Ознаки фінансів.

 2. Принципи організації фінансів в сучасних умовах. Функції фінансів на рівні держави та підприємства.

 3. Поняття фінансових ресурсів.

 4. Суть та структура фінансової системи.

 5. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи.

 6. Сутність, завдання та вимоги до фінансової політики.

 7. Поняття бюджету. Принципи побудови бюджетної системи

 8. Бюджетне планування і прогнозування. Бюджетний процес та його стадії.

 9. Призначення і роль державного бюджету України. Доходи та видатки державного бюджету, їх класифікація та інструменти формування.

 10. Характеристика державних цільових фондів.

 11. Економічна сутність та форми державного кредиту.

 12. Державний борг: склад, обслуговування та управління.

 13. Сутність і склад фінансів підприємств (установ, організацій). Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування.

 14. Економічна сутність страхових відносин. Форми і види страхування. Співстрахування і перестрахування.

 15. Джерела та структура фінансів домогосподарств. Соціально-економічні гарантії держави населенню.

 16. Сутність фінансового ринку. Структура та характеристика його складових.

 17. Інструменти фінансового ринку.

 18. Інфраструктура фінансового ринку. Функції та значення фінансових посередників.

 19. Поняття фінансового механізму, його складові елементи. Структура фінансового механізму.

 20. Загальна характеристика складових частин фінансового механізму: фінансового забезпечення, регулювання і важелів впливу

 21. Сутність і види фінансового контролю. Організація і методи фінансового контролю.

 22. Державний фінансовий контроль.

 23. Аудиторський контроль. Внутрішньогосподарський контроль.

 24. Загальні положення управління фінансами. Характеристика державних органів та їх повноважень в управлінні фінансами.

 25. Міжнародні фінанси.

Список рекомендованої літератури

 1. Бель В.В., Когут Ю.М. Фінанси: Навч.-метод. Посіб.Для самостійного вивчення дисципліни. – К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім.. А.Волошина, 2004. – 168 с.

 2. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К., Вища школа 1997.

 3. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К., Вища школа 2000.

 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 5. Дж. К. Ван. Хорн. Основи управління фінансами - М., Фінанси і статистика, 97.

 6. Державні фінанси. Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Навч. посібник. – К.: Атака, 2004. – 368 с.

 7. Заяц Н. Є., Фісенко М. К. Теорія фінансів — Мінськ, Вища школа, 97.

 8. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2004. – 140 с.

 9. Ковальчук А. Т. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2005. – 287 с.

 10. Кудряшов В.П. Фінанси: навч. посібник. – Херсон: Опф-плюс, 2002. – 352 с.

 11. Никбахт Е. , Гропеллі А. Фінанси. К.: Вік, Глобус, 92.

 12. Петровська І.О. Фінанси: Навч. посіб. – 2-е вид. Перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 13. Петренко Ю.В. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2004. – 282 с.

 14. Поукок М.А. Финансовое планирование и контроль. — М.: Интерком-96.

 15. Родионова В. М. Финансы -М . Финансы и статистика., 90

 16. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник К.: Центр навч літ., 2004. – 312 с.

 17. Роспутенко І. В. Управління державними видатками в перехідних економіках. —К. Інститут державного управління та самоврядування., 93.

 18. Суторміна В. Н. Держава - податки -бізнес. –К., Либідь, 93.

 19. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая. – 2 –е вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 312 с.

 20. Юрій С. І. Бюджетна система - Тернопіль ,2000.


Бухгалтерський облік


 1. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика.

 2. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 3. Облікова політика підприємства.

 4. Форми та методи бухгалтерського обліку.

 5. Загальні вимоги до фінансової звітності (П(с)БО 1). Бухгалтерська звітність, її види, порядок складання і представлення.

 6. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо.

 7. Синтетичні й аналітичні рахунки. Позабалансові рахунки.

 8. Документування господарських операцій і його значення.

 9. Подвійний запис.

 10. Меморіально-ордерна форма обліку.

 11. Журнально-ордерна форма обліку.

 12. Бухгалтерський облік необоротних активів.

 13. Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів.

 14. Порядок організації аналітичного та синтетичного обліку виробничих
  запасів.

 15. Документування та облік касових операцій.

 16. Облік операцій на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банку.

 17. Облік дебіторської заборгованості.

 18. Облік зобов’язань. Облік розрахунків по податках і платежах.

 19. Облік розрахунків з бюджетом, постачальниками, по відрахуваннях на соціальне страхування.

 20. Організація синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу.

 21. Облік кредитів банку.

 22. Форми та системи оплати праці. Документування операцій з оплати праці.

 23. Облік загальновиробничих витрат. Формування та облік собівартості реалізованої продукті (товарів, робіт, послуг).

 24. Облік доходів. Визнання та класифікація доходу. Облік формування фінансових результатів діяльності.

 25. Інвентаризація, її значення та види. Документування процесу інвентаризації.


Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

 2. Програма реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-16

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291.

 6. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджена наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 3 жовтня 1997р. № 121.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”.

 8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 3-є вид., перероб. І доп. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 9. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: 2001. – 540с.

 10. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 500с.

 11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 784 с.

 12. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 13. Шепітко Г.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. –269 с.


Смотрите также:
Навчання за інтегрованими навчальними планами Економічна теорія
92.79kb.
1 стр.
Трудове навчання (технології) та креслення
111.52kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»
132.25kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни у 2011/2012 н р. Навчальні плани Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
104.61kb.
1 стр.
Інформатика у 9-х класах
57.46kb.
1 стр.
225-31-50 (044) 224-81-70 факс: (044) 268-63-83 Інститут економіки та управління
38.15kb.
1 стр.
Формат опису модуля
14.17kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів
695.13kb.
5 стр.
Програма вступного іспиту зі спеціальності 050101 — «Економічна теорія» на освітньо-кваліфікаційний рівень
231.24kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань
246.64kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань
242.37kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
193.51kb.
1 стр.