Главная страница 1
ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни «Психологія мотивації поведінки та діяльності людини»

Напрямок – бакалаври гуманітарних спеціальностей

1.НАЗВА МОДУЛЯ: Психологія мотивації поведінки та діяльності людини

2.КОД МОДУЛЯ: ППП_6047_С01

3.ТИП МОДУЛЯ: Вибірковий

4.СЕМЕСТР:

5.ОБСЯГ МОДУЛЯ:

Загальна кількість годин: 60 год.

Кредитів ЄКТС: 2

Аудиторні години: 24 год.

Лекції: 8 год.

Практичні: 16 год.

6.ЛЕКТОР: к.псих.н., доцент Романець З.О

7.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Мета викладання - надання майбутнім соціальним працівникам (фахівцям) знань в галузі психології мотивації поведінки та діяльності людини, що є однією з найскладніших і найважливіших розділів психологічної науки, що отримує значний запит практичного спрямування, оскільки у багатьох сферах суспільної практики виникає необхідність управління людьми, аналізу і розуміння мотивів їх поведінки, спонукання до активності у бажаному напрямку тощо.

В результаті вивчення змістовного модуля студент повинен:Засвоїти: суть предмету психологія мотивації поведінки та діяльності людини; оволодіти основними поняттями психології мотивації; зрозуміти і вивчити основні теоретичні напрямки психології мотивації;набути через оволодіння усвідомити системоутворюючу роль мотиваційної сфери у структурі особистості; зрозуміти психологічні закономірності формування мотиваційної сфери особистості;

усвідомлювати і розвивати власну мотиваційну сферу, її структуру, гнучкість, широту,.Вміти: застосовувати методи дослідження і технології роботи з мотиваційною сферою; застосовуватя теоретичні знання з психології мотивації у прикладних галузях – управлінні, бізнесі, психокорекції, тощо

8.СПОСІБ НАВЧАННЯ: аудиторне

9.НЕОБХІДНІ ОБОВ"ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ ТА СУПУТНІ МОДУЛІ: основи психології та педагогіки.

10.ЗМІСТ МОДУЛЯ: Мотиваційна сфера у структурі особистості. Структура мотиваційної сфери. Найважливіші напрямки мотиваційної спрямованості особистості. Органічні, матеріальні, соціальні, духовні диспозиції. Функції і види мотивів. Класифікації потреб. Джерела психології активності. Характеристики мотиваційної сфери особистості. Мотивація як спрямованість, мотивація як джерело активності і як засіб саморегуляції. Широта, гнучкість та ієрархізованість – основні характеристики мотиваційної сфери особистості. Залежність загального рівня мотивації від кількості актуалізованих мотивів та їхньої спонукальної сили. Мотив самоствердження. Мотив ідентифікації. Мотив влади. Мотив саморозвитку. Мотив досягнення та мотив уникання невдачі. Мотивація і механізми психологічного захисту.. Природа і функції психологічного захисту. Первинні (примітивні) механізми психологічного захисту як мотиви поведінки: ізоляція, заперечення, розщеплення, ідеалізація, всемогутній контроль, проекція, інтроекція, проективна ідентифікація. Вторинні психологічні захисти: витіснення, регресія, реактивні утворення, раціоналізація, заміщення, сублімація та ін. Ситуативні чинники мотивації. Системи напруження в особистості.. Ефект незавершеної дії Зейгарник. Заміщуюча діяльність. Психічне перенасичення. Часова перспектива. Рівень домагань. Мотивація та відстань до мети. Типи емоцій за Додоновим як мотиваційні фактори поведінки і діяльності особистості.. Боротьба та інтеграція мотивів. Вольова саморегуляція. Процесуальна мотивація. Зовнішня та внутрішня процесуальна мотивація.. Самоствердження як принцип процесуальної мотивації. Підкріплення і процесуальна мотивація. Вплив зворотного зв’язку на формування процесуальної мотивації. Мотивація допомоги. Мотивація агресії. Мотивація влади. Мотивація досягнення. Негативна мотивація і покарання Особистісна причинність і мотивація. Внутрішній і зовнішній локуси контролю. Фактори переживання особистісної причинності. Упевненість у власних здібностях. Почуття компетентності. Підвищення впевненості у своїх можливостях. Самооцінка. Самоповага. Успіх Мотивація і невдача.. Конструктивна і деструктивна реакції на невдачу. Захисні реакції на невдачу. Роль особистісної схильності до ризику і сміливості у досягненні успіху. Почуття безпорадності. Набута безпорадність. Оптимум мотивації. Закони Ієркса-Додсона. Мотивація досягнення і “надмотивація”. Часова віддаленість мети і “надмотивація “.Психологічні механізми розвитку мотивації. Позитивне підкріплення і покарання.. Підкріплення і зворотній зв’язок Види психологічного впливу на людей. Мета впливу. Право на вплив. Психологічні і непсихологічні види впливу. Гроші як генералі зоване підкріплення. Гроші у мотиваційній системі особистості. Варварський і цивілізований вплив. Критерії цивілізованого впливу Класифікація видів впливу і реакції на вплив.Психологічний напад. Форми і операції нападу. Форми примусу. Маніпуляція. Причини маніпуляції. Цивілізований психологічний вплив: аргументація, переконання та ін.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

  1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М., 1976.

  2. Васильев И.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действиями. – М., 1991.

  3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М.,1991.

  4. Занюк С.С. Мотиваційний тренінг..- Луцьк, 1998

  5. Занюк С.С. Психологія мотивації. – Київ: Либідь, 2002.

  6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000.

  7. Куницына В.Н. Потребности и мотивы личности // Психология. Учебник. – М.: Проспект,1998.

  8. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб.:Речь, 2000.

  9. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию.- СПб.: Речь, 2001.

  10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.- М., 1986.

12.ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13.МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота. Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).

14.МОВА НАВЧАННЯ: українська.


Смотрите также:
Опис модуля з дисципліни «Психологія мотивації поведінки та діяльності людини»
38.15kb.
1 стр.
Програма базового курсу „Психологія управління
63.26kb.
1 стр.
Опис модуля напрями – со
31.21kb.
1 стр.
Психологічне значеня мотивації у спортивній діяльності
23.59kb.
1 стр.
Опис модуля з дисципліни “філософія” Напрями – рм, дз
21.68kb.
1 стр.
2. Код модуля: ммп 6025 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
18.89kb.
1 стр.
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Опис модуля назва модуля
24.09kb.
1 стр.
Основиантропогнез у
348.69kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни
262.54kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с
1215.82kb.
7 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: Обсяг модуля
20.05kb.
1 стр.