Главная страница 1
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ТА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ХІМІЧ Г.О.

Написати 3 питання по списку:

Перше (1-30)

Друге (31-60)

Третє (61-90)

  1. Соціально-економічна суть грошово-кредитної(монетарної) політики, її значення для економіки країни.

  2. Завдання і цілі грошово-кредитної політики. Суперечливість стратегічних цілей монетарного регулювання.

  3. Інституційна основа грошово-кредитної політики. Роль центрального банку.

  4. Типи грошово-кредитної політики: кредитна експансія та кредитна рестрикція.

  5. Роль грошово-кредитної політики у загальнодержавній політиці держави. Взаємозв'язок монетарної політики з фіскальною.

  6. Цілі грошово-кредитної політики НБУ.

  7. Роль і значення центрального банку в системі монетарного регулювання економіки.

  8. Об'єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення.

  9. Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу.

10.Незалежність центрального банку від органів державної влади. Взаємозв'язок ступеню незалежності з економічним розвитком держави.

11 .Система та органи управління центральних банків( світовий досвід).

12.Структура центрального банку, її особливості у різних країнах.

13.Характеристика регіональної та функціональної структури НБУ.

14.Функції та операції НБУ, їх характеристика.

15.Керівні органи НБУ. Переваги та недоліки дворівневої системи управління НБУ.

16.Рада Національного банку України: організаційна та функціональна характеристика.

17.Правління НБУ: організаційна та функціональна характеристика.

18.Голова НБУ, особливості його призначення та сфера повноважень.

19.Емісійна діяльність центрального банку( готівкова та безготівкова).

20.Характеристика грошової маси, грошові агрегати.

21 .Грошова база. Взаємозв'язок грошової бази з грошовою масою.

22.Процес створення грошей комерційними банками. Грошовий мультиплікатор.

23.Швидкість обігу грошей, її значення для грошово-кредитного регулювання економіки.

24.Коефіцієнт монетизації, його значення для грошово-кредитного регулювання економіки.

25.Суть і механізм формування пропозиції грошей.

26.Роль НБУ у регулюванні обігу готівки. Шляхи скорочення готівкового грошового обігу в Україні.

27.Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

28.Організація обігу готівки в поза банківській сфері( встановлення лімітів, касова дисципліна, витрачання готівки тощо).

29.Регулювання грошового обороту національним банком України, його методи.

30.Кредитування комерційних банків національним банком, його суть та значення.

31.Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні.

32.Кредитування банківських установ під забезпечення державними цінними паперами. Операції РЕПО.

33.Вимоги НБУ щодо рефінансування комерційних банків.

34.Рефінансування НБУ комерційних банків шляхом проведення тендерів, його особливості.

З5.Надання банкам кредитів "овернайт" через постійно діючу лінію рефінансування.

З6.Стабілізаційні кредити Національного банку України, їх суть та порядок надання.

З7.Проведення Національним банком операцій купівлі-продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

38.Депозитні сертифікати НБУ, їх застосування.

39.Методи рефінансування комерційних банків( світовий досвід).

40.Класифікація та характеристика інструментів грошово-кредитної політики.

41 .Характеристика адміністративних інструментів грошово-кредитної політики, їх застосування НБУ.

42.Селективна кредитна політика, особливості її застосування у розвинутих країнах. Охарактеризуйте можливість здійснення селективної кредитної політики НБУ.

43.Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування центральним банком у світі та в Україні.

44.Політика обов'язкових резервних вимог та оцінка її ефективності в Україні.

45.Регулювання облікової ставки та банківського процента як механізм монетарної політики.

46.Облікова політика НБУ останніх років та оцінка її ефективності.

47.Операції на відкритому ринку, їх характеристика та ефективність проведення в Україні.

48.Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та їх перспективи як інструмента кредитно-грошового регулювання.

49.Інструменти грошово-кредитної політики, що застосовуються НБУ, шляхи оптимізації.

50.Дієвість інструментів грошово-кредитної політики в перехідній економіці.

51.Суб'єкти та об'єкти валютного регулювання і контролю, їх характеристика.

52.Повноваження НБУ в сфері валютного-регулювання і валютного контролю.

53.Методи валютного регулювання, їх застосування НБУ.

54.Регулювання валютних курсів, їх методи. Курсова політика НБУ.

55.Регулювання НБУ поточних валютних операцій.

56.Регулювання НБУ операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

57.Валютний контроль, його необхідність та завдання. Проблеми лібералізації валютного контролю в Україні.

58.Офіційні валютні резерви та методи управління ними. Роль НБУ на ринку золота.

59.Платіжний баланс України, методи його прогнозування, норми побудови та основи аналізу.

60.Необхідність та завдання банківського нагляду. Повноваження регулятивно-наглядових банківських органів.

61.Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків.

62.Порядок створення та реєстрації комерційних банків в Україні

63.Ліцензування банківської діяльності в Україні.

64.Економічні нормативи банківської діяльності: суть та значення. Охарактеризуйте їх основні групи.

65.Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками економічних нормативів. Заходи впливу.

66.Безвиїзний нагляд за діяльністю комерційних банків, порядок його здійснення.

67.Виїзне інспектування комерційних банків, його методи.

68.Визначення рейтингової оцінки діяльності комерційних банків за системою САМЕL.

69.Робота НБУ з проблемними банками. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків. Процедура банкрутства.

70.Режим фінансового оздоровлення комерційних банків.

71.Нормативи капіталу комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками нормативного значення їх показників.

72.Нормативи ліквідності комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

73.Нормативи кредитних ризиків комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

74.Нормативи інвестування комерційного банку, їх види та порядок визначення. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками цих нормативів.

75.Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони НБУ.

76. Аналіз прогнозування НБУ економічної ситуації на макрорівні, його необхідність.

77.Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів.

78.Канали механізму грошової трансмісії, їх характеристика.

79.Дієвість каналів механізму грошової трансмісії в Україні.

80.Роль центрального банку при організації розрахунків між банківськими установами.

81 .Система електронних платежів НБУ, її завдання та функції.

82.Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків у системі електронних платежів НБУ.

83.Напрями розвитку платіжної системи України.

84.Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду.

85.Роль НБУ в обслуговуванні внутрішнього та зовнішнього боргу держави.

86.Участь центральних банків у касовому обслуговуванні державного бюджету. Особливості касового виконання державного бюджету в Україні, роль НБУ.

87. Особливості створення Європейського центрального банку, його статус, організаційна структура.

88.Грошово-кредитна політика ЄСЦБ, інструменти її реалізації.

89.Особливості здійснення розрахунків через платіжну систему ТАRGЕТ.90.Федеральна резервна система США: структура, статус, цілі діяльності.Смотрите также:
Орієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу питання до іспиту та написання контрольних робіт хіміч г. О. Написати 3 питання по списку: Перше (1-30) Друге
57.41kb.
1 стр.
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю
57.03kb.
1 стр.
Затверджено Атестаційною колегією Міносвіти та науки України
103.71kb.
1 стр.
Перелік теоретичних питань для підсумкового контролю засвоєння модуля 1: «Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб»
152.61kb.
1 стр.
Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять
462.54kb.
2 стр.
Питання винесені на складання комплексного державного іспиту по спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Блок І
47.4kb.
1 стр.
Методичні вказівки до підготовки І написання контрольних робіт Контрольна робота 1 сутність соціальної політики
313.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста
159.4kb.
1 стр.
Перелік питань для підсумкового контролю
107.42kb.
1 стр.
Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам
760.09kb.
3 стр.
Перелік питань до іспиту з
57.95kb.
1 стр.