Главная страница 1
Паращук Н.О.

Керівник: Стеценко Н.М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Перехід до 12-річної середньої загальноосвітньої школи вимагає якісних змін і в біологічній освіті, її модернізацію й узгодження з потребами життя. Основна мета реформування шкільної біологічної освіти – забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в сучасному суспільстві. Розв’язання такого складного завдання потребує використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають комп’ютерні технології.[3]

Використання комп’ютерних технологій при вивченні біології може здійснюватися у двох напрямках. Один з них – це комп’ютерна підтримка предмету, що виражається у використанні стандартного програмного забезпечення з біології, а саме мультимедійних енциклопедій, електронних підручників, тощо. Другий – розробка уроків, що супроводжуються використанням комп’ютера з мультимедійним проектором та ретельно підібраного відеоряду, який допомагає ілюструвати теоретичний матеріал уроку.

Сьогодні використання комп’ютерних технологій при викладанні біології в загальноосвітній школі здійснюється за такими напрямами:


 1. комп’ютерний контроль знань, використання мультимедійних програм або навчальних комп’ютерних програм різного типу;

 2. створення комп’ютерних програм для проведення лабораторних та практичних робіт; використання комп’ютера з вбудованим мікроскопом;

 3. комп’ютерне моделювання біологічних об’єктів і процесів тощо.

Комп’ютерні технології також дозволяють включати в навчальний процес нові форми творчих робіт: розробку біологічних ігор, проектну діяльність, написання власних сценаріїв, зйомку відеофільмів. Їх можна використовувати при створюванні нестандартних уроків (ділові ігри, прес-конференції, змагання, конкурси, КВК, творчі звіти, аукціони, тощо).[1]

Використання мультимедійних технологій на уроках дають низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей, скорочення видів роботи, що стомлюють учня, використання різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного типу уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить до: 1. підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

 2. підвищення продуктивності уроку;

 3. установлення міжпредметних зв’язків;

 4. з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створенням навчальних програм під керівництвом викладачів біології та інформатики;

 5. спостерігається логіка подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

 6. підвищується мотивація навчання тих учнів, які захоплюються інформатикою;

 7. змінюється, особливо в учнів 5–7-их класів, відношення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. [2]

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі дозволяє більш ефективно керувати процесом навчання та робити його більш різнобічним, інтересним та захоплюючим, що так необхідно для сучасного процесу вивчення біології.

Все це дозволяє вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні та інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.Разом з тим, проблема використання комп’ютерних технологій при вивченні біології не вичерпана та потребує подальшої розробки. [1,2]

Література:

 1. Козленко О.Г. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 2. – С. 24-25. (http//WWW. REFERATCENTRAL.ORG.UA)

 2. Савченко З.В. Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах (http//nbuv.gov.ua)

 3. Сліпчук І.Ю. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій : Дис... канд. наук: 13.00.02 - 2008. (http//www.lib.ua-ru.net).

Смотрите также:
Паращук Н. О. Керівник: Стеценко Н. М. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини м. Умань, Україна комп’ютерні технології на уроках біології
36.16kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій
38.62kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни уманський державний педагогічний університет
2980.67kb.
15 стр.
Комп`ютерні технології на уроках біології План
191.7kb.
1 стр.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека
68.58kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Жаворонкова Ольга Ростіславівна
438.28kb.
4 стр.
Програма для 5-9- х класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з предмету
2416.78kb.
14 стр.
Компютерні технології в
413.46kb.
2 стр.
Наукових праць
3363.8kb.
16 стр.
Наукових праць
3411.72kb.
16 стр.
Наукових праць
4236.18kb.
18 стр.
Наукових праць
4346.81kb.
20 стр.