Главная страница 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними Зборами Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«______________»

Протокол № 2/14

від 29 червня 2010р.
ПОЛОЖЕННЯ


про діяльність _______________Філії

Товариства з обмеженою відповідальністю

«__________________»

м. Київ - 2010р.

Місто Київ двадцять дев’яте чеврня дві тисячі десятого року
Це Положення визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації ___________________ Філії Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «____________________» (далі за текстом – „Філія” та „Товариство”).

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФІЛІЇ

1.1. Повне найменування філії:

________________ Філія Товариства з обмеженою відповідальністю «____________________».  1. Скорочене найменування філії:

__________________ Філія ТОВ «__________________».

1.3. Місцезнаходження філії: _______________________________


2. ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», зареєстроване Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.08.2008р., розташоване за адресою: _________________________, код ЄДРПОУ _______________.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІЛІЇ

3.1. Філія є відокремленим підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» та не має статусу юридичної особи.

Філія має самостійний баланс, поточні рахунки в банківських установах з правом проведення розрахунків з контрагентами. Має круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи, печатки для податкових накладних та фірмовий бланк. Філія має власний статистичний код та самостійно здійснює розрахунки з бюджетом та сплачує податки за результатами госпрозрахункової діяльності.

3.2. Директор Філії має право укладати угоди, договори купiвлi-продажу, міни, дарування, оренди, будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, землі, безоплатного користування майном, інші угоди, що не суперечать законодавству України, від імені Філії Товариства та в межах повноважень, наданих довіреністю.

Філія може набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, може бути позивачем i відповідачем в судах та господарських судах.

3.3. Філія здійснює зовнішньоекономічну та господарську діяльність від імені Товариства.

3.4. Філія не відповідає за зобов'язаннями Товариства, Товариство не відповідає за зобов’язання Філії.

3.5. Майно та активи Філії, а також майно, надане Філії в користування, не підлягають нацiоналiзацiї, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.6. Філія має право самостійно залучати для роботи українських та іноземних спецiалiстiв, може визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.
4. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

4.1. Цілями філії є: комерційна, торговельна, посередницька, наукова, науково-дослідна, виробнича, консалтингова, маркетингова та інша діяльність, а також надання послуг з метою отримання прибутку та задоволення інших потреб Філії та Товариства.

Філія здійснює свою господарську діяльність в межах компетенції, наданої Товариством з обмеженою відповідальністю «_____________________».

4.2. Предмет діяльності філії: 1. Оптова та роздрібна торгівля напоями.

 2. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з переважно продовольчим асортиментом.

 3. Торгово-посередницька діяльність та послуги.

 4. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

 5. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

 6. Оптова торгівля зерном та кормами для тварин.

 7. Посередницькі послуги та посередництво в оптовій торгівлі.

 8. Оптова та роздрібна торгівля посудом, приладдям, пристроями, технікою та обладнанням для підприємств громадського харчування, ресторанів та кафе.

 9. Оптова торгівля господарськими товарами. 

 10. Оптова та роздрібна торгівля канцелярськими товарами, папером, витратними матеріалами, комп’ютерною технікою.

 11. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами.

 12. Торгівельна та виробнича діяльність в галузі продовольчих, непродовольчих та промислових товарів.

 13. Торгівельна та виробнича діяльність в галузі будівельних матеріалів, сільсьськогосподарської продукції та сировини для промисловості.

 14. Організація закладів громадського харчування та громадське харчування.

 15. Консультаційна та маркетингова діяльність та послуги.

 16. Інформаційна діяльність та послуги.

 17. Імпортно-експортна діяльність.

 18. Представницькі та агентські послуги та діяльність.

 19. Виставкова діяльність та організація і проведення виставок.

 20. Дослідження та аналіз ринку товарів та послуг.

 21. Послуги з досліджень та аналізу.

 22. Монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування промислової, комп’ютерної, складської техніки і обладнання, техніки та обладнання для громадського харчування і торгівлі.

 23. Діяльність з підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації.

 24. Друкарські послуги та поліграфічна діяльність.

 25. Транспортні та експедиційні послуги.

 26. Будівельна діяльність.

 27. Ремонтні, ремонтно-будівельні, монтажні та будівельно-монтажні роботи та послуги.

 28. Діяльність по здаванню нерухомості в найом, послуги по оренді та лізингові послуги.

 29. Складські послуги.

 30. Добродійна та спонсорська діяльність.

 31. Зовнішньоекономічна діяльність.

 32. Діяльність, пов`язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації.

 33. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

 34. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних та транзитних вантажів.

 35. Внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, морським, річковим, залізничним, автомобільним транспортом.

 36. Екстериторіальна діяльність.

 37. Благодійницька та спонсорська діяльність.

 38. Зовнішньоекономічна діяльність

4.3. Філія здійснює будь-які види господарської та підприємницької діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом Товариства «____________________».

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Філія користується в повному обсязі правами в межах компетенції, наданої ТОВ «____________________» та законодавством України.

5.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Філія здійснює: • експорт товарів та послуг створених Товариством в тому числі в сфері інтелектуальної власності;

 • експорт товарів не вироблених Товариством без переходу та з переходом права власності;

 • імпорт товарів та послуг для власних потреб та потреб Товариства – від імені Товариства;

 • імпорт товарів не для власних потреб та потреб Товариства без переходу та з переходом права власності;

 • імпорт послуг в тому числі у сфері інтелектуальної власності від імені Товариства.6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

6.1.Керівництво Філією здійснюється директором, який діє на підставі довіреності, виданої Товариством. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Філії і є підзвітним директору Товариства.

6.2.Директор Філії вирішує всі питання діяльності Філії, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Товариства. Директор діє від iменi Філії в межах, встановлених Законом та довіреністю, виданою директором Товариства.

6.3. Директор: • видає накази, розпорядження і дає вказівки з усіх питань, які відносяться до діяльності Філії;

 • приймає на роботу, переводить та звільнює працівників Філії;

 • представляє Філію у відносинах з державними органами, підприємствами, організаціями та громадянами;

 • має право підписувати договори, угоди, заявки на виконання послуг, документи первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності в межах, наданих йому Товариством на підставі довіреності.

6.4. Право підпису документів від імені Філії мають:

 • директор;

 • особи, уповноважені директором на підставі довіреності;

6.5. Контроль за діяльністю директора Філії здійснюється директором Товариства.

6.6. Директор Філії повинен забезпечити збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.7. На вимогу директора Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної діяльності Філії із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Філією та Товариством.
7. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

7.1. Філія самостійно веде відокремлений бухгалтерський та податковий облiк, складає i подає статистичну iнформацiю та податкову звітність компетентним державним органам.

7.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у Філії ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi та внутрішніх правил Товариства.

7.3. Організація та порядок обігу документів в Філії встановлюється Директором на підставі стандартів обігу документів Товариства.

7.4. Службові особи Філії несуть відповідальність за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звітності..

7.5. Отриманий Філією прибуток залишається у господарському обороті Філії з метою розвитку та розширення сфери діяльності.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

8.1. Припинення діяльності Філії відбувається шляхом її лiквiдацiї за рішенням Товариства з дотриманням вимог законодавства

8.2. Філія вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

За рішенням Товариства до цього Положення можуть бути внесені доповнення та зміни.

ПIДПИС:

ТОВ «________________________»

в особі Генерального директора

______________________________ _________________

Смотрите также:
Положення про діяльність Філії Товариства з обмеженою відповідальністю м. Київ 2010р. Місто Київ двадцять дев’яте чеврня дві тисячі десятого року
73.96kb.
1 стр.
Купівлі-продажу квартири місто Київ, дві тисячі одинадцятого року Ми: Гр
80.66kb.
1 стр.
Місто Київ дві тисячі шостого року, травня місяця, о числа
92.02kb.
1 стр.
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
91.99kb.
1 стр.
Товариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» Договір № про надання послуг м. Київ 2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» далі – «Виконавець»
335.49kb.
1 стр.
Правила внутрішнього трудового розпорядку Директор Товариства з обмеженою відповідальністю " "
147.61kb.
1 стр.
Рішення іменем україни 28 березня 2011 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі
105.5kb.
1 стр.
Договір про купівлю продаж електричної енергії м. Київ “ ” 2007 р. Товариство з обмеженою відповідальністю “А. Е. С. Енерголайн”
422.45kb.
3 стр.
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2009 рік м. Київ 2010 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 4
5282.54kb.
37 стр.
Правила внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю „
125.92kb.
1 стр.
Звіт щодо фінансової звітності 3 ІІ. Звіт щодо вимог нормативних актів Національного банку України 7 Загальна інформація про Банк 8
237.44kb.
1 стр.
Розпорядження №737 м. Київ 18. 11. 2011 р. Про підготовку звіту про діяльність нан україни у 2011 році
802.04kb.
4 стр.