Главная страница 1страница 2страница 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2006 N 419
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2006 р.

за N 711/12585


Про затвердження Положення

про організацію навчально-виробничого

процесу у професійно-технічних

навчальних закладах


Відповідно до ст. 11 Закону України "Про професійно-технічну

освіту" ( 103/98-ВР ) НАКАЗ У Ю:

1. Затвердити Положення про організацію навчально-виробничого

процесу у професійно-технічних навчальних закладах (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти України від 18 травня 1998 року N 181 ( z0460-98 ) "Про

затвердження Положення про організацію навчально-виробничого

процесу в професійно-технічних навчальних закладах" зареєстрований

в Міністерстві юстиції України від 16 липня 1998 року за

N 460/2900.

3. Довести це Положення до органів управління

професійно-технічною освітою, професійно-технічних навчальних

закладів та забезпечити введення його в дію з 1 вересня 2006 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

30.05.2006 N 419

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2006 р.

за N 711/12585
ПОЛОЖЕННЯ

про організацію навчально-виробничого

процесу у професійно-технічних

навчальних закладах


1. Загальні положення
1.1. Навчально-виробничий процес у професійно-технічному

навчальному закладі (далі - ПТНЗ) - це система

організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів,

спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої

професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах

гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму,

незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань,

спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів,

батьків, колективів підприємств, установ та організацій (далі -

підприємства), може включати природничо-математичну, гуманітарну,

фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну,

професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями,

слухачами.

Це Положення визначає єдину систему планування, організації

та обліку навчально-виробничого процесу, порядку проведення

поточного, тематичного, проміжного і вихідного контролю рівня

знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної

атестації.
2. Планування навчально-виробничого процесу
2.1. Організація діяльності педагогічного колективу щодо

забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно

до плану роботи ПТНЗ на навчальний рік.

План роботи на навчальний рік є первинним документом, що

визначає основні напрями діяльності ПТНЗ і проблеми, над якими

працюватиме колектив у поточному навчальному році, та включає такі

розділи:

"Вступ" - дається стислий аналіз результатів і проблем

навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної,

фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності та

виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих

кадрів (прийом, випуск) та підсумків їх працевлаштування.

"Організаційні заходи" - плануються основні заходи щодо

організаційного забезпечення діяльності ПТНЗ, у тому числі з

ознайомлення та вивчення контингенту учнів, слухачів нового

набору, укладання угод з фізичними та юридичними особами на

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

робітничих кадрів, організації роботи приймальної комісії,

підготовки та здачі в архів навчально-планувальної документації за

минулий рік тощо.

"Теоретична підготовка" - плануються заходи щодо

вдосконалення організації та методики викладання теоретичних

навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних і оптимальних

методів навчання, розробки дидактичних матеріалів для комплексного

методичного забезпечення занять (уроків).

"Професійно-практична підготовка" - плануються заходи щодо

забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та

виробничої практики, розробки відповідних планів, дидактичних

матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять

(уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо.

"Виховна робота" - плануються заходи, спрямовані на поєднання

навчання з національно-патріотичним вихованням, впровадженням

принципів загальнолюдської моралі і духовності, розвитком творчих

здібностей, талантів та забезпеченням соціального захисту учнів,

слухачів.

"Фізична підготовка" - плануються заходи, спрямовані на

забезпечення та розвиток фізичного здоров'я, комплексного підходу

до формування гармонійних якостей особистості, вдосконалення

фізичної та психологічної підготовки учнів до активного життя і

професійної діяльності.

"Контроль за організацією навчально-виробничого процесу" -

плануються заходи щодо здійснення контролю за станом навчальної,

навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, визначення рівня

знань, умінь та навичок учнів, слухачів відповідно до вимог

робочих навчальних планів та робочих навчальних програм.

"Методична робота" - плануються заходи з аналітичної,

організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної,

інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної

компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності

навчально-виробничого процесу, оновлення змісту

професійно-технічної освіти, а також розробка

навчально-планувальної документації, планування роботи

педагогічної ради, методичних комісій, методичного кабінету ПТНЗ

тощо.


"Підвищення кваліфікації педагогічних працівників" -

плануються заходи щодо підвищення кваліфікаційного рівня

педагогічних працівників у системі післядипломної освіти,

стажування на виробництві і у навчальних закладах та контролю за

періодичністю навчання.

"Охорона праці" - плануються заходи щодо забезпечення

безпечних і нешкідливих умов праці й навчання, промислової

санітарії і протипожежного захисту в ПТНЗ та контроль за

дотриманням вимог охорони праці під час професійно-практичної

підготовки учнів, слухачів на підприємстві чи в сфері послуг.

"Удосконалення навчально-матеріальної бази" - плануються

заходи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів,

лабораторій, полігонів, автодромів, трактородромів, спортивних і

побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпечення

сировиною і паливно-мастильними та іншими матеріалами,

інструментами та дидактичними засобами навчання.

"Професійно-орієнтаційна робота" - плануються заходи щодо

професійної орієнтації населення на підготовку та отримання

робітничої професії у ПТНЗ, проведення консультацій з питань

організації професійного відбору, допрофесійної підготовки та

прийому громадян на навчання.

"Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність" -

плануються заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов

функціонування і розвитку ПТНЗ.

2.2. Основними навчально-методичними документами з планування

навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є:

робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня

професійно-технічної освіти;

робочі навчальні програми з навчальних предметів та

професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими

навчальними планами;

поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи

курс навчання;

плани виробничого навчання навчальних груп на місяць;

плани навчально-виробничої діяльності на півріччя;

плани занять (уроків);

розклад занять.

2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного

ступеня професійно-технічної освіти (далі - робочі навчальні

плани) - це документи, розроблені у відповідності з типовими

навчальними планами підготовки кваліфікованих робітників з кожної

професії (далі - типові навчальні плани), що містять код і назву

професії згідно з державним переліком професій з підготовки

кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і назву професії,

спеціальності (спеціалізації) за державним класифікатором професій

ДК 003:2005, освітній рівень вступника до ПТНЗ, обмеження щодо їх

віку і статі, медичних показників, термін і ціль навчання, графік

навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду

навчального часу в тижнях, перелік обов'язкових навчальних

предметів, видів навчальних робіт, кількість годин, відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, критерії їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень професійної кваліфікації випускника.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

сфері професійно-технічної освіти розробляє на основі Державного

стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1135 ( 1135-2002-п ),

державні стандарти з конкретних професій (далі - державні

стандарти), затверджує типові навчальні плани та типові навчальні

програми, які визначають структуру обов'язкової компоненти змісту

професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання і

виконання в ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту

професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 відсотків

загального фонду навчального часу.

ПТНЗ на основі типових навчальних планів, а також вимог

державних стандартів, розробляють робочі навчальні плани, в яких

відображають зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері

послуг, і погоджують їх з основними замовниками кадрів.

Робочі навчальні плани за професіями третього ступеня

професійно-технічної освіти затверджуються спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері

професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями

першого та другого ступенів професійно-технічної освіти -

Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управліннями освіти і науки обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі

- робоча навчальна програма) - це документ, що визначає зміст і

обсяг знань та умінь учнів, слухачів. ПТНЗ на основі типових

навчальних програм з навчальних предметів (далі - типові навчальні

програми) розробляють робочі навчальні програми з урахуванням

пропозицій замовників кадрів з тих навчальних предметів, що

формують відповідні професії. Робочі навчальні програми з

загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових

навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з

урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти.

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки

- це документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь,

навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, включає

завдання особистісно-орієнтованого навчання. ПТНЗ на основі

типових навчальних програм розробляють робочі навчальні програми,

у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі

виробництва чи сфері послуг, на підставі пропозицій замовників

кадрів.

2.2.3. Поурочно-тематичні плани з навчальних предметівскладаються викладачами відповідно до робочих навчальних програм,

розглядаються і схвалюються на засіданні методичної комісії і

затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої

(навчальної) роботи за напрямком змісту навчального предмета та є

документом багаторазового використання.

2.2.4. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає

завдання, які виконують учні, слухачі з метою оволодіння

професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені

робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на

семестр, курс підготовки майстром виробничого навчання та

погоджується зі старшим майстром.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії розглядається і

схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується

заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

Для всіх навчально-виробничих робіт, унесених до переліку,

додається технологічна та технічна документація, що розробляється

відповідними методичними комісіями ПТНЗ на основі державних

стандартів.

Під час проведення виробничого навчання безпосередньо на

виробництві чи в сфері послуг у переліку навчально-виробничих

робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або

найменування робіт, які учні, слухачі повинні виконувати з кожної

теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-практичної

підготовки.

2.2.5. Плани виробничого навчання навчальних груп визначають

конкретний зміст навчально-виробничих завдань, послідовність та

організацію їх виконання в навчальних майстернях ПТНЗ та

виробничого навчання (виробничої практики) на підприємстві чи в

сфері послуг.

Плани виробничого навчання складаються на місяць майстрами

виробничого навчання у відповідності з робочими навчальними

планами і робочими навчальними програмами професійно-практичної

підготовки та переліками навчально-виробничих робіт для навчальних

груп і погоджуються зі старшим майстром та затверджуються

заступником керівника з навчально-виробничої роботи.

За відсутності умов для фронтального навчання учнів, слухачів

окремим видам робіт, окрім плану виробничого навчання навчальної

групи, складаються графіки переміщення їх по робочих місцях. У

графіку переміщення вказуються прізвища учнів, слухачів, теми

програми, назви робочих місць, дільниць чи найменування

навчально-виробничих завдань та тривалість роботи на кожному

робочому місці. Під час навчання професіям, для яких передбачені

лабораторно-практичні і практичні заняття з водіння тракторів,

дорожньо-будівельних машин та інших транспортних засобів,

майстрами виробничого навчання та викладачами розробляються плани

проходження учнями, слухачами практичних і лабораторно-практичних

занять та графіки індивідуального навчання водінню для кожної

навчальної групи.

У ПТНЗ сільськогосподарського та меліоративного профілю план

виробничого навчання навчальної групи передбачає таку

послідовність і строки проведення робіт на машинах, що

відповідають періодам виконання сільськогосподарських робіт і

коригуються з урахуванням природних умов.

2.2.6. План навчально-виробничої діяльності ПТНЗ

розробляється старшим майстром на півріччя (при

професійно-технічному навчанні - на термін навчання) на основі

робочих програм професійно-практичної підготовки, переліку

навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-кваліфікаційного

розряду, фонду навчального часу, передбаченого на виконання

навчально-виробничих завдань, погоджується з заступником керівника

з навчально-виробничої роботи і затверджується керівником ПТНЗ.

Фонд навчального часу на виконання навчально-виробничих

завдань визначається таким шляхом: із загального фонду часу,

відведеного на професійно-практичну підготовку робочим навчальним

планом, вираховують час на проведення вступних і заключних

інструктажів та час на виконання тренувальних вправ.

Розрахунок обсягів виробництва здійснюється на основі фонду

приведеного часу, що відображає поправки з огляду на рівноцінний

час з точки зору продуктивності праці в усі періоди навчання. Фонд

приведеного часу розраховується шляхом ділення фонду навчального

часу для виконання навчально-виробничих завдань на відповідний

перевідний коефіцієнт між встановленими нормами часу на виконання

виробничого завдання (одиниці продукції) для працівників

підприємств та учнів ПТНЗ.

На основі фонду приведеного часу, погодинної тарифної ставки

визначається заробітна плата одного учня, слухача. Загальні обсяги

навчально-виробничої діяльності визначаються з урахуванням усіх

учнів, слухачів за кожною професією.

Плани занять (уроків) розподіляються на:

план заняття (уроку) теоретичного навчання;

план уроку виробничого навчання.

План заняття (уроку) теоретичного навчання є особистим

робочим документом викладача і складається ним за довільною формою

відповідно до робочої навчальної програми та поурочно-тематичного

плану з дотриманням педагогічних та методичних вимог. За умови

проведення уроків у паралельних навчальних групах викладач може

складати один план уроку, але слід враховувати особливості

проведення уроку в тій чи іншій навчальній групі.

План проведення лабораторно-практичного заняття відображає

короткий зміст, порядок організації і виконання роботи та, при

необхідності, графік переміщення учнів, слухачів за навчальними

(робочими) місцями.

З метою забезпечення ефективної організації

лабораторно-практичних занять викладачем розробляються

інструкційно-технологічні картки, де вказуються мета, зміст і

послідовність виконання учнями, слухачами завдань, перелік

інструментів, обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під

час виконання роботи, контрольні питання для самоперевірки.

План уроку виробничого навчання є особистим робочим

документом майстра виробничого навчання і складається ним за

довільною формою відповідно до робочої навчальної програми з

професійно-практичної підготовки, плану виробничого навчання на

місяць з дотриманням педагогічних та методичних вимог на кожний

день занять з виробничого навчання в майстернях ПТНЗ або на

виробництві.

Під час виробничої практики учнів, слухачів майстер

виробничого навчання розробляє план роботи на кожний робочий день.

У дні, коли у закріпленій навчальній групі не проводиться

професійно-практична підготовка, майстри виробничого навчання

працюють за індивідуальними планами роботи, які погоджуються зі

старшим майстром.

2.2.8. Розклад занять - це документ, що розробляється

відповідно до робочого навчального плану з дотриманням

педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Він включає

теоретичну та професійно-практичну підготовку в навчальних групах

на кожний робочий день тижня. В розкладі визначається час, місце,

навчальні предмети, з яких проводяться заняття в навчальних

групах, та прізвища педагогічних працівників, які їх проводять.

Розклад занять установлює загальний режим навчання, початок і

кінець кожного уроку та тривалість перерв між уроками.

Розклад занять складається під керівництвом заступника

керівника з навчально-виробничої роботи, затверджується керівником

ПТНЗ і вивішується за три дні до початку навчання на дошці

розкладу занять.

Розклад занять забезпечує рівномірний розподіл навчального

навантаження учнів, слухачів, збереження працездатності учасників

навчального процесу протягом робочого дня, тижня, семестру,

навчального року.

Зміни в розкладі занять фіксуються у відповідному журналі

протягом навчального року та відображаються на спеціальних бланках

за підписом заступника керівника і затверджених керівником ПТНЗ.

З метою якісної підготовки до проведення занять спеціальні

бланки зі змінами в розкладі занять на наступний навчальний день

вивішуються в методичному (педагогічному) кабінеті і на дошці

розкладу занять у терміни, достатні для ознайомлення з цими

змінами учасників навчально-виробничого процесу.
3. Організація навчально-виробничого процесу
3.1. Навчально-виробничий процес у ПТНЗ незалежно від форм

власності та підпорядкування здійснюється відповідно до робочих

навчальних планів та програм, нормативно-правових актів,

навчально-методичних документів з професійно-технічної та

загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого

процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними

планами та робочими навчальними програмами ПТНЗ.

ПТНЗ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання

учнів, слухачів у межах, визначених законодавством України, цим Положенням і власним статутом.

3.2. Професійно-технічна освіта може включати

природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну,

професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна,

професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих

навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях.

3.3. Основними формами теоретичної підготовки є:

різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні

семінари, лабораторно-практичні заняття тощо;

індивідуальне заняття учнів, слухачів;

консультації;

виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат,

розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та

випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);

навчальні екскурсії;

інші форми організації навчання.

3.3.1. ПТНЗ самостійно обирають форми та методи організації

навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники

самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і

методи навчання та виховання учнів.

3.4. Учні, слухачі ПТНЗ комплектуються у навчальні групи

теоретичної підготовки 25-30 чоловік, а на третьому ступені

професійно-технічної освіти не менше 12 чоловік.

У разі організації професійної підготовки понад державне

замовлення, курсової підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації робітників і молодших спеціалістів за угодами з

юридичними та фізичними особами ПТНЗ, за погодженням з юридичними

і фізичними особами, може встановлювати чисельність учнів,

слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну з оплатою

відповідно до угод.

Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку

комплектуються за дотриманням нормативів наповнюваності для класів

спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються згідно з чинним

законодавством.

3.5. Професійно-практична підготовка складається з

виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної)

практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на

полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у

навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а


следующая страница >>
Смотрите также:
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Відповідно до ст. 11 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-вр ) наказ у ю
486.31kb.
3 стр.
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 731 ( z0770-08 ) від 05. 08. 2008 }
435.17kb.
3 стр.
Закону України «Про освіту»
285.99kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі
52.55kb.
1 стр.
Положення про атестацію педагогічних працівників наказ міністерства освіти І науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
316.27kb.
1 стр.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України н а к а з у ю
299.19kb.
1 стр.
Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»
47.93kb.
1 стр.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року n 161 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р за n 173
286.62kb.
1 стр.
Наказ №20 Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з української мови у знз району та надання методичної допомоги вчителям
35.56kb.
1 стр.
Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України На виконання Програми дій Уряду щодо реалізації Національної
75.06kb.
1 стр.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
397.53kb.
1 стр.
Наказ №103 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 н р
94.32kb.
1 стр.