Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"


Наказ Міністерства фінансів України
від 25 лютого 2000 року № 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за № 161/4382

Із змінами і доповненнями, внесеними


 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 листопада 2000 року № 304,
 від 24 лютого 2001 року № 101,
 від 25 листопада 2002 року № 989,
 від 23 травня 2003 року № 363,
 від 9 липня 2003 року № 440,
 від 22 листопада 2004 року № 731,
 від 11 грудня 2006 року № 1176,
 від 19 грудня 2006 року № 1213,
 від 5 березня 2008 року № 353,
 від 31 травня 2008 року № 756,
 від 25 вересня 2009 року № 1125,
 від 12 листопада 2009 року № 1315,
 від 24 вересня 2010 року № 1085,
 від 24 січня 2011 року № 25,
 від 31 травня 2011 року № 664,
 від 26 вересня 2011 року № 1204

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

3. Пункт 3 втратив чинність


(у зв'язку з втратою чинності наказу Міністерства фінансів України від 30.09.98 р. № 196 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2003 р. № 440)

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року № 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за № 321/857, із змінами і доповненнями.

 


Заступник Міністра 

А. В. Литвин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Держкомстату України 

 
В. А. Головко 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 25 лютого 2000 р. № 39
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 січня 2011 р. № 25) 

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за № 161/4382 


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

I. Загальні положення


1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються:

для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків;

(абзац третій пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. № 664)

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

3. Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосовують це Положення (стандарт) у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 391/3684.

4. Суб'єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають.

5. Форми Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва наведені відповідно в додатках 1 і 2 до цього Положення (стандарту).

6. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м і № 2-мс) наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

7. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, суб'єктами малого підприємництва, які відповідають критеріям пункту 2 цього розділу, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складається баланс щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу включаються до Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

8. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:

можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю, без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

не створюють забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України і відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування;

поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою.

9. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.


следующая страница >>
Смотрите также:
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
437.52kb.
5 стр.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 р за №47/5238
122.94kb.
1 стр.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р за №750/4043 затверджено
158.17kb.
1 стр.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року n 161 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р за n 173
286.62kb.
1 стр.
Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06. 04. 2011 №395, статей 188-41, 221, 254 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення наказую
140.21kb.
1 стр.
Положення про атестацію педагогічних працівників наказ міністерства освіти І науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
316.27kb.
1 стр.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
837.54kb.
6 стр.
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
170.73kb.
1 стр.
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
434.66kb.
3 стр.
Наказ №317 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 15. 04. 2009 за №340/16356
88.98kb.
1 стр.
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2010 року
100.39kb.
1 стр.
Рішення від м. Ромни Про встановлення місцевих податків І зборів
13.23kb.
1 стр.