Главная страница 1страница 2страница 3страница 4


Погоджено
___ _____________ 2010 р.
Заступник Міністра _________________Т.В. Фініков

Затверджено
___ _______________2010 р.
Ректор

__________________ А.А. Мазаракі(підпис) (підпис)


Правила прийому

Київського національного торговельно-економічного університету
Провадження освітньої діяльності у Київському національному торговельно-економічному університеті та його структурних підрозділах здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України: у Київському національному торговельно-економічному університеті (базовому закладі) ліцензія МОН серія АВ № 498450 від 17.11.2009 р. (термін дії ліцензії вказаний в додатку у відповідності до напрямів підготовки; Протоколи Державної акредитаційної комісії № 78 від 04.06.2009 р., № 79 від 02 липня 2009 р.); у Вінницькому торговельно-економічному інституті (ліцензія МОН серія АВ № 482886 від 29.09.2009 р.); у Харківському торговельно-економічному інституті (ліцензія МОН серія АВ № 395886 від 30.07.2008 р.; Протокол Державної акредитаційної комісії № 78 від 04.06.2009 р.); у Чернівецькому торговельно-економічному інституті (ліцензія МОН серія АВ № 395890 від 29.07.2008 р.; Протоколи Державної акредитаційної комісії № 78 від 04.06.2009 р., № 79 від 02 липня 2009 р.); у Торговельно-економічному коледжі (м. Київ) (ліцензія МОН серія АВ № 482348 від 07.09.2009 р.); у Ужгородському навчальному центрі (ліцензія МОН серія АВ № 363777 від 14.12.2007 р.); у Коломийському економіко-правовому коледжі (ліцензія МОН серія АВ № 420857 від 31.10.2008 р.; Протокол Державної акредитаційної комісії № 79 від 02 липня 2009 р.); у Вінницькому торговельно-економічному коледжі (ліцензія МОН серія АВ № 482838 від 30.09.2009 р.); у Харківському торговельно-економічному коледжі (ліцензія МОН серія АВ № 420906 від 18.11.2008 р.; Протоколи Державної акредитаційної комісії № 78 від 04.06.2009 р., № 79 від 02 липня 2009 р.); у Ялтинському торговельно-економічному коледжі (ліцензія МОН серія АВ № 420534 від 07.10.2008 р.); у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі (ліцензія МОН серія АВ № 420939 від 26.11.2008 р.); у Вищому комерційному училищі (ліцензія МОН серія АВ № 443637 від 08.05.2009 р., серія АВ № 482839 від 30.09.2009 р.); у Чернівецькому Вищому комерційному училищі (ліцензія МОН серія АВ № 443085 від 19.01.2009 р.).
Правила прийому розроблені приймальною комісією Київського національного торговельно-економічного університету та його структурними підрозділами, (далі – університет та приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
І. Загальні положення

  1. Київський національний торговельно-економічний університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації, що є у структурі: Вінницькому торговельно-економічному інституті, Харківському торговельно-економічному інституті, Чернівецькому торговельно-економічному інституті, Торговельно-економічному коледжі (м. Київ), Ужгородському навчальному центрі, Коломийському економіко правовому коледжі, Вінницькому торговельно-економічному коледжі, Харківському торговельно-економічному коледжі, Ялтинському торговельно-економічному коледжі, Хмельницькому торговельно-економічному коледжі, Вищому комерційному училищі, Чернівецькому вищому комерційному училищі, Ужгородському вищому комерційному училищі (див. додаток 1).

  2. До університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  6. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  7. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої


повної

загальної середньоїбазової загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування.

22 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2010 року
31 липня 2010 року

Строки проведення вступних екзаменів

23-31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 25 серпня 2010 рокуза державним замовленням – до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 25 серпня 2010 року4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» проводиться в такі строки:
Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

вступники на основі базової або повної вищої освіти

Вище комерційне училище (м.Київ)

Чернівецьке вище комерційне училище

Початок прийому заяв та документів

з 1 грудня 2009 року

з 2 листопада 2009 року

Закінчення прийому заяв та документів

до 25 грудня 2009 року

до 10 січня

2010 рокуСтроки проведення вступних екзаменів.

з 10 січня до

1 лютого 2010 рокуз 11 січня до

15 січня 2010 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб – до 10 лютого 2010 року

за державним замовленням та

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 20 січня 2010 року


Для Торговельно-економічного коледжу (м. Київ):Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник

І потік

ІІ потік

ІІІ потік

І потік

ІІ потік

ІІІ потік

Початок прийому заяв та документів

29 червня 2010 року

29 червня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня 2010 року

25 серпня 2010 року

Строки проведення вступних екзаменів.

5-12 липня

2010 року23-31 липня

2010 року26-30 серпня

2010 року5-12 липня

2010 року23-31 липня

2010 року26-30 серпня

2010 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року


за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» проводиться в такі строки:
Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової або повної вищої освіти

І потік

ІІ потік

ІІІ потік

І потік

ІІ потік

ІІІ потік

Початок прийому заяв та документів

29 червня 2010 року

29 червня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня 2010 року

25 серпня 2010 року

Строки проведення вступних екзаменів.

5-12 липня

2010 року23-31 липня

2010 року26-30 серпня

2010 року5-12 липня

2010 року23-31 липня

2010 року26-30 серпня

2010 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року


за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:
Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової або повної вищої освіти

І потік

ІІ потік

І потік

ІІ потік

Початок прийому заяв та документів

з 12 січня

2010 року29 червня

2010 рокуз 12 січня

2010 року29 червня

2010 рокуЗакінчення прийому заяв та документів

до 12 березня

2010 року25 серпня

2010 рокудо 18 лютого

2010 року25 серпня

2010 рокуСтроки проведення вступних екзаменів.

з 22 січня до

14 березня

2010 року


І етап – 5-12 липня 2010 року

ІІ етап – 23-31 липня 2010 року

ІІІ етап – 26-30 серпня 2010 року


з 17 січня до

23 лютого

2010 року


І етап – 5-12 липня 2010 року

ІІ етап – 23-31 липня 2010 року

ІІІ етап – 26-30 серпня 2010 року


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб – до 15 березня 2010 року

за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року


за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб – до 25 лютого 2010 року

за державним замовленням –

до 10 серпня 2010 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2010 року*


* – Спеціальність «Технологія харчування» магістерська програма «Технологія харчування ресторанна справа та сервіс».
5. Порядок прийому заяв і документів для вступу в університет

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

шлюбне свідоцтво (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: у паспорті, атестаті, дипломі, сертифікатах);

довідка про ідентифікаційний код;

свідоцтво про закінчення підготовчих курсів КНТЕУ у поточному навчальному році (для осіб, які закінчили підготовчі курси);

свідоцтво про загальнодержавне соціальне страхування (для осіб які працюють);

особи, які мають право на пільги, встановлені чинним законодавством України, пред'являють відповідний документ в оригіналі у терміни визначені для надання документів;

поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Київському національному торговельно-економічному університеті:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Київським національним торговельно-економічним університетом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.11. Інші документи, що повинні подати вступники, у терміни, визначені для прийому документів:

(якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями).

5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами або в установленому законодавством порядку.

5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

За відсутності повного переліку документів вступник до участі у конкурсі (вступних випробуваннях) та зарахуванні не допускається.


6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з:

української мови;

ще не менше одного предмета на кожну спеціальність.

Один або два конкурсні предмети визначаються як профільні.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 4), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. У Київському національному торговельно-економічному університеті на вступних випробуваннях використовується 100-бальна шкала оцінювання знань вступників з кожного предмету (від 0 до 100 балів), яка переводиться у стандартизовану шкалу Українського центру оцінювання якості освіти (від 100 до 200 балів).

Мінімальна сума балів з одного випробування за 100-бальною шкалою дорівнює 60 балів. У випадку одержання меншої кількості балів вступник до участі в наступних випробуваннях не допускається.

6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до університету предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.6. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Конкурсний відбір осіб за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста відбуваються таким чином: особи, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та вступають на перший курс заочної із скороченим терміном підготовки форму навчання або на другий (третій) курс денної (заочної) форми з нормативним терміном навчання (на вакантні місця) складають вступні випробування у коледжі у формі письмового тестування з фахових дисциплін і беруть участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

6.8. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра відбувається таким чином: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) і бажають продовжити навчання на денній та заочній формах за освітньо-професійними програмами спеціаліста при умові вступу на відповідну спеціальність складають вступні випробовування з фахових дисциплін та іноземної мови у формі письмового тестування і беруть участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) і бажають продовжити навчання на денній та заочній формах за освітньо-професійними програмами магістра при умові вступу на відповідну спеціальність (магістерську програму) складають вступні випробування з фахових дисциплін та іноземної мови у формі письмового тестування і беруть участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

При прийомі за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (із скороченим терміном підготовки), спеціаліста, магістра програми вступних випробувань визначаються університетом і затверджуються головою приймальної комісії.

Вступники, які склали перше вступне випробування на 60-100 балів (за 100-бальною шкалою оцінювання знань) допускаються до складання наступного вступного випробування з іноземної мови.

За наявності вакантних місць приймальна комісія університету має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які пройшли вступні випробування в університеті або в іншому вищому навчальному закладі, на відповідну спеціальність (магістерську програму) за заявою вступника та рішенням приймальної комісії за умови складання однакових вступних випробувань.

Вступники, які не пройшли за конкурсом на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами магістра, мають право брати участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування (за заявою вступника та рішенням приймальної комісії) на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами магістра та спеціаліста, при умові вступу на відповідну спеціальність (магістерську програму) та однакових вступних випробувань.

Вступники, які отримали на вступному випробуванні на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами магістра менше 60 балів (за заявою вступника та рішенням приймальної комісії), можуть брати участь у вступних випробуваннях на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра на відповідну спеціальність або магістерську програму.

Вступники, які не пройшли за конкурсом на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами магістра мають право брати участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування (за заявою вступника та рішенням приймальної комісії) на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, при умові вступу на відповідну спеціальність та однакових вступних випробувань.

Вступники, які отримали на вступному випробуванні на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра менше 60 балів (за заявою вступника та рішенням приймальної комісії), можуть брати участь у вступних випробуваннях на заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста при умові вступу на відповідну спеціальність.

6.9. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра відбувається таким чином: особи, які закінчили вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації, отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на другий курс денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням відповідного напряму для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра складають вступні випробування в університеті у формі письмового тестування з фахових дисциплін та іноземної мови і беруть участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації, отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на денну та заочну із скороченим терміном підготовки форми навчання за професійним спрямуванням відповідного напрямку для продовження навчання за інтегрованими планами із скороченим терміном підготовки фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра складають вступні випробування в університеті у формі письмово тестування з фахових дисциплін та іноземної мови і беруть участь у загальному конкурсі незалежно від джерел фінансування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

З метою визначення фахової та загальноосвітньої підготовки вступників, які виявили бажання навчатися на умовах договору (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) приймальна комісія до початку вступних випробувань проводить попереднє консультативне письмове тестування з кожного предмета, визначеного приймальною комісією з переліку предметів вступних випробувань для осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та вступають на другий (третій) курс денної (заочної) форми навчання або на заочну із скороченим терміном підготовки форму навчання.

Особи, які успішно витримали попереднє консультативне письмове тестування, відповідно до кількості набраних балів, за їх бажанням, мають право брати участь у загальному конкурсі щодо зарахування до коледжу осіб, які виявили бажання навчатись за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

З метою визначення рівня фахової та загальноосвітньої підготовки вступників, які виявили бажання навчатися на умовах договору (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) приймальна комісія до початку вступних випробувань проводить попереднє консультативне письмове тестування з кожного предмета, визначеного приймальною комісією в переліку предметів вступних випробувань для осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають на другий курс денної та заочної форм навчання або на денну та заочну із скороченим терміном підготовки форми навчання.

Особи, які успішно витримали попереднє консультативне письмове тестування, відповідно до кількості набраних балів, за їх бажанням, мають право брати участь у загальному конкурсі щодо зарахування до університету осіб, які виявили бажання навчатись за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

6.10. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія університету.

Апеляційна комісія створюється наказом голови приймальної комісії для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників.

До складу апеляційної комісії входять: голова, заступник голови апеляційної комісії та члени апеляційної комісії. Головою апеляційної комісії є заступник голови приймальної комісії (перший проректор). Заступником голови апеляційної комісії є відповідальний секретар приймальної комісії.

Склад апеляційної комісії для розгляду звернень абітурієнтів, які вступають на перший курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра формується з числа найкращих вчителів системи загальної середньої освіти м. Києва, які не є членами предметної екзаменаційної комісії університету, за рекомендацією Управління освіти і науки Київської міської та районних державних адміністрацій та представників студентського самоврядування.

Апеляційна комісія, яка розглядає звернення абітурієнтів, що вступають на старші курси для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра формується з числа викладачів випускових кафедр, що готують фахівців з відповідної спеціальності, а також викладачів кафедри сучасних європейських мов, які не є членами предметної атестаційної комісії.

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна розглядатися не пізніше наступного дня після оголошення оцінки.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не дозволяється.

Не розглядаються апеляції з питань відсторонення від випробування в зв'язку з використанням вступником сторонніх джерел інформації (в тому числі списування, підказування, використання мобільних телефонів, пейджерів тощо).

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності вступника.

На засіданні апеляційної комісії разом із вступником, за дозволом голови апеляційної комісії, може бути присутній один із членів родини.

За результатами засідання апеляційної комісії складається протокол, який затверджується на засіданні приймальної комісії. По закінченні своєї роботи приймальна комісія заслуховує звіт апеляційної комісії, який затверджується на засіданні приймальної комісії.

7. Цільовий прийом до університету

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить університет) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

10.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути менше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить вищий навчальний заклад) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.
11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до університету:

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

За рівністю балів переважне право на зарахування на навчання без відриву від виробництва мають:

особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»;

особи, які мають диплом з відзнакою;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

вступники, які мають вищий середній бал атестату (диплому) та схильність до науково-дослідної, науково-педагогічної або управлінської діяльності, що підтверджується рекомендацією вченої ради факультету;

випускники вищих навчальних закладів, які входять до навчального комплексу університету;

випускники інститутів, коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені угоди про співробітництво;

особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року;

особи, які працюють за фахом;

особи, які мають стаж роботи;

особи, які мають вищій бал за вступне випробування з фахових дисциплін.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить університет) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.


следующая страница >>
Смотрите также:
Правила прийому Київського національного торговельно-економічного університету
619.17kb.
4 стр.
Київського національного університету технологій та дизайну Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ( анотований ) Випуск 1 ( 1998 2007 ) Київ кнутд 2008
2595.47kb.
12 стр.
Погляди на природу та ідентифікацію стратегічного простору підприємства
146.46kb.
1 стр.
Правила прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури в 2012 році Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється
942.71kb.
7 стр.
Ііі міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу»
39.28kb.
1 стр.
Суспільно небезпечне посягання як підстава необхідної оборони
137.47kb.
1 стр.
Затверджено Вченою радою філософського факультету
225.23kb.
1 стр.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
114.05kb.
1 стр.
Імені тараса шевченка рєзнікова вікторія вікторівна
560.71kb.
4 стр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Регушевський Едуард Євгенович
305.79kb.
1 стр.
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011
2127.08kb.
12 стр.
Завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
324.7kb.
1 стр.