Главная страница 1страница 2страница 3страница 4Про Програму розвитку малого підприємництва у
Дніпропетровській області на 2011 – 2012 роки

З метою посилення ролі малого підприємництва у процесах економічного зростання, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання облдержадміністрації та враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування, обласна рада в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011 – 2012 роки (додається).

  2. Установити термін виконання Програми розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011 – 2012 роки (далі – Програма) з січня 2011 року по грудень 2012 року. Запропонувати облдержадміністрації щороку визначати календарні плани з терміном виконання кожного етапу Програми, обсягів їх фінансування, а також до
    20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати обласній раді звіт про хід виконання заходів Програми.

  3. Визначити головним розпорядником коштів, що виділені на виконання Програми, управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації.

  4. Обсяги фінансування Програми визначити в межах затверджених бюджетних асигнувань та в межах кошторису виконавців.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.Голова обласної ради Є. УДОД

м. Дніпропетровськ

30 грудня 2010 року

№ 47-4/VI

Додаток 1

до рішення обласної ради

30 грудня 2010 року

№ 47-4/VI
ПРОГРАМА

розвитку малого підприємництва

у Дніпропетровській області

на 2011 – 2012 роки

м. Дніпропетровськ

2010 рік
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Світова фінансово-економічна криза, що розпочалася в 2008 році, негативно вплинула на економіку України, у тому числі й на функціонування сегмента малого підприємництва. За офіційними даними, після кризових явищ рентабельність бізнесу різко знизилася, і якщо в
2009 році вона становила близько 9%, то в січні – березні 2010 року – менше 2%. Аналогічна ситуація спостерігається також із збитковістю підприємств. У 2008 році частка таких підприємств становила майже 39% від загальної кількості суб’єктів господарювання, а в першій половині 2010 року – вже понад 49%.

У всіх провідних країнах світу мале підприємництво отримує державну підтримку, особливо в умовах фінансово-економічної нестабільності, бо є основою економіки та основним джерелом створення нових робочих місць.

Ураховуючи те, що найбільшого негативного впливу зазнали великі підприємства, одним із несприятливих наслідків цього стало значне збільшення чисельності безробітних осіб. Так, згідно з даними статистики, у Дніпропетровській області станом на 1 липня 2010 року на обліку державної служби зайнятості перебувало 26,9 тис. незайнятих громадян, із яких 59,9% становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на початок липня 2010 року становив 1,3% від чисельності населення працездатного віку (в 2009 році – 1,4%), зокрема серед сільського
населення – 1,5%, серед мешканців міст – 1,2%.

У цей же час визначилася тенденція до збільшення чисельності найманих працівників на малих підприємствах Дніпропетровського регіону. Так, кількість діючих малих підприємств станом на 1 жовтня 2010 року становила понад 23 тис., до роботи на яких залучено 150,5 тис. осіб, що на 4,2. тис. осіб більше, ніж у 2008 році.


Вагомими перевагами малого підприємництва є його мобільність та адаптивність. Саме ці якості дозволили цьому сегменту не лише втриматися під час світової фінансово-економічної кризи, але й за деякими параметрами показати невелике зростання.

Так, протягом 2009 року на Дніпропетровщині створено близько
48 тис. нових робочих місць, з яких 26,4 тис. – за рахунок малого бізнесу. За 9 місяців 2010 року створено понад 40,3 тис. нових робочих місць, з яких
31,4 тис. у сфері малого підприємництва.

Загалом понад 380 тис. працездатного населення області зайнято в цьому секторі економіки. Значною є частка фізичних осіб-підприємців – близько 176,7 тис., які утримують 69 тис. найманих працівників.


За підсумками І півріччя 2010 року збільшилася середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, яка становила 1300 грн, що на 18% більше, ніж у 2009 році.

Таким чином, мале підприємництво почало відігравати певну роль у вирішенні соціально-економічних питань Дніпропетровського регіону.

Разом з тим, у цьому сегменті економіки все ще залишаються істотні проблеми. Про це свідчать результати анкетування понад 5 тис. суб’єктів господарювання, проведеного облдержадміністрацією в липні 2010 року.

Основними факторами, що гальмують розвиток сфери підприємництва в усіх містах і районах області, виявились: неефективність податкового законодавства та непередбачуваність податкової політики, складна система видачі документів дозвільного характеру та їх велика кількість, неефективна та непередбачувана державна регуляторна політика, непрозорість процедур відведення землі, установлення розміру орендної плати за землю та підготовки містобудівної документації, недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур тощо. Суб’єкти господарювання виступили з пропозиціями стосовно передання повноважень з оформлення та проведення експертиз містобудівної та землевпорядної документації з обласного на місцевий рівень, упорядкування планових і позапланових перевірок господарської діяльності органами державного нагляду (контролю), ліквідації об’єктів стихійної торгівлі біля легальних об’єктів бізнесу, розвитку інфраструктури підтримки підприємництва і таке інше.

Зрозуміло, що більшість проблем потребують вирішення на загальнодержавному рівні. І на сьогодні керівництвом держави вжито конкретних заходів щодо підтримки підприємництва, зокрема розпочато реформу в регуляторній та дозвільній системах. Так, скорочено кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та кількість дозвільних документів, введені принцип „мовчазної згоди”, декларативний принцип, система державно-приватного партнерства тощо.

Очікується, що впровадження в дію вказаних норм вплине на поліпшення бізнес-клімату і найближчим часом Україна підвищить свій рейтинг „Ведення бізнесу 2011”, визначений Всесвітнім банком.

У свою чергу, на регіональному рівні повинні бути створені всі умови для того, щоб приватна ініціатива повною мірою розвивалася, бізнес не відчував адміністративного тиску з боку влади.

Основні заходи стосовно підтримки й захисту цього сектора економіки, а також вирішення його нагальних проблем на місцях відображаються в регіональних програмах розвитку малого підприємництва, які є складовою Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, та розробляються відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну підтримку малого підприємництва” та „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”.

Програма розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011 – 2012 роки (далі – Програма) є логічним продовженням системи заходів, які здійснювалися в рамках попередньої програми, що діяла протягом 2009 – 2010 років та була затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 10 червня 2009 року № 550-19/V.ІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва.ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання Проблеми

Досягнення головної мети Програми пов’язане з реалізацією пріоритетних напрямів та першочергових завдань, до яких належать:

упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;

цільові проекти і підпрограми.


Упорядкування нормативного регулювання підприємницької

діяльності

Регіональні програми розвитку малого підприємництва є інструментом державної політики підтримки малого та середнього бізнесу на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання у сфері підприємництва.

В умовах сьогодення важливим пріоритетом у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення економічних реформ, окреслених Президентом України
В.Ф. Януковичем, є вироблення чітких правил гри, прозорих та зрозумілих для бізнесу. Основними принципами реформованої регуляторної політики повинно стати зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, що досягається через недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, започаткування та ведення підприємницької діяльності за принципом „єдиного вікна”, спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, забезпечення повноцінного функціонування дозвільних центрів і дієвий контроль за участю в них представників місцевих дозвільних органів.

Програма включає заходи, спрямовані на виконання завдань, поставлених Главою держави, щодо дерегуляції підприємницької діяльності, та неухильного дотримання вимог законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Так, пріоритетними завданнями Програми щодо впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності в області є:

моніторинг виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики;

створення та підтримка в актуальному стані єдиного електронного переліку регуляторних актів облдержадміністрації та райдержадміністрацій Дніпропетровської області;

дослідження регуляторного клімату в містах та районах області, складання рейтингу регуляторних органів;

забезпечення моніторингу роботи дозвільних центрів, у тому числі електронного, придбання робочої станції для його здійснення;

проведення семінарів-тренінгів „Практичні питання здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” для фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

проведення анкетного опитування підприємців про стан підприємницького клімату в Дніпропетровській області тощо.

Реалізація вказаних заходів передбачає активне залучення до їх виконання місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва та галузевих рад підприємців, представників громадських організацій та бізнес-асоціацій, які беруть участь у визначенні актуальних проблем у сфері підприємництва та на основі проведеного аналізу розробляють пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, нормативно-правових актів місцевих органів державної влади або внесення змін до цих актів.


Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

В умовах сьогодення однією з найгостріших проблем підприємництва залишається його кредитування та повернення кредитних заборгованостей комерційним банкам.

Світова фінансово-економічна криза, яка, у першу чергу, позначилася на банківських установах, змусила їх припинити видачу кредитів або встановити необґрунтовано високі відсотки й заставу, що в декілька разів перевищували первинну суму кредиту. Така ситуація призвела до того, що підприємці залишилися без фінансових можливостей для придбання приміщень, устаткування, упровадження новітніх технологій, поповнення обігових коштів. У результаті – значна кількість підприємств стали збитковими або взагалі визнані банкрутами.

На жаль, процес реабілітації малого бізнесу відбувається повільними темпами. Тому, одним з найважливіших завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на сучасному етапі є створення сприятливих умов для вільного доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку та стимулювання інвестиційної діяльності, а також залучення до сфери підприємництва соціально вразливих груп населення (безробітних, жінок, молоді, інвалідів), що сприятиме зниженню соціальної напруги в суспільстві та підвищенню якості життя громадян.

Саме на це спрямовані заходи Програми щодо надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів, та надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю.
Ресурсне та інформаційне забезпечення,

формування інфраструктури підтримки підприємництва

Глобальний розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій надає багато можливостей для підприємців, значна частина яких вважає, що в сучасному світі неможливе ефективне ведення бізнесу без їх використання. Застосування новітніх технологій дозволяє зробити бізнес не тільки високотехнологічним, але й оптимізувати витрати на офісні, виробничі, складські приміщення, виставкові зали, запропонувати покупцям значно більший асортимент товарів і послуг, розширити ринки збуту, знайти ділових партнерів тощо.

З огляду на це, одним із основних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цьому напрямі є створення інформаційних баз даних про вільні ресурси нерухомого майна, що можуть бути використані суб’єктами господарювання, та забезпечення відкритого доступу до них через веб-ресурси, які на сьогодні є найдоступнішими та найвпливовішими для підприємців.

У цьому контексті постає нагальна потреба в забезпеченні якісної роботи спеціалізованого веб-сайта „Малий бізнес Дніпропетровської області” та його підтримки в актуальному стані. На думку підприємців, висловлену під час проведення громадських обговорень робочого варіанту Програми, зазначений веб-сайт повинен працювати в оновленому форматі та мати актуальне інформаційне наповнення, зокрема про новини й події у сфері підприємництва в регіоні, нормативно-правові акти місцевих органів державної влади з питань розвитку малого та середнього бізнесу, джерела й умови його кредитування, реквізити дорадчо-консультативних органів при місцевих органах державної влади та провідних громадських об’єднань підприємців, адреси об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу тощо.

Важливим чинником у формуванні позитивного іміджу підприємництва та підвищенні інформаційної обізнаності суб’єктів господарювання є також регіональні засоби масової інформації. За допомогою трансляції спеціалізованої телепередачі „Школа підприємця”, систематичного випуску інформаційного бюлетеня „Малий бізнес Дніпропетровщини”, висвітлення на телебаченні та у пресі різноманітних подій (урочисті заходи з нагоди Дня підприємця, конкурси дизайнерів-початківців, майстрів перукарського мистецтва, представників швейно-трикотажної галузі тощо) підприємці області отримуватимуть практичні поради стосовно застосування норм чинного законодавства й оперативно реагуватимуть на зміни в ньому, інформацію про форми державної та недержавної підтримки бізнесу, досвід провідних підприємств регіону, підвищуватимуть свою кваліфікацію у сфері менеджменту, маркетингу, економіки підприємства і таке інше.

На це спрямовані і семінари-тренінги для суб’єктів господарювання області. Випереджаючий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій вимагає нових підходів у навчанні підприємців, зокрема використанні потужного Інтернет-ресурсу, що дозволить проводити ці заходи за дистанційною формою у зручний час для представників малого та середнього бізнесу.

Окрема увага приділяється висвітленню на семінарах-тренінгах питань, пов’язаних із забезпеченням гендерної рівності у сфері малого підприємництва та дотриманням національного екологічного законодавства у цій сфері. Окреслені напрями є провідними в закордонній практиці щодо державної підтримки підприємництва, зокрема в канадському досвіді. Тому, обговорення порушених тем в українській аудиторії сприятиме підвищенню рівня обізнаності підприємців стосовно негативного впливу на навколишнє природне середовище та попередження негативних наслідків від діяльності окремих підприємств, а також створення нових об’єктів бізнесу та розширення вже існуючих з дотриманням принципів гендерної рівності.

Істотною проблемою для розвитку підприємництва в регіоні залишається відсутність дієвих об’єктів інфраструктури, а саме: технопарків, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, інноваційних та інвестиційних фондів, фінансових компаній тощо, спрямованих на реальну допомогу суб’єктам господарювання в подоланні труднощів при веденні підприємницької діяльності. Як правило, зазначені інституції надають інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові, фінансові та інші послуги суб’єктам господарювання, виділяють спеціально обладнані приміщення, засоби зв’язку, оргтехніку, допомагають суб’єктам господарювання в розробці та опануванні інноваційних технологій тощо.

З огляду на це, пріоритетним завданням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є впорядкування діяльності вже існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, висвітлення їх роботи і пропагування їх здобутків у регіональних засобах масової інформації, у тому числі в мережі Інтернет, а також сприяння створенню нових об’єктів інфраструктури в малих містах і районах області. З цією метою в рамках Програми започатковано організацію та проведення конкурсу з підтримки інноваційних проектів, спрямованих на створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

Упровадження цього заходу розглядається як цільовий проект (підпрограма).


ІV. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується в один етап. Початок виконання Програми 2011 рік, закінчення виконання – 2012 рік.
V. Перелік завдань і заходів Програми
Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за виконанням Програми розроблено перелік її завдань і заходів із зазначенням очікуваних результатів та необхідних обсягів фінансування (додаток 1 до додатка до рішення обласної ради).
VІ. Ресурсне забезпечення Програми
Для забезпечення виконання Програми необхідно залучення коштів з обласного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Проведення семінарів-тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з питань практичного впровадження державної регуляторної політики та для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, у тому числі в дистанційній формі, запровадження та проведення обласного конкурсу за номінаціями „Кращий державний адміністратор” та „Кращий дозвільний центр”, підготовка та трансляція спеціалізованої телепередачі „Школа підприємця”, інформаційне наповнення веб-сайта „Малий бізнес Дніпропетровської області”, забезпечення систематичного виходу інформаційного бюлетеня „Малий бізнес Дніпропетровщини”, запровадження послуг „гарячої лінії” з проблемних питань підприємницької діяльності тощо потребують залучення коштів обласного бюджету.

Більшу частину коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми, заплановано на фінансування таких заходів як організація та проведення обласного конкурсу щодо підтримки інноваційних проектів, спрямованих на створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
VІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Програму підготовлено управлінням розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації спільно з громадськими організаціями та громадськими об’єднаннями підприємців за участю провідних вітчизняних і канадських експертів у рамках проекту „Моніторинг та оцінка програми розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області”, який є складовою проекту „Розробка та впровадження публічної політики” (PRISM), що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA) і керується Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE).

Особливістю Програми є те, що під час її розробки використовувався міжнародний досвід, зокрема канадський, щодо вивчення гендерних питань, а також стратегічної екологічної оцінки (СЕО) у процесі розробки, реалізації, моніторингу й оцінки (МіО) регіональних цільових програм та їх заходів.

Проект Програми пройшов широке громадське обговорення в містах Дніпропетровську, Нікополі, Павлограді, Дніпродзержинську, Верхньодніпровську, а також у смт Петриківці й Магдалинівці, куди запрошувалися суб’єкти господарювання з міста Вільногірська, Криничанського, П’ятихатського, Царичанського та Солонянського районів (близько 250 осіб).

У подальшому також передбачається залучати об’єднання підприємців, громадські організації та наукові установи до заходів з контролю за виконанням Програми, що сприятиме забезпеченню прозорості та відкритості процесу її реалізації.

Координацію роботи щодо виконання Програми та її заходів у встановлені строки, досягнення передбачених показників здійснює управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми та її заходів здійснює постійна комісія обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Дані поточного моніторингу використовуються координаційною радою облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва для організації зовнішнього моніторингу показників, визначених додатково розробниками Програми після першого року її реалізації. До проведення моніторингу також залучаються представники інших органів влади, наукових кіл, зацікавлених сторін, громадськості з метою проведення збору та аналізу даних, оприлюднення результатів, вироблення на їх основі рекомендацій щодо вдосконалення змісту і механізмів реалізації Програми.

У рекомендаціях, розроблених на основі вищевказаного моніторингу, надаються пропозиції щодо можливого коригування впродовж другого року реалізації Програми її пріоритетів, заходів, переліку виконавців, механізмів, реалізації, ресурсного забезпечення.

Результати моніторингу обов’язково оприлюднюються для громадськості у формі друкованої чи електронної публікації звіту, електронної розсилки для членів об’єднань підприємців, інших громадських організацій, аналітичних публікацій у засобах масової інформації, шляхом зустрічей у прямому ефірі з громадськістю, обговорення результатів моніторингу під час зустрічей з представниками цільових груп, місцевих громадських слухань, слухачів вищих навчальних закладів тощо.

Щоквартально управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації забезпечує надання звіту про виконання Програми до облдержадміністрації, Дніпропетровської обласної ради та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Після закінчення строку реалізації Програми здійснюється її оцінювання з метою визначення відповідності Програми реальним проблемам і потребам розвитку регіону, визначення рівня досягнення поставлених завдань та ефективності використання наданих ресурсів, а також формулювання пріоритетів наступних програм. Допускається оцінювання частини заходів Програми. Організацією його проведення займається координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, залучаючи до цієї діяльності представників інших органів влади, наукових кіл, громадськості.

Розробником Програми, на основі проведеного оцінювання, готується звіт для керівництва облдержадміністрації, в якому пропонується перелік основних завдань і заходів майбутньої програми.


следующая страница >>
Смотрите также:
Про Програму розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011 – 2012 роки з метою посилення ролі малого підприємництва у процесах економічного зростання, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”
608.27kb.
4 стр.
Рішення від 02. 02. 2011 №5/8 м. Володимир-Волинський Про Програму розвитку малого підприємництва у місті Володимирі-Волинському на 2011-2012 роки
452.86kb.
5 стр.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»
456.44kb.
3 стр.
Рішенням районної ради від 26 січня 2011 року №32 програма розвитку малого підприємництва в Олександрівському районі
504.97kb.
2 стр.
Про затвердження «Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки»
250.88kb.
1 стр.
Рішення від " 30 " грудня 2010 р. №3-6/vi м. Умань Про програму розвитку малого підприємництва в Уманському районі на 2011-2012 роки
254.93kb.
1 стр.
Державна політика у сфері розвитку малого підприємництва: регіональний аспект
100.38kb.
1 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Інформація про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях за 2009-2010 роки
119.35kb.
1 стр.
Рішенням Кіровоградської обласної ради від "19" грудня 2008 року №592 програма
935.58kb.
9 стр.
Програма сприяння розвитку малого підприємництва в місті ізюм на 2011-2012 роки
571.85kb.
4 стр.
Рішення районної ради 30. 12. 2010 р. Програма підтримки малого підприємництва у Кролевецькому районі на 2011-2012 роки м. Кролевець 2010 Зміст Найменування розділу
388.3kb.
1 стр.