Главная страница 1
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Науково-бібліографічний відділПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО

ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Бібліографічний список літератури

ЧЕРНІГІВ


2011

Ч489.518.4я15

Професійно-етична компетентність сучасного інженера-педагога [Текст] : бібліогр. список л-ри. – Чернігів, 2011. – 32 назви.
№ 529

Об’єктивне зростання етичних цінностей як регулятора поведінки членів суспільства і передусім підростаючого покоління зумовлює переорієнтацію свідомості майбутніх учителів на визнання нових освітніх пріоритетів. Дедалі більшого значення набувають такі педагогічні принципи, як повага до особистості учня та його права на самовизначення, готовність педагога до етично адекватної поведінки в різних ситуаціях шкільного життя, що потребують морального вибору. У цьому контексті професійність учителя, зокрема інженера педагога, значною мірою визначається його етичною компетентністю як вищим рівнем оволодіння педагогічною професією, квінтесенцією загальнолюдської і професійної культури педагога.

Процес формування етичної компетентності педагога є складним, динамічним, багатогранним і багатофакторним. Формуючись у майбутнього вчителя в процесі його навчання, етична компетентність проходить кілька етапів свого розвитку і є синергетичним результатом трьох важливих складових навчального процесу: соціокультурної, предметної і професійно-суб’єктивної.

Список адресовано викладачам та студентам індустріально-педагогічного факультету, вчителям і всім, кого цікавить тема професійно-етичної компетентності педагога.

Упорядник Л. А. Іполітова

Видт, И. Е. Педагогическая культура: становление, содержание и смыслы [Текст] / И. Е. Видт // Педагогика. – 2002. - № 3. – С. 3–7.


Вимога часу - інженер-педагог [Текст] : [Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) - єдиний навчальний заклад України з підготовки інженерно-педагогічних кадрів] // Освіта. - 2011. - № 14(9–16березня). - С.12–13.
Вітницька, С. С. Культура вчителя в системі педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського [Текст] / С. С. Вітницька // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 2. - С. 24–31.
Волков, О. Роздуми про підготовку інженерів-педагогів [Текст] / О. Волков // Проф.-техн. освіта. - 2007. - № 4. - С. 20–21.
Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2006. – 256 с.
Гаркавенко, О. Педагогічна компетентність учителя трудового навчання [Текст] / О. Гаркавенко // Трудове навчання. - 2009. - № 11 (листопад). - С. 3–5.
Гриньова, В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя [Текст] / В. Гриньова // Шлях освіти. – 2002. - № 2. – С. 2–6.
Гришин, Э. О профессиональной этике учителя [Текст] / Э. Гришин // Нар. образование. – 1975. - № 3. – С. 34-38.
Єрмак, С. М. Педагогічна акмеологія як засіб досягнення педагогічного професіоналізму [Текст] / С. М. Єрмак, С. В. Зливко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2007. - Вип. 45. - С. 141–144.
Зязюн, І. А. Краса педагогічної дії [Текст] : посіб. для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищ. навч. закл. / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : АПН України, 1997. – 302 с.
Иванов, Д. Компетенции учителя [Текст] / Д. Иванов. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с.
Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / И. Ф. Исаев. - М. : Академия, 2002. – 208 с.
Коваленко, О. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе. Або майже усе... [Текст] / О. Коваленко // Вища шк.. - 2006. - № 3. - С. 15–26.
Костяшкин, Э. Г. Об основах профессиональной педагогической этики [Текст] / Э. Г. Костяшкин // Сов. педагогика. – 1971. - № 3. – С. 75–85.
Курок, В. Концепція інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання [Текст] / В. Курок // Вища освіта України. - 2004. - № 3. - С. 73–79.
Лазаренко, Н. Модель педагогічної діяльності вчителя трудового навчання [Текст] / Н. Лазаренко // Труд. підготов. в закл. освіти. - 2008. - № 2. - С. 44–46.
Локарєва, Г. В. Педагогічне спілкування [Текст] : (наук.-метод. посіб.) / Г. В. Локарєва, Л. І. Міщик, О. О. Почерніна. - Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 154 с.
Макаренко, О. А. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук зі спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. А. Макаренко ; Укр. інж.-пед. акад. - К., 2006. – 24 с.
Наумчик, В. Н. Этика педагога [Текст] : учеб.-метод. пособ. для студ. / В. Н. Наумчик, Е. А. Савченко. - Минск : Университетское, 1999. – 216 с.
Носко, М. О. Вдосконалення професійної майстерності інженерно-педагогічних працівників закладів професійно технічної освіти [Текст] / М. О. Носко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2007. - Вип. 46, т. 2. - С. 85–87.
Педагогика и этика [Текст] : сб. ст. / отв. ред. З. И. Равкин и др. – Киров ; Йошкар-Ола, 1977. – 112 с.
Пінчук, Т. Д. Етика взаємин учителів і учнів [Текст] / Т. Д. Пінчук. - К. : Знання, 1978. – 46 с.
Пригодій, М. А. Теоретичний аспект формування основ педагогічного професіоналізму у майбутніх вчителів технологічної освіти [Текст] / М. А. Пригодій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - Вип. 60. - С. 166–170.
Пригодій, М. А. Ціннісні орієнтації як умова самореалізації особистості педагога [Текст] / М. А. Пригодій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2007. - Вип. 45. - С. 139–141.
Рик, С. Педагогічна етика: пошуки нової парадигми [Текст] / С. Рик // Рідна шк. - 2010. - № 12. - С. 6–12.
Степаненко, М Д. Компетенції і компетентність вчителя в умовах сучасних цивілізаційних трансформацій [Текст] / М. Д. Степаненко // Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 97–103.
Сукачова, Г. П. Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів у навчально-виховному [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук зі спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Г. П. Сукачова ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. - К., 2007. – 18 с.
Сухомлинський, В. О. Лист про педагогічну етику [Текст] / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти томах / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977. – С. 591–600.
Товажнянська, Р. О. Педагогічні умови ефективної освіти і виховання сучасного інженера [Текст] / Р. О. Товажнянська // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. Товажнянського. - Х., 2006. - Вип. 11(15). - С. 125–132.
Филатова, Л. Этический кодекс - основа профессиональной деятельности [Текст] / Л. Филатова // Социальная педагогика. - 2003. - № 2. - С. 109–115.
Хоружа, Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти [Текст] / Л. Хоружа // Шлях освіти. - 2003. - № 3. - С. 27–33.
Щербань, П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві [Текст] / П. Щербань, П. Щербань // Рідна шк. - 2004. - № 7–8. - С. 16–18.


Смотрите также:
Професійно-етична компетентність сучасного інженера-педагога
54.73kb.
1 стр.
Інноваційна діяльність педагога в системі організації професійно-практичної підготовки учнів
105.44kb.
1 стр.
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку
67.41kb.
1 стр.
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Відповідно до ст. 11 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-вр ) наказ у ю
486.31kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі
52.55kb.
1 стр.
Додаток 1 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 11. 01. 2012 р. №12 Положення про огляд конкурс на кращий інноваційний проект професійно
53.75kb.
1 стр.
Примерные требования к описанию опыта учителя (педагога)
104.34kb.
1 стр.
Планирование работы педагога над индивидуальной проблемно-поисковой темой
24.98kb.
1 стр.
Матричное оценивание результатов деятельности учителя как способ профессионального развития педагога
828.94kb.
7 стр.
«Жизнь – бесконечное познанье » Педагогические приемы организации чтения в деятельности библиотекаря и педагога
64.96kb.
1 стр.
Программа учебно-методического курса «Основы применения икт в профессиональной деятельности педагога»
387.46kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо порядку формування державного замовлення на навчальний рік в професійно-технічних навчальних закладах
805.26kb.
4 стр.