Главная страница 1


МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

навчальна програма
дисципліни
" ПРИКЛАДНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПСИХОТРЕНІНГ "
(для бакалаврів, спеціалістів спеціалізації "Менеджмент безпеки")

Київ 2008


Підготовлено доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри медичної психології та психокорекції МАУП Л.О. Федосовою.


Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (Протокол № …від …)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Федосова Л.О. Навчальна програма дисципліни "Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг" (для бакалаврів, спеціалістів спеціалізації "Менеджмент безпеки"). — К.: МАУП, 2008. — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, зміст дисципліни " Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг", вказівки до проведення семінарських занять, теми і плани семінарських занять, теми рефератів, питання для самоконтролю, питання до заліку, список літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2008
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Складна та відповідальна робота працівника служби безпеки під­приємства, що характеризується підвищеною інтенсивністю розумо­вої діяльності, нервово-психічним перевантаженням, елементами ри­зику, потребує спеціальної підготовки.

Вивчення дисципліни "Прикладна психофізіологія та індивіду­альний психотренінг" є основою для подальшої постійної роботи менеджера над самовдосконаленням, розвитком необхідних індивідуально-психологічних властивостей, умінням регулювати свій емоційний стан і протидіяти стресовим впливам.

Зміст програми розвиває психофізіологічні характеристики людини, особливості професійної діяльності, психофізіологічні механізми емоцій, стресу, основні методи психічної саморегуляції і психофізіологічної реабілітації.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

" ПРИКЛАДНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПСИХОТРЕНІНГ "


п/п

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ТА ТЕМИ

Тема 1


Змістовий модуль 1. Предмет «психофізіологія». Психофізіологічні властивості менеджера безпеки.

Психофізіологічні властивості людиниТема 2

Психофізіологічні вимоги до менеджера безпеки
Змістовий модуль 2. Психофізіологія емоцій та стресу.


Тема 3

Психофізіологія емоцій

Тема 4

Психофізіологічна характеристика стресу
Змістовий модуль 3. Засоби саморегуляції.


Тема 5

Методи психотренінгу

Тема 6

Аутогенне тренування - прийоми релаксації

Тема 7

Аутогенне тренування - прийоми мобілізації
Змістовий модуль 4. Психічні процеси та методики їх розвитку


Тема 8

Пам'ять

Тема 9

ВідчуттяТема 10

Сприйняття

Тема 11

Розвиток зосередженості уваги і спостережливості

Разом годин – 30.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ " ПРИКЛАДНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПСИХОТРЕНІНГ "
Змістовий модуль 1. Предмет «психофізіологія». Психофізіологічні властивості менеджера безпеки.

Тема 1. Психофізіологічні властивості людини

Зміст поняття "психофізіологія". Роль центральної нервової системи (ЦНС) у визначенні ознак індивідуальності. Властивості нервових процесів (ВНД): сила, врівноваженість, рухомість. Типи ВНД. Функ­ціональні стани організму. Самооцінювання функціонального стану.Література [2; 4; 5; 14; 20]

Тема 2. Психофізіологічні вимоги до менеджера безпеки

Вимоги до загальної і спеціальної підготовки менеджера безпе­ки. Професійне значення розвиненого сприйняття, оперативного мислення, тренованої пам'яті. Шляхи і методи роботи з розвитку і вдосконаленню відповідних якостей.Література [10; 11; 13; 16; 17; 19; 21]
Змістовий модуль 2. Психофізіологія емоцій та стресу.

Тема 3. Психофізіологія емоцій

Фізіологічний механізм емоцій. Емоційні стани. Взаємозв'язок емоцій із станом внутрішніх органів і м'язовим апаратом.Література [1; 4-6; 18; 20]

Тема 4. Психофізіологічна характеристика стресу

Синдром нервового перенапруження. Негативний вплив психо­фізіологічного напруження на здоров'я. Стрес. Дистрес. Механізм стресу. Шляхи підвищення стресостійкості організму.Література [6; 8; 11; 13; 18; 20]
Змістовий модуль 3. Засоби саморегуляції.

Тема 5. Методи психотренінгу

Керованість психонервових процесів. Психофізіологічна реабілі­тація. Психофізіологічні механізми психотренінгу. Методи психічної саморегуляції: аутогенне тренування, самонавіювання, дихально-медитативпі вправи, самопрограмування, застосування елементів рефлексотерапії, ідеомоторія тренування.Література [7; 9-11; 16; 21]
Тема 6. Аутогеніїе тренування — прийоми релаксації

Методики зняття нервово-психічного напруження, знижен­ня проявів втоми. Набуття навичок самонавіювання.Література [9-11; 16; 19; 21]

Тема 7. Аутогенне тренування прийоми мобілізації

Дезактуалізація. Самокодування. Мобілізуюче дихання. Методи­ки психотонічної мобілізації. Досягнення оптимального психічного стану.Література [ 1; 7; 9-11; 13; 19; 21]
Змістовий модуль 4. Психічні процеси та методики їх розвитку

Тема 8. Пам 'ять

Фізіологічні основи пам'яті. Процеси пам'яті. Види пам'яті. Професійно-прикладне значення розвитку пам'яті. Прийоми підвищен­ня ефективності пам'яті.Література [9; 11; 16; 17: 19]

Тема 9. Відчуття

Рефлекторна природа відчуттів. Аналізатори. Екстерорецептивні, інтерорецептивні, пропріоцептивпі відчуття. Пороги чутливості. Адаптація.Література [2-5; 16; 17; 19]

Тема 10. Сприйняття

Умовні зв'язки як фізіологічна основа сприйняття. Особливості сприйняття: вибірковість, об'єктивація, цілісність, константність, аперцепція. Спостереження як цілеспрямоване сприйняття.Література [7; 9; 10; 17; 19]

Тема 11. Розвиток зосередженості уваги і спостережливості

Психогігієна розумової праці. Професійно-прикладне значення розвитку спостережливості. Методика розвитку зосередженості ува­ги і тренування спостережливості.Література [4; 5; 9; 11; 16; 17; 19; 20]


ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ " ПРИКЛАДНА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПСИХОТРЕНІНГ "

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни " Прикладна психофізіологія та індивіду­альний психотренінг " передбачає підготовку студентів до семінарських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих в процесі прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками та фаховою літературою. Під час семінарських занять проводиться усне опитування і тестування студентів.

В процесі підготовки до семінарських занять студент повинен дати розгорнуту відповідь на питання та відповісти на тестові завдання. Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання реферату або змістовної доповіді.

Основним завданням реферату є висвітлення конкретного питання з курсу на основі літератури, опрацьованої в процесі самостійної роботи.

Реферат повинен складатися з таких основних структурних елементів: вступу, де обґрунтовується актуальність обраної теми і формулюється мета і завдання дослідження; основної частини; висновків, а також списку літератури, який має включати не менше шести позицій, оформлених за існуючими бібліографічними вимогами. Обсяг реферату – 10-15 аркушів формату А4; 14 шрифтом, 1,5 інтервалом (поля: верхнє та нижнє 2 см.; праве 1,0 см., ліве 2,5см).

На титульній сторінці реферату вказується назва установи, в якій виконується робота, ПІБ автора, тема, номер групи і назва факультету, на якому навчається студент.Непідготовленість студента до семінару чи його відсутність на занятті розцінюється як академічна заборгованість, наявність якої є підставою недопущення до складання заліку.
ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Тема 1. Предмет «психофізіологія»


 1. Зміст поняття "психофізіологія".

 2. Роль центральної нервової системи (ЦНС) у визначенні ознак індивідуальності.

 3. Властивості нервових процесів (ВНД): сила, врівноваженість, рухомість.


Теми рефератів.

 1. Методологічні принципи психофізіології.

 2. Типи ВНД. Функ­ціональні стани організму.

 3. Самооцінювання функціонального стану.


Тема 2. Психофізіологічні властивості менеджера безпеки.


 1. Вимоги до загальної і спеціальної підготовки менеджера безпе­ки.

 2. Професійне значення розвиненого сприйняття, оперативного мислення, тренованої пам'яті..

3. Шляхи і методи роботи з розвитку і вдосконаленню відповідних якостей.
Теми рефератів.

 1. Психофізіологічні вимоги до менеджера безпеки

 2. Шляхи вдосконалення розвиненого сприйняття.

 3. Методи роботи з розвитку оперативного мислення.

 4. Тренування професійної пам'яті.Тема 3. Психофізіологія емоцій та стресу.


 1. Фізіологічний механізм емоцій.

2. Взаємозв'язок емоцій із станом внутрішніх органів і м'язовим апаратом.

 1. Негативний вплив психо­фізіологічного напруження на здоров'я.

 2. Стрес. Дистрес. Механізм стресу.


Теми рефератів.

 1. Психофізіологія емоцій.

 2. Емоційні стани.

 3. Синдром нервового перенапруження.

4. Шляхи підвищення стресостійкості організму.

Тема 4. Засоби саморегуляції.


 1. Керованість психонервових процесів.

 2. Психофізіологічні механізми психотренінгу.

3. Методи психічної саморегуляції: аутогенне тренування, самонавіювання, дихально-медитативні вправи, самопрограмування, застосування елементів рефлексотерапії, ідеомоторія тренування.
Теми рефератів.

 1. Психофізіологічна реабілі­тація..

 2. Методики зняття нервово-психічного напруження.

 3. Досягнення оптимального психічного стану.


Тема 5. Психічні процеси та методики їх розвитку 1. Фізіологічні основи пам'яті.

 2. Рефлекторна природа відчуттів.

 3. Аналізатори. Пороги чутливості. Адаптація.

 4. Особливості сприйняття: вибірковість, об'єктивація, цілісність, константність, аперцепція.

 5. Методика розвитку зосередженості ува­ги.


Теми рефератів.

 1. Прийоми підвищен­ня ефективності пам'яті.

 2. Екстерорецептивні, інтерорецептивні, пропріоцептивпі відчуття.

 3. Умовні зв'язки як фізіологічна основа сприйняття.

 4. Спостереження як цілеспрямоване сприйняття.

 5. Методика тренування спостережливості.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Зміст поняття ''психофізіологія".

 2. Предмет психофізіології.

 3. Розділи психофізіологічної науки.

 4. Методологічні принципи психофізіології.

 5. Принцип детермінізму.

 6. Матеріальна природа ідеального.

 7. Психосоматична єдність в організації людини.

 8. Біосоціальна сутність людини.

 9. Експериментальний фізіологічний метод для вивчення психічної діяльності.

 10. Вчення І.П.Павлова.

 11. Механізм умовного рефлексу.

 12. Механізм дії аналізатора.

 13. Роль ЦНС у визначенні ознак індивідуальності.

 14. Властивості нервових процесів.

 15. Типи ВНД.

 16. Співвідношення між першою та другою сигнальними системами.

 17. Функціональні стани організму.

 18. Психофізіологічні вимоги до менеджера безпеки.

 19. Емоції.

 20. Фізіологічний механізм емоцій.

 21. Емоційні стани, емоційні реакції.

 22. Сутність почуттів.

 23. Види почуттів.

 24. Синдром нервового перенапруження.

 25. Негативний вплив психофізіологічного напруження на здоров'я.

 26. Дистрес.

 27. Шляхи підвищення стресостійкості організму.

 28. Керованість психонервових процесів.

 29. Психофізіологічні механізми психотренінгу.

 30. Методи психотренінгу.

 31. Психофізіологічна реабілітація.

 32. Аутогенне тренування.

 33. Методики досягнення релаксації.

 34. Формули аутогенного тренування.

 35. Дезактуалізація виливу негативної ситуації.

 36. Дихальні вправи.

 37. Самокодування.

 38. Методика мобілізації.

 39. Оптимальний психічний стан.

 40. Фізіологічні основи пам'яті.

 41. Процеси пам'яті.

 42. Види пам'яті.

 43. Прийоми підвищення ефективності пам'яті.

 44. Відчуття.

 45. Фізіологічна природа відчуттів.

 46. Класифікація відчуттів.

 47. Розвиток чутливості.

 48. Якості відчуттів.

 49. Роль аналізаторів.

 50. Пороги чутливості.

 51. Адаптація.

 52. Тренування чутливості.

 53. Суть сприйняття.

 54. Особливості сприйняття.

 55. Роль сприйняття в процесі формування психіки у філогенезі.

 56. Аперцепція та вибірковість сприйняття.

 57. Сприйняття часу.

 58. Сприйняття простору.

 59. Сприйняття руху.

 60. Спостережливість.

 61. Сутність мислення.

 62. Види мислітельних дій.

 63. Види мислення.

 64. Уява та творчість.

 65. Якості розуму.

 66. Мова та її види.

 67. Сутність волі.

 68. Вольові якості.

 69. Формування вольових якостей.

 70. Сутність уваги.

 71. Якості уваги.

 72. Уважність та неуважність

 73. Цикл «бодрствування – сон».

 74. Визначення рівня психічної активності.

 75. Специфічні рухові акти.

 76. Різноманітні зміни вісцеральних функцій.

 77. Вибірковість уваги.

 78. Психіка та мозок.

 79. Рефлекторна теорія психіки.

 80. Психогігієна розумової праці.

 81. Методики розвитку уваги і спостережливості.

 82. Проблема свідомості.

 83. Психофізіологія поведінки.

 84. Біологічні потреби людини.

 85. Фізіологічні потреби людини.

 86. Психологічні потреби людини.

 87. Соціальні потреби людини.

 88. Психосоматична взаємодія.

 89. Роль психіки в регуляції рухових функцій.

 90. Роль психіки в регуляції вісцеральних (вегетативних) функцій.

 91. Вплив рухових та вегетативних функцій на стан психіки.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Зміст поняття ''психофізіологія".

 2. Розділи психофізіологічної науки.

 3. Методологічні принципи психофізіології.

 4. Принцип детермінізму.

 5. Матеріальна природа ідеального.

 6. Психосоматична єдність в організації людини.

 7. Біосоціальна сутність людини.

 8. Експериментальний фізіологічний метод для вивчення психічної діяльності.

 9. Механізм дії аналізатора.

 10. Роль ЦНС у визначенні ознак індивідуальності.

 11. Властивості нервових процесів.

 12. Типи ВНД.

 13. Психофізіологічні вимоги до менеджера безпеки.

 14. Емоції.

 15. Фізіологічний механізм емоцій.

 16. Емоційні стани, емоційні реакції.

 17. Види почуттів.

 18. Синдром нервового перенапруження.

 19. Негативний вплив психофізіологічного напруження на здоров'я.

 20. Дистрес.

 21. Шляхи підвищення стресостійкості організму.

 22. Керованість психонервових процесів.

 23. Психофізіологічні механізми психотренінгу.

 24. Методи психотренінгу.

 25. Психофізіологічна реабілітація.

 26. Аутогенне тренування.

 27. Методики досягнення релаксації.

 28. Формули аутогенного тренування.

 29. Дезактуалізація виливу негативної ситуації.

 30. Дихальні вправи.

 31. Самокодування.

 32. Методика мобілізації.

 33. Оптимальний психічний стан.

 34. Фізіологічні основи пам'яті.

 35. Види пам'яті.

 36. Прийоми підвищення ефективності пам'яті.

 37. Відчуття.

 38. Фізіологічна природа відчуттів.

 39. Розвиток чутливості.

 40. Якості відчуттів.

 41. Роль аналізаторів.

 42. Пороги чутливості.

 43. Адаптація.

 44. Тренування чутливості.

 45. Особливості сприйняття.

 46. Роль сприйняття в процесі формування психіки у філогенезі.

 47. Аперцепція та вибірковість сприйняття.

 48. Спостережливість.

 49. Сутність мислення.

 50. Види мислітельних дій.

 51. Види мислення.

 52. Уява та творчість.

 53. Якості розуму.

 54. Сутність уваги.

 55. Якості уваги.

 56. Вибірковість уваги.

 57. Психогігієна розумової праці.

 58. Методики розвитку уваги і спостережливості.

 59. Проблема свідомості.

 60. Психофізіологія поведінки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Основна.


 1. Алексеев А. В. Себя преодолеть! - М., 1985.

 2. Анохин U.K. Очерк по физиологии функциональных систем. -
  М., 1966.

 3. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М.: Медицина. 1966.

 4. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти). - К.: МАУП,
  1999.

 5. Греченко Т. Н. Психофизиология. — М.: Гардарики, 1999.

 6. Гринберг Дж. Управление стрессом. - СПб.: Питер, 2002.

 7. Каптен Ю. Л. Основы медитации. — Самара. 1994.

 8. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. — М., 1982.

 9. Лобзин B.C., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.— Л.,
  1986.

 10. Макаров Н. Л., Антонов Г. В. Психологическая самоподготовка к
  рукопашному бою. — Минск, 1994.

 11. Макнаб Крис. Психологическая подготовка подразделений спе­циального назначения. — М.: Гранд-Фаир, 2002.

 12. Мастерс Р. Нейроречъ. — К.: София, 1997.

 13. Мунтян В. С. Стратегия, технико-тактическая и психологическая
  подготовка. Стратегия преодоления страха. - Харьков, 2001.

 14. Небылицин В. Д. Психофизиологические исследования индиви­дуальных различий. - М.: Наука, 1976.

 15. О'Коннор Дж., Гриндер Дж. Введение в нейролингвистическое
  программирование. — Челябинск, 1997.

1.6. Особая подготовка подразделений спецназа: Учеб. Пособие / М. В. Гатанский, С. В. Малиновский, Э. Ю. Янталтис и др. — Минск. - 1998.

 1. Потапов А. А. Боевая психофизиология // Приемы стрельбы из
  пистолета. Практика СМЕРШа. — М.: Фаир-Пресс, 2001.

18. Селье Г. Стресс без дистресса. - М.: Прогресс, 1982.

Стивен К. Хайес Нин-дзютсу. - К.: София. 1996. Т. 1 -4.

 1. Філіппов М. М. Психофізіологія людини. - К.: МАУП, 2003.

 2. Шлахтер В. В. Человек-оружие: Курс профессиональной психофизической подготовки бойца. - СПб.. 2002.


Додаткова література.

 1. Айзенк Г. Проверьте свои способности. – М.: Мир, 1972. – 177 с. С илл. (В мире науки и техники).

 2. Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии.- СПб: Питер, 2000. – 160 с. - (Серия «Сам себе психолог»).

 3. Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). – М.: Международные отношения, 1990. – 336 с.

 4. Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть 1. – Х.: РИП «Оригинал», фирма «Фортуна-пресс», - 1996. – 302 с.

 5. Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть 2. – Х.: РИП «Оригинал», фирма «Фортуна-пресс», - 1996. – 424 с.

 6. Вагин И. Живи без проблем! Кризис и перемены как шанс изменить жизнь к лучшему. – СПб.: Питер, 2003. – 160 с. – (Серия «Сам себе психолог»).

 7. Вагин И. Психология зла. Практика решения конфликтов. – СПб.: Питер, 2003. – 192 с. – (Серия «Сам себе психолог»).

 8. Вагин И.О. Тренинги – это классно! Стратегия проведения психологических тренингов. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 256 с.

 9. Варламова Е.П. ТЫ и ТЫ! – М.: «ИПиВА», 2001. - 176 с.

 10. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А., Трауготт Н.Н. Стандартизированный набор диагностических нейропсихологических методик (методические рекомендации). – Л., 1987. – 193 с.

 11. Вилкокс Г., Морріс С. Як успішно сформувати команду. – К.: Британська Рада в Україні, 2000. – 88 с.

 12. Завязкин О.В. Как избежать стресса. – Д.: Сталкер, 1999. – 320 с.

 13. Касаткин С.Ф. Техника обратной связи. Мастер общения. – СПб.: Питер, 2002. – 192 с. – (Серия «Сам себе психолог»).

 14. Клиническая психология и психофизиология. Учебное пособие. Под ред. Г.М. Яковлева. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2003. – 296 с.

 15. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

 16. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с.

 17. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 183 с.

 18. Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! – М.: «Знание», 1974. – 208 с. – (Серия «Наука и прогресс»).

 19. Платонов К.К. Занимательная психология. – 4-е узд., перераб. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 224 с. – (Эврика).

 20. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. Ученик для индустриально-пед. техникумов. – М.: «Высшая школа», 1973. – 256 с.

 21. Психологический тренинг с подростками / Л.Ф. Анн. – СПб: Питер, 2003. – 271 с. – (Серия «Эффективный тренинг»).

 22. Титаренко Ю.А., Чуприкова Е.Г., Чуприков А.П. Психологический стресс и стресс-анализ. –К., 2005. – 73 с.

 23. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка. З

 2. Тематичний план дисципліни З

 3. Зміст дисципліни 4

 4. Вказівки до проведення семінарських занять ..5

 5. Теми і плани семінарських занять. Теми рефератів.5

 6. Питання для самоконтролю .7

 7. Питання до заліку……………………………………8

 8. Список літератури 10
Смотрите также:
Програма дисципліни " прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг "
177.28kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни " прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг "
307.51kb.
1 стр.
Програма фахового вступного іспиту за спеціальністю «Прикладна економіка» 18010024) загальні положення спеціальність «Прикладна економіка» це
94.08kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
87.14kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»
132.25kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни
417.98kb.
2 стр.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни
299.83kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія
594.57kb.
5 стр.
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки» для абітурієнтів напряму підготовки
86.4kb.
1 стр.
Програма нормативної дисципліни для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
679.22kb.
7 стр.
Програма дисципліни " теорія алгоритмів І математична логіка" (для бакалаврів, спеціалістів) Антонов В. М. Навчальна програма дисципліни "
158.88kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни екологія напряму підготовки 0703 хімія хімічного факультету Кредитно-модульна система організації навчального процесу Харків 2009
113.71kb.
1 стр.