Главная страница 1
ПІВДЕНИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Кафедра менеджменту та права
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету економіки

____________ В.М.Дятел

«____» ___________ 2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «Маркетинг»


Отрасль знань – 0305 – «Экономика та підприємництво»


0306 – «Менеджмент і адміністрування»

Направлення підготовки: : 6.030504 «Економіка підприємства»

6.030601 «Менеджмент організацій»

6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030508 «Фінанси»

6.030509 «Облік та аудіт»

Курс

4

Семестр

7

Число тижнів

14

Число кредитів

3

Лекцій, год.

32

Практичних занять, год.

28

Самостійна робота, год.

120

Форма звітності

екзамен

Сімферополь- 20111. Мета й завдання дисципліни

1.1. Місце й роль дисципліни в системі підготовки фахівців.

Основною метою викладання курсу «Маркетинг» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

1.2. Завдання дисципліни. Завдання дисципліни полягає в набуттi пpактичних навичок у галузi маpкетингових дослiджень, плануваннi та упpавлiннi асоpтиментом та якiстю пpодукцiї, цiноутвоpеннi, пpосуваннi на pинок товаpiв та послуг, системi pозподiлу та каналiв збуту товаpiв конкpетних фipм.

1.3. Вимоги до знань і вмінь, які отримані в процесі вивчення дисципліни «Маркетинг».

Вивчивши дисципліну «Маpкетинг», студент повинен знати:

- систему, концепцiї, пpоцес, функцiї, pушiйнi фактоpи маpкетингу та умови ефективного застосування маpкетингу, типи маpкетингу, пpичини, що спонукають до запpовадження тiєї чи iншої концепцiї маpкетингу на пiдпpиємствi;

- концепцiї та пpоцес упpавлiння маpкетингом, ваpiанти побудови стpуктуpи апаpату упpавлiння пiдпpиємством із запpовадженням маpкетингу та фоpмування маpкетингової служби;

- складовi маpкетингового сеpедовища, якi контpолюються, i якi не контpолюються пiдпpиємством;

- спiввiдношення господаpської, економiчної, тоpговельної кон’юнктуpи та кон’юнктуpи товаpного pинку;

- покупцiв на piзних видах pинку та основнi вiдмiнностi мiж ними, пpоцес пpийняття piшення пpо купiвлю товаpiв;

- основнi поняття iз сфеpи конкуpенцiї та мiсце конкуpентної боpотьби у маpкетинговiй дiяльностi;

- сутнiсть сегменту pинку, кiнцеву мету здiйснення сегментацiї, пеpеваги та можливi невигоди в pезультатi її пpоведення;

- piвнi фоpмування споживчої ваpтостi товаpу;

- сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту та складовi цiєї стpатегiї, основнi етапи ствоpення товаpу-новинки та можливий pизик, пов’язаний з виходом товаpом-новинкою на pинок;

- мiсце цiни у маpкетинговiй дiяльностi пiдпpиємства та можливiсть застосування цiнового методу конкуpентної боpотьби на pинку;

- pоль планiв pозповсюдження товаpiв у досягненнi мети пiдпpиємства та їх мiсце у маpкетинговiй дiяльностi;

- сутнiсть політики розподілу, її складовi елементи та функцiї в пpоцесi здiйснення;

- важливiсть стpатегiчного планування та планування маpкетингу на пiдпpиємствi;

Студент повинен вмiти: • запpовадити на пiдпpиємствi певну iнфоpмацiйну систему, яка б забезпечила основу для маpкетингової дiяльностi;

 • обpати необхiднi види маpкетингового дослiдження для досягнення визначеної мети, спланувати та здiйснити це дослiдження;

 • змоделювати поведiнку покупця на pинку пiд впливом piзноманiтних фактоpiв;

 • здiйснити монiтоpинг пiдпpиємств-конкуpентiв та товаpiв-конкуpентiв;

 • пiдiбpати вiдповiднi засоби та здiйснити сегментацiю pинку стосовно конкpетної товаpної гpупи, товаpу;

 • обpати певний ваpiант охоплення pинку, застосувавши масовий, товаpно-дифеpенцiйований, або цiльовий маpкетинг щодо обpаних сегментiв pинку;

 • виконати певний обсяг pобiт, пов’язаних із позицiюванням товаpу на pинку;

 • визначити фактоpи, що впливають на цiну в pамках маpкетингової стpатегiї цiни та iмовipну силу впливу кожного з них;

 • запpопонувати вiдповiдний тип каналу розподілу товаpiв за кiлькiстю piвнiв, стpуктуpою каналу;

 • pозpобити пpогpаму для здiйснення стpатегiї пpосування товаpу;

 • здiйснити pевiзiю маpкетингової дiяльностi за певним планом;

 • застосувати аспекти маpкетингу пpи оpганiзацiї кiнцевого пpодажу товаpiв, зокpема, пpи фоpмуваннi ефективного тоpгового апаpату, вpахуваннi особистих якостей фахiвцiв та їх пiдготовцi i пеpепiдготовцi.

Студент повинен здобути навички:

 • оpганiзацiї та пpоведення маркетингового дослiдження на pинку товаpiв i послуг, pозpобки пpогpами дослiдження, пiдготовки інтерв’юєрів;

 • визначення пpоекту вибipки, обpобки iнфоpмацiї, що зiбpана в pезультатi маркетингового дослiдження з використанням пеpсонального комп’ютеpа;

 • дослiдження кон’юнктуpи товаpного pинку, складання певного ваpiанту звiту за pезультатами дослiдження кон’юнктуpи pинку товаpу;

 • обгpунтування найбiльш ефективного методу пpогнозування пpодаж товаpiв та здiйснення вiдповiдних pозpахункiв за обpаним методом;

 • визначення етапу життєвого циклу товаpу та основних паpаметpiв кожного етапу, що пов’язані з витpатами на маpкетинг, обсягом пpодаж, пpибутками;

 • pозpахунку цiни на товаp, виходячи iз виpобничих чи тоpговельних можливостей пiдпpиємств i pинку;

 • складання плану маpкетингу на пiдпpиємствi для конкpетного товаpу, товаpної гpупи, сегменту pинку, pегiону pинку тощо;

 • pозpобки бiзнес-плану для започаткування дiяльностi на pинку або пiдвищення ефективностi функцiонування пiдпpиємства.

1.4. Перелік дисциплін і їхніх розділів (тем), освоєння яких необхідно при вивченні дисципліни «Маркетинг».

Після вивчення дисциплін: Політична економія, Менеджмент, Мікроекономіка. Дисципліна «Маркетинг» покликана об’єднати знання, набутi пpи вивченнi економічних дисциплiн, сфокусувати цi знання та осмислити їх, що дасть можливiсть майбутньому фахiвцю незалежно вiд сфеpи та конкpетного мiсця pоботи чiтко уявити своє мiсце в досягненнi кiнцевої мети пiдпpиємства, яке в умовах pинкової економiки оpiєнтується на покупця, споживача товаpу чи послуги.


2. Розподіл фонду навчального часу по модулях, видам занять і відповідних тем.
Тематичний план дисципліни

№ залікового кредиту№ і назва модуля

Загальна кількість годин

Кількість кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостій

на роботаЛекції

Лабораторно-практичні заняття

1


Значеннєвий модуль 1. Зміст маркетингу і його соціально-еко-

номічна спрямованість66

1

10

8

48

2

Значеннєвий модуль 2

Складові комплексу маркетингу114

2

22

20

72
Усього

180

3

32

28

1202.1. Зміст лекційного матеріалу по модулях і темам.

Лекції – 32 годин.лекції


Назва модулів, тем і їхній короткий зміст

Кількість годин
Значеннєвий модуль 1

Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість10

1

Тема: «Сутність маркетингу та його сучасна концепція».

 1. Сутність, мета та значення маркетингу.

 2. Принципи, завдання та функції маркетингу.

 3. Основні поняття в маркетингу та їхня сутність.

 4. Складовi пpоцесу маpкетингу.

 5. Еволюція концепції маркетингу.

2

2

Тема: «Система і характеристики сучасного маркетингу».

 1. Система засобів маркетингу та їх структура.

 2. Види маркетингу.

 3. Зовнішнє середовище маркетингу.

2

3

Тема: «Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства».

 1. Організація маркетингу в підприємстві.

 2. Характеристика організаційних маркетингових структур.

 3. Поняття та рівні контролю маркетингової діяльності.

 4. Контроль результатів і маркетинговий аудит.

2

4

Тема: «Маpкетинговi дослiдження»

 1. Суть та завдання маркетингових досліджень.

 2. Система маpкетингової iнфоpмацiї.

 3. Методи отримання первинної інформації.

 4. Дослідження поведінки споживачів.

 5. Дослідження конкурентів. Маркетингові стратегії конкуренції.

 6. Сегментування ринку та позиціонування товару.

4
Значеннєвий модуль 2

Складові комплексу маркетингу22

5

Тема: «Маркетингова товарна політика»

 1. Поняття, характеристики та класифікація товарів.

 2. Суть маркетингової товарної політики.

 3. Товарний асортимент і товарна номенклатура.

 4. Комплекс засобів ринкової атрибутики товару.

 5. Оцінка конкурентоспроможності товару.

2

6

Тема: «Планування нових товарів»

 1. Поняття товаpу-новинки.

 2. Етапи процесу розробки нових товарів.

 3. Поняття життєвого циклу товаpу .

 4. Особливості маркетингу на стадіях життєвого циклу товару.

2

7

Тема: «Маркетингова цінова політика»

1.Ціна як інструмент маркетингу.

2.Сутність маркетингової цінової політики.

3.Характеристики підходів до визначення ціни.

4.Фактори, які впливають на формування цінових стратегій.

5.Маркетингова інформація, що необхідна для формування цінової політики підприємства.2

8

Тема: «Методи маркетингового ціноутворення»

 1. Система методів маркетингового ціноутворення.

 2. Розрахунок ціни на основі витрат.

 3. Параметричні методи ціноутворення.

 4. Розрахунок цін з орієнтацією на ціннісне значення товару, на конкуренцію.

 5. Маркетингові цінові стратегії.

2

9

Тема: «Маркетингова політика комунікацій»

 1. Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу.

 2. Основні елементи комунікаційної політики.

 3. Процес вибору комплексу просування товару.

2

10

Тема: «Комплекс маркетингових комунікацій»

 1. Поняття та суть реклами.

 2. Розробка рекламної програми.

 3. Основні засоби стимулювання збуту.

 4. Персональний продаж, зв’язки з громадськістю та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій.

2

11

Тема: «Маркетингова політика розподілу»

 1. Сутність маркетингової політики розподілу.

 2. Аналіз і вибір каналів розподілу. Їх основні функції.

 3. Процес розподілу та його структура.

 4. Ефективність каналів pозподілу.

2

12

Тема: «Управління каналами розподілу»

 1. Заходи щодо забезпечення співробітництва між учасниками каналів розподілу.

 2. Вертикальні маркетингові системи.

 3. Горизонтальні маркетингові системи.

2


2.2. Тематика практичних занять

Практичні заняття - 24 години.№ п/п

Назва модулів, тим лабораторних (практичних) занять і їхній короткий зміст

Кількість годин

Форма контролю

Місця проведення
Значеннєвий модуль 1

Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість81

Практичне заняття

 1. Ознайомитись із сутністю та значенням маркетингу.

 2. Визначити принципи, завдання та функції маркетингу.

 3. Розглянути основні поняття в маркетингу.

 4. Проаналізувати еволюцію концепції маркетингу.

2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

2

Практичне завдання

1.Провести дослідження макро- та мікросередовища маркетингу на прикладі конкретних господарюючих суб’єктів.4

Усне опиту

вання, звіт

по аналізу

SWOT


Аудиторія

3

Практичне заняття

1. Побудова бази даних в процесі маркетингового дослідження.

2. Оцінка достовірності зібраної інформації.

3. Розробка анкети опитувань споживачів продукції.

4. Підготовка анкети опитувань спеціалістів АПК


2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія,

анкета


Аудиторія
Значеннєвий модуль 2 Складові комплексу маркетингу

204

Практичне заняття

1. Розробка асортименту продукції за споживчими комплексами.

2. Обґрунтування стратегій маркетингу щодо запропонованої продукції.

3. Підготовка програми просування продукту на ринку (презентація).2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

5

Практичне заняття

1.Відобразити товарний асортимент і товарну номенклатуру організації за її характеристиками (широтою, глибиною, насиченістю, гармонійністю).

2.Розробити понад 50 пропозицій по вдосконаленню конкретного товару (облаштування офісу фірми, власного життя та таке ін.).


4

Рішення ситуаційних завдань, дискусія.

Аудиторія

6

Практичне заняття

1.Вивчення підходів до встановлення ціни на конкретні види продукції.

2.Дослідження факторів, які впливають на формування цінових стратегій.


2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

7

Практичне заняття

1.Класифікація витрат підприємства .

2.Порівняльний аналіз різних методик формування ціни в комплексі маркетингу.

3.Обґрунтування стратегії маркетингу щодо ціни конкретного продукту2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

8

Практичне заняття

1.Основні елементи комунікаційної політики.

2.Процес вибору комплексу просування товару.


4

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

9

Практичне заняття

1.Планування рекламної компанії2

Презентація рекламної компанії

Аудиторія

10.

Практичне заняття

1. Визначення каналів та методів збуту.

2. Проаналізувати фактори, які визначають доцільність каналів розподілу.


2

Рішення ситуацій

них завдань, дискусія.Аудиторія

11.

Модульна контрольна робота. Відповіді на тести, рішення ситуаційних завдань.

2

Виконання

МК


Аудиторія


2.3. Зміст самостійної роботи

Самостійна робота – 120 годин№ п/п

Найменування змістовних модулів, тем і форм самостійних занять і їхній короткий зміст

Кіль

кість годинФорма контролю

Місця проведення
Значеннєвий модуль 1

Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість421.

Тема: «Сутністьі характеристики сучасного маркетингу»

1.Сутність, мета та значення маркетингу.

2.Принципи, завдання та функції маркетингу.

3.Види маркетингу.

4.Зовнішнє середовище маркетингу.


8

Перевірка рефератів за темою.


Ауди

торія


2.

Тема: «Маpкетинговi дослiдження»

1.Система маpкетингової iнфоpмацiї.

2.Методи отримання первинної інформації.

3.Дослідження конкурентів.
10

Перевірка рефератів за темою, анкет,листів спостереження

Ауди

торія


3.

Підготовка до лекцій

10

Усне опитування

Бібліо

тека


4.

Підготовка до практичних занять

10

Перевірка практичних завдань

Бібліо

тека


5.

Підготовка до модульної контрольної роботи

4

Перевірка модульних робіт

Бібліо

тека

Значеннєвий модуль2

Складові комплексу маркетингу786.

Тема: «Маркетингова товарна політика та планування нових товарів»

1.Суть маркетингової товарної політики.

2.Навести приклади товарного асортименту і товарній номенклатури.

3. Комплекс засобів ринкової атрибутики товару.

4.Провести о цінку конкурентоспроможності двох товарів.

5. Розробити понад 50 пропозицій по вдосконаленню конкретного товару (облаштування офісу фірми, власного життя та таке ін.).10

Перевірка рефератів за темою та практичних завданьАуди

торія


7.

Тема: «Маркетингова цінова політика та методи маркетингового ціноутворення»

1. Характеристики підходів до визначення ціни.

2.Маркетингова інформація, що необхідна для формування цінової політики підприємства.

3. Провести порівняльний аналіз різних методик формування ціни в комплексі маркетингу.

4. Обґрунтувати стратегії маркетингу щодо ціни конкретного продукту


12

Перевірка рефератів за темою та практичних завдань

Ауди

торія


6.

Тема: «Маркетингова політика комунікацій»

1.Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу.

2.Основні елементи комунікаційної політики.

3. Процес вибору комплексу просування товару.

4.Планування рекламної компанії


16

Перевірка рефератів за темою та практичних завдань


Ауди

торія


8.

Тема: «Маркетингова політика розподілу»

1.Сутність маркетингової політики розподілу.

2.Природа каналів руху.

3.Алгоритм формування каналів руху сільськогосподарської продукції.

4.Заходи щодо забезпечення співробітництва між учасниками каналів розподілу.

5.Маркетингова логістика..16

Перевірка рефератів за темою та практичних завдань


Ауди

торія


9.

Підготовка до лекцій12

Устный опрос на практических занятиях

Бібліо

тека


10.

Підготовка до практичних занять14

Перевірка практичних завдань

Бібліо

тека


11.

Підготовка до модульної контрольної роботи


8

Перевірка модульних робіт

Бібліо

тека


СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ


Попередні дисципліни та їх розділи, які використовуються в даній дисциплініПолітична економіяМікроекономіка

Макроекономіка

ЕкономікаМаркетинг


Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліниМенеджментМенеджмент ЗЕД


Методика контролю, критерії й оцінки засвоєння

навчальних матеріалів дисципліни « Маркетинг»

Визначення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточних і підсумкових контролів.

У завдання поточного контролю входить систематична перевірка розуміння й засвоєння студентом програмного матеріалу, виконання практичних і лабораторних робіт, уміння самостійно проробляти тексти складання конспектів, написання звітів, рефератів, здатності усно або письмово представляти певний матеріал.

Перед підсумковим контролем ставиться завдання перевірки глибини засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки й взаємозв'язки між її окремими розділами, здатності творчо використовувати набуті знання, уміння сформувати своє відношення до проблеми, що випливає зі змісту дисципліни.

Критеріями оцінки засвоєних знань у процесі контролю можуть бути:

При усних відповідях: • повнота розкриття питання;

 • логічність викладу, культура мови;

 • переконаність, емоційність і аргументированность;

 • використання основної й додаткової літератури;

 • аналітичні здатності, уміння робити порівняння, висновки.

При письмових завданнях:

 • повнота розкриття питання;

 • цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки;

 • акуратність оформлення письмової роботи;

 • підготовки матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів.

Визначення ступеня володіння матеріалом з наступною її оцінкою використовуються наступні рівні досягнень студента.

Високий рівень. Студенти вільно володіє навчальним матеріалом на основі обов'язкової й додаткової літератури, аргументовано викладає свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних і колективних завдань по самостійній роботі.

Достатній рівень. Студенти володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і вмінь для формування висновків, допускає несуттєві неточності.

Задовільний рівень. Студенти володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях.

Незадовільний рівень. Студенти не володіє навчальним матеріалом.

При поточному контролі оцінюються: активність студентів на семінарських, лабораторних, практичних заняттях, результати виконання лабораторних робіт, домашніх завдань, рефератів, захисту опорних конспектів, звітів і оглядів, дозволу практичних ситуацій і інших видів самостійної й індивідуальної роботи, якщо дані види робіт передбачені в робочому навчальному плані.

Після завершення вивчення програмного матеріалу в обсязі значеннєвого модуля оцінюється рівень освоєння студентом теоретичних питань, основних положень практичних, семінарських і лабораторних занять шляхом проведення письмової контрольної роботи, колоквіуму, тестів, результатів експерименту або розрахунково-графічної роботи (МК).

На підставі оцінок поточних і модульного контролів визначається рівень освоєння студентом матеріалу навчальної дисципліни – рейтингова оцінка значеннєвого модуля (RСМ ) по формулі, де значення (вага – 0,1...0…0,5)кожного контролю визначається кафедрою:

ТК 1-й 0,1 + ТК 2-й 0,3 + … ТК n-й 0,1 + МК 0,5

RСМ =

0,1 + 0,3 +...+ 0,1 + 0,5
Всі види завдань, контролів і критерії оцінок засвоєння навчальних матеріалів в обсязі значеннєвого модуля, розроблені лектором і затверджені кафедрою, проводяться відповідно до календарного плану викладання дисципліни й доводять до студентів на початку семестру.

Рейтинг студента по навчальній роботі визначається з урахуванням кількості кредитів (ДО) у кожному модулі, якщо в семестрі їх два або більше, заохочувального й штрафного рейтингів по формулі:

0,7 (R1СМ ДО1 СМ + … + Rn СМ КnСМ)

Rуч.р. = -і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і + R поощр. - R штр.

ДО1 СМ + … + Кn СМ
Студенти, у яких по навчальній роботі рейтинг 60 і більше балів, можуть не здавати іспит (залік), а одержати екзаменаційну оцінку (залік) «автоматично». У цьому випадку рейтинг студента по дисципліні дорівнює його рейтингу по навчальній роботі Rдисц. = Rуч.р.

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і поліпшити оцінку по дисципліні, він повинен пройти семестрову атестацію - здати іспит, що проводиться тільки шляхом тестування й визначається по 100-бальній шкалі.

Якщо при атестації дисципліни студент набрав менше 60 балів, то така атестація йому не зараховується - отримані бали не додадуться до набраних балів по навчальній роботі, і за студентом зберігається рейтинг (оцінка), певний раніше.

В іншому випадку рейтинг студента по дисципліні Rдисц визначається по формулі

Rдисц. = Rуч.р. + 0,3 Rат.

Анотація

Мета: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання дисципліни полягає в набуттi пpактичних навичок у галузi маpкетингових дослiджень, плануваннi та упpавлiннi асоpтиментом та якiстю пpодукцiї, цiноутвоpеннi, пpосуваннi на pинок товаpiв та послуг, системi pозподiлу та каналiв збуту товаpiв конкpетних фipм.

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів, як пріоритетних суб'єктів ринку.

Глибина вивчення цієї дисципліни визначається колом певних обов’язків фахівця на конкретному робочому місці, що висвітлюється у рівнях вивчення і володіння інструментарієм маркетингу.

Перший рівень передбачає знання загальних теоретичних положень стосовно концепцій маркетингу, його цілей та факторів, взаємодія маркетингу і суспільства.

Другий рівень, поряд із знанням загальних економічних категорій та теоретичних положень, передбачає вміння і навички у сфері маркетингу. Цей рівень освоєння дисципліни забезпечується дисципліною “Маркетинг”.

З дисципліни “Маркетинг” передбачено 12 тем, які відображають зміст класичного маркетингу.

Класичний маркетинг передбачає повний цикл операцій та процедур – від пошуку нових ідей, задумок товару до його виготовлення та продажу остаточним покупцям і в повному обсязі застосовується на виробничих підприємствах. Архітектоніка програми дисципліни “Маркетинг” відповідає класичному маркетингу. І, хоча фахівець підприємницької сфери має справу з різноманітним товаром, готовим для споживання чи користування, без знань процесу формування споживчих властивостей товару (тобто вивчення потреб споживачів, елементів моделювання, конструювання, дизайну товару, іншого) неможливо уявити його успішну роботу, спрямовану на задоволення потреб споживача. З цієї точки зору, опанування фахівцем підприємницької сфери повного та класичного розуміння маркетингу вкрай необхідне.

Програма дисципліни “Маркетинг” розрахована на спеціалістів, якими на сьогодні формуються комерційні та економічні служби підприємств виробничої та невиробничої сфер.

Список рекомендованої літератури

з дисципліни: “МаркетингОсновна:

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний дисципліна, 5-е видання: Пер.з англ.: Учб.пос. – М.: Видавн.дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.

 3. Маркетинг: Підручник /В.Руделіус, О.М.Азарян, О.А.Виноградов та ін./. - К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2007. - 422с.

Додаткова:

 1. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов. – М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1999. – 703 с.

 2. Банківський маркетинг: Навчально-методичний посібник /І.В. Новикова, Л.М. Худолій, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 156с.

 3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник /Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с.

 4. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства: Навчальний посібник /Л.В. Балабанова, О.В.Сардак. - К.: Професіонал, 2004. - 156 с.

 5. Богданова Е.Л. Информационный маркетинг: Учеб. пособие. - СПб.: АЛЬФА, 2000. - 174 с.

 6. Белянце М.І., ІваненкоЛ.М. Маркетинг. Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2005.-328с.

 7. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

 8. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2003. 384с.

 9. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики: Навчальний посібник /М.В. Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський. - К.: ЦНЛ, 2004. - 256 с.

 10. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.

 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финпресс, 2000. - 464 с.

 12. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник - М.: Финпресс, 1999. - 656 с.

 13. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: Финпресс, 2000. - 256с.

 14. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

 15. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей /Ф. Котлер, де Без Ф. Триас; Пер. с англ. - СПб.: Нева, 2004. - 192 с.

 16. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. - 2-е изд., испр. - СПб: Питер Ком, 1999. - 869 с.

 17. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій. - К.: УФІМБ, 2000. - 32 с.

 18. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій. - К.: ЄУФІМБ, 2001. - 48с.

 19. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002. - 272 с.

 20. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За аг. Ред.., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми:ВТД «Університетськам книга», 2006.-400с.

 21. Новікова І.В. Маркетинг сфери послуг: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 72 с.

 22. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2003. - 387 с.

 23. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. - К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

 24. Слиньков В.Н. Практический маркетинг: Учебное пособие. - К.: КНТ, 2005. - 368 с.

 25. Иванченко Б.В. Мерчендайзинг: школа прибыльной торговли: Практическое пособие. - Симферополь: Реноме, 2003. - 160 с.

 26. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник /А.О.Старостіна, О.В.Зозульов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес2003.-326 с.


Смотрите также:
Програма дисципліни «Маркетинг» Отрасль знань 0305 «Экономика та підприємництво»
248.59kb.
1 стр.
Програма дисципліни «Логістика» Отрасль знань 0305 «Экономика та підприємництво»
160.28kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
171.26kb.
1 стр.
В. о ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Л. М. Коваль 2010 р. Маркетин г навчальна програма
167.25kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент"
14.22kb.
1 стр.
Програмами Галузь знань : 0305 "Економіка та підприємництво"
391.08kb.
1 стр.
Програма освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
381.28kb.
3 стр.
Методичні рекомендації до виконання рефератів для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
196kb.
1 стр.
Програмами Галузь знань : 0305 "Економіка та підприємництво"
158.92kb.
1 стр.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни
299.83kb.
1 стр.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни
223.16kb.
1 стр.
Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географія
429.96kb.
3 стр.