Главная страница 1


МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

навчальна програма
дисципліни
"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"
(для магістрів)

Київ 2007

Підготовлено кандидатом медичних наук, доцентом О. О. Древіцькою, доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри медичної психології та психокорекції МАУП Л.О. Федосовою.

Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № … від …)Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Древіцька О. О., Федосова Л.О. Навчальна програма дисципліни "Методика викла­дання медичної психології" (для магістрів). — К.: МАУП, 2007 — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, зміст дисципліни "Методика вик­ладання медичної психології", вказівки до проведення семінарських занять, теми і плани семінарських занять, теми рефератів, питання для самоконтролю, питання до заліку, список рекомендованої літератури.


© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2007

2005


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Історичні події в Україні спричинили необхідність підвищен­ня психологічної культури, в тому числі культури медичного обслуговування. Сучасне суспільство потребує збільшення кількості медичних психологів.

Магістратура має певну суспільну відповідальність щодо го­товності викладати медичну психологію.

Викладання медичної психології вимагає глибокого розумін­ня суті термінів, понять, знання норм і патологій психічної діяль­ності.

Методологія викладання дисципліни передбачає розуміння філософських аспектів сучасної психології, сучасних підходів до психологічної корекції, багатьох лінгвістичних значень пси­хологічних понять, вміння розуміти і користуватися певними міждисциплінарними та спеціальними знаннями.

Перший розділ програми містить вимоги до стратегії викла­дання медичної психології як системи знань, найважливіші загальні питання методики викладання медичної психології.

Другий розділ програми висвітлює методичні підходи до вив­чення конкретних тем курсу медичної психології.

Програма також включає питання для самоконтролю, тема­тику контрольних робіт і список рекомендованої літератури.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ''

п/п

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ТА ТЕМИ
Змістовий модуль 1. Викладання медичної психології: загальні питання

Тема 1

Освіта в галузі медичної психології

Тема 2

Медична психологія як навчальна дисципліна

Тема 3

Методологічні принципи пояснення психологічних явищ

Тема 4

Методологія викладання

Тема 5

Контроль знань з медичної психології

Тема 6

Форми навчальних занять і методики їх проведення

Тема 7

Підготовка викладача до лекції з медичної психології
Змістовий модуль 2. Методичні рекомендації щодо підготовки окремих тем курсу
медичної психології

Тема 8

Предмет, завдання і методи медичної психології

Тема 9

Розуміння основних симптомів і синдромів порушення психіки

Тема 10

Психосоматичні і соматопсихічні розлади

Тема 11

Розуміння сучасної психогігієни, психопрофілактики і психотерапії

Разом годин – 34.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"

Змістовий модуль 1. Викладання медичної психології: загальні питання

Тема 1. Освіта в галузі медичної психології

Сутність предмета медичної психології, вимоги до викладан­ня. Історичний аспект освіти в галузі медичної психології. По­треба у спеціалістах. Необхідність підвищення психологічної культури в медичних закладах. Основні сучасні тенденції вик­ладання: гуманізація, оптимальні групи, індивідуалізація осві­ти, використання сучасних технологій у процесі навчання і вик­ладання. Духовний зміст педагогічної діяльності викладача ме­дичної психології. Диференціація слухачів щодо змісту, фор­ми, напрямів навчання. Культурно-психологічна компетентність, здібності та педагогічна майстерність викладача психології [1; 6; 9; 10; 15]


Тема 2. Медична психологія як навчальна дисципліна

Медична психологія як наука, її роль у сучасному суспільстві. Етичні аспекти медичної психології. Гуманізація медичної пси­хології. Значення психологічної культури медичних працівників. Завдання викладання медичної психології: освітні, підвищення рівня культури та духовності, сприяння самовдосконаленню. Основні методи медичної психології, їх оцінка. Розуміння ста­тистичних методів дослідження, які використовує медична пси­хологія [1; 2; 6; 9; 10; 15]Тема 3. Методологічні принципи пояснення психологічних явищ

Психогенетичні передумови індивідуальності. Причинна зу­мовленість психічних явищ. Дослідження різноманітних влас­тивостей нервової системи та психофізіологічних проявів: психосенсорні реакції, їх чутливість, динамічність. Категорії мате­ріального та ідеального, суб'єктивного й об'єктивного. Сприй­мання як психічне і суб'єктивне. Феномен проекції. Розвиток психіки в онтогенезі. Спадковість і середовище у формуванні особистості. Дослідження темпераменту і характерологічних властивостей, оцінка результатів досліджень [2; 6; 9; 10; 14; 15]


Тема 4. Методологія викладання

Мотивація пізнавальної активності, її формування. Провідні модальності та їх використання у процесі засвоєння знань і вик­ладання. Наочність, її значення для засвоєння матеріалу. Види наочності: образна, предметна, словесна. Демонстраційний екс­перимент як специфічний вид предметної наочності, його дидактичні особливості. Підготовка і методика проведення демонст­раційного експерименту на заняттях із психології. Переваги, можливості, наочного експерименту і можливі негативні аспекти його проведення та. оцінок. Емоційний фактор у процесі навчання. Прийоми активізації мотивації у процесі засвоєння пси­хологічного матеріалу: риторичні запитання, індивідуальні та групові завдання, аналіз проблемних ситуацій, тестові питання, завдання на розвиток творчих підходів [1; 3; 7; 9; 15]Тема 5. Контроль знань з медичної психології

Контроль знань як фактор сприяння мотивації та перевірки рівня знань, повноти і правильності засвоєного матеріалу. Функції контролю знань: діагностична (виявлення і оцінка рівня знань), корекційна (усунення помилок і неточностей), розвива­юча (перехід інформації у довготривалу пам'ять і розуміння на вищому рівні узагальнень усіх засвоєних понять). Основні по­казники рівня оволодіння предметом: володіння термінологією, знання характеристик і суті понять. Вміння співвідносити різні поняття.

Види контролю: індивідуальний і фронтальний; форми: усні та письмові завдання. Варіанти усного опитування: індивіду­альне, у процесі групової роботи, фронтальне, творчі завдання. Варіанти письмового контролю знань: програмований контроль, тестовий контроль; письмові роботи: письмові завдання індиві­дуальні, за варіантами, однакові для всіх, творчі завдання. Особ­ливості контролю знань з психології. Критерії оцінки психоло­гічних знань. Оцінка, її дидактична та мотиваційна функція [1; 6; 9; 10; 13; 15]

Тема 6. Форми навчальних занять і методики їх проведення

Лекція, її сутність і завдання. Джерела для підготовки. Логічні основи лекції. Лекційні прийоми. Лекція як форма передачі наукової інформації. Орієнтувальна функція лекції для висвіт­лення світоглядної суті понять і явищ; характеристика ідей і теорій в їх історичному розвитку. Пояснювальна функція — розкриття наукового змісту тем і формування системи понять про відповідні психічні явища. Функція переконання — шля хом доказовості логічності і аргументованості лекції. Методичні прийоми активізації мислення студентів на лекції: запитання до аудиторії, проблемні аспекти навчальної інформації, викорис­тання таблиць, схем, іншої наочної інформації.

Семінарські заняття, їх сутність і мета. Визначення пізна­вальної проблеми і програми підготовки студентів до семінарсь ких занять: проблемний характер, орієнтація на самостійність продуктивного пошуку істини, дискусія. Технологія керування пізнавальною діяльністю студентів на семінарських заняттях.

Мета і завдання практичних занять. Оволодіння вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Різновиди прак­тичних занять з медичної психології залежно від місця їх прове­дення. Моделювання психологічних і навчальних ситуацій. Особ­ливості організації і проведення практичних занять у місцях проходження практики.

Інші форми педагогічної діяльності. Ділова, творча, рольова гра — їх розвиваюча та педагогічна функції. Розробка сценарію і постановка. Тренінг. Студентські конференції, "круглі столи", майстер-класи, тематичні гуртки. Психолого-педагогічний театр. Екскурсія як мотивуюча навчальна діяльність. Перегляд та об­говорення документальних, художніх фільмів з метою демонст­рації унікальних явищ, обговорення їх суті з позицій медичної психології [1; 6; 9; 10; 15]

Тема 7. Підготовка викладача до лекції з медичної психології

Етапи роботи при підготовці лекції: ознайомлення з питання­ми, передбаченими навчальною програмою; робота з навчаль­ною та науковою літературою з метою добору необхідної інфор­мації для ґрунтовного висвітлення питань; визначення пізнаваль­но-розвиваючих і виховних цілей лекції.

Висвітлення логічного зв'язку теми, над якою працює викла­дач, з іншими темами курсу. Визначення основних акцентів у змістових характеристиках психічного явища, що вивчається. Підготовка прикладів з практики медичної психології, що вис­вітлюють відповідну тему.

Складання плану лекції, послідовність викладання матеріалу, зв'язок з попередніми темами лекційного матеріалу, визначення прийомів активізації розумової діяльності студентів у процесі прослуховування лекції, добір ілюстративного матеріалу. Процедура написання і культура оформлення методичного матеріалу лекції з медичної психології [1; 6; 9; 15]Змістовий модуль 2. Методичні рекомендації щодо підготовки окремих тем курсу медичної психології

Тема 8. Предмет, завдання і методи медичної психології

Психологія як наука про людину: єдність психічних процесів, їх феноменологія. Розуміння основних термінів і понять сучас­ної теорії психології. Фізіологічні та психологічні явища. Пере-думови психічної діяльності і власне психічна діяльність. Умовність "сфер психічної діяльності". Термінологія в медичній психології. Теорії особистості. Розуміння понять: норма і пато­логія, організм і особистість, реакція — стан — розвиток, емоції — почуття, психотичне — непсихотичне, екзогенне — пси­хогенне — ендогенне, дефект — одужання — хроніфікація, адап­тація — дезадаптація, компенсація — декомпенсація, симптом — синдром — діагноз, МКХ.

Методи дослідження в медичній психології. Особливості клінічного опитування пацієнта. Первинне інтерв'ю. Невербальні та вербальні методи обстеження. Проективні методи. Розуміння меж трактування результатів психологічного обстеження [2; 3; 5; 6; 9; 11; 13; 14]

Тема 9. Розуміння основних симптомів і синдромів порушення психіки

Межа норми і патології у сфері сприйняття. Порушення свідо­мості. Ознаки патології в емоційній сфері. Ознаки порушення уваги, пам'яті, інтелекту. Симптоми порушення волі. Темпера­мент, характер, особистість. Розуміння розладів особистості: ан тисоціальний, нарцисичний, дисоціативний, істероїдний, шизоїдний, параноїдний, ананкастичний, мазохістичний, депресивний, маніякальний, компульсивний. Межа норми і патології. Ознаки психічної дефіцитарності, зворотності — незворотності дефекту [3-5; 7; 8; 13]Тема 10. Психосоматичні і соматопсихічні розлади

Психогенетичні передумови психосоматичних розладів. Гіпо-таламо-гіпофізарна система, принцип зворотного зв'язку у функ­ціонуванні організму і походженні психосоматичних розладів. Вплив "внутрішньої картини хвороби" на її розвиток. Психо­аналітичні підходи до розуміння психосоматичних захворювань. Соматопсихічні розлади. "Внутрішня картина хвороби" хірур­гічного, травматологічного пацієнтів. Особливості психічного ре­агування на хворобу залежно від віку, статі, темпераменту, ос­вітнього рівня, характеру, установок. Роль психолога в корекції психосоматичних і соматопсихічних розладів. Можливості пси­хологічної допомоги та психологічної корекції. Важливість та­ких факторів: професіоналізму, досвіду, часових обмежень і можливостей, місця роботи, його естетичності [4-6; 9; 10]Тема 11. Розуміння сучасної психогігієни, психопрофілактики і психотерапії

Філософські поняття людських цінностей: сенс і мета життя, духовність, свобода, відповідальність. Психогігієна. Первинна і вторинна психопрофілактика. Депривація потреб людини. Суїцидологічні проблеми. Проблеми медичного персоналу. Сучас­на психотерапія. Обґрунтування гуманістичного напряму. Психодинамічні підходи до особистості. Поведінкова терапія. Когнітивні методи. Гештальттерапія. Арттерапевтичні методи. Сімей­на психотерапія. Групова терапія [5; 6; 9-1.1]ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ''

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни "Методика викла­дання медичної психології" передбачає підготовку студентів до семінарських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих в процесі прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками та фаховою літературою. Під час семінарських занять проводиться усне опитування і тестування студентів.

В процесі підготовки до семінарських занять студент повинен дати розгорнуту відповідь на питання та відповісти на тестові завдання. Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання реферату або змістовної доповіді.

Основним завданням реферату є висвітлення конкретного питання з курсу на основі літератури, опрацьованої в процесі самостійної роботи.

Реферат повинен складатися з таких основних структурних елементів: вступу, де обґрунтовується актуальність обраної теми і формулюється мета і завдання дослідження; основної частини; висновків, а також списку літератури, який має включати не менше шести позицій, оформлених за існуючими бібліографічними вимогами. Обсяг реферату – 10-15 аркушів формату А4; 14 шрифтом, 1,5 інтервалом (поля: верхнє та нижнє 2 см.; праве 1,0 см., ліве 2,5см).

На титульній сторінці реферату вказується назва установи, в якій виконується робота, ПІБ автора, тема, номер групи і назва факультету, на якому навчається студент.

Непідготовленість студента до семінару чи його відсутність на занятті розцінюється як академічна заборгованість, наявність якої є підставою недопущення до складання заліку.


ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Тема 1. Освіта в галузі медичної психології


 1. Історичний аспект освіти в галузі медичної психології.

 2. Сучасні тенденції викладання.

 3. Індивідуалізація освіти.

 4. Використання сучасних технологій у процесі навчання і викладання.

 5. Диференціація слухачів щодо змісту, форми, напрямів навчання.

Теми рефератів.

 1. Психогенетичні передумови індивідуальності.

 2. Спадковість та середовище у формуванні особистості, ме­тодологічні підходи під час викладання.

 3. Розуміння темпераменту і характерологічних властивостей.


Тема 2. Методологія викладання

 1. Мотивація пізнавальної активності, її формування.

2. Розуміння провідних модальностей людини, їх значення
для викладання.

3. Наочність, її значення для засвоєння матеріалу.

4. Підготовка і методика проведення демонстраційного експерименту.

Теми рефератів.

1. Емоційний фактор у процесі навчання.

2. Прийоми активізації мотивації у процесі засвоєння матеріалу.

3. Завдання і розвиток творчих підходів. 1. Особливості та форми контролю знань з психології.

Тема 6. Форми навчальних занять і методики їх проведення
1. Лекційні прийоми.

 1. Методичні прийоми активізації мислення студентів на
  лекціях.

 2. Моделювання психологічних і навчальних ситуацій.

 3. Ділова, творча, рольова ігри - їх розвиваюча та педагогічна функції.

Теми рефератів.

 1. Тренінги.

 2. Проведення майстер-класів.

 3. Психолого-педагогічний театр.


Тема 7. Методичні рекомендації щодо підготовки окремих тем курсу медичної психології

 1. Розуміння основних термінів і понять із сучасної теорії психології.

 2. Умовність "сфер психічної діяльності".

 3. Термінологія в медичній психології.

 4. Психогенетичні передумови психосоматичних розладів.

 5. Гіпоталамо-гіпофізарна система, принцип зворотного зв'яз­ку у функціонуванні організму.

Теми рефератів.

 1. Вплив "внутрішньої картини хвороби" на її розвиток.

 2. Психоаналітичні підходи до розуміння психосоматичних
  захворювань.

 3. Соматопсихічні розлади.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність предмета "медична психологія".

 2. Вимоги до викладання медичної психології.

 3. Історичний аспект освіти в галузі медичної психології.

 4. Потреба у спеціалістах з медичної психології.

 5. Необхідність підвищення психологічної культури в ме­дичних закладах.

 6. Сучасні тенденції викладання.

 7. Поняття оптимальних груп.

 8. Індивідуалізація освіти.

 9. Використання сучасних технологій у процесі навчання і викладання.

 1. Духовний зміст педагогічної діяльності викладача медич­ної психології.

 2. Диференціація слухачів щодо змісту, форми, напрямів навчання.

 3. Культурно-психологічна компетентність, здібності та пе­дагогічна майстерність викладача психології.

 4. Медична психологія як наука, її роль у сучасному суспільстві.

 5. Етичні аспекти медичної психології.

 6. Гуманізація медичної психології.

 7. Значення психологічної культури медичних працівників.

 8. Завдання викладання медичної психології.

 9. Основні методи медичної психології, їх оцінка.

 10. Розуміння статистичних методів дослідження.

 11. Психогенетичні передумови індивідуальності.

 12. Причинна зумовленість психічних явищ.

 13. Дослідження психофізіологічних проявів: психосенсорні реакції, їх чутливість, динамічність.

 14. Категорії матеріального та ідеального, суб'єктивного й об'єк­тивного.

 15. Сприймання як психічне і суб'єктивне.

 16. Феномен проекції.

 17. Розвиток психіки в онтогенезі.

 18. Роль спадковості та середовища у формуванні особистості.

 1. Дослідження темпераменту і характерологічних власти­востей.

 2. Мотивація пізнавальної активності, її формування.

 3. Провідні модальності людини.

 4. Підходи до візуалів у процесі викладання.

 5. Аудіали, їхні особливості сприйняття.

 6. Наочність, її значення для засвоєння матеріалу.

 7. Види наочності: образна, предметна, словесна.

 8. Демонстраційний експеримент.

 9. Підготовка і методика проведення демонстраційного екс­перименту.

 10. Переваги, можливості наочного експерименту.

 11. Можливі негативні аспекти проведення та оцінок демон­страційного експерименту.

 12. Емоційний фактор у процесі навчання.

 13. Прийоми активізації мотивації у процесі засвоєння мате­ріалу.

 14. Риторичні запитання.

 15. Індивідуальні усні та письмові завдання.

 16. Групові завдання.

 17. Аналіз проблемних ситуацій.

 18. Тестові питання.

 19. Завдання і розвиток творчих підходів.

 20. Функції контролю знань.

 21. Основні показники рівня володіння предметом.

 22. Види контролю: індивідуальний і фронтальний.

 23. Форми контролю: усні та письмові завдання.

 1. Особливості контролю знань з психології.

 2. Критерії оцінки психологічних знань.

 3. Оцінка, ЇЇ дидактична та мотиваційна функція.

 4. Лекція, її сутність і завдання.

 5. Лекційні прийоми та функції.

 1. Методичні прийоми активізації мислення студентів на лекціях.

 1. Семінарські заняття, їх сутність і мета.

 2. Мета і завдання практичних занять.

 3. Моделювання психологічних і навчальних ситуацій.

 4. Ділова, творча, рольова ігри — їх розвиваюча та педаго­гічна функції.

 5. Тренінг.

 6. Студентські конференції.

 7. "Круглі столи".

 8. Майстер-класи.

 9. Тематичні гуртки.

 10. Психолого-педагогічний театр.

 11. Екскурсія як мотивуюча навчальна діяльність.

 12. Перегляд і обговорення фільмів.

 13. Етапи роботи під час підготовки лекції.

 14. Розуміння основних термінів і понять сучасної теорії пси­хології.

 15. Фізіологічні і психологічні явища.

 16. Передумови психічної діяльності та власне психічна діяльність.

 17. Умовність "сфер психічної діяльності".

 18. Термінологія в медичній психології.

 19. Поняття "норма" і "патологія".

 20. Розуміння дискурсів: організм і особистість.

 21. Що означають слова: реакція, стан, розвиток..?

 22. "Емоції" і "почуття", їх курсив.

 23. Відмінності між психотичними і непсихотичними проява­ми.

 24. Поняття "екзогенне" — "психогенне" — "ендогенне".

 25. Як ви розумієте терміни "дефект", "хроніфікація", "адап­тація", "дезадаптація"?

 26. Як співвідносяться поняття симптом — синдром — діаг­ноз?

 27. Що ви знаєте про МКХ-10?

 28. Які методи дослідження використовують у медичній пси­хології?

 29. Особливості клінічного опитування пацієнта.

 30. Проективні методи.

 31. Розуміння меж трактування результатів психологічного обстеження.

 32. Межа норми і патології у сфері сприйняття.

 1. Порушення свідомості.

 2. Ознаки патології в емоційній сфері.

 3. Ознаки порушення уваги, пам'яті, інтелекту.

 4. Симптоми порушення волі.

 5. Розуміння термінів "темперамент", "характер", "осо­бистість".

 6. Варіанти розладів особистості.

 7. Характеристика шизоїдного розладу особистості.

 8. Характеристика ананкастичного розладу особистості.

 9. Особливості компульсивного розладу особистості.

 10. Межа норми і патології.

 11. Ознаки психічної дефіцитарності, зворотності - незво­ротності дефекту.

 1. Психогенетичні передумови психосоматичних розладів.

 2. Гіпоталамо-гіпофізарна система, принцип зворотного зв'яз­ку у функціонуванні організму і походженні психосома­тичних розладів.

 3. Вплив "внутрішньої картини хвороби" на її розвиток.

 4. Психоаналітичні підходи до розуміння психосоматичних захворювань.

 5. Соматопсихічні розлади.

 6. Первинна і вторинна психопрофілактика.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Медична психологія як наука, її роль у сучасному суспільстві.

 2. Завдання викладання медичної психології.

 3. Історичний аспект освіти в галузі медичної психології.

 4. Потреба у спеціалістах з медичної психології.

 5. Необхідність підвищення психологічної культури в ме­дичних закладах.

 6. Сучасні тенденції викладання.

 7. Використання сучасних технологій у процесі навчання і викладання.

 8. Мотивація пізнавальної активності, її формування.

 9. Провідні модальності людини. Підходи до візуалів, аудіалів у процесі викладання.

 10. Наочність, її значення для засвоєння матеріалу.

 11. Види наочності: образна, предметна, словесна.

 12. Підготовка і методика проведення демонстраційного екс­перименту.

 13. Переваги, можливості наочного експерименту.

 14. Емоційний фактор у процесі навчання.

 15. Прийоми активізації мотивації у процесі засвоєння мате­ріалу.

 16. Риторичні запитання.

 17. Аналіз проблемних ситуацій.

 18. Індивідуальні усні та письмові завдання. Групові завдання.

 19. Тестові питання. Функції контролю знань.

 20. Основні показники рівня володіння предметом.

 21. Види контролю: індивідуальний і фронтальний.

 22. Форми контролю: усні та письмові завдання.

 23. Особливості контролю знань з психології.

 24. Критерії оцінки психологічних знань.

 25. Оцінка, ЇЇ дидактична та мотиваційна функція.

 26. Лекція, її сутність і завдання.

 27. Лекційні прийоми та функції.

 28. Методичні прийоми активізації мислення студентів на лекціях.

 29. Семінарські заняття, їх сутність і мета.

 30. Мета і завдання практичних занять.

 31. Моделювання психологічних і навчальних ситуацій.

 32. Ділова, творча, рольова ігри — їх розвиваюча та педаго­гічна функції.

 33. Тренінг.

 34. Студентські конференції.

 35. "Круглі столи".

 36. Майстер-класи.

 37. Тематичні гуртки.

 38. Психолого-педагогічний театр.

 39. Екскурсія як мотивуюча навчальна діяльність.

 40. Перегляд і обговорення фільмів.

 41. Етапи роботи під час підготовки лекції.

 42. Поняття "норма" і "патологія".

 43. Що означають слова: реакція, стан, розвиток..?

 44. Відмінності між психотичними і непсихотичними проява­ми.

 45. Поняття "екзогенне" — "психогенне" — "ендогенне".

 46. Як ви розумієте терміни "дефект", "хроніфікація", "адап­тація", "дезадаптація"?

 47. Як співвідносяться поняття симптом — синдром — діаг­ноз?

 48. Які методи дослідження використовують у медичній пси­хології?

 49. Особливості клінічного опитування пацієнта.

 50. Межа норми і патології у сфері сприйняття.

 51. Порушення свідомості.

 52. Ознаки патології в емоційній сфері.

 53. Ознаки порушення уваги, пам'яті, інтелекту.

 54. Симптоми порушення волі.

 55. Розуміння термінів "темперамент", "характер", "осо­бистість".

 56. Варіанти розладів особистості.

 57. Ознаки психічної дефіцитарності, зворотності - незво­ротності дефекту.

 58. Вплив "внутрішньої картини хвороби" на її розвиток.

 59. Психоаналітичні підходи до розуміння психосоматичних захворювань.

 60. Соматопсихічні розлади.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна.

1. Бадмаев Б. У. Методика преподавания психологии. - М.: Владос, 1999.

2. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической
психологии. - К., 1979.

3. Зейгарник Б. В. Патопсихология. - М., 1976. 1. Исаев Д. Н. Психосоматические и соматопсихические расстройства у детей. - Л., 1990.

 2. КапланГ. И.,. Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия.- М.: Медицина, 1994.

 3. Карвасаркий Б. Д. Медицинская психология. - Л., 1982.

 4. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К., 1989.

 5. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. - Л., 1985.

 6. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психоло­гия. - М., 1998.

 1. Основи психотерапии: Учеб. пособие для студ. вузов, которые обучаются по спец. "Психология", "Соц. педагогика" / Л. Ф. Бурлачук, И. А. Грабская, А. С. Кочарян. - К.: Ника-Центр; М.: Алтейа, 1999.

 2. Практикум по общей психологии / Под ред. проф. А. И. Щербакова. — М.: Просвещение, 1990.

 3. Равич-Щербо И. В. u дp. Психогенетика: Учебник. - М.: Аспект-Пресс, 1999. - 447 с.

 4. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. - М., 1972.

 5. Собчик Л. Н. Методи психологической диагностики: В З ч. - М., 1990.

 6. Соловінко В. О. Загальна психологія: Посіб. для самост. роботи. - К., 2000.


Додаткова.


 1. Анастази А. Психологическое тестирование. - М.: Педагогика, 1982. - 180 с.

 2. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. И.А.Полищука, А.Е.Видренко. - К.: Здоровье, 1979. – 220 с.

 3. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. - Ташкент: Медицина, 1976. - 360 с.

 4. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: 1986. - 195 с.

 5. Бурлачук Р.Л., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К., 1989. - 175 с.

 6. Ганнушкин П. Б. Избранные труды.— М.: Медицина, 1964.— 291 с.

 7. Завилянский И. Я., Блейхер В. М. Психиатрический диагноз.— Киев: Вища школа, 1979. - 197 с.

 8. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л.: Медицина, 1983. - 312 с.

 9. Кабанов М. М., Карвасарский Б. Д. Актуальные задачи медицинской психологии // Психология и медицина. - М.., 1978. С. 20-24.

 10. Клиническая психиатрия (Под ред. Г. Груле, Р. Юнга, В. Майер-Гросса, М. Мюллера).— М.: Медицина, 1967.— 832 с.

 11. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: учебник. - М.: Медицина,1995. - 145 с.

 12. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. - М.: Медицина, 1984. - 164 с.

 13. Лебединский М. С, Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию. - Л.: Медицина, 1966. - 430 с.

 14. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. - М.: Академия, 2002. - 156 с.

 15. Марилов В.В. Общая психопатология. - М.: Академия, 2002. - 192 с.

 16. Меграбян А. А. Общая психопатология.— М.: Медицина, 1972.— 286 с.

 17. Николаева В.В., Соколова Е.Т., Спиваковская А.С. Спец практикум по

патопсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 184 с.

 1. Практикум по психологии / Под ред. А.Н.Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во МГУ, 1972. – 210 с.

 2. Психіатрія / О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З.Голубков; За ред. проф. О.К.Напрєєнка. - К.: Здоров’я, 2001.

 3. Психология. Словарь. / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М., 1990.

 4. Роговин М.С. Психологическое исследование. - Ярославль: Изд-во

Ярослав.ун-та, 1979. - 255 с.

 1. Фрумкин Я. П., Воронков Г. Л., Шевчук И. Д. Психиатрия. Таблицы и схемы.— Киев: Вища школа, 1977.— 79 с.

 2. Фрумкин Я. П., Лившиц С. М. Следовые влияния в психопатологии.— Киев: Здоров'я, 1979.— 111 с.

 3. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика.- 1997.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………………………………………..…3

Тематичний план дисципліни …………………………………………………………………..4

Зміст дисципліни …………………………………………………………………………...…...4

Вказівки до проведення семінарських занять…………………………………………..……...8

Теми і плани семінарських занять. Теми рефератів…………………………………...………8

Питання для самоконтролю……………………………………………………………..……..10

Питання до заліку………………………………………………………………………………………...…12Список рекомендованої літератури ………………………………………..13Смотрите также:
Програма дисципліни "методика викладання медичної психології"
237.4kb.
1 стр.
Програма дисципліни " прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг "
177.28kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни " методика викладання медичної психології "
558.51kb.
2 стр.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Методика викладання предмету у вищій школі "
334.5kb.
1 стр.
Методика викладання міжнародних економічних відносин
17.18kb.
1 стр.
А., Жилін В. А. Методика викладання дисципліни «основні напрямки розвитку в комп’ютерній галузі» Постановка проблеми
111.48kb.
1 стр.
Програма науково-практичної конференції Сучасні питання сексопатології, андрології та медичної психології
228.47kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "дитяча психологія та патопсихологія"
347.11kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни " прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг "
307.51kb.
1 стр.
Гапон Надія Павлівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри психології. робоча програма
1285.28kb.
5 стр.
Перелік контрольних запитань для підготовки до заліку з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" освітньо-професійних програм спеціальностей
42.61kb.
1 стр.
Мета І завдання дисципліни «теорія економічного аналізу» Головною метою викладання курсу «Теорія економічного аналізу»
82.26kb.
1 стр.