Главная страница 1страница 2 ... страница 13страница 14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. ОДЕСА) імені К. Д. УШИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Програма для 5-9- х класів

спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з предмету:

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”Одеса 2009

Укладачі: Шеремет Б.Г. – кандидат педагогічних наук, професор,

директор інституту фізичної культури та реабілітації, завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації

ПДПУ ім. К.Д. Ушинського.


Сак Т.А. – доктор психологічних наук, професор, завідувач

лабораторії інтенсивної педагогічної корекції


Маматова З.Р. – викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації ПДПУ ім. К.Д. Ушинського.
Мельниченко М.В. – директор спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату № 88 І-ІІ ступені для дітей із затримкою

психічного розвитку м. Одеса

Програма з предмету „Фізична культура” направлена студентам Інституту фізичної культури та реабілітації, учителям і вихователям загальноосвітніх шкіл, спеціальних дитячих закладів, шкіл-інтернатів МОН України. Програма відображає змістовний і корекційно-розвивальний матеріал для учнів із затримкою психічного розвитку 5-9 класів інтенсивної педагогічної корекції.ЗМІСТ


Пояснювальна записка........................................................................................4
Перша частина. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.......................9
Друга частина. Уроки фізичної культури.........................................................10
5-й клас.........................................................................................................10
6-й клас.........................................................................................................34
7-й клас.........................................................................................................58
8-й клас.........................................................................................................78
9-й клас.......................................................................................................103

Третя частина. Позакласні форми занять фізичною культурою і спортом.129
Четверта частина. Загальношкільні фізкультурно-оздоровчі і спортивні
заходи....................................................................................................................132
Умови виконання орієнтованих тестів для оцінювання стану фізичної

підготовленості учнів 5-9 класів.....................................................................133
Додаток................................................................................................................136
Рекомендована література………………………………………………...…146


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У спеціальній загальноосвітній школі інтенсивної педагогічної корекції заняття фізичною культурою мають свою специфіку, обумовлені затримкою психічного, а часто і фізичного розвитку учнів. Суть специфіки полягає в тому, що загальні завдання фізичного виховання вирішуються у поєднанні з корекційними завданнями шляхом подолання або ослаблення відхилень у фізичному і психічному розвитку школярів. Фізичний стан і рухові можливості учня значною мірою визначають його дієздатність, у нормалізації загального розвитку.

Змісто занять з фізичного виховання є в основному рухові дії у вигляді фізичних вправ. Виконуючи такі вправи, учні оволодівають руховими вміннями і пов’язаними з ними знаннями, розвивають свої фізичні можливості і психічні функції. Від характеру фізичних вправ і методики їх застосування залежить корекційно-розвиваючий потенціал фізичного виховання. Його результативність визначається загальним впливом на удосконалення функціональної діяльності всіх систем організму дитини і поліпшенням його адаптаційних можливостей, а також спрямованим впливом на корекцію психічних процесів і нервово-м’язових механізмів з метою нормалізації їх розвитку.

Державні стандартні вимоги програми з фізичної культури для дітей з ЗПР не відрізняються від вимог масових загальноосвітніх установ. Особливості його реалізації накладуються лише в терміни навчання і методики проведення уроків фізичної культури, а також в необхідності обов’язкового ведення позаурочних додаткових форм фізичних вправ.

В зв’язку з цим для школярів із ЗПР була взята за основу але доповнена і уточнена державна програма з фізичної культури для масових шкіл. Перероблені наступні розділи програми: загальнорозвиваючі вправи, дихальні і корегуючі вправи, засоби розвитку мілкої моторики, рівноваги, ритму, здібності до просторово-часових диференціацій, ігри, елементи легкої атлетики. Особлива увага була направлена на використання сенсетивних періодів розвитку основних рухових якостей і включення в програму спеціальних вправ направлених на виправлення психомоторних порушень які мають підлітки із ЗПР.

Програма з 5 по 9 клас загальноосвітньої школі інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) створена на основі існуючої державної програми для масових шкіл.

Фізичне виховання учнів передбачає систему занять фізичними вправами у формі щоденних фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня, двох уроків фізичної культури на тиждень, позакласної фізкультурно-масової роботи, загальношкільних фізкультурно-масових і спортивних заходів. У цій комплексній програмі визначено зміст названих форм фізичного виховання школярів.

Зміст програми передбачає вирішення таких взаємопов’язаних завдань:


  • зміцнення здоров’я, нормалізація розвитку, загартування, підвищення працездатності учнів;

  • виховання у школярів загальнолюдських моральних цінностей, формування понять про те, що турбота про своє здоров’я є не тільки особиста справа, а громадських обов’язок;

  • виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення, фізичної і психологічної готовності до праці;

  • набуття необхідних знань в галузі гігієни, медицини, фізичної культури і спорту;

  • формування життєво важливих рухових умінь і навичок, застосування їх у різних за складністю умовах;

  • розвиток рухових властивостей.

У першій частині програми визначено зміст фізкультурно-оздоровчих заходів які здійснюються в режимі дня: ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурних хвилинок під час уроків, фізичних вправ і рухливих ігор на великих перервах, щоденних фізкультурних занять у групах подовженого дня. Ранкову гімнастику, ігри та вправи на перервах та в групах подовженого дня, як правило, проводять на відкритому повітрі (взимку – з урахуванням температурних режимів, які відповідають гігієнічним нормам конкретної території). Систематичне проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня є необхідною умовою оптимального насичення руховою активністю посякденного розпорядку життя учні, і їх всебічного розвитку і зміцнення здоров’я, підвищення фізичної і розумової працездатності, забезпечення системного корекційного впливу.

У другій частині програми включено матеріал для проведення уроків фізичної культури, які є основною формою фізичного виховання у загальноосвітній школі. Найважливіші вимоги до уроку: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану здоров’я, фізичного розвитку, статі і рухової підготовленості учнів; досягнення високої моторної щільності, динамічності, емоційності, освітньої та інструктивної спрямованості навчальних занять; формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичною культурою. Завдання для самостійного виконання вправ учні одержують на уроці. Їх зміст має бути спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках. Перевірка виконання домашніх завдань здійснюється систематично.

Корекційно спрямоване навчання, виховання і розвиток учнів на уроках фізичної культури та забезпечення взаємозв’язку уроків та інших форм фізичного виховання досягається шляхом реалізації дидактико-методичних положень. Суть цих положень така.  1. Уроки фізкультури передусім спрямовуються на сприяння загальному фізичному розвитку і зміцнення здоров’я учнів. У плануванні навчального матеріалу, структурі та методиці уроків перебачається взаємозв’язок навчання, виховання, розвитку і корекції. Зокрема поєднується виконання загальнорозвиваючих і спеціальних вправ з метою корекції відхилень у фізичному розвитку або у розвитку моторики, властивих учням певного віку. Наприклад, спеціальні вправи для розвитку рухів пальців рук вправи для формування уміння виконувати рухові дії за словом учителя використовують у молодших класах; вправи для формування вміння самостійно організовувати і проводити спортивні ігри – в 5-9-х класах..

  2. Пізнавальні особливості учнів цього типу шкіл зумовляють те, що корекційний ефект занять фізкультурою значною мірою визначається впливом на сенсорний і розумовий компоненти рухової сфери. У зв’язку з цим слід широко використовувати вправи, виконання яких стимулює учнів до пізнання власних рухів, диференціювання їх напрямку, амплітуди, швидкості, м’язового зусилля. До таких вправ належить кидання у вертикальну і горизонтальну цілі, вправи з великими і малими м’ячами, вправи в рівновазі, рухливі та спортивні ігри, що вимагають точності рухів.

  3. У процесі уроків фізкультури корекційно-розвиваючий вплив на учнів здійснюється у поєднанні сформування рухових умінь, навичок і розвитком рухових властивостей, необхідних для навчання, праці, життя. Це передбачає проведення заняття так, щоб сформовані елементарні рухи включались у цілісні дії, багаторазове виконання яких забезпечує формування навичок життєво важливих рухів і розвиток основних рухових властивостей – сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей.

У програмному матеріалі для уроків фізичної культури зазначається, які рухові властивості необхідно розвивати насамперед. На кожний урок слід планувати вправи, спрямовані на розвиток рухових властивостей. Вони добираються вчителем з урахуванням вікових можливостей учнів та умов проведення занять. Вивчений програмний матеріал систематично повторюють в наступних класах. Обсях спеціальних і підготовчих вправ з віком збільшується і в 5-9-х класах становить не менше половини уроку. Під час проведення уроків рекомендується також використовувати крім поданих в програмі і рухливі народні ігри. В усіх класах учитель добирає їх самостійно.

У розділі програмного матеріалу «Основи знань» наведено загальні теоретичні положення про значення фізичної культури, вплив занять фізичними вправами на організм, виховання особистості школяра, методику самостійних занять та ін. Крім того, під час навчання рухових умінь і навичок розвитку фізичних властивостей, піготовки до виконання навчальних нормативів, домашніх завдань учитель повідомляє учням про руховий режим, правила безпеки, додаткові спеціальні дані, які сприяють кращому, свідомому засвоєнню навчального матеріалу.

Якість навчального процесу значною мірою залежить від правильного йог планування. Обов’язковими документами планування навчального процесу з фізичної культури є календарний план на півріччя та план-проспект кожного року.

Успішність з предмету «Фізична культура» визначається рівнем виконання навчальних нормативів, повнотою набутих знань, міцністю засвоєння рухових навичок і вмінням виконувати доступні фізичні вправи.* Учням, віднесеним за станом здоров’я до підготовчої медичної групи, оцінка успішності виставляється на загальних підставах, за винятком виконання навчальних нормативів у видах фізичних вправ, які їм протипоказані. Школярі, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи і займаються за спеціальними програмами, а також учнів шкіл, що розташовані у третій зоні радіаційного забруднення, на уроках фізичної культури слід оцінювати за формою: «зараховано» або «не зараховано». Під час проведення уроків, позакласної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в цих школах необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти України № 1/9 – 487 від 19 листопада 1992 року.

Уроки необхідно проводити в основному на відкритому повітрі. Це сприяє загартуваню організму учнів, профілактиці захворювань, підвищує результативність занять фізичною культурою, дає можливість вчителеві використати широкий арсенал засобів і методів навчання, виховання і розвитку школярів. Такі заняття ставлять більш високі вимоги до їх організації, дозування навантаження, дотримання заходів безпеки. Тому під час проведення занять слід суворо дотримуватися встановлених санітарно-гігієнічних вимог і правил безпеки.

Уроки фізичної культури, позакласна та позашкільна фізкультурно-оздоровча і спортивна робота проводяться тільки з використанням справного спортивного інвентаря та обладнання. Користуватися нестандартними та багатопропускними приладами і тренажерами можна лише тоді, коли вони відповідають вимогам техніки безпеки.

При нормальному температурному режимі, який визначається місцевими органами народної освіти та охорони здоров’я, в теплий період учні на уроках фізичної культури займаються в спортивному одязі (труси, майка, футболка тощо), взимку – в одязі, який відповідає температурним умовам регіону. З дозволу вчителя фізичної культури деякі учні можуть займатися в одязі, відміному від інших. На уроках, спортивних секціях, гуртках школярі займаються в спортивному взутті. Учні спеціальної медичної підготовки, а також тимчасово звільнені від занять фізичною культурою мають бути на уроках у спеціальному спортивному взутті і виконувати спеціальні вправи за завданям вчителя.
* Перевірка і оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів на підставі поданих у програмі навчальних нормативі здійснюється тільки після оволодіння ними повним обсягом навчального матеріалу, передбаченого програмою в окремих видах вправ і рухових дій.

Розподіл навчального часу на різні види програмного матеріалу уроків фізичної культури (сітка годин)
Вид програмного матеріалу

Клас

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

Основи знань

У процесі уроків

Гімнастика

12

8*

8*

8*

8*

Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші на вибір)

39*

44

44

37*

34*

Футбол

30

30

30

30

30

Легка атлетика

8

7*

7*

16

16

Плавання**
Кросова, лижна, або ковзанярська підготовка

6

6

4*

4*

5

Туризм

4

4

4

4

6

Вправи комплексних тестів для оцінювання стану фізичної підготовленості

6

6

6

6

6

Всього:

105

105

105

105

105

следующая страница >>
Смотрите также:
Програма для 5-9- х класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з предмету
2416.78kb.
14 стр.
Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка
294.76kb.
1 стр.
Поради для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку
54.45kb.
1 стр.
Програма з трудового навчання для учнів 4 11 класів спеціальної загальноосвітньої школи "надія"
1282.42kb.
6 стр.
Шмаргун Віталій Миколайович. Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи): Дис канд психол наук: 19
323.42kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої освіти програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання українська мова початкові класи
454.17kb.
3 стр.
Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра
199.97kb.
1 стр.
Тема випуску наші діти
44.96kb.
1 стр.
Інформація для вчителів початкових класів Передового педагогічного досвіду за темою «Вивчення української мови на краєзнавчому матеріалі»
22.86kb.
1 стр.
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
704.49kb.
4 стр.
Інструктивно-методичний лист від 04. 08. 2009 №1/9-515
134.38kb.
1 стр.
Методичні поради для вчителів початкових класів
31.45kb.
1 стр.