Главная страница 1
Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2009/10 навчальному році
Одне з найважливіших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки. Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета «Основи здоров’я», який поєднує елементи знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2009/10 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України «Основи здоров’я. Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Перун, 2005.

Відповідно до типових навчальних планів (наказ МОН України від 05.02.2009р. № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004р. №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи») на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-7 класах відводиться 1 год на тиждень а у 8-9 класах -0,5 год на тиждень. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах відводиться 0,5 год на тиждень (наказ МОН України від 13.03.2006 р. № 182).

В 10-11 класах у 2009-2010 навчальному році вивчатиметься предмет «Основи безпеки життєдіяльності» по 0,5 годині на тиждень за навчальною програмою «Основи безпеки життєдіяльності. Програма для 1-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Шкільний світ, 2001.

Програмою 9 класу передбачено продовження розкриття змісту навчального матеріалу за чотирма наскрізними лініями: життя і здоров’я людини; фізична складова здоров’я; соціальна складова здоров’я; психічна і духовна складова здоров’я.

При вивченні матеріалу наскрізної лінії «Життя і здоров’я людини» узагальнюються знання про основні ознаки, складові та чинники здоров’я, їх взаємозв’язок і значення для людини, аргументується необхідність свідомого планування життя. Учні вчаться аналізувати ризики і проблеми, пов’язані зі здоров’ям, здійснювати експрес-оцінку рівня фізичного здоров’я та його окремих складових.

Зміст наскрізної лінії «Фізична складова здоров’я» розкриває взаємозв’язок фізіологічного і соціального розвитку. Узагальнюється інформація щодо фізичного здоров’я, зокрема питання статевого дозрівання, ознаки фізіологічної і соціальної зрілості, поняття «акселерація» тощо. Увага акцентується на необхідності ведення здорового способу життя. Даються практичні рекомендації з моніторингу і підтримки фізичної форми. Продовжується формування навичок ефективної комунікації і розбудови стосунків з батьками й однолітками.

Змістова лінія «Соціальна складова здоров’я» у 9 класі охоплює дві теми: «Репродуктивне здоров’я» і «Безпека людини і право». Перша тема передбачає систематизацію знань про чинники ризику репродуктивного здоров’я; розкриває вплив соціальних чинників на репродуктивне здоров’я, негативний вплив на здоров’я ранніх статевих контактів. Продовжується формування навичок побудови міжстатевих відносин на основі дружби і поваги. При вивченні цієї теми важливо показати школярам залежність репродуктивного здоров’я від способу життя, значення родинних цінностей.

Зміст теми «Репродуктивне здоров’я» передбачає також ознайомлення учнів з основними положеннями законодавства України щодо ВІЛ/СНІД; продовжує формування навичок безпечної щодо ВІЛ-інфікування поведінки; формує толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

Тема «Безпека людини і право» розкриває проблеми глобальної безпеки, що постали перед людством у XXI столітті і основи міжнародного та національного законодавства у сфері безпеки. Учителю слід звернути увагу на питання інформаційної безпеки, формування навичок визначення рівня ризику для життя щодо користування різними інформаційними джерелами та навичок користування основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності. Учні мають навчитися визначати безпечні умови життєдіяльності, усвідомити необхідність дотримання основних психологічних та моральних засад безпеки.

Зміст наскрізної лінії «Психічна і духовна складові здоров’я» у 9 класі присвячений формуванню в учнів навичок саморегуляції, ефективного планування часу, уміння вчитися, готуватися до іспитів тощо. Дев’ятикласники мають навчитися володіти вправами саморегуляції, прийомами тренування пам’яті та уваги. Для ефективної реалізації завдань розділу доцільна співпраця з практичними психологами, а також інтеграція навчального матеріалу з курсом біології людини.

Одним із завдань змістової лінії «Психічна і духовна складові здоров’я» формування в учнів стійких переконань пріоритетності здоров’я як основної умови реалізації фізичного, соціального і духовного потенціалу людини.

При формуванні навичок здорового способу життя важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечується виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки на практичних роботах. Оцінювати практичні роботи, чи ні, вирішує вчитель.

У 9 класі завершується вивчення навчального предмету «Основи здоров’я » і тому важливо узагальнити і систематизувати знання учнів щодо здорового способу життя, акцентуючи увагу на формуванні свідомого ставлення до власного здоров’я та його збереження. Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну і поступальну дію спрямовану на збереження життя й зміцнення здоров’я.

Результатом навчання основ здоров’я є розвиток життєвих навичок, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя. Українські педагоги визначають три групи життєвих навичок, що сприяють здоровому способові життя: життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю; життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю; життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю.
Життєві навички, що сприяють здоровому способові життя

Різновидність навичок

Результати навчальної діяльності

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю

Навички раціонального харчування

— дотримання режиму харчування;

— уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;

— вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів


Навички рухової активності

— виконання ранкової зарядки;

— регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працеюСанітарно-гігієнічні навички

— навички особистої гігієни;

— уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)Режим праці та відпочинку

— вміння чергувати розумову та фізичну активності;

— вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинкуЖиттєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

Навички ефективного спілкування

— уміння слухати;

— уміння чітко висловлювати свої думки;

— уміння виражати свої почуття;

— уміння просити про послугу або допомогу;

— володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);

— адекватна реакція на критикуНавички співчуття

— уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

— уміння висловити це розуміння;

— уміння зважати на почуття інших людей;

— уміння допомагати та підтримуватиНавички розв’язування конфліктів

— уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

— уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;

— уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів


Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації

— уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;

— уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

— уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

— навички впевненої поведінки, зокрема й застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДуНавички спільної діяльності та співробітництва

— уміння працювати в «команді»;

— уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;

— уміння визнавати внесок інших у спільну роботу


Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

Самоусвідомлення та самооцінка

— позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;

— уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;

— адекватна самооцінка;

— уміння адекватно сприймати оцінки інших людейНавички самоконтролю

— уміння правильно виражати свої почуття;

— уміння контролювати прояви гніву;

— уміння долати тривогу;

— уміння переживати невдачі;

— уміння раціонально планувати час


Мотивація успіху та тренування волі

— уміння зосереджуватися на досягненні мети;

— розвиток наполегливості та працьовитості;

— установка на успіх і віра в себе


Аналіз проблем і прийняття рішень

— уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;

— здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;

— уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;

— уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;

— здатність вибирати оптимальні рішення


Визначення життєвих цілей та програм

— уміння визначати життєві цілі,

керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;

— уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;

— уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин

Навчально-методичне забезпечення вивчення предмета «Основи здоров’я» у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів
За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 9 класу гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» отримали підручники: «Основи здоров’я. 9 клас» /Автори Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. — К.: Генеза; «Основи здоров’я. 9 клас» /Автори Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. — К.: Алатон; «Основи здоров’я. 9 клас» / Автори Тагліна О.В., — Харків: Ранок.

Підручник «Основи здоров’я. 9 клас» (автори Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С.) містить інформацію про сутність здоров’я і безпеки життєдіяльності, шляхи та методи формування здорового способу життя, що базуються на наукових досягненнях світових та вітчизняних учених. Текст підручника поділено на логічні фрагменти, які розмежовані рубриками «Факти», «Від мудрих», «Для допитливих», «Словничок», «Учитель радить», «Лікар радить/застерігає», «Психолог радить», «Пам’ятайте». Для перевірки рівня навчальних досягнень надано різнорівневі завдання, які створюють умови для вивчення предмета на засадах життєвих навичок.

Підручник «Основи здоров’я. 9 клас» (автори: Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.) створено як логічне продовження підручників для 5-8 класів. Особливе значення автори приділяють розвитку життєвих навичок, спрямованих на збереження здоров’я і виховання гармонійно розвиненої особистості. Підручник орієнтовано на використання інтерактивних методів ведення уроку. У кожному параграфі містяться різноманітні завдання для набуття навичок ведення дискусії, вибору стилю поведінки у життєвих ситуаціях. Реалізації діяльнісного підходу слугують рольові ігри, проекти, робота з блок-схемами тощо. Особливу увагу в підручнику приділено необхідності сформувати і підтримувати мотивацію на здоровий спосіб життя, відпрацюванню навичок постановки і досягнення мети.

Підручник «Основи здоров’я. 9 клас» (авторів Тагліна О.В.) має чітку структуру. Кожний параграф містить розділи: «Обміркуй ситуацію»; «Основний текст»; «Запам’ятай!»; «Це цікаво»; «Питання для обговорення»; «Словничок». Наприкінці кожної теми наводяться тестові завдання. Підручник забезпечує організацію навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку. Проблемні ситуації, що містяться на початку кожного параграфу, створюють умови для мотивації процесу навчання. Основний текст параграфа спрямований на використання його в якості джерела інформації. Питання для обговорення забезпечують закріплення здобутих знань. Підручник розраховано на використання методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: робота в парі; робота в групі; обговорення; аналіз ситуації тощо.

Робота щодо навчання учнів бути здоровими у загальноосвітніх навчальних закладах представлена різними формами, що відіграють важливу роль у формуванні мотивації до здорового способу життя. Натепер набувають поширення факультативні курси з профілактики ризикованої поведінки, а саме « Школа проти СНІДу» для учнів 8-11 класів, «Я — моє здоров’я -моє життя» для учнів 5-6 класів, «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів.

Як свідчить практика, ефективною є робота за методом „рівний — рівному", яка передбачає передачу знань від однолітка до однолітка. Переваги цього методу полягають у тому, що підлітки більше часу спілкуються один з одним, глибше розуміють потреби свого оточення, більше довіряють один одному, більше готові до розуміння і наслідування поведінки.

Інформуємо також, що з метою стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI затверджено Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Серед найважливіших профілактичних заходів Програмою визначено забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки.

Заходами Програми передбачено залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції педагогічних працівників, здійснення післядипломної підготовки спеціалістів з профілактики ВІЛ-інфекції, створення системи моніторингу та оцінки ефективності заходів з профілактики.

Наказом МОН від 01.06.2009 р. № 457 затверджено План заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, який передбачає:

— проведення моніторингового дослідження щодо ефективності впливу предмету «Основи здоров’я» на формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції у тому числі за процедурою «До» і «Після»;

— запровадження норми щодо викладання предмету «Основи здоров’я», факультативних курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу вчителем, який пройшов навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) і має відповідний документ;

— запровадження обов’язкового грифування профілактичних програм, які впроваджуються у навчальних закладах;

— забезпечення створення кабінету основ здоров’я у кожному загальноосвітньому навчальному закладі;— запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Більш детально з Планом заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки можна ознайомитись на сайті МОН (www.mon.gov.ua).


Смотрите также:
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів К.: Перун, 2005
111.67kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
165.25kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
130.32kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
132.77kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
131.19kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
188.42kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
1211.06kb.
6 стр.
Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
159.03kb.
1 стр.
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша та ін. К.: Ірпінь: Перун, 2005
254.61kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
135.75kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
246.33kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
90kb.
1 стр.