Главная страница 1
Програма
для абітурієнтів Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з математики
Мета іспиту:

  1. Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів.

  2. Оцінити ступінь підготовленості учасників іспиту — до подальшого навчання. .

Завдання іспиту полягають в тому, щоб оцінити знання та уміння абітурієнтів:

• будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

• виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв'язування пропорцій, наближені обчислення тощо);


  • виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо);

  • будувати й аналізувати графіки функцій;

  • розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням рівнянь, нерівностей та їх систем;

  • зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови;

  • знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, дуг, площі, об'єми);

• аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.)


Назва розділу, теми

Знання

Предметні уміння та способи навчальної діяльності

АЛГЕБРА

Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ

Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними

• правила дій над цілими і раціональними числами;

• порівняння дійсних чисел;

• ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

• правила округлення цілих чисел і десяткових

дробів;

• означення арифметичного кореня;• властивості коренів;

• означення степеня з натуральним, цілим

показником, їх властивості;


•. розрізняти види чисел;

• порівнювати дійсні

числа, значення числових виразів, зокрема таких, що містять арифметичні квадратні корені (без використання обчислювальних засобів);

• виконувати обчислення значень числових виразів, що містять арифметичні операції над дійсними числами;

• виконувати дії над

степенями з цілим показником;

• виконувати дії над наближеними значеннями


Відсотки. Основні задачі на відсотки

• означення відсотка;

• правила виконання

відсоткових розрахунків; . • формули простих

і складних відсотків• знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відсотка;

• розв'язувати задачі на відсоткові розрахунки, зокрема використовуючи формулу складних відсотківРаціональні,

ірраціональні,

степеневі вирази та їх тотожні перетворення


• змінна, вираз зі змінною та його область визначення;

• рівність виразів;

• тотожність;

• одночлени й

многочлени та дії над ними;


  • формули скороченого множення;

  • алгебраїчні дроби та дії над ними;
• виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять квадратні корені.
Розділ: РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Лінійні, квадратні, раціональні рівняння , нерівності та їх системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв’язування текстових задач.

• Рівняння, корені рівняння;

• рівносильність рівняння;

• графік рівняння з двома змінними;

• нерівність, рівносильні нерівності;

• методи розв’язування систем лінійних рівнянь;

• методи розв’язування раціональних рівнянь.• розв’язування рівнянь, нерівностей першого і другог степеня, а також рівнянь і нерівностей, що зводяться до них;

• розв’язування систем рівнянь і нерівностей першого і другого степеня, а також ті, що зводяться до них;

• застосування загальних методів та прийомів ( розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем;

• застосовувати рівняння, нерівності та їх систем до розв’язування текстових задач;• користуватися графічним методом розв’язування та дослідження рівнянь нерівностей та їх систем;

Розділ: ФУНКЦІЇ

Лінійні,

• означення функції;'

• знаходити область

квадратичні,

• способи задання

визначення, область

Степеневі.

функцій, основні

значень функції;
властивості

• визначати парність
та графіки вказаних

(непарність),
функцій;


• будувати графікиелементарних функцій.
• означення
Числові

арифметичної

• установлювати

послідовності

і геометричної

властивості числових
прогресій;

функцій за їх графіками
• формули п-го члена

чи формулами;
арифметичної і

• застосовувати
геометричної

геометричні
прогресій;

перетворення при
• формула суми п

побудові графіків
перших членів

функцій;
прогресій;

. застосовувати формули
• формула суми

для розв'язування задач
нескінченної

на арифметичну і
геометричної

геометричну прогресії
прогресіїГеометрія

Геометричні фігури та їх властивості. Аксиоми планіметрії.

• аксіоми планіметрії;

• означення геометричних фігур на площині та їх властивості;• застосовувати означення, властивості та ознаки зазначених у змісті програми геометричних фігур до розв'язування

Найпростіші

. властивості

задач на доведення,

геометричні фігури

трикутників,

обчислення, дослідження

на площині.

чотирикутників

та побудову;

Трикутники,

і правильних

• застосовувати здобуті

чотирикутники,

многокутників;

знання до розв'язування

многокутники,

• властивості хорд

задач практичного

коло і круг.

і дотичних;

змісту;

Вписані в коло

• означення й ознаки

• розв'язувати трикутники

та описані навколо

рівності та
кола

подібності фігур;
многокутники.

• види геометричних
Рівність і

перетворень
подібністьгеометричнихфігур.Геометричніперетворення фігурГеометричні

• міри довжини,

• знаходити довжини

величини та їх

площі геометричних

відрізків, градусні міри

вимірювання.

фігур;

кутів, площі

Довжина відрізка,

. величина кута,

геометричних фігур;

кола та його

вимірювання кутів;

• обчислювати довжину

частин.

• формули довжини

кола та його дуг,

Градусна та

кола та його дуги;

площу круга, сектора

радіанна міра кута.

. формули для
Площі фігур

обчислення площосновнихгеометричних фігур
Координати та

. рівняння прямої та

• виконувати дії над

вектори.

кола;

векторами;

Координати точки.

. формула для

• застосовувати вектори та

Координати

обчислення відстані

координати у процесі

середини відрізка.

між точками та

розв'язування

Рівняння прямої та

формула для

геометричних

кола. Рівні

обчислення

та найпростіших

вектори.

координат середини

прикладних задач

Колінеарні

відрізка
вектори.Координативектора. Додаваннявекторів.Множення векторана число. Кут міжвекторами.Скалярний добуток векторівСмотрите также:
Програма для абітурієнтів Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з математики
156.11kb.
1 стр.
Програма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
505.91kb.
5 стр.
Програма фахового вступного іспиту за спеціальністю «Прикладна економіка» 18010024) загальні положення спеціальність «Прикладна економіка» це
94.08kb.
1 стр.
Реферат на тему: Заболотний Д. К. український мікробіолог, епідеміолог
51.16kb.
1 стр.
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
428.03kb.
4 стр.
Міністерство Оборони України Українська військово-медична академія
165.04kb.
1 стр.
Програма співбесіди із питань державного управління для абітурієнтів напряму підготовки
104.79kb.
1 стр.
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки» для абітурієнтів напряму підготовки
86.4kb.
1 стр.
Микола Пихтар, викладач математики Славутицького ліцею Пояснювальна записка Факультативний курс „Розв’язування олімпіадних задач з математики
233.53kb.
1 стр.
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 03020101 Міжнародні
256.24kb.
1 стр.
Академія логіки Логіка 5-9 кл
319.92kb.
1 стр.
Додаток №4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики
141.37kb.
1 стр.