Главная страница 1


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Геологічний факультет


Геологічний факультет

кафедра геофізики
Радіофізичний факультет

кафедра математики та теоретичної радіофізики

Укладач: доц. Грязнова В.О.


СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 8.070709 «Геофізика»

Затверджено

на засіданні кафедри МТРФПротокол № 6

від 16 травня 2008 р.
Зав. кафедри
_____________ Висоцький В.І.
Погоджено

на засіданні кафедри геофізикиПротокол № ___

від «____» ______________ 200__р.


Зав. кафедри
_____________ Вижва С.А.
Декан геологічногофакультету
_____________ Вижва С.А.


КИЇВ-2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Системне програмування та комп’ютерні мережі». Укладач: кандидат фізико-математичних наук, доцент Грязнова Віра ОлександрівнаЛектор: к.ф-м.н., доц. Грязнова В.О.
Викладач: к.ф-м.н., доц. Грязнова В.О.

Погоджено

з науково-методичною комісією РФФ

«____» ______________ 200__р.
__________________ Обуховський В.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією геологічного факультета

«____» ______________ 200__р.
__________________ Павлов Г.Г..


ВСТУП

Дисципліна «Системне програмування та комп’ютерні мережі» є спеціальною дисципліною для магістрів спеціальності "геофізика", що читається в II семестрі в обсязі


3.5 кредита (126 годин), в тому числі 60 годин аудиторних занять (з них 45 годин лекцій, 15 годин лабораторних занять) і 66 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Системне програмування та комп’ютерні мережі» є ознайомлення студентів із сучасним станом комп’ютерних технологій, логікою функціонування операційних систем на прикладі ОС сімейств MS Windows та Linux, основами побудови комп’ютерних мереж. Складовою частиною курса є також ознайомлення з основними конструкціями та типами даних, що використовуються у мовах програмування на прикладі мови Паскаль.

Предмет навчальної дисципліни «Системне програмування та комп’ютерні мережі» включає:

– базові принципи роботи комп’ютерів, основні елементи апаратного забезпечення, основні елементи процедурного програмування (на прикладі мови Паскаль), основи операційних систем та їх адміністрування (на прикладі ОС сімейств MS Windows та Linux), основи комп’ютерних мереж.Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

– складові частини та принципи дії апаратного забезпечення комп’ютерів, правила побудови і основні елементи програм мовою Паскаль, основні компоненти і функції операційної системи, основні принципи роботи з операційною системою, особливості мережних операційних систем, основні фізичні компоненти мережі, основні протоколи сімейства TCP/IP.Студент повинен вміти:

– побудувати алгоритм розв’язку задачі відповідної складності, запрограмувати обраний алгоритм, працювати з графічним інтерфейсом та інтерфейсом командного рядка ОС сімейств MS Windows та Linux, виконувати нескладні завдання адміністрування ОС, оцінити використання ресурсів комп’ютерної системи, перевірити та налаштувати роботу з мережею.Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спеціальна навчальна дисципліна «Системне програмування та комп’ютерні мережі» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", є базовою для вивчення спеціальних дисциплін «Інформаційні технології в геофізиці», «Науково-дослідницький практикум з геофізики», «Обробка гравімагнітних полів на ЕОМ».

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Системне програмування та комп’ютерні мережі» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістових модулів.

Форми поточного контролю: оцінювання виконаних лабораторних завдань та документації (звітів) по ним; контрольних робіт та самостійних контрольних завдань.

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином: • за змістовий модуль 1 – 25 балів;

 • за змістовий модуль 2 – 35 балів.

У кожному змістовому модулі враховуються також наступні складові:

 • контрольна робота (на семестр 2 контрольні роботи) – до 10 балів;

 • виконане і здане практичне завдання – до 5 балів;

 • виконане і здане самостійне контрольне завдання – до 5 балів.


Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою.І семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит (КПМ)

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

25*

35

40

100

* Вагове співвідношення модуля викладач визначає особисто з урахуванням специфіки предмета.

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопичувальної):ПО = ЗМ1+ ЗМ2 + КПМ .
Примітка. Екзаменаційний білет складається з 3 питань (2 теоретичних, кожне з яких оцінюється максимально у 16 балів, і 1 практичне, яке оцінюється максимально у 8 балів).
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав суму двох складових (ЗМ1 і ЗМ2), яка менше ніж 20 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Програмування"2.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


№ теми

Назва теми

Кількість годин


Лекції

Лабораторні

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

«Основні компоненти апаратного та програмного забезпечення комп’ютерів»

1

Основи інформаційних технологій. Базові принципи роботи комп’ютерів

4

2

6

2

Апаратні засоби комп’ютерів

2
3

3

Принципи процедурного програмування на прикладі мови Паскаль

8

4

13

4

Основи операційних систем

10

2

12

Модульна контрольна робота 11

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Мережні операційні системи. Основи комп’ютерних мереж»

5

Мережні операційні системи

8

4

12

6

Основи створення мереж

8
10

7

Системні засоби операційних систем

2

3

5

8

Принтери та друк. Сумісне використання розглянутих технологій

3
3

Модульна контрольна робота 21

Всього

45

15

66

Загальний обсяг - 126 год., в тому числі:

Лекції – 45 год.

Лабораторні – 15 год.

Самостійна робота - 66 год.
змістовий МОДУЛЬ І.
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ

ТЕМА 1. Основи інформаційних технологій. Базові принципи роботи комп’ютерів
(12
год.)
Лекція 1.

Комп’ютерні системи і програми. Типи комп’ютерів. Зв’язування комп’ютерів у мережу. Внутрішнє подання інформації в комп’ютерах. Системи числення.


Лекція 2.

Базові принципи роботи комп’ютерів. Огляд системи (ввод-вивід, обробка, збереження даних). Процес завантаження.


Лабораторна робота 1.

Використання базових понять інформаційних технологій. Логічні операції. Системи числення.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Аналогові та цифрові системи”. Опрацювання матеріалу на тему „Перехід між системами числення”.

Література [1, 7, 11].
ТЕМА 2. Апаратні засоби комп’ютерів (5 год.)
Лекція 3.

Основні компоненти апаратного забезпечення. Компоненти засобів з’єднання. Компоненти збереження. Мережеві компоненти. Системні ресурси.

Перше завантаження системи.
Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Опрацювання матеріалів лекції. Опрацювання додаткового матеріалу на тему „Компоненти засобів з’єднання. Мережеві компоненти. Портативні пристрої”.

Література [1, 11].
ТЕМА 3.
Принципи процедурного програмування на прикладі мови Паскаль (25
год.)
Лекція 4.

Базові елементи, алфавіт мови Паскаль. Стандартні скалярні типи. Типи користувача. Вирази і операції в мові Паскаль.


Лекція 5.

Прості оператори, оператори розгалуження та циклу в мові Паскаль. Введення та виведення інформації в мові Паскаль.


Лабораторна робота 2.

Використання базових конструкцій мови програмування Паскаль. Робота з вже готовою програмою, дослідження можливостей компілятора. Робота з циклами типу for. Обчислення із заданою точністю.


Завдання для самостійної роботи (7 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Форматований вивід в мові Паскаль”. Робота над програмою.

Література [2, 7].
Лекція 6.

Процедури і функції. Типи параметрів в процедурах і функціях.


Лекція 7.

Масиви в мові Паскаль.


Лабораторна робота 3.

Процедурне програмування на основі мови Паскаль. Робота з процедурами. Робота з масивами.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Використання рекурсії в процедурному програмуванні”. Робота над програмою.

Література [2, 7].
ТЕМА 4. Основи операційних систем (24 год.)
Лекція 8.

Компоненти і функції оперативної системи (ОС). Типи ОС, базова термінологія.

Дискова операційна система (DOS) – файлова система, огляд основних команд, створення завантажувального диску.
Лекція 9.

Керування пам’яттю – типи пам’яті, засоби керування пам’яттю, конфлікти, способи адресації.


Лекція 10.

Загальний огляд операційних систем сімейства Windows.


Лекція 11.

Системні засоби ОС сімейства Windows. Підготовка жорсткого диску до встановлення ОС. Особливості операційних систем Windows NT/2000. Файлові системи FAT і NTFS.


Лекція 12.

Адміністрування ОС Windows XP: інтерфейс адміністратора/користувача; облікові записи користувача (user accounts); керування файловою системою.


Лабораторна робота 4.

Дискова операційна система. Основи роботи з ОС Windows XP.Основні команди DOS. Вхід в систему Windows XP. Використання графічного інтерфейса. Використання командного рядка. Навігація по файловій системі. Використання Simple File Sharing для спільного доступу до файлів
Завдання для самостійної роботи (12 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Огляд процеса інсталяції ОС Windows XP”.

Література [3, 4, 8, 11].
Контрольні запитання до змістового модуля 1

 1. Порівняйте можливості персональних комп’ютерів та мейнфреймів.

 2. Наведіть приклади аналогової та дискретної інформації.

 3. Перелічіть основні етапи у процесі завантаження комп’ютера.

 4. Опишіть основні апаратні засоби, розташовані на материнській платі комп’ютера.

 5. Поясність принцип роботи жорсткого диска.

 6. Поясніть принцип роботи CD-ROM.

 7. Назвіть основні типи програмного забезпечення комп’ютера.

 8. Поясніть принцип використання програмним забезпеченням апаратних засобів комп’ютера.

 9. Назвіть основні операції мови Паскаль.

 10. Вкажіть види операторів, які реалізують розгалуження в мові Паскаль.

 11. Поясніть різницю у виконанні циклів з перед-умовою та з пост-умовою.

 12. Поясніть, за яких обставин зручно використовувати різні види циклів.

 13. Поясніть, що таке форматоване та неформатоване виведення інформації.

 14. Поясніть різницю між параметрами-значеннями та параметрами-змінними.

 15. Поясніть різницю між формальними та фактичними параметрами процедур та функцій.

 16. Вкажіть, яких типів можуть бути результати функцій.

 17. Поясніть, як відбувається звертання до процедур та функцій.

 18. Якими можуть бути типи індексів масивів в мові Паскаль?

 19. Як розташовуються в пам’яті елементи багатовимірних масивів?

 20. Назвіть базові елементи програми. Як вони відображаються графічно?

 21. Які моменти в програмі слід обов’язково коментувати?

 22. Назвіть основні функції операційної системи.

 23. З яких основних частин складається ОС?

 24. Поясність зміст понять «багатокористувацька ОС», «багатозадачна ОС», «багатопроцесорна ОС», «багатопотоковість».

 25. Опишіть основні принципи файлової системи FAT 16.

 26. Чим відрізняються внутрішні і зовнішні команди DOS? Наведіть приклади таких команд.

 27. Перелічіть основні файли у ланцюжку завантаження DOS.

 28. Поясніть різницю між оперативною та віртуальною пам’яттю.

 29. У яких випадках можуть виникати конфлікти пам’яті?

 30. Поясніть зміст понять «первинний розділ», «розширений розділ», «логічний диск».

 31. Чим відрізняються файлові системи FAT та NTFS?

 32. Які засоби безпеки використовуються у файловій системі NTFS?

 33. Опишіть ланцюжок завантаження ОС Windows XP.

 34. Назвіть основні піддерева регістра ОС Windows XP.


змістовий МОДУЛЬ ІІ.
МЕРЕЖНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

ТЕМА 5. Мережні операційні системи (24 год.)
Лекція 13.

Огляд мережних операційних систем. Ядро системи. Інтерфейс користувача. Файлова система. Огляд ОС UNIX/Linux (походження, графічний інтерфейс користувача, командний рядок, засоби конфігурації системи). Модель «клієнт-сервер».


Лекція 14.

Характеристики мережних ОС. Відмінності мережних ОС. ОС Windows NT/2000/XP, ОС Linux як мережні.


Лабораторна робота 5.

Основи роботи з ОС Linux. Вхід в систему. Використання графічного інтерфейса. Використання командного рядка. Bash і C Shell. Основні команди ОС Linux.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Процедури встановлення ОС Linux”.

Література [5, 8, 9].
Лекція 15.

Огляд мережних служб. Файлові системи ОС Linux.


Лекція 16.

Інтерфейс користувача. Користувацькі і групові облікові записи. Керування файловою системою і службами. Процеси, приховані від користувача (демони).


Лабораторна робота 6.

Робота з текстовими засобами ОС Linux. Використання редактора vi. Використання команди AWK.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Адміністрування ОС Linux”.

Література [5, 8, 9].
ТЕМА 6. Основи створення мереж (18 год.)
Лекція 17.

Основи створення мереж. Переваги існування мережі. Адміністрація мережі. Типи мереж (однорангова, клієнт/сервер, LAN, WAN). Стандарти створення мереж. Мережні протоколи.


Лекція 18.

Фізичні компоненти мережі. Карта мережного інтерфейсу. Встановлення IP-адреси. Служба доменних імен.

Архітектури локальної мережі. Топологія мережі.

Типи середовища передавання даних. Мережні пристрої. З’єднання з Internet.


Лекція 19.

Модель OSI. Модель мережі TCP/IP. IP-адресація. Принципи розв’язання імен. Сімейство протоколів TCP/IP.


Лекція 20.

Кризис IP-адрес (IPv4). Створення підмереж. Поштові протоколи. Протоколи діагностики мережі. Міжмережеві екрани.


Завдання для самостійної роботи (10 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Безпроводовий зв’язок”. Опрацювання матеріалу на тему „Класифікація мереж”.

Література [1, 6, 10, 11].
ТЕМА 7. Системні засоби операційних систем (10 год.)
Лекція 21.

Системні засоби ОС Windows XP Professional та ОС Linux. Резервне копіювання. Керування процесами. Моніторинг ресурсів. Аналіз і оптимізація мережі.


Лабораторна робота 7 (3 год.)

Робота з системними засобами ОС Windows XP Professional та ОС Linux.

Резервне копіювання в ОС Windows XP Professional та в ОС Linux. Робота з журналом реєстрації подій в ОС Linux. Перевірка використання ресурсів в ОС Windows XP Professional та в ОС Linux.
Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Опрацювання матеріалів лекції.

Література [4, 5, 8, 9, 11].
ТЕМА 8.
Принтери та друк. Сумісне використання розглянутих технологій (6 год.)
Лекція 22.

Огляд принтерів. Принципи роботи матричного, струменевого, лазерного принтерів. Подолання проблем, які можуть виникати при друкуванні. Мови опису сторінок. Особливості друку в середовищі ОС Linux.


Лекція 23 (1 год.)

Підсумкова лекція. Сумісне використання розглянутих технологій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Опрацювання матеріалів лекцій. Опрацювання матеріалу на тему „Оцінка параметрів принтера”.

Література [1, 5, 11].
Контрольні запитання до змістового модуля 2

 1. Які переваги надає існування комп’ютерної мережі?

 2. Чим відрізняється мережна ОС від ОС для персонального комп’ютера?

 3. Порівняйте роль графічного інтерфейса та інтерфейса командного рядка в ОС Windows та Linux.

 4. Опишіть переваги і недоліки ОС Windows та Linux у порівнянні між собою.

 5. Опишіть файлові системи Ext2 та Ext3. Шо таке журнальовані файлові системи?

 6. Опишіть принципи роботи демонів у ОС Linux.

 7. Опишіть модель взаємодії «клієнт-сервер». Наведіть приклади.

 8. Чим відрізняються локальна і глобальна мережа? Що таке Internet?

 9. Опишіть принцип роботи однорангової мережі.

 10. Поясніть роль мережних протоколів при передаванні інформації.

 11. Назвіть рівні моделі OSI.

 12. Як співвідносяться рівні моделі OSI та рівні сімейства протоколів TCP/IP?

 13. Опишіть принципи протоколів транспортного рівня. Наведіть приклади їх використання.

 14. Опишіть принципи роботи відомих вам архітектур локальних мереж.

 15. Поясніть різницю між комутацією каналів та комутацією пакетів.

 16. Опишіть основні фізичні компоненти мережі.

 17. Які типи передавального середовища використовуються в мережі?

 18. Охарактеризуйте відомі вам мережні пристрої.

 19. Що таке широкомовний домен? Колізійний домен?

 20. Які параметри треба встановити на комп’ютері для налаштування роботи з мережею?

 21. Опишіть основні топології мереж.

 22. Чим відрізняється фізична і логічна топологія мережі?

 23. Для чого використовується розбиття мережі на підмережі?

 24. За якими принципами побудована IP-адреса комп’ютера?

 25. Для чого використовується резервне копіювання? Яких типів воно буває?

 26. Як перевірити ефективніть використання ресурсів комп’ютера?

 27. Як перевірити доступність комп’ютерної мережі?

 28. Опишіть принцип роботи струменевого принтера.

 29. Опишіть принцип роботи лазерного принтера.

 30. Поясніть зміст поняття «принтерна черга».

 31. Для чого використовуються мови опису сторінок?Перелік запитань на іспит


 1. Типи комп’ютерів. Переваги і недоліки різних типів.

 2. Процес завантаження комп’ютера.

 3. Огляд апаратних засобів комп’ютера.

 4. Компоненти материнської плати

 5. Функції BIOS

 6. Будова і принцип роботи жорсткого диска і CD-ROM.

 7. Підготовка жорсткого диска до інсталяції системи.

 8. Основні компоненти ОС, функції ОС.

 9. DOS – базові елементи, файлова структура, основні команди.

 10. DOS – процес завантаження, конфігураційні файли.

 11. Керування пам’яттю.

 12. Адміністрування Windows.

 13. Безпечний режим в ОС Windows

 14. Файлові системи FAT16, FAT 32.

 15. Файлова система NTFS. Безпека і дозволи.

 16. Процес завантаження Windows XP, регістр Windows XP.

 17. Порівняння відкритих систем і комерційного ПЗ

 18. Переваги існування комп’ютерних мереж

 19. Типи комп’ютерних мереж.

 20. Модель OSI.

 21. Побудова мереж TCP/IP. Зв’язок з моделлю OSI.

 22. Переваги створення підмереж

 23. IP-адресація.

 24. Протоколи транспортного рівня мереж TCP/IP (TCP, UDP)

 25. Принцип роботи електронної пошти, поштові протоколи мереж TCP/IP (POP, IMAP, SMTP)

 26. Протоколи інтернет-рівня мереж TCP/IP (IP, ICMP, ARP/RARP)

 27. Протоколи прикладного рівня мереж TCP/IP, спосіб ідентифікації застосувань, які використовуються в мережі

 28. Розв’язання імен в комп’ютерних мережах

 29. Фізичні компоненти мережі (типи передавального середовища, мережні пристрої).

 30. Широкомовні і колізійні домени

 31. Топології і архітектури локальних мереж.

 32. Порівняння мережних ОС Windows і Linux.

 33. Демони в ОС Linux

 34. Файлові системи Linux.

 35. Розширене адміністрування мережних ОС.

 36. Рівні виконання ОС Linux

 37. Принтери і друк.

 38. Процес друкування лазерного принтера

 39. Базові (скалярні стандартні) типи даних в мові Паскаль.

 40. Типи користувача (зліченний і інтервальний (діапазон)) в мові Паскаль.

 41. Операції в мові Паскаль.

 42. Загальна структура програми мовою Паскаль.

 43. Прості оператори мови Паскаль (присвоєння, переходу, виклика процедури), складений оператор.

 44. Умовні оператори мови Паскаль.

 45. Оператори циклу у мові Паскаль.

 46. Введення і виведення інформації у мові Паскаль.

 47. Процедури в мові Паскаль.

 48. Функції в мові Паскаль.

 49. Параметри процедур і функцій у мові Паскаль (параметри-значення, параметри-змінні).

 50. Масиви у мові Паскаль.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

 1. О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин. Аппаратные средства PC. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

 2. В.О.Грязнова, С.В. Єфіменко. Програмування: Паскаль. Частина 1. - К.: КНУТШ, 2007.

 3. С.Б.Орлов. Обзор команд и драйверов MS-DOS 6.2. (http://citforum.univ.kiev.ua/operating_systems/msdos/)

 4. Андреев А.Г. и др. Microsoft© Windows XP: Home Edition и Professional. Русские версии / Под общ. ред. А.Н.Чекмарева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

 5. Стахнов А.А. Linux. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

 6. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.

б) додаткова:

 1. А. Ставровский. Турбо Паскаль 7.0. Учебник. - К.: BHV, 2000.

 2. Шеховцов В.А. Операційні системи. - К.: BHV, 2005.

 3. Д.Дж.Баррет. Linux: основные команды. Карманный справочник. / Пер. с англ. – М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.

 4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.:Питер, 2002.

 5. Cisco Networking Academy Program HP IT Essentials I: PC Hardware and Software, Companion Guide. - Second Edition. - Indianapolis: Cisco Press, 2005.

1 У РНП зазначається лише та шкала, яка відповідає формі підсумкового контролю, якщо іспит – з оцінками, якщо ж залік, відповідно «зараховано» чи «не зараховано».

2 Усі пояснення викладач робить сам, виходячи із власної, запропонованої системи оцінювання знань та вмінь студентів.

усі модульні контрольні роботи проводяться лектором під час самостійної роботи студентів в обсязі 1 год.Смотрите также:
Програма для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 070709
200.96kb.
1 стр.
Програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація :
679.79kb.
5 стр.
Методичні рекомендації для магістрів економічного факультету Затверджено
245.2kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
325.12kb.
1 стр.
Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
714.75kb.
6 стр.
Затверджено Вченою радою філософського факультету
225.23kb.
1 стр.
Методичні вказівки з курсу „Макроекономіка" до практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальностей 050. 201 „Менеджмент організацій"
785.81kb.
8 стр.
Муха Ольга Ярославівна робоча програма
437.59kb.
2 стр.
Шуканова Анжела Анатоліївна Полтава 2010-2011 н р. Робоча навчальна програма
243.22kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
486.53kb.
2 стр.
Конспект лекцій з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти» для студентів-магістрів 5 курсу напряму 0501 «Економіка і підприємство»
591.39kb.
2 стр.
Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програма
2331.83kb.
9 стр.