Главная страница 1страница 2 ... страница 15страница 16


Додаток

до рішення шостої позачергової

сесії обласної ради п'ятого скликання

від 28 грудня 2006 р.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА


ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2007 РІК

ПОЛТАВА

2006

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП 3

ЧАСТИНА І. Цілі та пріоритети соціально-економічної

політики на 2007 рік 4

1. Соціально-економічний розвиток області

у 2005 та 2006 роках 5
2. Нагальні проблеми 7
3. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

області на 2007 рік 8


4. Результати виконання обласної Програми 10

ЧАСТИНА ІІ. Розвиток галузей і сфер економіки 11

ЧАСТИНА ІІІ. Основні показники та баланси соціально - 77

економічного розвитку на 2007 рік
ЧАСТИНА ІV. Заходи по виконанню Програми економічного і 100 соціального розвитку Полтавської області на 2007 рік

ВСТУП


Програма економічного та соціального розвитку області на 2007 рік (далі - програма) підготовлена відповідно до завдань та положень Універсалу національної єдності, Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”, проекту Програми економічного і соціального розвитку України на 2007 рік та прогнозу економічного і соціального розвитку області на 2007 рік.


Методичною основою розроблення обласної програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Відповідно до результатів розвитку області та наявних проблем у програмі визначено цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку, головні завдання та заходи щодо забезпечення динамічного і збалансованого розвитку області та підвищення добробуту населення.Головним результатом розвитку Полтавської області у 2007 році буде зростання валової доданої вартості на 6,5%, реальної заробітної плати – на 7,4%.

Програма містить основні показники економічного і соціального розвитку на 2007 рік, заходи щодо її реалізації та перелік обласних програм, що будуть реалізовуватися у 2007 році.ЧАСТИНА І

Цілі та пріоритети соціально-економічної

політики на 2007 рік

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСТІ

у 2005 та 2006 роках
Економічне піднесення в Полтавській області розпочалося з 2001 року. Протягом наступних років відбулося закріплення тенденцій до стабільного зростання: валова додана вартість (ВДВ) за 2001-2004 роки збільшилась майже в 1,8 рази (у фактичних цінах).

2005 рік був складним як в економічній так і в політичній площині, і в підсумку темпи реального зростання ВДВ уповільнилися до 1,7%.

Економічна політика в основному була спрямована на забезпечення значного підвищення соціальних стандартів і гарантій держави та сприяння формуванню рівних умов конкуренції в економіці.

Темпи зростання реальної ВДВ у 2005 році були сформовані під впливом слідуючих факторів: • формування споживацької моделі розвитку економіки за рахунок істотного зростання соціальних виплат населенню, що розширило внутрішній попит та адекватно не трансформувалося в інвестиції (незважаючи на значне збільшення депозитів населення до 63%);

 • підвищення мінімальної заробітної плати збільшило собівартість виробництва та розширило споживчий імпорт;

 • збільшення соціальних видатків бюджету призвело до суттєвих змін у структурі внутрішнього ринку у бік споживчої складової, що спричинило зростання імпорту споживчих товарів;

 • підвищення цін на імпортовані енергоресурси.


У 2006 році, на фоні сформованих у попередніх періодах умов розвитку, визначальним фактором економічної динаміки стало істотне підвищення вартості енергоресурсів, що було враховано при розробці макропоказників розвитку області на 2006 рік.

Як наслідок, незважаючи на зростання цін на енергоносії та політичну нестабільність у першому півріччі 2006 року, економіка області зберігає позитивну динаміку розвитку і демонструє певну адаптацію суб’єктів до нових умов господарювання.

Підсумки роботи господарського комплексу області підтверджують, що темпи зростання дещо прискорюються. Так, зростання ВДВ за січень-вересень становило 5,3 % (до січня-вересня 2005 року), обсягів промислового виробництва за січень-листопад – 4,7 % (у січні-листопаді 2005 року був спад на 1,2 %).

Позитивну динаміку в промисловості забезпечили підприємства з виробництва скловиробів та будівельних матеріалів (на 15,8%), добувної галузі (на 12,4%), харчової (на 15,2%), хімічної та нафтохімічної (на 3,7%), легкої (на 4,5%), нафтопереробної (на 0,8%) промисловості. Помірне зростання внутрішніх цін на газ дещо стримало динаміку у промисловості, однак стимулювало впровадження енергозберігаючих технологій.

Інвестиційний попит, простимульований підвищенням цін на енергоресурси, зберіг позитивну динаміку: темпи зростання інвестицій в основний капітал за дев'ять місяців становили 104,9 %.

Інфляційні процеси в економіці зумовлювалися переважно адміністративним підвищенням тарифів (на природний газ, житлово-комунальні послуги та електроенергію для населення, пасажирські перевезення та на телефонний зв’язок). За січень-вересень ріст споживчих цін в області склав 109,7% до відповідного періоду минулого року (по Україні –108,3%).

В області здійснюються заходи по забезпеченню державної політики, спрямованої на підвищення добробуту населення.

Так, реальна заробітна плата штатних працівників у січні-вересні 2006 року проти відповідного періоду 2005 року зросла на 16,6 %. Це відбулося під впливом підвищення мінімальних соціальних державних гарантій (заробітної плати, пенсії за віком), стимулювання підприємницької діяльності та зростання зайнятості.


Динаміка макроекономічних індикаторів за 2000-2006 роки

Роки

січень -

листопад

2006р.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Темпи приросту реальної валової доданої вартості (у %)

-6,7

16,3

17,1

5,0

16,0

1,7*

5,3**

Реальний приріст промислового виробництва (у %)

-10,1

32,8

37,7

9,3

10,1

-2,4

4,7

Реальний приріст валової продукції сільського господарства (у %)

4,6

19,7

5,8

-14,9

30,0

4,6

-1,2***

Інвестиції в основний капітал (у % до попереднього року)

4,6

-15,1

23,7

11,1

16,2

5,8

4,9**

Індекс реальної заробітної плати

-1,3

12,9

21,9

16,6

23,4

16,6

15,8***

Рівень зареєстрованого без-робіття на кінець року

5,33

5,03

4,69

4,28

4,53

4,4

3,3**

* розрахунково (виходячи із складових на рівні області)

** січень-вересень 2006р.

*** січень – жовтень 2006р.

2. НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Економічне зростання в області стримують невисокі темпи зростання у промисловості та незначний спад виробництва валової продукції сільського господарства.

Це пояснюється низкою об’єктивних факторів, зокрема: • підвищенням ціни на імпортований природний газ та, як наслідок, уповільнення темпів в галузях з високою його часткою у собівартості виробленої продукції. Зростання витрат підприємств (у зв’язку з необхідністю переведення технологічних процесів на енергозберігаючі технології) призвело до погіршення їх фінансового стану;

 • скорочення внеску зовнішнього попиту в економічне зростання, зокрема, через появи на початку 2006 року проблем у торгових відносинах з Росією щодо експорту тваринницької продукції.

Крім того, існує ряд загроз для подальшого зростання економіки, зокрема: • низька конкурентоспроможність ряду підприємств та прогресуюче старіння основних фондів на фоні обмеженості інвестиційних можливостей;

 • відсутність достатніх стимулів до інноваційної діяльності;

 • низький рівень продуктивності праці (у 2005 році продуктивність праці у промисловості скоротилася на 1,9%), з одного боку, стримує економічне зростання, а з іншого – стримує наближення до європейських стандартів рівня життя (індекс зростання реальної зарплати у 2005 році становив 16,6 %). Тобто порушується важлива для ринкової економіки пропорція – між динамікою доходів та продуктивністю праці;

 • невисокий рівень життя населення (за даними Мінекономіки частка населення із середньодушовими сукупними витратами на місяць нижче прожиткового мінімуму становить 60%) та значне розшарування суспільства стримує розвиток людського капіталу (творчого, професійного, освітнього, трудового, фізичного), а частка заробітної плати у ВДВ становить близько 40%, тоді як у країнах ЄС – у середньому 65%;

 • погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, що створює ризики їх фінансової стабільності.

* * *


У цьому контексті у 2007 році економічна та соціальна політика буде спрямовуватися на забезпечення динамічного і збалансованого розвитку господарського комплексу області, який має забезпечити подальший соціальний і гуманітарний розвиток населення області.

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ НА 2007 РІК

3.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА

ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ:


 • Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств, виробництво наукоємної, енергозберігаючої, експортно-орієнтованої продукції.

Критерії реалізації пріоритету: збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 22,5%.

Приріст обсягів виробництва у машинобудуванні становитиме 5,1%, харчовій промисловості – 6,5%.
 • Розвиток високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору.

Критерії реалізації пріоритету: збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції на 2,5%, в тому числі у рослинництві на 2,6%, перш за все, високоприбуткових культур (кукурудза, цукровий буряк, соняшник, соя, ріпак) та тваринництві – на 2,3%.


 • Сприяння створенню у державі довгострокових умов енергетичної безпеки.

Критерії реалізації пріоритету: збільшення обсягу власного видобутку газу на 0,7%, нафти на 1,5%, зменшення споживання газу за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, в першу чергу, у комунальній сфері. • Створення умов щодо підвищення інвестиційної привабливості міст і районів області. Підтримка впровадження інвестиційних проектів.

Критерії реалізації пріоритету: ріст на 1,5% залучення інвестицій в економіку області.

3.2 ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ:


 • Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, максимальне збереження мережі освіти.

Критерії досягнення пріоритету: збільшення показника охоплення дітей освітою у дошкільних навчальних закладах до 10 %, повною загальною середньою освітою дітей та підлітків шкільного віку – стовідсотково.


 • Реформування галузі охорони здоров’я відповідно до Національного плану дій.

Критерії досягнення пріоритету: підвищення якості надання медичних послуг шляхом оптимізації кількості медичних закладів, поліпшення матеріально-технічної бази. • Удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Критерії досягнення пріоритету: розширення площі природно-заповідного фонду до 10-12% від загальної території області; підвищення ефективності використання фондів навколишнього природного середовища.


 • Запобігання природним та техногенним катастрофам.

Критерії досягнення пріоритету: забезпечення необхідного рівня захисту населення від техногенних, природних катастроф, який передбачає удосконалення системи попередження, запобігання і прогнозування надзвичайних ситуацій.

3.3 ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН ТА ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ:


 • Підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості.

Критерії, які характеризують виконання напрямку: скорочення рівня безробіття (за методологією МОП) до 6,7%; створення 29,4 тис. нових робочих місць в усіх сферах економіки, у тому числі у малому бізнесі – 26,0 тис. робочих місць.


 • Зростання реальних доходів населення.

Критерії, які характеризують виконання напрямку: динамічне зростання реальних доходів громадян понад 7%; скорочення загальної заборгованості по виплаті заробітної плати на 24%, у тому числі по економічно-активним підприємствам наполовину.


 • Підтримка вразливих груп населення засобами ефективного та адресного соціального захисту.

Критерії досягнення пріоритету: надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, праці та військової служби, громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим верствам населення, які перебувають у складних життєвих обставинах; інтеграція у суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями.
3.4 СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:


 • Усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва.

Критерії досягнення пріоритету: збільшення кількості малих підприємств на 3,8%; доведення питомої ваги малих підприємств в загальних обсягах реалізації продукції до 5,8%.


 • Здійснення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва.

Критерії досягнення пріоритету: заплановано направити на фінансування малого підприємництва понад 1,0 млн.грн. коштів місцевих бюджетів; сформувати програму розвитку підприємництва з приведенням її у відповідність з європейськими стандартами.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ
Успішне проведення економічної політики дасть змогу забезпечити зростання економіки у 2007 році на рівні не менше 6,5%.

Значні темпи зростання економіки, доведення державних мінімальних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму, підвищення розміру пенсій, мінімальної заробітної плати, обсягів допомоги малозабезпеченим верствам населення справлять істотний вплив на зростання доходів та підвищення життєвого рівня населення. Темп зростання реальної заробітної плати у 2007 році перевищить темп зростання валової доданої вартості і складе 7,4%.

Подальше зростання виробництва в основному буде забезпечено в галузях, що випускають продукцію для потреб внутрішнього ринку, а також у галузях інвестиційного спрямування.

Позитивні економічні досягнення стануть можливими також завдяки гарантованому державою збереженню помірних темпів інфляції – до 10,5% (в середньому до попереднього року) та стабільності національної валюти.ЧАСТИНА ІІ

Розвиток галузей і сфер економіки


следующая страница >>
Смотрите также:
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Рішення міської ради 28 грудня 2010 р. (4 сесія 6 скликання) програма соціально-економічного розвитку міста чернігова на 2011 рік зміст № п/п Зміст програми Стор
857.15kb.
4 стр.
Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік розроблена
1285.42kb.
7 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Рішення міської ради грудня 2011 р. (16 сесія 6 скликання) програма економічного І соціального розвитку міста чернігова на 2012 рік зміст вступ 4 1
974.25kb.
5 стр.
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік
153.57kb.
1 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Рішення сесії обласної Ради 6 скликання від грудня 2011 року № програма економічного І соціального розвитку вінницької області на 2012 рік м. Вінниця зміс т
758.77kb.
4 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.