Главная страница 1страница 2страница 3


ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рікВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської міської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. №1602-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами).

Програма розроблена з урахуванням положень та завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006р. №1001 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008р. "№799 „Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік”, а також відповідно до цілей і пріоритетів розвитку, визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженою рішенням обласної ради від 27.05.2008р. №280, та Стратегічним планом економічного розвитку м. Тернополя, затвердженим рішенням міської ради від 13.03.2008р. №5/16/33.

Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася в місті у 2007-2008рр., здійсненому на підставі відповідних статистичних даних. При розробці Програми, розрахунку її основних показників, формуванні пріоритетних заходів також враховано вплив фінансової кризи на соціально-економічні процеси в м. Тернополі, проекти та діючі цільові програми окремих галузей та соціальної сфери.Основна мета розвитку міста у 2009 році: стабілізація ситуації та мінімізація впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в місті, у тому числі на основі сприяння інвестуванню пріоритетних галузей економіки міста, впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій і систем управління якістю, розвитку підприємницької діяльності, розбудови виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення, вирішення актуальних соціальних проблем, створення передумов для відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя населення міста

Пріоритетні напрямки діяльності :

-мінімізація впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в місті, у тому числі й щодо негативних соціальних наслідків, вирішення актуальних соціальних проблем, створення передумов для відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя населення міста;

-посилення інвестиційної привабливості міста та створення максимально можливих сприятливих умов для залучення інвестицій для реалізації важливих інвестиційних проектів міста,

-сприяння розвитку підприємницької діяльності,

-впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій,

-розбудова виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення,

-.розвиток місцевого самоврядування для залучення до процесів управління містом широких верств тернополян, досягнення згоди відносно перспектив розвитку, оптимального використання міських ресурсів і ефективного реагування на прояви фінансової кризи.

Основним пріоритетом міської ради буде консолідація зусиль міської влади та територіальної громади з метою мінімізацізації впливу та стабілізації на вирішенні проблем підвищення якості життя тернополян.

Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватись в межах бюджетних призначень міського та державного бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку міського бюджету, коштів суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації завдань, заходів, передбачених Програмою, визначається Тернопільською міською радою при затвердженні бюджету.


1. Аналіз економічного і соціального розвитку

м. Тернополя в 2007-2008 роках

Промисловість:

Промисловий потенціал м. Тернополя формують понад 60 підприємств. У 2008 році обсяг виробництва промислової продукції склав 1072,8 млн.грн. (в порівняльних цінах), або 121,4 % до 2007 року.

Більшість промислових підприємств виконали свої планові завдання, таким чином програма 2008 року в частині обсягів промислового виробництва виконана на 112,2%, додатково випущено продукції на суму 116,7 млн.грн.

Виробництво збільшено на 46 підприємствах, з них: від 5 до 25% - на 17 підприємствах, від 25 до 50% - на 9, понад 50% - на 20.

Передбачається, що у 2009 році виробництво промислової продукції сягне 1105,0 млн.грн., що становитиме 103,0% до 2008 року.

У 2008 році, порівняно з попереднім, обсяги виробництва продукції зросли в наступних галузях: металургія та оброблення металу – на 71,4%, виробництво меблів – на 67,4%, виробництво електричного та електронного устаткування – на 53,0%, виробництво деревини та виробів з дерева – на 50,2%, у добувній – на 34,1%, харчовій – на 27,5%, виробництво інших неметалевих виробів – на 13,9%, целюлозно-паперовій – на 5,4%, легкій – на 3,7%.

Очікується, що тенденції з виробництва промислової продукції буде збережено на більшості підприємств, у т.ч.: ПП фабрика “Нова”, ТОВ „Шредер”, ВАТ „ТерА”, ВАТ „Техінмаш”, ВАТ „Оріон”, ВАТ "Галичина", ВАТ “Екор”, ВАТ “Галія”, ТОВ “Тернопільхлібпром”, ЗАТ “Тернопільська меблева фабрика”, ТОВ „Видавництво Школярик”, ЗАТ „Тернопільський молокозавод” та інші.

Найбільша частка промислового виробництва припадає на харчову промисловість – 17,0%, виробництво електричного та електронного устаткування – 13,2%, виробництво інших неметалевих виробів – 13,0%, легку промисловість – 9,5%.

Щодо виробництва окремих видів промислової продукції, то у 2008році їх обсяг збільшено в порівнянні з попереднім, а саме:

- борошна – на 37,2%;

- круп – на 52,8%;

- паркету з деревини – на 10,6%;

- піску, гальки та щебеню для будівництва - на 27,1%;

- штучних шкір – на 45,1%.

За попередніми даними, порівняно з 2008 роком, випуск продукції на підприємствах міста, не буде скорочено а саме: меблів ЗАТ „Тернопільською меблевою фабрикою”, ПП “фабрика Нова”, друкованої продукції ВАТ ТВПК „Збруч”, ТОВ “Видавництво “Школярик”, Редакція газети “Підручники і посібники”, ТзО Видавництво навчальна книга “Богдан”, металевих виробів ВАТ „Техінмаш”, тканин ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” та ін.

У 2008 році від суб’єктів господарювання міста до зведеного бюджету надійшло 632,9 млн.грн., що на 144,7 млн.грн. більше, ніж у 2007; у місцевий бюджет спрямовано 314,5 млн.грн., або відповідно, на 76,0 млн. грн. (на 31,9%) більше.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами м. Тернополя за 11 місяців 2008 року становить 1866,8 млн.грн. і складає 8570,7 грн. на одну особу. Прогнозується, що в порівнянні з 2008 роком, приріст показника складе 3,0%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва та зменшення залишків готової продукції на складах.

За підсумками 11 місяців 2008 року загальний фінансовий результат суб’єктів господарювання становить 24,1 млн.грн., що на 57,58 млн. грн. менше ( або на 70,5%) ніж за січень-жовтень 2008 року.

Так, за січень-листопад звітного року підприємствами та установами отримано 177,0 млн.грн. прибутків. Прибутково працювали такі галузі, як: будівництво – 14430,2 тис.грн., торгівля – 33488,7 тис.грн., діяльність готелів та ресторанів – 2872,4 тис.грн., діяльність транспорту та зв’язку – 177,3 тис.грн.

Промисловий сектор перебуває в стадії реформування та потребує інвестицій для модернізації основного виробництва, запровадження нових технологій, розширення асортименту конкурентноздатної продукції, зростання фондовіддачі основних засобів, повного використання виробничих потужностей та пошуків нових ринків збуту.Основні завдання та заходи у 2009 році для покращення діяльності промислових підприємств будуть спрямовані на:

 • мінімізацію впливу фінансово-економічної кризи на діяльність промислових підприємств;

 • збереження виробництва промислової продукції на рівні 2008 року;

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць;

 • посилення режиму енергозбереження;

 • пошук інвесторів та інвестицій для проведення реконструкцій та технічного переозброєння підприємств;

 • освоєння нових видів промислової продукції;

 • зменшення залишків готової продукції на складах;

 • ліквідації заборгованості до бюджету та виплаті заробітної плати.

Будівництво:

У 2008році у м. Тернополі виконано будівельних робіт на суму 636,1 млн.грн., що становить 97,9 % до 2007 року. В галузі спостерігається значне сповільнення темпів нарощення обсягів підрядних робіт.

За 9 місяців 2008 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в експлуатацію 67631 кв. м житлової площі (770 квартир), що становить 157,8% до відповідного періоду попереднього року. Будівництво житла надалі в основному проводитиметься за рахунок дольової участі забудівників та індивідуального будівництва.

У галузі будівництва та у сфері регулювання земельних відносин ведеться постійний контроль за здійсненням забудови міста відповідно до затвердженої містобудівної документації з метою дотриманням земельного, містобудівного законодавства, Генерального плану забудови міста.

Спільно з Українським державним НДІ проектування міст „Діпромісто” закінчено роботу над Генеральним планом м. Тернополя, який в даний час проходить експертизу і після обговорення громадою міста буде внесений на розгляд сесії міської ради.

Впроваджуються в дію прийняті міською радою “Правила використання та забудови територій м. Тернополя”. На підставі зонування, викладеного у Правилах, відповідно до Закону України “Про планування і забудову територій” готуються комплексні висновки до рішень виконавчого комітету, міської ради та пропозиції про включення земельних ділянок для їх надання на конкурентних засадах.У перспективі на 2009 рік :

 • потребують завершення та реконструкції (за рахунок коштів місцевого бюджету) окремі об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціально-культурного призначення, інженерна інфраструктура міста (зокрема: школа по вул. Бригадній, реконструкція водопровідно-насосної станції 3-го підйому по вул. 15 Квітня, напірно-самопливний колектор від камери „А” до очисних споруд (вул. Довженка до вул. Об’їзної));

 • проводитимуться роботи з реконструкції фасадів центральної частини міста та впорядкування прилеглих територій (за рахунок власних коштів підприємств);

 • у місті є ряд об’єктів комунального призначення, які необхідно завершити в 2009 році і які фінансуватимуться за рахунок субвенцій з державного бюджету, серед яких: міський пологовий будинок з жіночою консультацією, спортивний комплекс, школа №25 (на 650 уч. місць), добудова загальноосвітньої школи №2 (на 756 місць).

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність:

За 11 місяців 2008 року в м. Тернополі експортом товарів займалися 73 підприємства. Вартість експорту товарів склала 50,2 млн.дол. США, або 37,0 % в структурі Тернопільської області.

Обсяг імпорту з початку 2008 року становив 175,1 млн. дол. США і здійснювався 158 підприємствами міста. Частика міста в загальному обсязі по області становить 55,1%.

Зростання імпорту товарів темпами, вищими за експорт обумовило погіршення сальдо зовнішньої торгівлі, значення якого зафіксовано на рівні 124,9 млн.дол. США, що на 75,8 млн.дол. США більше, ніж за січень-листопад 2007 року. Прогнозується, що ця тенденція (як в цілому по області та Україні) збережеться і у новому році.

У січні-листопаді 2008 року зовнішньоторгівельний оборот склав 225,3 млн.дол. США., або на 82,1 млн.дол. США більше, ніж за аналогічний період попереднього року

Очікується, що з врахуванням впливу світової фінансової кризи тенденція зростання обсягів зовнішньої торгівлі за абсолютними показниками буде позитивною, однак уповільняться темпи росту.

У 2008 році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 1015,7тис.дол. США прямих інвестицій, у той же час нерезидентами вилучено капіталу на суму 951,7 тис. дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 24,8 млн. дол. США, що на 1,1% менше від обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу складає 114,7 дол. США.

Інвестиції надійшли з 19 країн світу. До п’ятірки основних країн–інвесторів, на які припадає понад три чверті (75,7%) від загального обсягу прямих інвестицій, входять: Естонія (6422,2 тис. дол. США), Польща (4574,5 тис. дол. США), Австралія (4500,0 тис. дол. США), Бельгія (2054,6 тис. дол. США) та Німеччина (1236,1 тис. дол. США).

Щодо галузевої структури, то в промисловості зосереджено 8714,8 тис. дол. США (35,1% загального обсягу прямих інвестицій), у т. ч. у переробній – 8710,6 тис. дол. США та добувній – 4,2 тис. дол. США. Зокрема, серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 4530,3 тис. дол. США, машинобудування – 2103,4 тис. дол. США, легку промисловість – 1118,0 тис. дол. США.

На підприємствах транспорту та зв’язку акумульовано 10869,7 тис. дол. США, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1746,4 тис. дол. США

Про наявність прямих іноземних інвестицій прозвітували 63 підприємства.

У січні-вересні 2008 року в м. Тернополі обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склав 783,5 млн.грн., що на 294,0 млн.грн. більше, ніж у відповідному періоді 2007 року.

За прогнозом на 2009 рік обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування сягне 1200,0млн.грн., що на 14,3 % більше, ніж очікується за підсумками 2008 року.

Інвестиційний імідж регіону формується під впливом багатьох факторів і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату території.

Для вирішення проблеми подальшого ефективного сприяння зовнішньоекономічній діяльності необхідним буде вироблення механізму стратегічного розвитку інвестиційної діяльності, розширення зовнішньої торгівлі.Перспективними напрямками діяльності для підвищення конкурентних переваг міста в залученні інвестицій будуть:

 • інформаційно-промоційна діяльність з просування інвестиційного іміджу м. Тернополя;

 • продовження дослідження відповідного інвестиційного (кредитного) рейтингу;

 • розробка інвестиційних проектів у пріоритетних для міста галузях економіки;

 • формування на регіональному рівні інфраструктури, що сприяє залученню та діяльності інвесторів у регіоні, у т.ч. реалізація спільних інвестиційних проектів.

Торгівля і побутове обслуговування:

У Тернополі функціонує розгалужена мережа закладів сфери торгівельного та побутового обслуговування населення. Станом на 01.12.2008р. торгово-побутова мережа міста включає понад 2000 об’єктів.

Очікуваний роздрібний товарооборот за 2008 рік складе 2190,0 млн. грн., або 119,0% - до виконання річної програми, та 148,3% - до попереднього року.

Прогнозується, що у 2009 році роздрібний товарооборот зросте на 15,2 % і становитиме 2523,0 млн.грн.

У сфері торгівлі спостерігаються нові тенденції розвитку галузі:


 • зростання товарообороту та покращення його структури;

 • зростання конкурентоспроможності закладів торгівлі та побуту;

 • ріст кількості крупно-масштабних сучасних підприємств торгівлі;

 • покращення торгівельного та побутового обслуговування населення;

 • виникнення і розповсюдження нових магазинних форматів (гіпермаркетів, супермаркетів, дрібнооптових магазинів, магазинів “біля будинку”, гастрономів і супермаркетів преміального класу);

 • - перехід від позамагазинних форм роздрібної торгівлі у нові магазинні формати та ін.

Крім того, здійснюється контроль за дотриманням дисципліни цін та граничного рівня торговельних надбавок, налагоджується співпраця між місцевими реалізаторами і товаровиробниками, продовжується робота в напрямку збільшення асортименту та покращення якості товарів місцевого виробника.

Сучасна торгівля міста – це достатньо сформоване конкурентне середовище, представлене торговельними закладами, кількість яких помітно зростає.

Так, відкрито одні з найбільших в Західному регіоні гіпер-маркет будівельних матеріалів „Епіцентр К”, торгово-розважальний центр„Подоляни”, супермаркет “Фуршет”, магазин “Технополіс”, супермаркет „АПК мережа”, меблевий центр “Арс”, ресторан „Версаль”, розважальний комплекс „Марципан”, кафе „Джелато Мафія” та ін.

Загалом у 2008році в місті відкрито 63 нових магазини, 23 заклади сфери ресторанного господарства, 11 закладів сфери побутового обслуговування, що сприяло створенню нових робочих місць та забезпеченню задоволення потреб споживачів у різного роду товарах та послугах.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами з побутового обслуговування населення за 11 місяців 2008 р. склав 32,3 млн.грн., що становить 124,1 % до січня-листопада 2007 року. Дохід від реалізації побутових послуг населенню – 15,0 млн.грн., або 149,9% до відповідного періоду минулого року.

Сфера побутового обслуговування є важливим сектором економіки та джерелом наповнення державного та місцевого бюджету. Прогнозується, що обсяг реалізації побутових послуг у 2009 році зросте на 5,8 % і становитиме близько 36,0 млн.грн.

Свій професійний рівень майстерності працівники сфери послуг підвищують завдяки участі в міських, обласних і загальноукраїнських конкурсах, фестивалях моделей зачісок, одягу, фотовиставках. Так, 23-24.02.2008р., за сприяння міської влади, успішно пройшов відкритий міський конкурс з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу „Ексклюзив-2008”, в якому майстри з м. Тернополя зайняли І-ІV місця,


 • 20-21.03.08р.-VIII Всеукраїнський конкурс моделей одягу „Феєрія краси–2008

 • 27.05.08р. - обласний конкурс з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу „Чарівна зачіска – 2008”,

 • 12-14.06. - Чемпіонат Західної України з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу.

За підсумками змагань тернопільські майстри вибороли в різних номінаціях призові місця.

Приорітетним напрямком роботи залишається покращення рівня якості обслуговування населення. Для контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності чинного законодавства створюються робочі комісії, до роботи в яких залучаються провідні спеціалісти контролюючих та правоохоронних органів.

Основними напрямками реалізації завдань сфери торгівлі та сфери побутового обслуговування є:

- інтенсивне формування якісної торговельної інфраструктури за рахунок розширення мережі сучасних прогресивних торгових закладів, закладів ресторанного господарства;

- поступове перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси, створення на них необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- здійснення заходів з метою надання торговельному процесу більшої цивілізованості та привабливості;

- вжиття заходів щодо запобігання надходженню на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів;

- відновлення функцій гуртової торгівлі, покладення на неї завдань формування товарних запасів;

- створення умов для скорочення тіньового сектору у сфері побутового обслуговування;

- підвищення кваліфікації спеціалістів, керівних спеціалістів та фахівців сфери побутових послуг.Житлово-комунальне господарство:

Житловий фонд

У місті експлуатується 1123 житлових будинки комунальної власності та житлово-будівельних кооперативів, 99 будинків підприємств і відомств та понад 4 тис. приватних будинковолодінь. Загальна площа житлового фонду міської ради та житлово-будівельних кооперативів складає 3,06 млн. кв. м.

Майже все житло обладнано водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, 98,6% - гарячим водопостачанням, 96,7% - центральним опаленням

У 2008 році створено та зареєстровано 55 (178 - усіх) об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і 23 (43 - усіх) органів самоорганізації населення -будинкових комітетів (20% житлового фонду міста). При цьому спрощено процедуру їх державної реєстрації, працівниками управління житлово-комунального господарства та екології проводяться збори з мешканцями та надаються постійні консультації з цих питань.

Роботи з утримання та обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій комунальної власності виконують 8 приватних підприємств, залучених шляхом конкурсного відбору суб’єктів підприємницької діяльності на договірних засадах, та 7 комунальних підприємств. Будинки житлово-будівельних кооперативів обслуговують один ЖЕК та 4 приватних підприємства, на підставі угод на виконання відповідних робіт.

Проведено 2 конкурси по відбору суб’єктів підприємницької діяльності з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій які перебували на обслуговуванні КП «Новий Світ», ВАТ ТО «Тернопільський комбайновий завод», ВАТ «Текстерно».

Підприємствами, що здійснюють обслуговування житлового фонду міста, виконано ремонт 57 229 тис. кв. м. покрівель; 776 м/п водостічних труб , 416 м.п. жолобів і звісів, відремонтовано 818 вхідних дверей, проведено поточний ремонт місць загального користування 236 під’їздів, відремонтовано та замінено 1604 м/п водопровідних труб, 189 балконних плит та дашків, 1540 м.п. міжпанельних швів, проведено профілактичний ремонт систем холодного водопостачання 931 будинків, заасфальтовано 2874 кв. м. відмосток і дворів, замінено контейнери, оновлено і пофарбовано обладнання дитячих майданчиків, та інше.

Проведено 18 виїзних засідань комісії з обстеження житлового фонду.

Організовано конкурс «Житловий будинок та прибудинкова територія зразкового утримання».

05.06.2008р. презентовано офіційний сайт управління житлово-комунального господарства та екології.Основними напрямками розвитку житлового господарства у 2009 році є:

 • вирішення на державному рівні питання непримінення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату внесків пенсійного фонду,

 • упорядкування та мінімізація адміністративних витрат,

 • запровадження на державному рівні спеціального (пільгового) порядку оплати ПДВ для підприємств житлового господарства,

 • передбачити на державному рівні підвищення престижності підприємств житлово-комунальної галузі шляхом заохочення працівників.

 • розроблення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, шляхом залучення мешканців до управління житловим фондом і вдосконалення побудинкового та поквартирного обліку.

 • вирішення питань фінансування технічного переоснащення та заміни зношених основних фондів підприємств житлово-комунального господарства,

 • розробка чіткої системи відшкодування економічно - обґрунтованих витрат підприємств,

 • уніфікація нормування пільг на оплату житлово-комунальних послуг,

 • створення фонду безвідсоткових запозичень для надання фінансової допомоги житлово-комунальним підприємствам.

Теплопостачання

Теплове господарство міста складається з 40 котелень, бойлерних і центральних теплових пунктів, які перебувають у комунальній власності міста.

Теплове господарство своєчасно та повністю було підготовлено до роботи в новому опалювальному сезоні.

Проведено підготовку 176,6 км теплових мереж в двотрубному вимірі, заміну 1408 м/п теплових мереж, проведено промивку систем опалення в 40 житлових будинках. Виконано профілактичний ремонт систем центрального опалення 748 житлових будинків та 346 будинків з системою гарячого водопостачання.

Всі вищезазначені роботи здійснені згідно із планом підготовки теплового господарства до роботи в наступному опалювальному сезоні.

У 2008 році виконано будівництво 2-х паливних на вул. Фабрична, 1 та вул. Лозовецька, 3. Проведено реконструкцію котельні з заміною котлів на вул. Микулинецька, 64 та на мікрорайоні Пронятин.

Завершено реконструкцію бойлерних під котельні на бульварі Данила Галицького, 2, пр. Ст. Бандери, 47. Завершуються роботи по реконструкції бойлерної під котельню на вул. Лук'яновича, 8.

Водопостачання та водовідведення.

Водопровідно-каналізаційне господарство міста складається з 2-х водозаборів, 4-х водопровідних та 6-ти каналізаційних насосних станцій, 14 водозабірних свердловин та каналізаційних очисних споруд.

Забезпечення споживачів питною водою у місті здійснюється цілодобово.

З метою забезпечення належного водопостачання споживачів міста, відведення та очищення стічних вод у 2008 році КП "Тернопільводоканал" здійснюється заміна технологічного та енергетичного обладнання, аварійних ділянок водопровідно – каналізаційних мереж, капітальний ремонт окремих споруд, встановлення приладів обліку води та інше.

Відповідно до плану заходів з підготовки міського господарства до роботи в зимових умовах підготовлено 14 водозабірних свердловин, виконано ряд робіт з ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, замінено 46 одиниць вводів водопроводу на житлові будинки, замінено 4500 м/п. аварійних ділянок водопровідних мереж, проведено ремонт і заміну 170 одиниць водопровідної запірної арматури, відремонтовано 22 колонки-качалки, 18 водорозбірних колонок, 134 водопровідних та каналізаційних колодязів, проведено промивку 65 км каналізаційних мереж, заміну всіх 33 одиниць технологічного та енергетичного обладнання на водопровідних насосних станцій та всіх 51 одиниць на каналізаційних насосних станціях, заасфальтовано 1005 кв.м. розкопок.

На каналізаційних очисних спорудах здійснено капітальний ремонт первинних відстійників та грабельного відділення.

Спільно з підприємствами, які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, забезпечено виконання робіт по встановленню загальнобудинкових лічильників обліку споживання холодної води.

Екологія

Розроблено «Програму озеленення міста Тернополя на 2008-2010 рр.», на виконання якої виконано роботи з висадження декоративних багаторічних зелених насаджень на території міста, а саме: створено мініатюрний екзотичний ансамбль типу «Сад каменів» в італійському стилі на вул. Замковій (в районі Тернопільського замку), санітарну реконструкцію деревних і чагарникових порід та створення локальних ландшафтно-декоративних композицій в стилі «Живий камінь» у сквері ім. В. Чорновола, впорядковано територію на майдані Волі (зокрема, проведено локальне ландшафтне перепланування шляхом урізноманітнення та зміни видового складу зелених насаджень).

В рамках Програми озеленення міста Тернополя підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста, приведено в належний санітарно-технічний стан прилеглі зелені зони житлових будинків, проведено санітарну підрізку та зрізку самосіву на прибудинкових територіях.

Проведено підготовку звіту про хід виконання заходів програми «Збереження довкілля та повноцінного життєвого середовища в м. Тернополі на 2006-2010рр.».

Здійснюється контроль за станом використання і відтворення зелених насаджень на території міста, за утриманням об’єктів природно – заповідного фонду, за проведенням санітарних рубок в регіонально – ландшафтному парку «Загребелля».

Організована робота комісії з виявлення стихійних сміттєзвалищ та контролю за їх ліквідацією.

Проводиться аналіз даних щодо впливу Малашівського сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти та скидів дощових колекторів в Тернопільський став і р. Серет.

Здійснюється збір інформації про існуючий стан питної води, атмосферного повітря, ґрунтів, скидів підприємств в каналізаційну мережу чи відкриті водойми.

Підготовано інформаційні матеріали про стан екологічної ситуації в місті (прес-реліз «Озеленення м. Тернополя», «Порівняльна характеристика екологічних заходів проведених у 2006 та 2007рр.»), а також до міського екологічного бюлетеня та інше.

З метою збереження і поліпшення сприятливого для існування людини та живої природи довкілля і створення умов для реалізації програми «Збереження довкілля та повноцінного життєвого середовища в м. Тернополі на 2006-2010 роки», забезпечення ефективного регулювання техногенного навантаження, дотримання екологічного балансу території та забруднення селітебних і рекреаційних зон, необхідно залучити кошти в сумі 170,0 тис. грн.

Планується збереження ландшафтного різноманіття при новому будівництві та максимально можливої площі озеленених ділянок.

Необхідно розробити проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва та урізноманітнити видовий склад зелених насаджень, встановити ландшафтні форми у скверах на вул. Миру та вул. Куліша з метою присвоєння, в подальшому їм статусу пам’яток садово-паркового мистецтва.

Планується провести ремонт та реконструкцію існуючих зелених насаджень, а також створити мініатюрні екзотичні ансамблі типу «Альпійська гірка» на території скверів.

Необхідно постійно здійснювати моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в сельбищних і рекреаційних зонах та в районах транспортних розв’язок та контроль атмосферного повітря на межі санітарно – захисних зон підприємств.

Особлива увага приділятиметься вдосконаленню функціонування громадського транспорту з врахуванням екологічної складової при регулюванні транспортних потоків. Досліджуватиметься вплив Малашівського сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти.

Планується розпочати проектування та встановлення біологічних плато в місцях скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Сереет.Благоустрій.

З метою залучення широких верств населення міста до виконання робіт з благоустрою територій, виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення від 12.03.2008 року №428 “Про проведення в місті двомісячника благоустрою та Дня довкілля”, яким затверджено заходи з благоустрою територій, наведення чистоти та порядку в місті.

В засобах масової інформації розміщено офіційні повідомлення, а суб’єктам підприємницької діяльності, підприємствам, організаціям та установам міста роздано відповідні приписи щодо виконання запланованих робіт.

19 квітня проведена загальноміська толока та День довкілля. Цьогорічні заходи проходили під гаслом „В майбутнє-зеленою стежкою''. В заходах було залучено близько 1000 учнів та студентів для виконання робіт, передбачених планом.

Виконано роботи з очищення території регіонально-ландшафтного парку ''Загребелля'', у сквері на вул. Коллонтая проведено підготовчі роботи для висадження калинового бескиду. В акції прийняло активну участь близько 500 чоловік.

Спільними зусиллями очищено територію всіх міських парків, РЛП „Загребелля”, придорожної зеленої смуги Об’їзної дороги, вулиць Слівенської, Протасевича. Довженка, Винниченка, Микулинецької, Чернівецької, Білогірської, Текстильної, Фабричної, Бродівської Бережанської, Корольова, 15 Квітня, Галицької-Коновальця, Бродівської, Морозенка, Симоненка, Володимира Великого, Новий Світ (Циганська гора), загальною площею 26,8 тис.кв.м.

Проведено акцію під гаслом ''Посади дерево родини''.

За кошти відновної вартості, підприємствами, що обслуговують житловий фонд, придбано та висаджено на закріплених територіях 75 дерев та 82 од. чагарника.

Виконано роботи з упорядкування в’їздів у місто, зупинок громадського транспорту.

Проведено толоку на міському сміттєзвалищі в с. Малашівці із залученням військовослужбовців. Виконано роботи з очищення від сміття придорожньої зеленої смуги дороги Тернопіль-Броди та під'їзних шляхів до сміттєзвалища.

У 2008 році виконано роботи з влаштування під'їзної дороги в щебеневому варіанті до нових технологічних карт вивантаження ТПВ на суму 150 тис. грн.

КАТП ТМР за кошти, отримані за захоронення ТПВ, виконуються роботи з утримання території сміттєзвалища, де на 01.10.08р. освоєно 562,0тис.грн.

З метою зменшення візуального забруднення території міста продовжується будівництво малих архітектурних форм для зберігання відходів. На даний час збудовано близько 40 споруд. Проведено заміну понад 300 контейнерів відкритого типу на закритого (євростандарт) більшої ємкості.

У 2008 році суб'єктами господарювання встановлено понад 100 спеціальних урн для відходів індивідуального зразка на вулицях, бульварах та в скверах міста.

В центральній частині міста на бульв Данила Галицького та зупинках громадського транспорту встановлено понад 110 нових лавок для відпочинку.

Виготовлено передпроектні проробки з влаштування сміттєпереробного комплексу на території законсервованої сміттєперевантажувальної станції на вул. Микулинецькій-бічній, які згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 06.02.08р. №153 ''Про погодження передпроектних проробок будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Микулинецькій-бічній'' були подані на розгляд міської ради.

Міською радою прийнято рішення від 21.08.08р. №5/20/76 ''Про оголошення конкурсу на кращу інвестиційну пропозицію щодо будівництва сміттєпереробного комплексу''. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.10.08р. №1996 ''Про затвердження Положення та складу комісії з проведення конкурсу на кращу інвестиційну пропозицію щодо будівництва сміттєпереробного комплексу'' затверджено склад конкурсної комісії та Порядок проведення конкурсу.

Проведено вагому роботу з винайдення місця для влаштування центру стерилізації бездомних тварин та тимчасового їх утримання в с. Дичків Тернопільського району, прийнято ряд рішень щодо оформлення відповідних дозвільних документів. На облаштування даного об'єкта в поточному році забезпечено фінансування в сумі 150тис.грн .

Продовжуються роботи з проведення водопровідних та каналізаційних мереж, зовнішнього освітлення території, замовлено спеціалізоване медичне обладнання та спецінвентар для вилову та утримання тварин.

СКП ''Ритуальна служба'' станом на 01.12.2008 р. виконано робіт з утримання міських кладовищ на суму 450.9 тис. грн., впорядковано території міських кладовищ, проведено роботи з впорядкування меморіальних комплексів, з санітарної вирубки чагарника, проведено ремонт огорожі на міському кладовищі біля с. Підгороднє, виконано роботи з ремонту системи водопостачання кладовищ.

Для впорядкування території міського кладовища на вул. Микулинецькій,29, з метою підготовки площ для здійснення подальших поховань, в районі Братської могили жертв сталінських репресій 1941 року та меморіального Комплексу могил Українських Січових Стрільців виконано роботи з корчування пеньків дерев і кущів та планування земельних ділянок на суму 130, 0 тис.грн.

За кошти, отримані на засадах самооподаткування населення (1грн.) продовжуються роботи із видалення великомірних аварійних дерев на території міського кладовища на вул. Микулинецькій.

На даний час затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2008 – 2011 роки по м. Тернополю. Її виконання дасть змогу зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, поліпшити якість обслуговування населення міста у сфері поводження з побутовими відходами, перетворити дану сферу на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства

У поточному році розпочато експериментальний проект із запровадження європейської системи роздільного збору ресурсоцінних відходів (скла, ПЕТ-пляшок та пластикової тари). В центральній частині міста облаштовано 15 місць розташування спецконтейнерів.

Проводяться агітаційні, рекламно-інформаційні та освітньо-виховні заходи щодо безпечного в санітарному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та необхідності активної участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання ТПВ.

Надалі у 2009році планується працювати у напрямку • продовження будівництва малих архітектурних форм для зберігання відходів, забезпечити 100 % заміну контейнерів відкритого типу на закритий,

 • залучення інвестицій, бюджетного фінансування у 2009-2011рр., для будівництва комплексу виробництв з сортування, переробки та утилізації ТПВ в м. Тернополі, (надалі це забезпечить можливість захоронення на сміттєзвалищі виключно інертних відходів, що не створюють небезпеки довкіллю),

 • фінансування робіт з влаштування нового полігону захоронення неліквідних відходів та проведення рекультивації міського сміттєзвалища в с. Малашівці,

 • для впорядкування регулювання чисельності бездомних тварин в місті у 2009р. планується виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування центру стерилізації та тимчасового утримання бездомних тварин,

 • виділення земельної ділянки під влаштування нового міського кладовища та виготовлення проектно-кошторисної документації,

 • забезпечення належної оснащеності підприємств для повноцінного функціонування та утримання міських об'єктів благоустрою (шляхово-мостове, озеленення, освітлення, ритуальна служба, санітарна очистка, тощо), на що орієнтовно потрібно понад 3,0 млн.грн.

Шляхово-мостове господарство м. Тернополя включає:

Вулично - дорожня мережа:№ п/п

Найменування показників

Кількість

шт.


Протяжність, км.

Площа

тис.кв.м

Всього міські вулиці і дороги в т.ч.

248

209,0

2250
з асфальтобетонним покриттям
185,8

2100
бруківка
3,3

21,0
з щебеневим покриттям
19,9

120,0
міські вулиці і дороги, включені в перелік державного значення

9

18,82

282,8

Штучні споруди:

№ п/п

Найменування показників

Кількість

шт.


Довжина,

м.


Площа

кв.м


1.

Шляхопроводи

9

1794

35627

2.

Автомобільні мости

6

140,4

3416

3.

Пішохідні мости

2

242,2

727

4.

Підпірні стінки2212

5.

Мережа дощової каналізації
32500
З метою забезпечення належного експлуатаційного стану об’єктів благоустрою комунального майна міста у 2008 році виконано роботи:

1. Утримання шляхово-мостового господарства, що включає :

санітарне прибирання територій загального користування, механізоване прибирання вулиць, збирання-вивезення-утилізація вуличного змету, очищення дощової каналізації, косіння трави в межах смуги відведення, снігоочищення вулиць і доріг, посипка проїзної частини і тротуарів піщано-соляною сумішшю та інші роботи.

Виконано робіт на суму 10905,81тис.грн., профінансовано–10905,81тис.грн.

2. Утримання і ремонт мережі вуличного освітлення, що включає:

повітряних ліній - 254,3 км ; кабельних ліній - 98,6 км ; світильників - 7800 шт. (в т.ч. із лампами розжарення – 1500 шт., ртутними лампами – 3300 шт., натрієвими лампами – 3000 шт.).

Виконано робіт на суму 1540,55 тис. грн.(в т.ч. використано електроенергії – на 362,69 тис. грн.); профінансовано–1535,14тис.грн. (в т.ч. оплата за використану електроенергію – 357,28 тис. грн.)

Проведено поточний ремонт світильників і заміну ламп типу:

ДРЛ–250 (512 шт.) ; ДРЛ – 125 (150 шт.) ; ДНАТ–150 (95 шт.);

ДНАТ–100 (117 шт.); ламп розжарення (2122 шт.)

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць: Бригадної, Мирної, Глубочанської, Проектної, Калинової, Малишка.

Виконано робіт на суму 562,18 тис. грн., профінансовано – 562,18 тис. грн.

Влаштовано святкову ілюмінацію міста б-р. Т. Шевченка, Грушевського.

Виконано робіт на суму 93,05 тис. грн., профінансовано – 93,05 тис. грн.

3. Утримання і ремонт зелених насаджень міста, що включає :


 • площа літніх квітників - 3,5 тис. м. кв.

 • площа газонів - 30,0 га

 • площа живої огорожі – 18,6 тис. м. п.

 • дерева шаровидної форми - 460 шт.

 • кущі шаровидної форми - 493 шт.

Утримання міських зелених насаджень – це продовження робіт із зеленого будівництва і формування ландшафтно-декоративного вигляду об’єкта.

Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає:

посадку та догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб.

Виконано робіт на суму 1049,70 тис. грн., профінансовано -1049,70 тис. грн.

4. Поточний ремонт міських вулиць і доріг.

Основною проблемою руйнування дорожнього покриття вулиць міста є тривалий термін його експлуатації, різко зростаюча інтенсивність руху транспорту, що спричиняє великі навантаження на дорожній одяг, недостатнє забезпечення вулиць мережею дощової каналізації, фізичне старіння інженерних мереж (водопроводу, каналізації, тепломереж), що приводить до руйнування доріг при аварійних ситуаціях.

У зв’язку з обмеженими коштами міського бюджету виконати зазначені роботи в повному обсязі немає можливості. Основна увага приділяється вулицям з інтенсивним рухом громадського транспорту (ліквідація глибоких вибоїн).

Станом на 01.12.2008р. комунальними підприємствами міста виконано роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзних частин площею 55,14 тис. м2. на таких вулицях: Злуки, Збаразькій, Крушельницької, Замковій, Гоголя, Пирогова, Чалдаєва, Черняховського, Монастирського, Дівочій, примикання вулиць 15 Квітня – пр. Злуки та 15 Квітня – Київська, транспортна розв’язка вулиць Протасевича – 15 Квітня – пр. Ст. Бандери, Глибока, Глиняна, ділянка вул. Митрополита А. Шептицького від вул. Кн. Острозького до вул. Живова, Медовій, Протасевича, Київській, Зеленій, Б.Хмельницького, Є.Коновальця, 15 Квітня, транспортна розв’язка вулиць Збаразької – Бродівської – Вояків дивізії «Галичина», Лисенка, Галицькій, Качали, Шпитальній, Тарнавського, Бродівській, Корольова, Петрушевича, Текстильній, Симоненка, Ломоносова, Клінічній, Листопадовій, об’їзна дорога, Рудницького, Бережанській, Тролейбусній, Нечая, М. Кривоноса, Винниченка, Карпенка, Миру, Мирній, Зарічній, Хутірській, Глубочанській, Хліборобній, Агрономічній, Врожайній, Промисловій, Мостовій – бічній, Н. Світ, Лучаківського, Дружби, Загребельній, Лозовецькій, Купчинського, Сахарова, Морозенка, Л. Курбаса, пров. Галицький, Шашкевича, Микулинецькій, Пушкіна, Довженка, Кл. Савури, Новосонячній, Польовій, Малишка, Дорошенка, Фабричній, Польовій, Підлісній, Багатій, Промисловій, Яремчука, Вагилевича, Лесі Українки, Руська, Безкоровайного, Протасевича, Кн.Острозького, Шпитальна, Стрімка, Стецька, Стадникової, Паращука, Старий Ринок, Над Ставом, Б. Хмельницького.

Виконано робіт на суму 7214,65 тис. грн., профінансовано – 7214,65 тис. грн.

5. Капітальний ремонт міських вулиць і дорігВулиця

Виконано робіт на суму, тис.грн.

Профінансовано,

тис.грн


Текстильна

1164,01

1164,01

Замкова

964,55

964,55

Й. Сліпого

169,25

169,25

Генерала Тарнавського

1267,5

1267,5

Громницького

1072,5

1072,5

6. Утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху. Виконано робіт на суму 1806,13 тис. грн., профінансовано – 1806,13 тис. грн.

7. Капітальний ремонт житлового фонду.

Виконано робіт на суму 10706,67 тис.грн., профінансовано - 10028,11 тис. грн.

Для збереження нормативно-технічного стану повноцінного функціонування та забезпечення належної експлуатації об'єктів шляхово-мостового господарства міста необхідний обсяг фінансування на 2009р., орієнтовно складатиме 173196,8 тис. грн., з них:

- проведення експертної оцінки технічного стану штучних споруд (646,0тис. грн., в т.ч: 6-ти автомобільних мостів – 156 тис. грн., 9-ти шляхопроводів – 410 тис. грн., 2-ох пішохідних мостів-80 тис. грн.),

- продовження паспортизації 25 вулиць міста (500 тис. грн.),

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію і капітальний ремонт вулиць, штучних споруд та світлофорних об'єктів (1016,0тис. грн.)

- проведення реконструкції та комплексного капітального ремонту вулиць та штучних споруд (13 об'єктів на суму 89444,8 тис. грн.),

- проведення капітального ремонту дорожнього покриття 33-х вулиць (74775,0 тис.грн),

- влаштування нових світлофорних об'єктів та заміна існуючих на світлодіодні з оптичною системою з центральним джерелом світла та лінзою Френзеля на 26-х вулицях та транспортних розв'язках (5170,0 тис. грн.),

- заміна близько 500 дорожніх знаків (141,6 тис. грн.),

- проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення та часткове впровадження багатотарифного обліку електроенергії (1503,4 тис.грн.)

Фактично щорічне фінансове забезпечення на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів зовнішнього благоустрою орієнтовно становить 10-15 відсотків від необхідного, що унеможливлює забезпечення виконання передбачених завдань в повному обсязі.

Два об'єкти (реконструкція Театрального майдану у м. Тернополі та капітальний ремонт вул. Руської в м. Тернополі (дамба Тернопільського ставу) включено в перелік об’єктів житлово-комунального господарства м. Тернополя, будівництво яких планується здійснити із залученням коштів державного бюджету на умовах співфінансування в 2009 році, але фактичним фінансуванням не забезпечені.

У 2009 р. також планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Чехова, Н.Світ, 15 Квітня (ділянка від пр. С. Бандери до пр. Злуки), Протасевича (від пр. С. Бандери до вул. Л. Українки), Живова (ІІ етап), Симоненка, Манастирського, За Рудкою, а в 2010 р. – вул. Стуса, Корольова, Купчинського, Лучаківського, Тролейбусної, Живова (ІІІ етап), Б.Хмельницького (від залізничного вокзалу до вул. Крушельницької), Текстильної, Тернопільської, орієнтовною вартістю, відповідно, 682,0 тис.грн та 780,2 тис.грн.

Розробка програми благоустрою центральної частини міста - утримання та ремонт мережі вуличного освітлення та електроопор, утримання та ремонт зелених насаджень, лавочок, огорож – відтворення історико-архітектурного вигляду центральної частини міста


следующая страница >>
Смотрите также:
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Програма економічного та соціального розвитку
732.54kb.
3 стр.
Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік розроблена
1285.42kb.
7 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Вступ 5 Розділ І. Аналітична частина 7 Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період: 7
1110.17kb.
14 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Рішенням Тернопільської районної ради від 2011 року № Програма
1207.82kb.
6 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Рішення міської ради грудня 2011 р. (16 сесія 6 скликання) програма економічного І соціального розвитку міста чернігова на 2012 рік зміст вступ 4 1
974.25kb.
5 стр.
Програма соціального, економічного І культурного розвитку шевченківської сільської ради на 2012 рік
193.44kb.
1 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 15. 12. 11 №321 програма
1071.33kb.
5 стр.