Главная страница 1


ПРОГРАМА

фахового вступного іспиту за спеціальністю

«Прикладна економіка» (8.18010024)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Спеціальність «Прикладна економіка» – це відкрита магістерська програма
з економіки. Заяви приймаються від бакалаврів та спеціалістів різних спеціальностей.

Магістр за фахом «Прикладна економіка» готується для соціально-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної і викладацької діяльності. Підготовка за даною спеціальністю забезпечує створення фахівця, спроможного використовувати економіко-математичні методи аналізу, прогнозування і моделювання для вирішення прикладних проблем та розробляти і реалізовувати управлінські рішення в економіці та її галузях - індустріальному та аграрному бізнесі, ринках праці, фінансових ринках, сфері охорони навколишнього середовища.

Програма включає цикл гуманітарної підготовки (методологія наукових досліджень, актуальні проблеми філософії, сучасні економічні теорії, професійна іноземна мова); цикл фундаментальних модулів (економічна кібернетика, економічна динаміка, економічне моделювання, часові ряди, прикладна економетрика, дискретне моделювання, нові технології), та цикл прикладних модулів (індустріальні економіка, ринки праці, світова економіка і глобалізація, мережі постачань, нові технології, аграрна економіка, методи прийняття рішень, менеджмент проектів, міжгалузеві балансові моделі, електронна комерція, актуарні розрахунки).

Вступне випробування на ОПП за фахом “Прикладна економіка” передбачає наявність у абітурієнтів базових знань з економіки і математики, достатніх для наступного навчання по даної спеціальності.

Метою випробування є оцінка отриманої студентами кваліфікації, тобто рівня оволодіння ними загальнотеоретичними і спеціальними знаннями в сфері економіки, застосування математичних методів та сучасних інформаційних технологій, а також їх загальнокультурного кругозору, необхідного сучасному фахівцеві.

Вступне випробування проводиться у встановлені терміни згідно з наказом по університету. До складання вступного випробування допускаються тільки студенти, що мають дипломи бакалавра або спеціаліста (магістра) з різних спеціальностей. Перед випробуванням випускаюча кафедра забезпечує проведення оглядових лекцій і консультацій з ключових питань випробування.

Вступне випробування проводить приймальна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується окремим наказом. До складу комісії входить голова, який є провідним науковцем зі спеціальності, а також відучи викладачі спеціальних курсів, які внесені до програми випробування.

Студенти, що успішно склали вступне випробування, рекомендуються до зарахування для навчання у магістратурі за спеціальністю «Прикладна економіка».

 1. зміст випробування

До програми вступного випробування включені ключові питання з дисциплін загально економічної та математичної підготовки.

Економічна частина випробування має вигляд тестового завдання, яке охоплює переважно ключові питання мікро- та макроекономіки.

Мікроекономіка

Економічні суб'єкти. Ринок. Споживач. Виробник. Рівноважна ціна. Попит. Крива попиту. Пропозиція. Крива пропозиції. Ринкова рівновага. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Споживацька поведінка. Пропозиція і теорія фірми.

Прямі витрати. Непрямі витрати. Економічний прибуток. Чистий прибуток. Постійні витрати. Змінні витрати. Граничний продукт. Закон спадної віддачі. Теорія ринкових структур. Види ринків. Ринкові бар'єри. Досконала конкуренція. Монополія. Олігополія. Монополістична конкуренція. Монопсонія. Цінова дискримінація. Нецінова конкуренція. Ринок чинників виробництва. Ринок праці. Ринок капіталів. Ринок природних ресурсів. Економічна рента. Державний сектор. Дотації і субсидії. Державне замовлення. Суспільні товари.Список рекомендованої літератури

 1. Базилевич В.Д., Баластрюк Л.О. Мікроекономіка та макроекономіка. – К.: Атака, 2002. 147с.

 2. Гальперин В.М. Микроэкономика. СПб.: Экономическая школа, 199.

 3. Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1998.

 4. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ. – С.-Пб., 1996.

 5. Макконнелл К., Брю С., Экономикс. Пер. с. англ. – М. Республика.,1998.

 6. Мікроекономіка і макроекономіка: В 2 ч.: Підручник для екон.спец.вузів / С.В. Будаговська, О.І. Кілієвич, І.О.Луніна и Т.П. Пахомова. - 2-е вид.- К.: Основи, 2001. - 517 с.

 7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М. «НОРМА-ИНФРА», 2002.

 8. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Пер. с англ. – М. 1996.

Макроекономіка


Основні проблеми макроекономіки: інфляція, безробіття, економічне зростання, розподіл доходів, торгівельний баланс та вплив на них за сучасних умов з боку держави. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Методи розрахунку основних макроекономічних показників. Номінальний та реальний ВНП. Чистий національний продукт та національний доход. Показники особистого доходу та доходу, що отримано. Співвідношення темпів росту ВНП і національного доходу та національне багатство.

Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Етапи економічного циклу. Концепції державного антициклічного регулювання.

Проблеми інфляції в сучасній економіці. Прихована та відкрита інфляція. Інфляція та її причини. Грошова емісія як причина інфляції попиту. Інфляційний попит та інфляційні очікування. Дефляція та дефляційна політика. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса. Стагфляція. Антиінфляційна політика.

Попит та пропозиція в макроекономіці. Складові сукупного попиту: витрати споживачів, інвестиції, державні та імпортні витрати. Нецінові чинники сукупного попиту. Сукупна пропозиція в економіці. Макроекономічна рівновага та її встановлення за умов економічного спаду та повного використання ресурсів.

Споживання та заощадження: взаємозв’язок та відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Функція попиту на інвестиції.

Основні економічні функції держави. Методи та інструменти державного регулювання. Індикативне та директивне планування в ринковій економіці. Види державної економічної політики.

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика держави. Державний бюджет. Державні витрати та сукупний попит. Податки та їх види. Бюджетний дефіцит та державний борг. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика. Автоматичні стабілізатори економіки.

Ринок праці та соціальна політика. Види та причини безробіття. Закон Оукена. Соціально-економічні наслідки безробіття. Роль держави у регулюванні ринку праці та оплати праці.

Грошовий ринок та монетарна політика. Грошова маса та її структура та вимірювання. Грошові агрегати. Попит та пропозиція грошей. Рівновага на грошовому ринку та її залежність від економічної кон’юнктури. Монетарна політика держави.

Рекомендована література


 1. Базилевич В.Д., Баластрюк Л.О. Макроекономіка. – К.: Атака, 2002. 147с.

 2. Ивашковский С.Н. Макроекономика. – М.: Дело, 2000. – 207 с.

 3. Кучерявенко І. Макроекономіка. Практикум. – К.: Вікар, 2003.- 140 с.

 4. Малиш Н.А. Макроекономіка. Навч.посібник для вузів – К.: МАУП, 2003,
  126 с.

 5. Мікроекономіка і макроекономіка: В 2 ч.: Підручник для екон.спец.вузів / С.В. Будаговська, О.І. Кілієвич, І.О.Луніна и Т.П. Пахомова. - 2-е вид.- К.: Основи, 2001. - 517 с.

 6. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч.посібник для вузів / Степан Михайлович Панчишин. - К.: Либідь, 2001. - 614 с.

 7. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика / Підручник для екон.спец.вищих навч. закладів / І. Ф. Радіонова. - К.: Таксон, 2000.

 8. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник для вузів / А.Г.Савченко, Г.О. Пухтаєвич и О.М. Тітьонко. - К.: Либідь, 1999. - 286 с.

Математичні знання

Математичні знання абітурієнтів перевіряються за допомогою задач, для вирішення яких необхідні знання з наступних підрозділів: • Векторно-матричних операцій: вектори та дії над ними (лінійні комбінації векторів, лінійна залежність та незалежність векторів, скалярний добуток); дії над матрицями. Обернена матриця; розв‘язок систем лінійних рівнянь.

 • Диференціального числення: похідна, частинні похідні, похідна за напрямом, похідні та диференціали вищих порядків, знаходження екстремумів функцій однієї та декілька змінних.

 • Методів пошуку екстремуму функцій: знаходження функції однієї та декількох змінних.

Рекомендована література

 1. Грищенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.

 2. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю .Н. Математические методы в экономике: Учебник. – М.: Дело и сервис, 2001. – 368 с.

 3. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. – М.: ДЕЛО, 2003. – 688 с.

 4. Кремер Н. Высшая математика для экономистов. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 479 с.

 5. Михайленко В. Г., Меркулова Т. В., Свіщова Є. В. Математичний аналіз: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 160 с.

 6. Щипачев В.С. Высшая математика. Учебник. – М.: Высшая школа, 1990. 1. ПРОцедура випробування

Вступне випробування проводиться в визначеної аудиторії згідно з розкладом.

Кожен абітурієнт повинен завчасно здати всі необхідні документи до приймальної комісії. Абітурієнті, що не здали всіх необхідних документів, не допускаються до випробування.

На початку випробування всі абітурієнті отримують екзаменаційне тестове завдання, що містіть запитання з економічних дисциплін, а також математичне завдання. Для письмової відповіді на завдання випробування відводиться дві академічні години.4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Підсумкові оцінки за складане випробування утворюються за рахунок наступної процедури: за кожну вірну відповідь на тестове питання абітурієнт отримує 2 балі, тобто максимальна кількість балів, яку він може отримати за тестове завдання, складає 50. Максимальна кількість балів за математичні завдання – 50.

100 – 90 балів – відмінно;

89 – 70 балів – добре;

69 – 50 балів – задовільно;

Менш, ніж 50 балів – незадовільно
При виведенні підсумкової оцінки може також враховуватися ступень складності математичних завдань, свобода викладу, володіння економічними та математичними категоріями, та загальна ерудиція.

Абітурієнт має право у встановленому порядку опротестувати отриману їм оцінку. Для цього він має подати апеляційну заяву на ім’я Першого проректора ХНУ і пройти повторну співбесіду із членами комісії.Абітурієнти, що позитивно склали вступне випробування зі спеціальності, рішенням вступної екзаменаційної комісії будуть рекомендовані до зарахування для навчання у магістратурі за фахом «Прикладна економіка».Смотрите также:
Програма фахового вступного іспиту за спеціальністю «Прикладна економіка» 18010024) загальні положення спеціальність «Прикладна економіка» це
94.08kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
325.12kb.
1 стр.
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Спеціаліст» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
318.95kb.
1 стр.
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста
159.4kb.
1 стр.
Програма вступного іспиту з фаху на спеціальність 091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва"
47.2kb.
1 стр.
Програма підготовки магістра за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці»
11.26kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
323.75kb.
1 стр.
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
149.73kb.
1 стр.
Комплексні кваліфікаційні завдання державного екзамену
651.02kb.
5 стр.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності»
444.45kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
87.14kb.
1 стр.
Питання до державного іспиту зі спеціальності 050107 «Економіка підприємства» (бакалаври) (для студентів денної та заочної форм навчання) з дисципліни «Економіка підприємства»
88.91kb.
1 стр.