Главная страница 1

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

_____________________________________________________________________________


e -mail: sv@socosvita.kiev.ua
Програма

комплексного вступного іспиту з фахових дисциплін

на продовження навчання IІІ курс

напрям «Фінанси та кредит»


ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ ГРОШЕЙ, ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА СУТНІСТЬ

Передумови появи грошей. Роль грошей у розвитку економіки країни. Нагромадження та інвестиції. Гроші як гроші та гроші як капітал. Теорія грошей: металічна, номіналістична, кількісна. Визначення грошей (класичні, через функції, через види, через форми). Види грошей: натуральні, металеві, кредитні гроші, тощо. Переваги та недоліки окремих видів грошей. Еволюція форм грошей. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей.

Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

Якісні властивості грошей: економічність, однорідність, подільність, портативність, прийнятність.ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

Сутність та економічна основа грошового обороту. Поняття грошовий оборот , платіжний оборот та грошовий обіг.

Структура грошового обороту: за економічним змістом та формою платіжних засобів. Готівковий та безготівковий оборот. Особливості грошового обороту при різних системах економіки. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та їх збалансування.

Маса грошей в обороті. Структуризація грошової маси. Грошові агрегати: М0, М1, М2, МЗ. Грошові агрегати Росії, США, Англії та Німеччини. Показник грошової бази. Грошова маса, яка обслуговує грошовий оборот в Україні.

Швидкість обігу грошей. Рівняння обміну Фішера. Чинники, які впливають на швидкість обігу грошей: ті, що діють на боці платоспроможного попиту, і ті, що діють на боці пропозиції. Закон грошового обігу. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово - кредитний мультиплікатор.
ТЕМА 3. БЕЗГОТІВКОВИЙ ТА ГОТІВКОВИЙ ОБОРОТ

Сутність безготівкового та готівкового обороту. Основи організації безготівкового обороту.

Принципи безготівкових розрахунків: обов'язковість зберігання грошових коштів на рахунках в установах банку; підприємствам надано право вибору установи банку для відкриття рахунків усіх видів; принцип самостійного (без участі банків) вибору форм розрахунків та закріплення їх у свої договорах чи угодах; кошти з рахунків підприємства списуються за розпорядженням його власника; поточні рахунки відкривають установи банків тільки за умови повідомлення про це податкового органу; терміновість платежів, момент здійснення платежу має бути максимально приближений до часу відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

Форми безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями, платіжними вимогами - дорученнями, чеками, акредитивами, векселями, інкасовими дорученнями.

Готівковий грошовий оборот. Принципи організації готівкового грошового обороту.
ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

Поняття грошового ринку. Грошовий ринок - особливий сегмент ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.

Інституціональна модель ринку. Інституціональний критерій поділу грошового ринку на сектори: сектор прямого фінансування, сектор опосередкованого фінансування. Структура грошового ринку. Критерії структуризації грошового ринку: за економічним призначенням ресурсів, за інституційними ознаками, за видами фінансових інструментів. Попит та пропозиція на гроші. Цілі та мотиви попиту на гроші. Графік кривої попиту на гроші. Чинники формування пропозиції грошей. Крива пропозиції грошей. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Заощадження та інвестиції у механізмі грошового ринку.
ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Поняття грошової системи. Грошова система - це форма організації грошового обороту в країні, що установлена загальнодержавними законами. Основні структурні елементи грошової системи: найменування грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; регламентація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового оборогу; регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями; регламентація режиму банківського процесу; державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.

Види грошових систем: залежно від форм, в якій функціонують гроші; за характером економічної системи; за характером регулювання національної валютної системи. Еволюція грошових систем.

Створення та розвиток грошової системи України. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально - бюджетної та грошово - кредитної політики. Сутність грошово - кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики: операції на відкритому ринку, регулювання норми обов'язкових резервів; процентна політика.


ТЕМА 6. КРЕДИТ

Природа кредиту та його сутність (відмінність від грошей та фінансів). Ознаки відносин, що становлять сутність кредиту. Принципи кредитування: цільове призначення, поверненість, строковість, платність, забезпеченість. Теоретичні концепції кредиту: натуралістична, капіталотворча.

Форми кредиту: товарна, грошова. Класифікація видів кредиту. Функції кредиту: перерозподільна, емісійна, стимулююча, контрольна. Характеристика основних видів кредиту: комерційний кредит, банківський кредит, державний кредит, споживчий кредит, іпотечний кредит, лізинг, міжнародний кредит.

Позичковий процент як ціна за користування позичковим капіталом. Норма позичкового проценту. Функції позичкового проценту.

Роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні у перехідний період.
ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва. Основні види фінансових посередників: банки, небанківські фінансово - кредитні установи. Призначення фінансових

посередників та їх роль у розвитку ринкової економіки.

Місце банків на грошовому ринку. Сутність банку та банківської діяльності. Роль банків в економіці держави.

Поняття банківської системи. Банківська система – законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі і функціонально взаємо ув’язані в самостійну економічну структуру. Функції банківської системи: трансформаційна; функція забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку

(стабілізаційна); створення платіжних засобів для регулювання грошового обороту (емісійна). Специфічні риси банківської системи.

Схема побудови банківської системи. Особливості побудови банківської системи України. Принципи побудови банківської системи.

Небанківські фінансово - кредитні установи. Спільні та відмінні риси з банківською діяльністю. Критерії спеціалізації небанківських посередників. Класифікація небанківських

фінансово - кредитних установ. Характеристика окремих посередників.
ТЕМА 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК

Еволюція центральних банків. Призначення центрального банку - управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного не інфляційного розвитку економіки. Роль центрального банку в економічній системі. Організація діяльності центрального банку.

Функції центрального банку: емісійний центр готівкового обігу; банк банків; орган банківського регулювання та нагляду; банкір та фінансовий агент уряду; провідник монетарної політики. Становлення Центрального банку України. Структура Національного банку. Принципи функціонування НБУ. Управління готівковим грошовим обігом. Операції НБУ. Діяльність НБУ щодо операцій з валютними цінностями. Банківське регулювання і банківський нагляд.

ТЕМА 9. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Походження та розвиток комерційних банків. Поняття комерційних банків. Комерційний банк - кредитна установа, яка здійснює універсальні банківські операції для підприємств,

організацій і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів. Призначення комерційних банків. Класифікація комерційних банків.

Основи організації комерційних банків. Спеціалізовані комерційні банки та специфіка їх діяльності.

Пасивні та активні операції банків. Власний капітал комерційних банків, залучені і запозичені кошти. Кредитні та інвестиційні операції.

Послуги комерційних банків. Розрахунково – касове обслуговування клієнтів. Нетрадиційні послуги банків. Розвиток банківських послуг в Україні.

Механізм забезпечення стабільності комерційних банків.

Система економічних нормативів регулювання банківської діяльності: нормативи капіталу, норматив платоспроможності, норматив достатності капіталу.

Становлення та розвиток комерційних банків в Україні. Проблеми розвитку комерційних банків та можливі шляхи їх вирішення.

ТЕМА 10.ПОДАТКИ

Передумови виникнення податків. Необхідність, сутність та функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі та непрямі податки. Переваги та недоліки основних видів оподаткування.Податкова система: поняття, основні складові. Принципи і методи оподаткування. Витрати пов'язані з оподаткуванням.

Питаня до іспиту


 1. Форми та види грошей

 2. Структура грошового ринку

 3. Поняття системи оподаткування

 4. Якісні властивості грошей

 5. Попит на гроші

 6. Операції НБУ

 7. Поняття грошового обороту

 8. Пропозиція на гроші

 9. Діяльність НБУ щодо операцій з валютними цінностями

 10. Грошові агрегати

 11. Елементи грошової системи

 12. Класифікація комерційних банків

 13. Швидкість обігу грошей

 14. Види грошових систем

 15. Банківські операції

 16. Закон грошового обігу

 17. Система металевого обігу

 18. Банківські послуги

 19. Основи організації безготівкових розрахунків

 20. Сутність біметалізму

 21. Процес банківського кредитування

 22. Принципи організації безготівкових розрахунків

 23. Сутність монометалізму

 24. Етапи процесу кредитування

 25. Форми безготівкових розрахунків

 26. Державне регулювання грошового обороту

 27. Оцінка кредитоспроможності позичальника

 28. Розрахунки платіжними дорученнями

 29. Грошово-кредитна політика

 30. Валютна система та валютні відносини

 31. Сутність інфляції

 32. Комерційний кредит

 33. Причини інфляції

 34. Банківський кредит

 35. Принципи банківського кредитування

 36. Типи інфляції: інфляція попиту та інфляція пропозиції

 37. Споживчий кредит

 38. Податки та відрахування

 39. Міжнародний кредит

 40. Іпотечний кредит

 41. Попит на гроші

 42. Процес банківського кредитування

 43. Лізинг

 44. Функції податкової системи

 45. Операції НБУ

 46. Форми безготівкових розрахунків

 47. Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків

 48. Страховий ринок та його розвиток в Україні


Смотрите также:
Програма комплексного вступного іспиту з фахових дисциплін на продовження навчання IІІ курс напрям «Фінанси та кредит»
80.33kb.
1 стр.
Програма комплексного вступного іспиту з фахових дисциплін на продовження навчання IІ курс
68.58kb.
1 стр.
Програма комплексного вступного іспиту з фахових дисциплін на продовження навчання (IІ курс) за напрямом
67.46kb.
1 стр.
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін спеціальність: Дошкільне виховання
528.23kb.
5 стр.
Програма вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності
367.8kb.
1 стр.
Навчання за інтегрованими навчальними планами Економічна теорія
92.79kb.
1 стр.
Програма вступного іспиту зі спеціальності 050105 «Банківська справа» затверджено
317.83kb.
1 стр.
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста
159.4kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань
379.14kb.
3 стр.
Програма фахових вступних випробувань
242.37kb.
1 стр.
Програма комплексного вступного іспиту на базі окр „Бакалавр" 060101 "Правознавство" інститут політології та права
130.54kb.
1 стр.
Програма вступного фахового іспиту за окр "Бакалавр" Напрям підготовки 040101 "Хімія " на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
358.09kb.
1 стр.