Главная страница 1
МIНIСТEРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


Програма навчальної дисциплiни
ПОЛІТОЛОГІЯ
(за вимогами кредитно-модульної системи)

Львiв-2010

Уклала: Сорокопуд О. Є. , асист., кандидат політичних наукОпис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Політологія для студентів та студенток філологічного факультету2. Мета
Основним завданням вивчення «Політології» є набуття студентами певних знань і навичок необхідних для формування позиції свідомого громадянина у політичному процесі. Зокрема через підвищення політичної культури оволодіння методами і підходами з метою проведення об'єктивного аналізу функціонування політичної системи й її інститутів, а також здійснення оптимального вибору у формуванні напрямків і способів власної політичної активності.

3. Тематичний план

3.1. Лекції – 18 год.

з/п

Теми лекцій та їх короткий зміст


2-ий семестр

к-ть


год.

Змістовий модуль 1

Предмет курсу. Політична система: структура, елементи,


1

2

3


4

5


Тема : Політологія: предмет і об'єкт політології як

науки. Історія політичної думки

Політика, її місце і роль в нашому житті. Підходи до розуміння феномену політики — буденне і наукове. Історія формування поняття політика. Широке і вузьке розуміння політики. Політика — як владні взаємовідносини — регулювання, розподілу, впливу і виконання. Специфіка формування політичної сфери

Підходи до визначення поняття наука. Предмет і об'єкт в науці, предмет і об'єкт в політології і в економіці. Історія формування політології як науки. Науки, що займаються вивченням політики.

Історія формування політичної думки античної Греції. Ідеали афінської демократії. Сократ його вплив на розвиток політичної думки античної Греції. Модель ідеальної держави Платона. Арістотель — родоначальник науки політології. Стародавній Рим. Влив християнства на історію політичної думки.

Специфіка політичної думки середньовіччя: св. Августин, Тома Аквінський. Держава як цінність відносного характеру у творах мислителів середньовіччя.

Концепції природніх прав, громадянської угоди, народного суверенітету, правової держави у Новий час. Їх вплив на формування сучасних політичних систем.

Специфіка формування української політичної думки. Представники української політичної думки 19-20 ст.
Тема: Влада. Політична влада. Політична система

суспільства

Питання влади і історичній ретроспективі, причини підвищеного інтересу до даного феномену у 20 ст. Підходи до визначення поняття влада, їх специфіка. Суб'єкт — об'єкт у владних взаємовідносинах, критерії диференціації владних взаємовідносин від інших типів суспільних відносин. Потреба у владі принципи і способи її реалізації.

Види влади, поняття політична влада її специфіка і механізми реалізації. Влада державна і політична — спільне і відмінне. Ознаки державної влади, ресурси політичної влади. Влада легальна, влада легітимна, типи легітимності за М.Вебером, Д. Істоном.

Поняття система, суть системного підходу. Політична система, моделі політичних систем. Теорії політичних систем Д. Істон, Г. Алмонд, Т. Мадрон. Вузьке і широке розуміння політичної системи. Визначення поняття політична система. Особливості політичної системи, її структура. Компоненти політичної системи.

Зміст основних функцій політичної системи. Розвиток політичних систем і їх взаємодія з іншими підсистемами суспільства. Політична система України на сучасному етапі.
Тема: Держава як центральний інститут політичної системи

Історія формування соціального інституту, підходи до визначення поняття соціальний інститут .

Політичний інститут як один з видів соціального інституту, його специфіка і відмінність від інших видів соціальних інститутів. Місце, значення і роль політичного інституту в сучасних політичних системах.

Підходи до розуміння місця і ролі держави, її походження в історії політичних вчень. Поняття держава, підставові характеристики державної організацій, функції держави, її відмінність від інших інституційних утворень.

Форми державного врядування: республіка (президентська, парламентська, змішана), монархія (конституційна, абсолютистська)

Види державно-територіального устрою: унітарні, імперії, федерації, конфедерації.

Поняття політичний режим, його типологізація. Питання трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні.
Тема: Групи інтересу, політичні партії, політичні рухи як канали політичної активності.

Поняття інтерес, політичний інтерес, взаємозв'язок інтересу з потребами і цінностями.

Теорія груп інтересу в політиці. Першоджерела появи теорій груп інтересу в політиці, Дж. Медісон прабатько теорій гру інтересу в політиці. А Бентлі - суспільство як об'єднання груп інтересу. Д.Трумен — новий етап у розвитку теорії груп інтересу в політиці. Роль індивіда у груповій активності в теорії М. Олсона. Теорія обміну Р. Солсбері.

Поняття групи інтересу, способи формування груп інтересу. Визначення понять група тиску, лобі, лобізм. Відмінність між поняттями лобі і лобізм.

Механізм інституалізації політичного інтересу за різних

політичних режимів.

Історія виникнення політичних партій, генетична модель походження політичних партій за М. Дюверже. Політична партія у сучасному розумінні, її місце і роль у політичній системі.

Політичні рухи, стадії розвитку політичних рухів за Є. Вятром. Типи рухів. Умови трансформації політичних рухів у політичні партії.

Партійні системи, їх типологізація. Альтернативні і не альтернативні партійні системи.

Партії і виборчі системи. Типи виборчих систем, їх вплив на формування партійної системи. Мажоритарна і плюральна виборчі системи. Риси та різновиди пропорційних виборчих систем.


Тема: Політичні ідеології

Визначення поняття політична ідеологія, підходи до її походження і суспільної ролі. Поняття політична концепція, політична доктрина.

Світові ідеології: лібералізм; консерватизм, соціалізм, націоналізм, комунізм, фашизм, релігійний фундаменталізм, фемінізм, енвайроменталізм — історія їх формування, види.


2

2

22

2

Змістовий модуль 2


Політичний процес і політичні технології.

Громадянське суспільство. Міжнародні відносини.

6

7

89

Тема: Політичний процес і політичні технології. Політичний маркетинг.

Політичний процес, види політичного процесу. Політичний процес і політична діяльність. Критерії диференціації політичної діяльності. Суб'єкти і об'єкти в політичному процесі. Суб'єкти індивідуальні і групові, рівні політичної суб'єктності індивідів. Базові та первинні суб'єкти політики. Ієрархія суб'єктів політичної діяльності та їх функції. Класифікація політичної діяльності за її змістом та об'єктами.

Поняття ефективності політичного функціонування. Критерії політичної ефективності. Політична неефективність: причини і можливі наслідки. Політична стратегія, умови здійснення стратегічних планів і програм.

Політичні технології і антитехнології. Політичне функціонування та його технології. Виборча інженерія, складові виборчих технологій. Директивні політичні технології. Мобілізуючі політичні технології. Поняття політичної мобілізації. Політичний маркетинг, процес формування політичних іміджів.

Суть і види політичних рішень. Фази управлінського циклу в політиці. Стадії і учасники процесу прийняття політичних рішень, форми політичних дій. Поняття прийняття і підготовка рішення. Три моделі прийняття одноосібного рішення: формальна, змагальна, колегіальна. Чинники ефективності політичних рішень.
Тема: Політична свідомість і політична культура. Формування політичних еліт.

Поняття політичної свідомості. Функції політичної свідомості. Індивідуальна і групова політична свідомість. Принципи формування політичної свідомості. Потестарна свідомість, причини її формування.

Структура політичної свідомості: її рівні і види. Теоретична та емпірична свідомість. Стереотипи, їх роль у формуванні свідомості. Роль ідеології та політичної психології у мотивації політичної поведінки.

Зміст поняття політична культура. Структура політичної культури. Функції, рівні і види політичної культури. Критерії класифікації і типи політичних культур. Загальна типологізація політичних культур Г. Алмонда і С. Верби.

Політична культура і стабільність політичних систем. Специфіка формування української культури.

Питання еліти в історії політичної думки: античність, середньовіччя, новий час. Теорії еліт в період 19-20 ст. : В. Паретто, Г. Моска, Г. Лассуел, Л. Боден, Х. Ортега-і-Гассет. Підходи до визначення поняття еліти в сучасній науці. Політична еліта: в широку і вузькому значенні.

Механізми формування еліт, політичних еліт. Еліти влади, еліти впливу, субеліти. Дихотомії: еліти-контреліти, еліти-опозиція. Місце і роль опозиції і контрпропозиції в системі влади. Функції політичної еліти.

Специфіка формування політичної еліти в тоталітарному, авторитарному і демократичному режимах.

Питання формування політичної еліти в Україні.
Тема: Громадянське суспільство. Місцеве самоврядування.

Громадянське суспільство, історія формування. Концепції громадянського суспільства в історії політичної думки. Атрибути громадянського суспільства. Умови формування громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

Специфіка формування громадянського суспільства в Україні:

Історія формування місцевого самоврядуванні в Україні і світі. Соціальні і економічні чинники виникнення місцевого самоврядування. Суть, місце і роль місцевого самоврядування в політичній системі. Моделі місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні, його структура. Законодавча база місцевого самоврядування України. Питання ефективності місцевого самоврядування в Україні.

Тема: Нація як суб'єкт політики. Зовнішня політика

держави і міжнародні відносини.

Причини виникнення й передумови формування націй. База націогенезису, передумови формування націй. Підходи до розуміння поняття нації, нації політичні, етнічні.

Національне пробудження, етапи національного пробудження. Національна ідея і націоналізм.

Поняття національного суверенітету, його основні ознаки, Принципи самовизначення націй. Національна держава, демократизм самовизначення. Стадія етнонаціонального розвитку українців. Сучасне міжнародне право в контексті національного самовизначення і національного співжиття.

Поняття зовнішня політика, міжнародні відносини. Національна держава і національний інтерес у міжнародних стосунках. Види зовнішньополітичної діяльності та її принципи.. Міжнародні урядові організації та їх функції.

Взаємодія факторів сили та інтересу у міжнародній політиці. Силовий потенціал держав. Параметри сили (впливу) на міжнародній арені. Баланс інтересів і міжнародні конфлікти. Проблема врегулювання міжнародних конфліктів.2

2

2


2
Структура залікового кредиту курсу


Тема

Кількість годин відведених на:

Лекції

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індиві-дуальну роботу

Змістовий модуль І


Предмет курсу. Політична система: структура, елементи.

Тема 1. Політологія: предмет і об'єкт політології як науки. Історія політичної думки.

2

2

2

10

Тема 2. Влада. Політична влада. Політична система суспільства.

2

2

2

Тема 3. Держава як центральний інститут

політичної системи.2

2

2

Тема 4. Групи інтересу, політичні

партії, політичні рухи - канали

політичної активності.


2

2

2

Тема 5. Політичні ідеології.

2

2

2


Змістовий модуль ІІ

Політичний процес. Громадянське суспільство. Міжнародні відносини/

Тема 9. Політичний процес і політичні технології. Політичний маркетинг.

2

2

2

8


Тема 10. Політична свідомість і політична

культура. Формування політичних

еліт.


2

2

2

Тема 11. Громадянське суспільство.

Місцеве самоврядування2

2

2

Тема 12 Нація як суб'єкт політики. Зовнішня політика держави і міжнародні відносини.

2

2

2

Разом

18

18

18

18
Семінарські заняття

18 год.з/п

Теми семінарських занять та їх короткий зміст

Кількість


годин

Форма

контролю

Змістовий модуль 1


Предмет курсу. Політична система: структура, елементи.


1


2

3


4

5


Тема 1. Політологія: предмет і об'єкт політології як науки. Історія політичної думки.

Політологія як наука. Предмет, об'єкт політології. Підходи до визначення поняття політика.

Політична думка античності: Сократ, Платон, Арістотель.

Політична думка середньовіччя: Августин, Тома Аквінський. новий час — політико-філософські концепції: природних прав людини; громадської угоди (суспільного договору); народного суверенітету; розподілу влади;

правової держави. Політична думка і політична наука в Україні.
Тема 2. Влада. Політична влада. Політична система суспільства.

Природа влади. Підходи до визначення поняття влади. Політична влада, механізми її реалізації.

Влада легальна, влада легітимна. Типи легітимності за М. Вебером і Д. Істоном.

Поняття система, політична система її структура. Елементи політичної системи. Функціонування і розвиток політичних систем.


Тема 3. Держава як центральний інститут політичної системи.

Визначення поняття політичний інститут, його місце і роль в політичній системі. Держава як центральний політичний інститут, її сутність, генезис та функції. Форми державного устрою:форми державного врядування, державно-територіальні устрої, політичні режими.


Тема 4. Групи інтересу, політичні партії, політичні рухи - як один з каналів політичної активності

Політичний інтерес в процесі формування груп інтересу, його взаємозв'язок з потребами і цінностями. Підходи до визначення понять група інтересу, група тиску, лобі, лобізм. Механізм інституалізації політичного інтересу.

Передумови виникнення, суть і функції політичних партій і політичних рухів. Генетична модель походження політичних партій за М.Дюверже. Типологія партій і партійних систем. Типи виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана.
Тема 5. Політичні ідеології.

Політична ідеологія: походження і суспільна роль.

Сучасні світові ідеології: лібералізм; консерватизм, соціалізм, націоналізм, комунізм, фашизм, релігійний фундаменталізм, фемінізм, енвайроменталізм.2


2

2


2


2


Усне опитування

Усне

опитуванн, тестовий контроль

Усне опитування,тестовий контроль

Усне опитування

Усне опитування

Змістовий модуль 2


Політичний процес. Громадянське суспільство. Міжнародні відносини.

6


7


8

9

Тема 6. Політичний процес. Політичні технології і політичний маркетинг.

Політичний процес і політична діяльність.

Поняття, суб'єкти, рівні і види. Політичні рішення:сутність,

технології прийняття і впровадження. Поняття

ефективності політичного функціонування, критерії.

Політична неефективність: причини і можливі наслідки.

Види політичних технологій. Політичний маркетинг,

принципи формування політичного іміджу.


Тема 7. Політична свідомість і політична культура. Формування політичних еліт

Місце та роль політичної свідомості у владних відносинах.

Структура політичної свідомості: її рівні і види. Поняття

структура політичної культури. Типологія політичних

культур. Проблеми формування української політичної

культури.

Поняття та особливості політичних еліт, як суб'єктів політики. Політична еліта і демократія. Питання формування політичної еліти в України.
Тема 8. Громадянське суспільство.. Місцеве

самоврядування.

Історія формування громадянського суспільства. Громадянське суспільство в історії політичної думки. Підходи до визначення громадянського суспільства, його функцій. Умови формування громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави. структура, місце і роль місцевого самоврядування у політичній системі. Місцеве самоврядування в Україні.


Тема 9. Нація як суб'єкт політики. Зовнішня політика

держави і міжнародні відносини.

Сучасні нації та шляхи їх формування.

Національне відродження, національна ідея і націоналізм. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.

Поняття міжнародних відносин та їх суб'єкти.

Баланс інтересів і міжнародні конфлікти.

Поняття зовнішня політика, міжнародні відносини. Національна держава і національний інтерес у міжнародних стосунках. Види зовнішньополітичної діяльності та її принципи.. Міжнародні урядові організації та їх функції.

Взаємодія факторів сили та інтересу у міжнародній політиці. Силовий потенціал держав. Параметри сили (впливу) на міжнародній арені. Баланс інтересів і міжнародні конфлікти. Проблема врегулювання міжнародних конфліктів.2

2

2

2


Усне опитування


Усне опитування

Усне опитування

Усне опитування
Самостiйна робота

18 год.
з/п

Теми самостiйних занять та їх короткий змiст

Кількість

годин

Форма контролю

Змістовий модуль I

Предмет курсу. Політична система: структура, елементи.

1

Тема: Політологія: предмет і об'єкт політології як науки.

Значення політики в житті людини і суспільства. Причини

негативного сприйняття політики. Авторське визначення

поняття політика.2

Усне опитування

2

Тема: Історія політичної думки.

Історія політичної думки України. Специфіка української політичної думки кінця 19 початку 20 ст., її представники.2

Усне опитування

3

Тема : Держава як центральний інститут політичної системи.

Форми державного врядування, критерії їх типологізації. Причини появи різних типів державно-територіальних устроїв. Політичні режими, види політичних режимів. Критерії диференціації політичних режимів. Причини встановлення чи зміна політичних режимів.2

Усне опитування

4

Тема:Політичні партії і політичні рухи.

Типи виборчих систем, переваги недоліки. Вплив

виборчих систем на формування партійної системи.

Оптимальний варіант виборчої системи для України.2

Усне опитування

5

Тема 8. Політичні ідеології.

Ідеології фемінізму і енвайронменталізм.2

Усне опитування

Змістовий модуль II

Політичний процес. Громадянське суспільство. Міжнародні відносини

6

Тема 10. Політичні технології і політичний маркетинг.

Специфіка політичного маркетингу. Молодь як об'єкт політтехнологів. Механізми протидії маніпулятивним технологіям.2

Усне опитування

7

Тема: Політична еліта.

Поняття еліта, політична еліта принципи і закони

формування політичних еліт. Специфіка формування

політичних еліт в Україні..2

Усне опитування

8

Тема: Взаємодія політичної сфери з іншими сферами

суспільного життя.

Політика і економіка — підходи щодо їх взаємозв'язку і

взаємодії. Політика і релігія — історія формування

взаємовідносин. Східна і західна моделі взаємодії політики і

релігії.


2

Усне опитування

9

Тема: Місцеве самоврядування.

Законодавча база місцевого самоврядування в Україні.

Права і обов'язки місцевих територіальних громад згідно

конституції України і Закону про місцеве самоврядування в

Україні.


2

Усне опитування4. Критерії оцінювання

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного, модульного семестрового (підсумкового) контролю.

Максимальна кількість балів за дисципліну “Політологія”, яку може отримати студент протягом семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.

100 максимальних балів розподіляються у співвідношенні, наведеному в таблиці:


Розподіл балів, що присвоюються студентам
Модуль 1Модуль 2

Сума


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Індивідуальне завдання

40

20

30

10

Теми 1-8

Теми 9-12

Теми 13-18

90

10

100


Шкала оцінювання:

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

5 (відмінно)

залік

A

86 – 89

5 (відмінно)

B

71 – 85

4 (добре)

C

61 – 70

3 (задовільно)

D

60

3 (задовільно)

E

35 – 59

2 (незадовільно) з можливістю перездачі

незалік

FX

1 – 34

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

F

Бали в діапазоні (90 – 100) означають, що студент виявив всесторонні, систематичні знання та глибоке розуміння положень навчального матеріалу з політології; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив великі здібності в осмисленому, логічному, аргументованому, чіткому і вільному трактуванні навчально – програмного матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни; демонструє вміння вільного використання визначень та понять, теорій; самостійно дає правильні відповіді на тестові завдання.

Бали в діапазоні (86 – 89) означають, що студент виявив систематичні та глибокі знання

навчального матеріалу та вільно його викладає, дає правильні пояснення політологічних теорій, понять; демонструє розуміння матеріалу, аргументує свої висновки та судження, уміє

застосовувати знання на практиці, легко наводить потрібні приклади не тільки з підручника, а

й самостійно; викладає матеріал логічно і послідовно, з дотриманням мовних норм; уміє

робити висновки; легко знаходить відповіді на тестові запитання і розв’язує без помилок

задачі чи вправи.


Бали в діапазоні (71 85) означають, що студент виявив знання, які відповідають вимогам, показав систематичний характер знань з дисципліни, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, але допускає ряд помітних помилок, які сам може виправити, до того ж робить помилки не більше як у 15 – 20 % тестів чи розв’язанні поставлених проблем.

Бали в діапазоні (61 – 70) означають, що студент має знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, однак подає матеріал неповно, допускає неточності у визначенні понять і формулюванні політологічних теорій; не спроможний належним чином обґрунтувати свої судження, навести власні приклади; викладає матеріал непослідовно з мовними помилками; орієнтується лише у 50% тестів і підходах до розв’язання завдань.

Бали (60) означає, що студент виявив знання основного навчального матеріалу в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному ознайомився з літературою, рекомендованою програмою; спроможний дати правильні відповіді на 30 % тестових завдань і практичних вправ.

Бали в діапазоні (35 – 59) свідчать про значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, про принципові помилки при виконанні, передбачених програмою завдань, але студент спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися до перездачі дисципліни.

Бали в діапазоні (1 – 34) означають, що студент не мав знань зі значної частини навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення політології.

М е т о д и ч н е з а б е з п е ч е н н я


 1. Матеріали до лекцій з різних тем курсу.

 2. Методичні вказівки (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентам).


О с н о в н а л і т е р а т у р а


 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 4 ч. / За ред. Кухти Б.,

 2. Романюк А., Поліщук М., Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996

 3. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. – 584 с.

 4. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 5. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. - К.: Основи, 1997. – 838 с.

 6. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера, 2000. – 472 с.

 7. Політологія: наука про політику / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – Київ-Харків:Єдиноріг, 2001. – 640 с.

 8. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: Здоров'я, 2004. – 776 с.

 9. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 447 с.

 10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.-

165 с.

 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.:МАУП, 2000. – 383 с.

 2. Політологія: Навч.посіб / За ред. С.Д.Гелей, С.М.Рутар. – 4-е вид.,перероб. і доп.. – Л.: Світ, 2001. – 384 с.Д о д а т к о в а л і т е р а т у р а


 1. Асауляк О. цикл Книга огней. – Сыктывкар: Аспект, Гармония., 1997. – 2200 с.

 2. Бердяев Н.А. Философия свободы. – Харьков: Фолио; Москва: АСТ, 2002. – 736 с.

 3. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

 4. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. Київ, 1991.

 5. Мень А. Магизм и единобожие. – М.: Путь, Истина и Жизнь, 2001. – 672 с.

 6. Джебран Дж.Х. Странник. Между Бездной и Небесами. Сборник. / Пер.

 7. с англ. и арабск. – М: Сфера, 2003. – 464 с.

 8. Даль Р. О демократии / Пеp. с англ. А.С.Богдановского; под pед. О.А.Алякpинского. – М.: Аспект Пpесс,2000. – 208 с.

 9. Лосский Н. Ценность и бытие. – Харьков: Фолио, М.: Издательство АСТ, 2000. – 860 с.

 10. Липа Ю.І. Призначення України, - Львів, Просвіта, 1992. – 270 с

 11. Политическая психология: Хрестоматия: Учебное пособие для вузов / Пер с англ. В.Зорин и др.; Сост. Е. Б. Шестопал. – М.:ИНФРАМ, 2002. – 303 с.

 12. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995. – 528 с.


Смотрите также:
Програма навчальної дисциплiни політологія (за вимогами кредитно-модульної системи) Львiв-2010
275.28kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
198.91kb.
1 стр.
За вимогами кредитно-модульної системи Рівне – 2008 Література
106.31kb.
1 стр.
Програма навчального курсу „ Біогеографія (за вимогами кредитно-модульної системи) для спеціальності «Історія та географія»
196.5kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні організації
545.23kb.
5 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин
546.18kb.
4 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
486.53kb.
2 стр.
Програма (за кредитно-модульної системою навчання) з "Хімії з основами геохімії" (назва навчальної дисципліни) для спеціальностей
200.73kb.
1 стр.
Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання Харків 2009
305.32kb.
1 стр.
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
552.31kb.
5 стр.
Наталія Опанасенко особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання
125.48kb.
1 стр.
Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
1658.59kb.
9 стр.