Главная страница 1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра аграрного менеджменту


Тимчасова програма

навчальної дисципліни «Управління персоналом»

для підготовки бакалаврів напрямку 6.050201 “Менеджмент організацій”

Вінниця – 2007


ББК

УДК:


Тимчасову програму підготувала

Рецензенти:

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету менеджменту / протокол № ___ від ________________


МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв’язку з цим оволодіння сучасною теорією і практичними навичками управління персоналом стає об’єктивною необхідністю для підготовки сучасного менеджера, який б зумів за рахунок ефективного управління персоналом значно покращити якість продукції, обслуговування та підвищити конкурентоспроможність вітчизняних організацій та підприємств.

Тому основною метою викладання курсу “Управління персоналом” є формування у студентів комплексу знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань:

 • зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств;

 • особливості управління персоналом як соціальною системою;

 • формування колективу підприємства;

 • соціальний розвиток колективу;

 • діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

 • сутність, види та основні навпрямки кадрової політики підприємства;

 • кадрове планування у підприємстві;

 • організація набору і відбору персоналу;

 • ділове оцінювання і атестація персоналу;

 • управління процесом розвитку і рухом персоналу;

 • управління процесом вивільнення персоналу;

 • соціальне партнерство у підприємстві;

 • оцінка ефективності управління персоналом.

В ході практичних і семінарських занять студенти мають опанувати уміння і навички технології управління персоналом, методи та форми роботи з людьми.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: • обґрунтування методологічних принципів управління персоналом;

 • формування та аналізування кадрової політики;

 • управління соціальним розвитком трудового колективу;

 • застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;

 • організація набору і відбору персоналу в конкретних умовах;

 • атестування персоналу та використання її результатів;

 • оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

У результаті вивчення курсу студенти мають вміти:

 • розраховувати оптимальну кількість працівників організацій;

 • використовувати сучасні методи відбору, добору кадрів;

 • володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання в процесі управління;

 • здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

 • інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

 • застосування методи оцінки персоналу;

 • розраховувати показники ефективності роботи персоналу;

 • адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс “Управління персоналом” викладається після вивчення курсів: “Основи менеджменту”, “Соціології”, “Охорона праці”, “Трудове право”, “Основи психології та педагогіки” і є підґрунтям для поглибленого вивчення дисциплін: "Менеджмент організацій", "Організація праці менеджера", "Психологія управління", "Конфліктологія", "Інноваційний менеджмент", “Інвестиційний менеджмент”, "Стратегічний менеджмент".

Тематичний план курсу з розподілом навчального часу за темами та формами занятьп\п


Назви теми

Кількість годин

усього

лекції

Практичні та семінарські заняття

Самостійна робота студентів

1.

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

6


2


2


2


2.

Управління персоналом як соціальна система

6

2

2

2


3.

Формування колективу організацій

6

2

2

2


4.

Згуртованість та соціальний розвиток колективу

6


2


2


2


5.

Кадрова політика організації

6

2

2

2


6.

Служби персоналу: організація та функції

8

4

2

2


7.

Кадрове планування в організаціях

6

2

2

2


8.

Організація набору та відбору кадрів

10

4

4

2


9.

Оцінювання та атестація персоналу

10

4

4

2


10.

Управління процесом розвитку та рухом персоналу

6


2


2


2


11.

Управління процесом вивільнення персоналу

6

2

2

2


12.

Соціальне партнерство в організації

6

2

2

2


13.

Ефективність управління персоналом

8

2

4

2

Усього

90

32

32

26

РОЗБИТТЯ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” ЗА ВИДАМИ РОБІТ НА МОДУЛІВиди робіт

І семестр

1 модуль

2 модуль

Всього

01.09.07 – 10.10.07

11.10.07 – 25.12.07

ЛЗ

16

16

32

ЛПЗ

16

16

32

СРС

13

13

26


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


з/п

Тема заняття

Кількість годин

Модуль 1


1

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

2

2

Управління персоналом як соціальна система

2

3

Формування колективу організацій

2

4

Згуртованість та соціальний розвиток колективу

2

5

Кадрова політика організації

2

6

Служби персоналу: організація та функції

4

7

Кадрове планування в організаціях

2

Разом


16

Модуль 2


8

Організація набору та відбору кадрів

4

9

Оцінювання та атестація персоналу

4

10

Управління процесом розвитку та рухом персоналу

2

11

Управління процесом вивільнення персоналу

2

12

Соціальне партнерство в організації

2

13

Ефективність управління персоналом

2

Разом


16

Всього


32


ПРАКТИЧНІ, СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


з/п

Тема заняття


Кількість годин

Модуль 1


1

Управління персоналом як наука

2

2

Управління персоналом як соціальна система

2

3

Формування колективу організацій

2

4

Згуртованість та соціальний розвиток колективу

2

5

Кадрова політика організації

2

6

Служби управління персоналом

2

7

Планування роботи з персоналом організації

2

Разом


14

Модуль 2


8

Підбір і відбір персоналу в організацію

4

9

Оцінювання та атестація персоналу

4

10

Професійний розвиток та навчання персоналу

2

11

Управління процесом вивільнення персоналу

2

12

Соціальне партнерство в організації

2

13

Ефективність управління персоналом

4

Разом


18

Всього


32


Зміст дисципліни
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій (2 год.)

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Управління персоналу як специфічна функція менеджменту. Зміст понять “трудові ресурси”, “персонал”, “кадри”.

Системний підхід до управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій “управління кадрами”, “управління персоналом”, “управління людськими ресурсами”.

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система (2 год.)

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації. “Індивід”, “Особистість”. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновид соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування.

Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

Соціальна структура персоналу: за віком, за статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спускової чисельності.

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.

Компетентність працівника. Види компетенції. Професійна компетентність і професійна придатність.
Тема 3. Формування колективу (2 год.)

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.

Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.


Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу (2 год.)

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях, вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особливостей керівника, вимоги до нього як до лідера.

Специфіка процесу управління персоналом у багатонаціональних організаціях.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових колективів.
Тема 5. Кадрова політика організації (2 год.)

Поняття та значення кадрової політики організації. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Стратегія управління персоналом. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя).

Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.
Тема 6. Служби персоналу: організація та функції (4 год.)

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова і принципи розподілу повноважень.

Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом.

Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.

Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності персоналу. Робота з документами по особовому складу.

Заходи щодо охорони та безпеки кадрової інформації.


Тема 7. Кадрове планування в організаціях (2 год.)

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Зміст понять: “вакансія”, “посада”, “професія”, “ спеціальність”. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі.

Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.
Тема 8. Організація набору та відбору кадрів (4 год.)

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенції.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівника. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівника. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях.

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерн з представниками різних рівнів управління організацією. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів. Їх співставлення. Випробування. Рішення про найом.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та факторів, що її зумовлюють.
Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу (4 год.)

Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасних організаціях. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості робот різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна.

Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація працівників. Види атестації. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб’єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації.


Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналом (2 год.)

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри. Створення відповідних умов для зростання. Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення.

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за посадами.
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу (2 год.)

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмен. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання, техніки безпеки та охорони здоровя. Профілактичні та протиепідемічні заходи з управління персоналом.
Тема 12. Соціальне партнерство в організації (2 год.)

Соціальні партнери в організації: роботодавець та найманні працівники. Інтереси роботодавця й працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення та загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.
Тема 13. Ефективність управління персоналом (2 год.)

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від роботи персоналу. Критерії ефективності. Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі, сутність, розрахунок, переваги та недоліки в застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.

Навчальний курс з дисципліни “Управління персоналом” проводиться протягом сьомого семестру і має наступні види робіт:


ДисциплінаКількість годин:

Всього

Лекції


Семінарські (практичні)

ССРС


Управління персоналом

90

32

32

26
Поточний контроль: 4 контрольних роботи, реферати

Рубіжний контроль: 2 захисти модулю

Вихідний контроль: екзамен

Лекції 16 балів


Практичні 24 балів

Поточний контроль 32 балів

Рубіжний контроль (захист модулів) 28 балів
Лекції:

16 балів : 16 лекцій = 1 бал / лек

за перерахунком 16 лекцій * 1 бал/лек = 16 балів

розподіл балів за категоріями діяльності студента:

присутність 0,3 бали

активна участь на лекції 0,4 балів

акуратність ведення конспекту 0,3 балівВсього балів за одну лекцію 1 бал
Практичні (семінарські) заняття:

24 балів : 16 практичних занять = 1,5 бала / практ.


за перерахунком 16 практ. занять * 1,5 бал/практ. = 24 балів


Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

присутність 0,3 бали

готовість до заняття 0,8 бал

активна участь на занятті 0,4 бала


Всього балів за одне практичне (семінарське) заняття 1,5 балаПоточний контроль:

 1. Контрольні роботи

28 балів : 4 контрольних роботи = 7 балів / контрольна робота

виконання завдань на 90-100% 7 балів “5”

виконання завдань на 70-89% 5 балів “4”

виконання завдань на 40-69% 3 бали “3”

виконання завдань менше 40% 0 балів “2”


 1. Реферативні виступи – 4 бали

якість виконання 1 бал

вчасне виконання 1 бал

публічний виступ

5” 2 бали

4” 1 бал

3” 0,5 бали
Колоквіуми, захист модуля

28 балів : 2 модулі = 14 балів/модуль

виконання завдання на 90-100% 14 балів

виконання завдання на 75-89% 10 балів

виконання завдання на 60-74% 7 балів

виконання завдання на 35-59% 4 бали

виконання завдання на 20-34% 2 бали

виконання завдання менше 20% 0 балів
Структурно-модульна схема вивчення дисципліни “Управління персоналом” та оцінки знань студентів спеціальності 6.050201 спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації ”Правове забезпечення АПК” в 2007-2008 навчальному році
Модуль

Кількість годин


Форма контролю

К-сть заходів

Оцінка

Сума балів
ЛЗ*

ПЗ**

СРС

max

min

max

min

1

16

16

13

Контроль лекційного курсу

8

1,0

0,3

8

2,4

Поточний контроль практичних занять

8


1,5


0,3


12


2,4


Контрольні роботи

2

7

0

14

0


Захист модуля

1

14

0

14

0

Всього
48

4,8

2

16

16

13

Контроль лекційного курсу

8

1,0

0,3

8

2,4

Поточний контроль практичних занять

8


1,5


0,3


12


2,4


Реферат

1

4

0,5

4

0,5

Контрольні роботи

2

7

0

14

0


Захист модуля

1

14

0

14

0

Всього
52

5,3
28

28

52

Разом
100

10,1

Екзамен:

Відмінно 90-100

Добре 75-89

Задовільно 60-74Незадовільно до 59


ЛЗ* - лекційні заняття;

ПЗ** - практичні заняття;

СРС – самостійна робота студентів.


Смотрите также:
Програма навчальної дисципліни «Управління персоналом»
244.89kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
87.14kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»
132.25kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни
417.98kb.
2 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія
594.57kb.
5 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни екологія напряму підготовки 0703 хімія хімічного факультету Кредитно-модульна система організації навчального процесу Харків 2009
113.71kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Основи планування сільських населених пунктів»
146.79kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «контроль І діагностика складних систем» за кредитово-модульною системою Київ 2008
199.43kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
171.26kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукового дослідження
495.81kb.
2 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни статистичні І хемометричні методи в хімії напряму підготовки 0703 хімія хімічного факультету
136.14kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни методики І техніки політичних досліджень
312.37kb.
1 стр.