Главная страница 1
ВІДДІЛ ОСВІТИ БІЛОГІРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ПРОГРАМА

розвитку психологічної служби

Білогірського району

на період до 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНА
рішенням Колегії відділу

освіти райдержадміністрації

24 квітня 2009 року


2009 рік

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 1. Вступ


2. Аналіз виконання попередньої програми.
3. Актуалізація проблеми на сьогодні.
4. Мета програми та завдання програми.

5. Основні напрями.
6. Очікуванні результати виконання Програми.

7. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.

ВСТУП

Розвиток нових суспільних стосунків в умовах здійснення радикальних реформ в освіті вимагає дієвих перетворень у навчально-виховному процесі в середній школі по формуванню особистості, що визначає нові напрямки діяльності практичних психологів і соціальних педагогів в системі освіти.

Швидкоплинність змін у всіх сферах життя людини посилюють цілу низку негативних явищ, на які впливають вади у духовному, психічному, інтелектуальному і особистісному розвитку, соціальна дезадаптація. Як наслідок такого процесу в суспільстві набувають поширення різні форми девіантної і протиправної поведінки, наркоманія, алкоголізм, хвороби, що передаються статевих шляхом, бродяжництво, безпритульність, деградація моральних цінностей, незаконні види дитячої праці та ін. Таким чином, посилюється актуальність і соціальне значення соціально - психологічного супроводу.

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби повинні забезпечити умови, які б сприяли розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві та готовності навчатися впродовж всього життя.

Оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей допомагає орієнтація школи на гуманістичні принципи навчання і виховання дітей. Забезпечення відповідних умов сприяють створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини. Постановка проблеми саме таким чином призводить до визначення головних цілей і задач психологічної служби.

Аналіз розвитку психологічної служби району дозволяє відокремити основні проблеми, які постали зараз перед службою. Серед них найбільш актуальними є: • збереження існуючої мережі практичних психологів та подальший розвиток мережі для розв’язання актуальних освітянських проблем;

 • організація якісного психологічного супроводу освітянських інновацій, залучення психологів до професійної експертизи їх запровадження;

 • здійснення функціональної діагностики дітей та учнів, спрямованої на своєчасне виявлення рівнів фізичного, психічного, інтелектуального, соціального розвитку та організацію корекційно-розвивальної і профілактичної роботи в умовах кожного закладу освіти.

Досвід діяльності з розбудови особистісно зорієнтованої освіти та впровадження компетентнісного підходу вказує на невисоку готовність частини педагогів практично реалізувати ці завдання. Важливою перешкодою виступає недостатній рівень методичної підготовки педагогів і психологів, відсутність системних психолого-педагогічних технологій особистісно зорієнтованої освіти, у тому числі, із застосуванням новітніх інформаційних технологій, також особливості розвитку особистості педагога та рівень його професійної компетентності.


АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОГРАМИ
На виконання рішення колегії МОН України „Про стан і перспективи

розвитку психологічної служби системи освіти України” (наказ МОНУ №386 від 12.05.04р.) було складено Програму розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2008 року і схвалено рішенням колегії відділу освіти райдержадміністрації 27 грудня 2004 року.

На виконання основних завдань районної програми було проведено ряд заходів , серед яких:

Забезпечено посадами практичних психологів заклади освіти, які відповідають нормативним показником для введення ставки психолога відповідно до чисельності учнів загальноосвітніх навчальних закладів та чисельності груп дошкільних навчальних закладів .

Так, станом на 1.04.2009 року в психологічній службі району налічувалося 9 психологів. З них: 6 - практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів та 3 - практичні психологи дошкільних навчальних закладів.

Як і передбачено Програмою фахівцями служби здійснювався психологічний супровід навчально – виховного процесу. Адже основною метою діяльності практичних психологів, визначеною "Стратегією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року " є соціально – психологічне забезпечення процесу реформування освіти, підвищення ефективності навчально – виховної діяльності закладів освіти. Реалізовувалася визначена мета через обов’язкові види діяльності : психодіагностичний, корекційно – розвивальний, просвітницький, консультативний. Психологи у своїй діяльності керувалися Конституцією України, Декларацією прав людини, Законом України "Про освіту", Положенням про психологічну службу системи освіти України.

Фахівці проводили індивідуальні та групові психодіагностичні обстеження дітей, педагогів, батьків ; корекційно – відновлювальні заняття з дітьми.

В ході реалізації програми здійснювалося превентивне виховання щодо попередження негативних явищ та девіантної поведінки серед учнів.

Значна увага приділялася моніторингу соціально – психологічних досліджень. В рамках Всеукраїнського експерименту щорічно, у вересні місяці, фахівці служби проводили дослідження по визначенню рівня готовності першокласників до навчання в школі.

У квітні місяці психологи загальноосвітніх шкіл проводили діагностичні обстеження рівня розвитку загальних розумових здібностей учнів 4-х , 9-х , 11-х класів з метою відслідковування стану динаміки розумового розвитку дітей району і в разі потреби своєчасної організації корекційної роботи.

Певну увагу шкільні психологи приділяли профорієнтаційній роботі, адже основне завдання сучасної школи: допомогти дитині обрати професію, яка б відповідала її уподобанням та здібностям та легко адаптуватися до умов життя. З цією метою фахівці служби здійснювали психологічний супровід профільного навчання. З учнями старших класів проводилися бесіди, анкетування, тестування, спрямовані на дослідження інтересів, нахилів дитини, сфери майбутньої діяльності при виборі професії.

Відповідно до "Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2008 року " районним методичним кабінетом організовувалися та проводилися семінари для різних категорій педагогічних працівників з актуальних питань психології навчання та розвитку.

Відповідно до основних заходів щодо забезпечення виконання програми значна допомога надавалася психологам зі сторони райметодкабінету в плані професійного зростання фахівців служби.

Проводилися:

- індивідуальні та групові консультації

- семінари.

Здійснювалася експертиза психологічного інструментарію, який використовують в своїй діяльності практичні психологи.

27 червня 2007 року на колегії відділу освіти районної державної адміністрації було розглянуто питання про хід виконання Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2008 року

Таким чином можна зазначити, що Програму розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2008 року в основному виконано.


АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НА СЬОГОДНІ
Водночас в ході виконання основних завдань даної програми простежуються і недоліки, що негативно позначаються на розвитку психологічної служби та на учасниках навчально – виховного процесу. Актуальною проблемою є забезпечення психологічної служби фахівцями. Так, із 4567 вихованців дошкільних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів психологічною допомогою охоплено 3024 учасників навчально – виховного процесу (66 %).

Термінового розв’язання потребує проблема забезпечення належних умов праці психологів загальноосвітніх шкіл, які не мають окремого спеціально обладнаного кабінету психолога, що суперечить "Положенню про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів" і утруднює психодіагностичну, корекційно – відновлювальну та консультативну роботу фахівця. Зокрема, жоден фахівець психологічної служби не забезпечений повністю кабінетами. Частково забезпечено кабінетами 56% практичних психологів . Суміщене робоче місце у 44 % психологів.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ:
Виходячи з того, що основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є:

 • підвищення ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, збільшення кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах, як ключових спеціалістів за безпечення адаптивного і комфортного освітнього простору;

визначено основні задачі діяльності психологічної служби району:

 1. Забезпечення якісного психологічного супроводу процесів навчання й виховання дітей та учнів. Зокрема, здійснення діагностики готовності дітей до навчання у школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились неготовими або відстають у навчанні. Виявлення та розвиток здібностей та обдарованостей дитини, і на основі цього підбір методик профільного навчання та особистісно-орієнтованої професійної орієнтації.

2. Методичне і практичне забезпечення корекційно-розвивальної

та реабілітаційної роботи. Зокрема, корекція та розвиток особистості,

формування ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів,

виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини; розробка

і психологічне забезпечення розвивально-корекційної та реабілітаційної

роботи з учнями.

3. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну

профілактику негативних явищ в учнівському середовищі,

превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої

поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії,

алкоголізму, поширення ВІЛ\СНІДу та хвороб, що передаються

статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства,

незаконних форм дитячої праці тощо.

4. Допомога в організації соціально-педагогічної реабілітації учнів,

які зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії,

наркоманію, незаконні види праці; які з тих чи інших причин не

відвідують школу, підпали під вплив псевдорелігійних культів,

знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо;

5. Здійснення психологічної просвіти учасників навчально-виховного

процесу: педпрацівників, учнів, батьків.

6. Підвищення ефективності діяльності практичних психологів і

соціальних педагогів, експертиза, розробка і впровадження новітніх

методик, методів і технологій роботи практичних психологів і

соціальних педагогів.

7. Реалізація практичних заходів, спрямованих на повне

забезпечення освітніх закладів освіти практичними психологами

і соціальними педагогами

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 • Організаційна робота з розвитку мережі психологічної служби району.
 • Підвищення кваліфікації та фахової майстерності практичних психологів і соціальних педагогів, атестація працівників служби.
 • Соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально незахищених дітей і дітей з особливими потребами.
 • Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу .
 • Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, вчителів, вихователів, батьків, педагогічної громадськості.
 • Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій.
 • Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі.
 • Психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінка ефективності впровадження програм і проектів.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


  • задоволення потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги;
  • запровадження нових моделей діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки;
  • підвищення професійного рівня підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів;

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: • доведення посад практичних психологів, соціальних педагогів всіх навчальних закладів до нормативів чисельності;
 • якісний психологічний супровід процесу навчання школярів;
 • орієнтацію виховної роботи на соціально–психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі, профілактику девіантної поведінки підлітків;
 • розробку і впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів;
 • психологічну експертизу педагогічних інновацій, методів і методик, оцінку ефективності впровадження програм і проектів;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально–виховного процесу.


ОСНОВНІ ЗАХОДИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Терміни виконання, роки

1.

Провести засідання колегії відділу освіти з питань:

- про затвердження районної програми розвитку психологічної служби на період до 2012 року

- про хід виконання Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2012 року


Відділ освіти райдержадміністрації

До

01.05.2009 р.01.01.2010 р.–

31.12.2012 р.2.

Готувати накази щодо розвитку та діяльності психологічної служби району

Відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

3.

Забезпечити усі загальноосвітні школи району посадами практичних психологів та соціальних педагогів

Відділ освіти райдержадміністрації

До 31.12.2012 р.

4.

Забезпечити усі дошкільні навчальні заклади району посадами практичних психологів


Органи місцевого самоврядування при сприянні відділу освіти РДА

До

31.12.20125.

Готувати та розміщувати на сайті райметодкабінету інформацію щодо нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення психологічної служби району

Райметодкабінет

2 рази на рік

6.

Збирати та аналізувати інформацію щодо аналізу стану та перспектив розвитку психологічної служби району

Райметодкабінет

Щорічно

7.

Брати участь у семінарах різних категорій педагогічних працівників району з актуальних питань психології навчання та розвитку дітей


Райметодкабінет

01.01.2009 р. –

31.12.2012 р.8.

Вивчати ефективність діяльності практичних психологів, соціальних педагогів при атестації

Райметодкабінет

01.01.2009 р. –

31.12.2012 р.9.

Здійснювати оформлення матеріалів для участі фахівців психологічної служби в атестації працівників психологічної служби (вивчення матеріалів, складання експертного висновку тощо)

Райметодкабінет

01.01.2009 р. –

31.12.2012 р.10.

Здійснювати атестацію працівників психологічної служби відповідно до критеріїв ефективності діяльності.

Відділ освіти райдержадміністрації

01.01.2009 р. –

31.12.2012 р.11.

Продовжувати дієву співпрацю психологічної служби з районою психолого–медико–педагогічною консультацією з питань раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та включення їх у систему спеціального корекційного навчання

Райметодкабінет, района психолого–медико–педагогічна консультація

Постійно

12.

Забезпечити належними умовами праці фахівців психологічної служби (наказ МОН України від 19 жовтня 2001 року № 691 “Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних

закладів”)
Директори навчальних закладів

До 01.09.2011р.

13.

Здійснювати систематичну роботу щодо підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів в між атестаційний період.


Райметодкабінет

Постійно

14.

Узагальнити та систематизувати методики та технології діяльності практичних психологів, соціальних педагогів з дітьми, учнями, педагогами і батьками


Райметодкабінет

До 01.10.2009р .

15.

Підготувати методичні рекомендації для вихователів дошкільних закладів: “Врахування вікових та психологічних особливостей дошкільників при адаптаційному періоді”.

Райметодкабінет

Жовтень 2009 р

16.

Підготувати методичний бюлетень для практичних психологів закладів освіти “Робота психолога з дітьми трудових мігрантів”.

Райметодкабінет

Лютий

2010 р.


17.

Підготувати методичний посібник для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл району “Збереження психічного і фізичного здоров’я дитини як один із пріоритетних напрямків в роботі навчального закладу”.

Райметодкабінет

Квітень

2010 р.


18.

З метою підвищення відповідальності спеціаліста за результати діагностичної, корекційно–відновлювальної і консультативної роботи здійснювати експертизу психологічного та соціологічного інструментарію відповідно до наукових критеріїв згідно з наказом МОН України від 20.04.2001р № 330

Райметодкабінет

Постійно

19.

Підвищити контроль за застосуванням практичними психологами, неперевірених методик, технік і методів, які не відносяться до наукової психології (астрологія, біоенергетика, екстрасенсорика, діанетика тощо).

Райметодкабінет

Постійно

20.

Вивчати досвід роботи практичних психологів та рекомендувати його для впровадження у навчальні заклади району

Райметодкабінет

Постійно

21.

Організовувати семінари для практичних психологів

Райметодкабінет

Щорічно за планом РМК

22.

Забезпечувати психологічний супровід профільного навчання та допрофільної підготовки

Райметодкабінет,

практичні психологи закладів освітиПостійно

23.

Брати участь в конкурсах, психологічних та педагогічних ярмарках.

Райметодкабінет,

фахівці службиПостійно

24.

Здійснювати психологічну експертизу педагогічних новацій, методів і методик, ефективності впровадження програм і проектів.


Райметодкабінет

Постійно

25.

Розробити програми пошуку дітей і підлітків з ознаками обдарованості та методики розвитку їхніх здібностей відповідно до потреб і специфіки конкретного навчального закладу.

Райметодкабінет практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

До 01.01.2010 р

26.

Здійснювати корекційно-розвивальну роботу, соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної поведінки підлітків.

Практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

Постійно

27.

Здійснювати соціально-психологічну і педагогічну реабілітацію дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально-незахищених дітей і дітей з особливими потребами.

Практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

Постійно

28.

Впроваджувати цільові дослідження аналітичного, прогностичного, моніторингового характеру.


Райметодкабінет практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

Постійно

29.

З метою популяризації психологічних знань, пропаганди діяльності психологічної служби співпрацювати з місцевими засобами масової інформації.

Райметодкабінет, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

Постійно

30.

Впроваджувати в практику педагогічної діяльності інноваційні методи і технології роботи з батьками дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку.

Фахівці служби

Постійно

31.

Продовжувати з метою інформаційного, нормативно–правового та науково–методичного забезпечення діяльності практичних психологів, соціальних педагогів організувати передплатну кампанію в навчальних закладах освіти на фахові психологічні видання “Практична психологія і соціальна робота”, “Обдарована дитина”, “Психологічний інструментарій”, “Психологічна газета” та ін.

Райметодкабінет,

директори навчальних закладівЩорічно


Смотрите также:
Програма розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2012 року затверджена
173.32kb.
1 стр.
Рішення колегії відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації 01. 02. 2011р., наказ №36 від 01. 02. 2011р. Програма розвитку психологічної служби в системі освіти золочівського району на період 2011 2012 р
247.66kb.
1 стр.
Програма розвитку психологічної служби системи освіти міста на період до 2012 року
169.11kb.
1 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.
Про особливості діяльності психологічної служби області у 2011-2012 навчальному році
103.1kb.
1 стр.
Програма розвитку внутрішньої торгівлі у Миколаївській області на період до 2012 року
498.45kb.
1 стр.
Програма інноваційного розвитку на період до 2016 року
490.99kb.
3 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма економічного І соціального розвитку козятинського району на 2012 рік
1187.49kb.
6 стр.
Рішенням районної ради від 26 січня 2011 року №32 програма розвитку малого підприємництва в Олександрівському районі
504.97kb.
2 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.