Главная страница 1
Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця члена-кореспондента НАМН України, д.м.н., професора В.З. Нетяженка

Автори:

д.м.н., професор НЕТЯЖЕНКО. В.З.

д.м.н., професор кафедри ЩУЛІПЕНКО І.М.

к.м.н., доцент кафедри ДІДКІВСЬКА Л.А.
Пояснювальна записка
Створення медичного ліцею про Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця – важливий напрям в реалізації проблеми професійної орієнтації молоді при виборі медичної професії. Заняття в ліцеї сприятиме викарбуванню в ліцеїстів усвідомленого уявлення про реальну сутність лікарської професії, допоможе впевненіше визначитись стосовно правильності вибору медичного фаху.

Ознайомлення учнів ліцею з основами практичної медицини – загальним і спеціальним доглядом за хворими в стаціонарних лікувальних установах (програма для 10-х класів медичного ліцею) має бути провідним, визначальним етапом у формування їх професійної медичної орієнтації, оскільки процес опанування знаннями і навичками догляду істотно наближає діяльність ліцеїста до майбутньої роботи практичного лікаря.

Однак майбутній лікар має бути обізнаний не лише з можливостями і методами лікувальної медицини, тобто оздоровлення хворих людей, а , в першу чергу, має опанувати основними положеннями курсу валеології - науки про формування, збереження та зміцнення здоров’я людини в духовному, психічному та фізичному аспектах. Інакше кажучи, валеологія – це комплекс наукових знань про здоров’я людини.

Об'єктом науки валеології є здорова людина i людина, що має ті чи інші передумови виникнення хвороби. Хвора людина є об’єктом вивчення медицини. Предметом валеології є здоров’я iндивiда i шляхи його збереження.

Таким чином, опанувавши основами валеології, майбутній медик на практиці зможе не тільки констатувати факт наявності тих чи інших передумов порушення здоров’я людини, але й розробити методи i способи лiквiдацiї цих передумов i запобігти виникненню порушень здоров’я людини.
РОЗДІЛ 1. Предмет, завдання та методи валеології

Визначення валеології як науки. Структура курсу валеології. Об’єкт валеології. Предмет валеології. Завдання валеології. Основна мета валеології. Основні фактори, що впливають на здоров’я людини. Місце валеології серед природничих наук та наук про людину.

Валеологія та санологія. Валеологія та екологія. Зв’язок валеології з гігієною, фізіологією, психологією, спортивною медициною та іншими науками. Значення валеології для клінічної медицини, як ефективного методу первинної профілактики.
РОЗДІЛ 2. Проблема здоров’я в житті сучасного суспільства.

Поняття про здоров’я та хворобу. Внутрішня рівновага організму людини. Рівновага людини з навколишнім світом. Основні аспекти здоров’я – фізичний, духовний, психологічний. Залежність здоров’я від соціальних умов, стану довкілля.

Поняття про хвороби цивілізації.

Поняття про стрес.

Вплив гіпокінезії та гіподинамії на організм людини.

Поняття про десинхроз і його вплив на організм людини.

Поняття про біологічні ритми.
РОЗДІЛ 3. Шляхи забезпечення здоров’я людини. Здоровий спосіб життя.

Узагальнені зміни здоров’я людей за останні десятиріччя. Критерії здоров’я. Індивідуальне здоров’я і показники, що можуть бути використані для його характеристики. Популяційне здоров’я і показники для його характеристики.

Поняття про здоровий спосіб життя. Основні складові здорового способу життя. Проблема формування здорового способу життя як соціально-педагогічна та медична проблема.

РОЗДІЛ 4. Організм здорової людини та методи його обстеження

Загальні принципи будови та регуляції функцій в організмі людини. Органи та системи організму, значення їх нормального функціонування в підтримці здоров’я.

Анатомічна будова нервової та ендокринної системи. Нервова регуляція та її провідна роль в життєдіяльності організму.

Сенсорні системи, методи їх обстеження.

Гуморальна регуляція функцій.

Поняття про транспортні (циркуляторні) системи організму. Склад та функції крові. Система кровообігу. Основні ланки газообміну. Методи обстеження системи дихання.

Обмін речовин та енергії. Органи травлення, будова та функції.

Система опору та руху. Значення фізичних вправ для організму.


РОЗДІЛ 5. Кількісна характеристика здоров’я.

Поняття про чотири варіанти стану людини: здоров’я, передхвороба, патологічний процес без клінічних ознак, хвороба .

Методики для оцінки рівня здоров’я.

Обґрунтування системи експрес – оцінки соматичного здоров’я. Показники для експрес- оцінки фізичного здоров’я людини.


РОЗДІЛ 6. Поняття про основні оздоровчі системи

Система оздоровлення. Основні комплексні оздоровчі системи та їх класифікація. Східні, європейські, американські та інтернаціональні оздоровчі системи. Значення фізичних тренувань в збереженні здоров’я. Вивчення впливу системи харчування на здоров’я. Піст, голодування роздільне харчування Саногенне та патогенне мислення. Загартування. Види загартування, принципи та методи. Таласотерапія як одна з комплексних оздоровчих та загартовуючих систем.РОЗДІЛ 7. Харчування і здоров’я. Основи раціонального харчування.

Фізіологічна роль харчування. Еволюційні передумови раціонального харчування. Основи раціонального харчування. Вплив нераціонального харчування на організм людини.

Біологічна цінність їжі. Джерела поживних речовин. Збалансованість харчування.

Значення регулярності прийому їжі. Режим раціонального харчування.

Харчування сучасної людини. Національні традиції харчування. Поняття про оздоровче та лікувальне харчування.
РОЗДІЛ 8. Механізм згубного впливу на здоров’я шкідливих звичок та їх профілактика

Вплив алкоголю на організм людини. Алкоголізм як незворотня хвороба. Методи відлучення від алкоголю. Профілактика алкоголізму.

Вплив паління (тютюнового диму) на організм людини. Профілактика паління. Види наркотиків. Вплив на організм. Токсикоманія. Методи відлучення від наркозалежності. Методи позбавлення та профілактики шкідливих звичок.
РОЗДІЛ 9. Поняття про імунітет та алергію

Поняття про природний та набутий імунітет. Пасивна імунізація та штучний імунітет. Імунна система. Фактори неспецифічного захисту. Профілактичні щеплення.

Поняття про алергію. Типи алергічних реакцій. Екологія та алергія. Харчування та алергія. Ознаки алергічних реакцій. Профілактика алергій.
РОЗДІЛ 10. Простудні захворювання та їх профілактика.

Профілактика інфекційних хвороб.

Поняття про простудні захворювання Фактори ризику простудних захворювань. Основні симптоми простуди. Механізми терморегуляції. Профілактика простудних захворювань Поняття про інфекційні хвороби і методи їх профілактики


РОЗДІЛ 11. Основи психічного здоров’я

Основи психічної діяльності людини. Психічне здоров’я. Вплив стресу на психічне здоров’я людини. Еволюційні передумови та фізіологічні механізми стресу як адаптивної реакції. Критерії оцінки психічного стану.

Фактори ризику психічних захворювань в епоху науково-технічної революції.

Роль біоритмів в життєдіяльності людини.

Поняття про свідоме, підсвідоме та надчутливе. Психічна та екстрасенсорна взаємодія між людьми. Основи психотерапії. Поняття про аутогенне тренування, навіювання та гіпноз. Поняття про біополе, біоенергію тощо. Сон та його регуляція. Природа сновидінь. Основи раціонального режиму дня та життя. Фізіологічна необхідність навантаження. Принципи функціональних надмірностей організму людини.

Вплив на людину планет, космосу. Ноосфера.


РОЗДІЛ 12. Основи профілактики основних груп захворювань людини

Основні захворювання серцево-судинної системи, фактори ризику, профілактика. Захворювання органів дихання, фактори ризику, профілактика. Порушення обміну речовин. Профілактика ожиріння - важливий етап профілактики ендокринних, серцево-судинних та інших хвороб. Поняття про нормальну вагу. Фактори ризику та профілактика хвороб обміну. Профілактика онкологічних захворюваньРОЗДІЛ 13. Репродуктивне здоров’я

Визначення поняття репродуктивного здоров’я. Показники репродуктивного здоров’я. Концепція охорони репродуктивного здоров’я. Репродуктивні права людини. Поняття про статеве життя людини. Фізіологія статевого життя. Вагітність та її гігієна. Валеологiчнi аспекти сексологiї, шлюбу та сім’ї. Методи планування сiм’ї. Хвороби, що передаються статевим шляхом та їх профілактика.

Перелік практичних навичок, які повинен опанувати учень медичного ліцею в об’ємі курсу валеології:


 • Визначення росту і маси тіла обстежуваного.

 • Проведення оцінки відповідності маси тіла зросту за спеціальними таблицями.

 • Визначення об’єму грудної клітки.

 • Дослідження пульсу.

 • Визначення тривалості серцевого циклу.

 • Проведення методики визначення впливу фізичного навантаження на частоту пульсу і тривалість серцевого циклу та оцінка результатів.

 • Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках.

 • Визначення впливу положення тіла та фізичного навантаження на показники артеріального тиску та оцінка результатів.

 • Визначення дихання та його основних характеристик : частоти, ритму, глибини.

 • Проведення методики визначення впливу фізичних тренувань на резервні можливості легень та оцінка результатів.

 • Визначення рефлекторної реакції зіниць на світло і оцінка результатів спостереження.

 • Перевірка смакової чутливості язика і оцінка результатів обстеження.

 • Визначення індексу Руф’є .

 • Визначення величини подвійного добутку.

 • Проведення динамометрії китиці.

 • Проведення експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я

 • Вміння скласти та провести з обстежуваним комплекс фізичних вправ.

 • Оцінити режим та збалансованість харчування обстежуваного та при потребі провести його корекцію.

 • Розрахувати індивідуальну добову потребу обстежуваного в основних харчових продуктах.

 • Дати рекомендації щодо особливостей харчування при основних групах захворювань внутрішніх органів.

 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від алкоголю.

 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від паління.

 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від наркозалежності.

 • Дати рекомендації щодо проведення індивідуального комплексу загартування обстежуваного.

 • Вміння скласти індивідуальний режим дня.

 • Вміння працювати з психологічними тестами.

 • Дати рекомендації щодо методів контрацепції.

 • Дати рекомендації по профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом.

УЧБОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ «ВАЛЕОЛОГІЯ»

11 КЛАСТема

К-ть годин

1.

І семестр

Предмет, завдання та методи валеологiї, її мiсце серед природничих наук та наук про людину. Валеологія та санологiя. Валеологiя та екологiя. Зв'язок валеології з гiгiєною, фiзiологiєю, психологiєю, спортивною медициною та iншими науками. Значення валеологiї для клiнiчної медицини, як ефективного методу первинної профiлактики.


22.

Проблема здоров'я в життi сучасного суспiльства. Рiвновага людини з навколишнiм свiтом. Внутрiшня рiвновага органiзму людини. Духовний аспект здоров'я. Психологiчнi аспекти здоров'я. Фiзичні аспекти здоров'я. Соцiальний фактор i здоров'я. Цивiлiзацiя та її наслiдки - гiподинамiя, стреси, дисинхроз, порушена екологiя,тощо.

23.

Здоров'я людини та шляхи його забезпечення. Фiзичне i психiчне здоров'я. Iндивiдуальне i соцiальне здоров'я. Критерiї здоров'я. Кiлькiсть здоров'я. Якiсть здоров'я. Резерви здоров'я. Поняття про здоровий спосiб життя. Еволюцiя та здоровий спосiб життя. Фактори, якi формують здоров'я дiтей та дорослих. Формування здорового способу життя як соцiально-педагогiчна та медична проблема.

24.

Органiзм здорової людини та методи його обстеження. Органiзм як єдине цiле. Принципи iнтеграцiї цiлiсного органiзму. Загальнi принципи регуляцiї функцiй в органiзмi людини. Нервова регуляцiя та її головна роль у життєдiяльностi органiзму. ЦНС та її iнтергативнi механiзми. Методи обстеження ц.н.с. Сенсорнi системи, їх iнформацiйно-пропускна спроможнiсть, методи обстеження. Гуморальна регуляцiя функцiй. Ендокринна система. Основнi закономiрностi росту та розвитку.

Система кровi та методи її обстеження. Кровообiг. Анатомiчна будова та функцiї ССС. Система дихання. Методи її обстеження. Загальна характеристика системи травлення. Обмiн речовин.

Анатомiчна будова i функцiя опорно-рухового апарату.


4

5.

Кiлькiсна характеристика здоров'я. Використання iнтегративних показникiв. Комплексна дiагностика. Методики визначення здоров'я - вiзуальнi, анамнестичнi, фiзикальнi, функцiональнi, бiохiмiчнi, пси- хометричнi, комп'ютернi.

2

6.

Поняття про основнi природнi оздоровчi системи. Проблема гiподинамiї. Фiзична культура як механiзм тренування всiх киснево-транспортних систем органiзму. Розвантаження вiд стресу. Нормалiзацiя травлення, обмiну речовин та маси тiла, пiдвищення опору органiзму до впливу шкiдливих факторiв. Фiзична культура як засiб сповiльнення бiологiчного годинника та продовження життя.

2

7.

Харчування i здоров'я. Основи рацiонального харчування. Фiзiологiчна роль харчування. Еволюцiйнi передумови рацiонального харчування. Харчування сучасної людини. Характеристика основних груп продуктiв харчування. Структурна характеристика харчування. Водний режим. Режим рацiонального харчування. Норми споживання речовин. Перiодичнiсть харчування та добовий розпорядок їжi, її калорiйнiсть.Нацiональнi традицiї харчування. Поняття про оздоровче та лiкувальне харчування.

2

8.

ІІ семестр

Механiзм згубного впливу на здоров'я шкідливих звичок та їх профiлактика. Вплив алкоголю на органiзм людини. Алкоголiзм як незворотня хвороба. Методи вiдлучення вiд алкоголю. Вплив палiння (тютюнового диму) на органiзм людини Види наркотикiв. Вплив на органiзм. Наркотики та дiти. Токсикоманiя. Методи вiдлучення вiд наркозазалежностi. Педагогiчнi, психологiчнi та немедикаментознi методи профiлактики i позбавлення шкiдливих звичок.


4


9.

Поняття про iмунiтет. Види iмунiтету. Iмунна система. Фактори неспецифiчного захисту. Профілактичнi щеплення. Поняття про алергiю. Типи алергiчних реакцiй. Екологiя та алергiя. Харчування та алергiя. Ознаки алергiчних захворювань, профiлактика.

2

10

Простудні захворювання та їх профілактика. Профілактика інфекційних хвороб. Поняття про простудні захворювання Фактори ризику простудних захворювань. Основні симптоми простуди. Механізми терморегуляції. Профілактика простудних захворювань Поняття про інфекційні хвороби і методи їх профілактики

2

11


Основи психiчного здоров'я. Фiзiологiчнi основи психiчної дiяльностi. Поняття про стрес. Еволюцiйнi передумови та фiзiологiчнi механiзми стресу як адаптивнi реакцiї. Фактори ризику|психiчних захворюваннь в епоху НТП: iнтенсифiкацiя виробництва, гiподинамiя, величезний потiк iнформацiї, тощо. Критерiї оцiнки психiчного стану. Бiоритми та їх роль у забезпеченнi здоров'я. Психiчна та екстрасен сорна взаємодiя мiж людьми. Поняття про свiдоме, пiдсвiдоме та надчутливе. Основи психотерапiї. Поняття про аутогенне тренування, гiпноз, бiоенергетику, тощо. Сон та його регуляцiя. Основи рацiонального режиму дня та життя. Фiзiологiчна необхiднiсть навантаження. Здоров'я та тренування. Втома та вiдпочинок як невiд'ємнi складовi тренування. Принципи функцiональної надмiрностi органiзму людини. Приклади фiзичних, функцiональних, iнтелектуальних та психiчних можливостей людини. Вплив на людину планет, космосу. Ноосфера. Тривалiсть життя людини.

4

12

Основи профілактики основних груп захворювань людини. Основні захворювання серцево-судинної системи, фактори ризику, профілактика. Захворювання органів дихання, фактори ризику, профілактика. Порушення обміну речовин. Профілактика ожиріння - важливий етап профілактики ендокринних, серцево-судинних та інших хвороб. Поняття про нормальну вагу. Фактори ризику та профілактика хвороб обміну. Профілактика онкологічних захворювань

2

13

Репродуктивне здоров’я. Визначення поняття репродуктивного здоров’я. Показники репродуктивного здоров’я. Концепція охорони репродуктивного здоров’я. Репродуктивні права людини. Поняття про статеве життя людини. Фізіологія статевого життя. Вагітність та її гігієна. Валеологiчнi аспекти сексологiї, шлюбу та сiм’ї. Методи планування сiм’ї. Хвороби, що передаються статевим шляхом та їх профілактика.

2

14

Підсумкове заняття

2


Література

 1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - К. «Здоров’я».- 1998.

 2. Валеологiчна освiта. Експериментальний шкiльний посiбник. 10 клас. - Київ: Школи здоров'я, 1997 р.

 3. Валеологiчна освiта. Експериментальний шкiльний посiбник. 11 клас. - Київ: Школи здоров'я,1997 р.

 4. Витенко И.С. «Основы общей и медицинской психологии». - К. «Вища школа». - 1984.

 5. Горащук В.П. «Валеологія». - К. «Генеза». - 1998 - 15-39 с.

 6. Методичні рекомендації, розроблені співробітниками кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Смотрите также:
Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця члена-кореспондента намн україни, д м. н., професора В. З. Нетяженка
133.99kb.
1 стр.
Програма розроблена на кафедрі медичної І біологічної фізики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця під загальною редакцією завідувача кафедрою, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента напн україни
181.6kb.
1 стр.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
114.05kb.
1 стр.
Реферат наукової праці «Гігієнічні аспекти біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»
57.3kb.
1 стр.
Студентське наукове товариство
97.39kb.
1 стр.
Уніфікована технологічна карта проведення практичного заняття з пропедевтики внутрішньої медицини та сестринської практики
75.45kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
1456.29kb.
7 стр.
Програма курсу політична соціологія
384.15kb.
3 стр.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 21 жовтня 2011 р
117.06kb.
1 стр.
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
54.32kb.
1 стр.
Шпільов Руслан Олегович учень 11 класу Завіто-Ленінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Джанкойського району Автономної Республіки Крим Моделювання Фрактали програма
304.6kb.
1 стр.
Кафедра квантової теорії поля фізичного факультету кну імені Тараса Шевченко Науково-освітній центр ітф ім. М. М. Боголюбова нан україни
13.48kb.
1 стр.