Главная страница 1 ... страница 4страница 5страница 6страница 7страница 8страница 9

3.3.12. Соціальний захист населення
Реформування системи соціальних послуг передбачає створення цілісної системи соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві обставини, забезпечувала доступність та адресність соціальних послуг, сприяла підвищенню їх якості. Процес надання пільг повинен бути прозорим, чітким та орієнтованим на якісне обслуговування громадян, у тому числі з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.

Реформування системи соціальної підтримки буде здійснюватися шляхом посилення адресності та поступової трансформації пільг в адресну грошову компенсацію, розроблення соціальних нормативів споживання пільгових послуг.

Особлива увага приділятиметься використанню потенціалу соціальних служб для інтеграції осіб з інвалідністю, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у суспільне життя.
Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

- відкриття відділень з надання соціальних послуг при Новоушицькому та Ярмолинецькому територіальних центрах соціального обслуговування;запровадження у Деражнянському, Новоушицькому та Ізяславському районах експерименту з опрацювання моделі організації надання соціальних послуг;

- забезпечення дотримання роботодавцями виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- створення 20 робочих місць для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- надання фінансової допомоги на оплату навчання у навчальних закладах І-IV рівня акредитації 65 студентам-інвалідам;

- надання фінансової допомоги на перекваліфікацію 4 інвалідів за направленням державної служби зайнятості;

- передплата друкованих видань Всеукраїнських організацій інвалідів за заявами інвалідів І та ІІ груп;

- надання фінансової допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

- надання фінансової допомоги на безповоротній основі підприємствам громадських організацій інвалідів.


Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

- провадження державної політики щодо підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності;

- поліпшення умов проживання мешканців будинків-інтернатів;

- адаптацію, реабілітацію та інтеграцію у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів;

- соціальну адаптацію бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.3.3.13. Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування
Головним завданням у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування є запровадження нових принципів солідарної системи з метою розв’язання завдань соціального захисту осіб похилого віку та стабілізації стану фінансових ресурсів шляхом:

- забезпечення прозорості фінансових потоків, підвищення платіжної та звітної дисципліни платників єдиного внеску та цільове використання страхових коштів;

- забезпечення виконання у повному обсязі річного планового завдання з надходжень власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в області, сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

- забезпечення стабільного функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- створення належних умов для забезпечення медико-соціальної і професійної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.

На виконання зазначених пріоритетних завдань будуть здійснюватися наступні заходи:

- розширення бази нарахування єдиного внеску через залучення до участі у соціальному страхуванні всього працюючого населення, підвищення рівня оплати праці та її легалізації;

- проведення роботи щодо підвищення платіжної та звітної дисципліни платників єдиного внеску;

- забезпечення прозорості функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб, погашення заборгованості із сплати страхових внесків;

- забезпечення збалансованої солідарної системи пенсійного страхування через звільнення солідарної системи від невластивих для неї виплат, удосконалення порядку призначення й індексації пенсій, скасування необґрунтованих пільг стосовно дострокового виходу на пенсію та зі сплати страхових внесків;

- запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування шляхом створення інституційно-технічних умов перерахування страхових внесків;

- перегляд системи надання пенсій пільговим категоріям пенсіонерів та перехід до виплати пенсій окремим професійним групам із професійних пенсійних систем;

- здійснення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання коштів, виділених для фінансування пенсійних програм;

- забезпечення своєчасного призначення, перерахунку, індексації та фінансування виплат пенсій у повному обсязі;

- проведення організаційно-підготовчих заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- забезпечення стягнення заборгованості з єдиного внеску, страхових внесків відповідно до законодавства, шляхом проведення перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати єдиного внеску, страхових внесків, застосування фінансових санкцій, адміністративних штрафів, проведення претензійно-правової роботи;

- забезпечити надання соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації: лікування потерпілих в умовах стаціонару та в реабілітаційних закладах; амбулаторне, санаторно-курортне лікування; забезпечення необхідними медикаментами та виробами медичного призначення, додатковим харчуванням, автомобілями, інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами;

- своєчасне та у повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, здійснюючи виплату йому або у разі його смерті особам, які перебували на його утриманні;

- подальше вдосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та поховання;

- забезпечення фінансування виплат допомог з тимчасової непрацездатності з приводу хвороб, травм невиробничого характеру, по догляду за хворими членами сім’ї, вагітності і пологах, на поховання застрахованих осіб, або непрацездатних чи неповнолітніх осіб, що перебували на утриманні застрахованих осіб.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики

- збалансування бюджету Пенсійного фонду України в області;

- наявність організаційно-технічних умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- повне та своєчасне забезпечення виплат пенсіонерам;

- збалансування бюджетів фондів соціального страхування;

- забезпечення всіма видами допомоги застрахованих осіб.4. Посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та підвищення їх відповідальності у напрямку розв’язання соціальних проблем
Впродовж 2012 року спрямовуватимуться зусилля на забезпечення збалансованого галузевого та територіального соціально-економічного розвитку, збереження та створення нових робочих місць, сприяння зайнятості та підвищення добробуту населення, задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини, відтворення якісної робочої сили.

Завдання 2012 року будуть досягнуті за рахунок:

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій завдяки більш ефективному використанню наявного природно-економічного потенціалу;

сприяння розвитку міст та їх соціальної інфраструктури;

сприяння розвитку транспортної інфраструктури місцевого рівня з урахуванням розселення та концентрації населення;

сприяння впровадженню екологічних проектів, спрямованих на покращення стану довкілля, благоустрою територій;

удосконалення відносин у сфері житлово-комунального господарства, посилення системи контролю над операційно-господарською діяльністю підприємств та організацій галузі, недопущення необґрунтованого зростання цін і тарифів на товари масового попиту та послуги для населення.
Розвиток районів та міст обласного значення.

Розвиток малих міст і селищ

Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.


Пріоритет 1. Створення умов для стійкого розвитку територій і забезпечення повноцінного життєвого середовища територіальних громад
Основні завдання та заходи на 2012 рік:

- проведення роботи, спрямованої на реалізацію Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік;

- підготовка угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Хмельницькою обласною радою відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”;

впровадження нових економічних інструментів шляхом:

- після прийняття Закону України “Про Державний фонд регіонального розвитку” створення Фонду регіонального розвитку Хмельницької області для забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики, який є необхідною передумовою надання Євросоюзом донорських коштів для реалізації низки проектів регіонального розвитку відповідно до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 року;

- створення Агенції регіонального розвитку з метою координації зусиль усіх учасників регіонального розвитку та підтримки започаткованих ініціатив, діяльність якої спрямовуватиметься, зокрема, на реалізацію низки проектів Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки;

- відбір районів для партнерства з ПР ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” для відтворення досвіду проекту;

- визначення та забезпечення виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку адміністративних територій на 2012 рік;

- реалізації нових ініціатив місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення актуальних питань територіальних громад;

- проведення моніторингу показників розвитку районів, міст обласного значення для визнання територій депресивними;

- проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів і міст обласного значення та підготовка пропозицій щодо запобігання поглибленню диференціації;

- вжиття заходів щодо усунення основних внутрішньорегіональних диспропорцій, зменшення диспропорцій у ресурсній базі місцевих бюджетів;

- посилення контролю за повним та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку – протягом року;

- забезпечення умов для динамічного, збалансованого розвитку територіальних громад, створення доробку для нових “точок” розвитку;

- профілактика злочинності та охорона громадського порядку;

- поліпшення благоустрою населених пунктів.


Пріоритет 2. Розвиток малих міст і селищ
Основні завдання та заходи на 2012 рік:

реалізація в області Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки;

проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст і селищ з метою оцінки їх соціально-економічного стану, своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень;

посилення ролі територіальних громад у розробленні та виконанні програм соціально-економічного розвитку малих міст;

підтримка заходів соціально-економічного розвитку малих міст;

збереження та розвиток виробничої інфраструктури, ширше використання наявного потенціалу та створення сприятливого інвестиційного клімату;

збереження продуктивної зайнятості населення та збільшення заробітної плати;

оптимізація господарської діяльності та фінансове оздоровлення комунальних підприємств;

стимулювання розвитку малого підприємництва;

сприяння розвитку народних промислів та туристично-рекреаційної галузі;

сприяння розвитку торгівлі та сфери послуг;

розвиток соціальної інфраструктури, житлового будівництва, житлово-комунального, готельного, дорожнього господарства.Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

збільшення інвестиційної привабливості територіальних громад;

залучення інвестицій для розвитку інфраструктури населених пунктів;

збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

соціально-економічний розвиток малих міст і селищ шляхом активного використання наявного потенціалу та надання їм державної підтримки.
5. Розвиток міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Протягом останніх років проводилася активна робота, спрямована на укладення міжрегіональних угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво з регіонами іноземних держав, здійснювалися заходи щодо виконання в області державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, прийнято участь у різноманітних міжнародних конференціях, семінарах, виставках.

З метою налагодження нових та підтримку вже існуючих зв’язків з іноземними країнами особлива роль приділяється організації ділових та офіційних зустрічей керівництва облдержадміністрації, підприємницьких структур з представниками іноземних делегацій, послами іноземних держав. У 2011 році проведено ряд офіційних зустрічей з представниками Чехії, Польщі, Росії, Ірландії, Австрії.

Здійснювався моніторинг можливих напрямів взаємодії з програмним регіоном у рамках пріоритетів Спільної операційної програми “Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013”. Виявлялися можливості залучення механізмів транскордонного співробітництва до підтримки створення та розвитку транскордонних кластерів.

Важливий акцент у питанні розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції зроблено на нарощування експортного потенціалу підприємствами області.

З метою пошуку та розширення ринків збуту експортоорієнтованої продукції розроблено каталог експортного потенціалу підприємств області, який розміщувався в різнопланових друкованих (електронних) виданнях, довідниках, каталогах, мережі Інтернет тощо, розповсюджувався серед торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном та дипломатичних представництвах країн, акредитованих в Україні, під час виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей, інших заходів.

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

- поглиблення європейської інтеграції шляхом висвітлення матеріалів про європейську інтеграцію на офіційних веб-сайтах органів державної влади; розвитку мережі центрів європейської та євроатлантичної інформації на базі навчальних закладів, обласних та районних бібліотек; впровадження політичних та культурних ініціатив Ради Європи, зокрема: Європейського тижня місцевої демократії, Днів європейської спадщини тощо; забезпечення розвитку мережі центрів і пунктів європейської та євроатлантичної інформації на базі мистецьких навчальних закладів, бібліотек; проведення Дня Європи;

- розвиток двостороннього та регіонального співробітництва шляхом поглиблення співробітництва у торговельно-економічній сфері з країнами ЄС, СНД; підписання угод про співробітництво з містами Москва та Санкт-Петербург Російської Федерації, Середньочеським краєм Чеської Республіки, Віровітічко-подравською жупанією Республіки Хорватія; проведення роботи щодо залучення регіону до участі у проектах транскордонного співробітництва у рамках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки та Програм прикордонного співробітництва Європейського інструмента сусідства та партнерства;

- співробітництво з міжнародними організаціями шляхом сприяння розширенню співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та підвищення його ефективності; підвищення активності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій; удосконалення системи підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги; брендингу та просуванню продуктів області на зовнішні ринки;

- створення умов для активізації експортної діяльності через сприяння налагодженню співробітництва підприємницьких структур з іноземними бізнес-партнерами; оновлення експортного каталогу та його розповсюдження з метою просування продукції місцевих підприємств на світові ринки; посилення інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом поширення інформації щодо економічного потенціалу регіону, його експортних можливостей серед торговельно-економічних місій України за кордоном, на міжнародних економічних форумах та інвестиційних ярмарках, у засобах масової інформації, мережі Інтернет;

поліпшення показників зовнішньоекономічної діяльності шляхом нарощування експортного потенціалу: збільшення обсягів та номенклатури виробництва конкурентоспроможної продукції, впровадження новітніх технологій, удосконалення структури експорту; розвитку ринкових процесів, маркетингових технологій для збільшення обсягів збуту та виведення на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг; розвитку зовнішньоторговельної діяльності з державами-членами ЄС та СНД; активізації двостороннього співробітництва та розширення кола торговельних партнерів; сприяння стабільності на регіональному споживчому ринку, у тому числі шляхом насичення внутрішнього ринку якісними імпортозамінюючими товарами.


Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

продовження реалізації державної політики щодо європейської інтеграції;

забезпечення економічних інтересів регіону на зовнішніх ринках;

підвищення інвестиційної привабливості регіону;

залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку територій;

зростання експорту товарів на 13,5%, імпорту товарів – на 12,6 відсотка;

зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами до 7,0 млн. доларів США;збереження та освоєння нових зовнішніх ринків збуту товарів і послуг.

6. Результати виконання Програми
Належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямована на успішне втілення єдиної політики розвитку регіону, дасть змогу забезпечити у 2012 році зростання валової доданої вартості у порівнянних цінах на 5,7 відсотка. За рахунок утвердження інвестиційно-інноваційного шляху розвитку частка промисловості у валовій доданій вартості досягне 26,4%, сільського господарства зросте до 20,0%, будівництва – 3,1%, а послуг скоротиться до 50,5 відсотка.
Розвиток основних сфер економічної діяльності: індекс промислового виробництва становитиме 108,1 відсотка. Приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівнянних цінах 2005 року становитиме 5,6 відсотка. Прогнозується освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції. Експорт місцевих товарів збільшиться на 13,5%, обсяг імпорту – на 12,6 відсотка. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій зросте до 863,8 млн. грн. прибутку. Реалізація додаткових заходів з наповнення обласного та місцевих бюджетів дозволить не погіршити бюджетну ситуацію.
Поліпшення інвестиційного клімату: прогнозується збільшення загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області – на 16,5%, обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у порівнянних цінах – на 0,3 відсотка. У розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій ­становитиме 181,8 долара США, інвестицій в основний капітал – 2584,0 гривень. Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання, становитиме 3,5 млрд. грн. (на 6,1% більше 2010 року). Частка довгострокових кредитів зросте до 53 відсотків.
Активізація підприємницької діяльності: кількість малих підприємств досягне 5335 одиниць. Частка малих підприємств в обсягах реалізації продукції становитиме 26,7 відсотка. До бюджету усіх рівнів від діяльності малого бізнесу надійде 480,0 млн. гривень.
Підвищення рівня життя населення: реальний наявний доход населення зросте на 6,0%, середньомісячна номінальна заробітна плата збільшиться до 2400,0 грн. (на 17,1% більше показника 2011 року), буде створено 22000 нових робочих місць (102,8% від показника 2011 року), рівень безробіття (за методологією МОП) не перевищить 8,4% та зменшиться на 0,1 відсоткових пункта.
Підвищення якості життєзабезпечення: обсяг обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах зросте на 0,7 відсотка. В експлуатацію буде введено житлові будинки загальною площею 250,2 тис.м2; загальноосвітні навчальні заклади на 1098 учнівських місць; дошкільні заклади освіти на 185 місць; амбулаторно-поліклінічні заклади на 140 відвідувань за зміну.

7. Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки
Створення умов для соціально-економічного розвитку
Цінова та тарифна політика
Удосконалення ціноутворення передбачається здійснювати шляхом вирішення таких завдань:

у 2013 році:

- уповільнення темпів інфляції та утримання споживчих цін у межах визначених прогнозних показників по області;

- забезпечення товарної насиченості споживчого ринку, у першу чергу, товарами (продуктами) місцевих виробників;

- ініціювання перед центральними органами виконавчої влади внесення конструктивних змін до нормативно-правових документів з питань державного регулювання ціноутворення;

- запровадження ефективного цінового регулювання природних монополій шляхом упорядкування адміністративно регульованих цін і тарифів;

- виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, насамперед під час проведення державних закупівель;

- підвищення ефективності контролю за узгодженими діями суб’єктів господарювання, насамперед за виконанням поведінкових зобов’язань, у тому числі цінових.
У 2014 році:

- поступова лібералізація ціноутворення із збереженням державного регулювання цін (тарифів) на товари та послуги природних монополій, та таких, що мають особливе значення для підтримки життєвого рівня населення області;

- поступова переорієнтація діяльності на припинення вагомих порушень законодавства, які мають суттєві негативні наслідки для конкуренції чи споживачів, застосування максимальних розмірів штрафних санкцій за вчинення таких порушень.
Розвиток фінансового сектору
Робота у цій сфері спрямовуватиметься на підвищення ефективності та стійкості функціонування фінансового ринку шляхом підвищення якості захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, рівня прозорості в діяльності фінансових установ, регулювання фондового ринку, подальшої розбудови його інфраструктури та посилення системи захисту прав та інтересів учасників ринку цінних паперів. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій шляхом додаткових випусків цінних паперів з метою забезпечення розвитку виробництва, поповнення обігових коштів, передбачається реалізувати шляхом:


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької області у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту обласного бюджету За 2011 рік
979.81kb.
7 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.