Главная страница 1 ... страница 5страница 6страница 7страница 8страница 9

у 2013 році:

зниження частки проблемних активів у портфелі активів банків;

реалізацію моделі реструктуризації проблемних активів в установах банків;

нарощення обсягів інвестиційного кредитування економіки регіону;

забезпечення відповідності статутних документів акціонерних товариств загальноприйнятим міжнародним та національним принципам корпоративного управління;

встановлення вимог до розкриття інформації акціонерними товариствами про стан справ з корпоративного управління;

видання науково-методичних посібників з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах та захисту прав акціонерів;

удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку на засадах вільного, оперативного, безоплатного доступу інвесторів до інформації про емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку.


у 2014 році:

підвищення якості системи захисту прав споживачів фінансових послуг та збільшення рівня довіри населення до фінансових установ;

запровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів.

аналіз фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств щодо забезпечення прибутковості та реалізації дивідендної політики;

сприяння створенню громадських організацій міноритарними акціонерами та надання їм необхідної консультаційної допомоги з метою захисту їх прав;

впровадження механізму здійснення винагороди членів виконавчого органу акціонерних товариств залежно від показників капіталізації товариств на фондових біржах.Інвестиційна діяльність
Одним з пріоритетних напрямів інвестиційної політики є розвиток економіки на інноваційній основі. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інфраструктури, підвищення ефективності механізму надання державної підтримки, забезпечення концентрації державних капітальних вкладень на модернізації виробництва та впровадженні високих технологій передбачається реалізувати шляхом:
у 2013 році:

розвитку механізмів державно-приватного партнерства;

оцінки ефективності надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів/проектних пропозицій, що включені до державного реєстру;
у 2014 році:

розвитку інноваційної інфраструктури;

розбудови мережі індустріальних (промислових) парків.
Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Одним із пріоритетних напрямів регуляторної політики та розвитку підприємництва є подальше суттєве зменшення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва. Буде докладено зусиль та реалізовуватимуться завдання щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу, що передбачають:
у 2013 році:

суттєве спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

подальше зменшення втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;
у 2014 році:

перехід від здійснення прямого державного нагляду (контролю) до профілактики і запобігання порушенням.Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери
Пріоритетними напрямами регіональної політики щодо активізації інноваційних процесів в економіці та повноцінного використання потенціалу науки є підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень та розробок та забезпечення його спрямованості на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку. Для подальшого розвитку науково-технічної та інноваційної сфери будуть реалізовуватися такі завдання:
у 2013 році:

підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок, забезпечення розвитку державного сектору науки, зокрема розвитку науково-технічної та інноваційної експертизи;

формування інноваційної інфраструктури, що надасть змогу створити, зокрема у вищих навчальних закладах, цілісну систему інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності;

реалізація заходів обласної Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Хмельницької області на 2012-2015 роки.


у 2014 році:

поліпшення ефективності бюджетного фінансування наукової сфери шляхом упровадження інструментів державної підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, оптимізації мережі бюджетних наукових установ на основі об’єктивних критеріїв оцінювання результативності їх науково-технічної діяльності.

підтримка економіки області за рахунок підвищення рівня знань та кваліфікації спеціалістів;

покращення структури підгалузей економіки за рахунок інноваційних розробок, що мають попит на ринку.Податково-бюджетна політика
Ключовими завданнями податково-бюджетної політики на 2013 та 2014 роки залишаються:
у 2013 році:

забезпечення виконання прогнозних показників надходжень до загального та спеціального фондів державного бюджету, доведених планом-графіком Міністерства фінансів України;

забезпечення виконання у повному обсязі доведених бюджетних призначень надходжень податків і зборів до місцевого бюджету;

вжиття заходів щодо погашення активного податкового боргу (без урахування підприємств-банкрутів) з податків, що надходять до державного та місцевих бюджетів.


у 2014 році:

забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів та відповідальності всіх учасників бюджетного процесу.

Підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності
Основними пріоритетними напрямами регіональної політики у сфері управління об’єктами державної та комунальної власності повинні стати оптимізація структури державного сектору економіки, завершення приватизації та створення сучасної системи стратегічного управління державним сектором економіки шляхом:
у 2013 році:

завершення інвентаризації державного майна та створення єдиної бази обліку й управління об’єктів державної власності;

створення державних господарських об’єднань та державних холдингових компаній, основним видом діяльності яких буде управління державними активами суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідних галузях;

широке впровадження інституту незалежних директорів;

започаткування планування діяльності підприємств державного сектору економіки на середньостроковий період на підставі стратегій їх розвитку;
у 2014 році:

завершення формування нової моделі управління об’єктами державної власності, що передбачає, у тому числі управління державними компаніями під керівництвом професійних менеджерів (які будуть призначатися на конкурентних засадах);

завершення приватизації об’єктів стратегічних галузей на основі галузевих підпрограм приватизації.

Регіональний споживчий ринок та послуги

Стратегічними завданнями сфери внутрішньої торгівлі буде збереження та закріплення позитивних тенденцій у забезпеченні населення товарами народного споживання та розвиток торгової мережі нових форматів. Реалізація зазначених напрямів передбачається шляхом:


у 2013 році:

упровадження у торговельну діяльність сучасних логістичних технологій, технологій фасування та зберігання товарів;

встановлення разом з асоціаціями та об’єднаннями професійних учасників ринку правил, чесних звичаїв у підприємницькій діяльності щодо недопущення дій у вигляді недобросовісної конкуренції;

забезпечення формування проконкурентної свідомості в українському суспільстві, адвокатування конкуренції, пропаганда цінностей добросовісної конкуренції із використанням засобів масової інформації.


у 2014 році:

запровадження єдиних стандартів і правил організації та здійснення торговельної діяльності, що відповідають стандартам розвинених країн світу;

модернізація і розширення торговельної інфраструктури;

розроблення програм розвитку внутрішньої торгівлі щодо оптимізації соціальної, організаційної, функціональної і територіальної структур торгівлі;

збільшення нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах у містах та в сільській місцевості відповідно до середньоєвропейського рівня.

Модернізація виробництва та інфраструктури
Використання промислово-технологічного потенціалу
Регіональна політика у сфері використання промислово-технологічного потенціалу спрямовуватиметься на підтримку позитивних тенденцій, створених у попередніх роках. Розвиток та ефективне використання промислово-технологічного потенціалу досягатиметься за рахунок:
у 2013 році:

подальшого зростання індексу промислового виробництва в межах 108-109%, в основному, за рахунок галузей переробної промисловості (110-111%);

створення умов для довгострокового кредитування реального сектору економіки;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на зовнішніх ринках збуту, нарощення їх експорту та створення умов для імпортозаміщення, що сприятиме структурно-інноваційним змінам у виробництві промислової продукції.


у 2014 році:

стимулювання зростання виробництва продукції хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудування;

сприяння стабільному виробництву металопродукції.

Модернізація транспортної інфраструктури, розвиток зв’язку та інформаційних технологій
Пріоритетними напрямами розвитку транспортної інфраструктури, зв’язку та інформаційних технологій стане:
у 2013 році:

продовження проведення оновлення основних виробничих фондів підприємств транспорту;

забезпечення населених пунктів регулярним автобусним сполученням;

перехід на найновіші стандарти зв’язку;у 2014 році:

забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами гарантованої якості;

розширення спектру нових послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та наукових розробок.
Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
Пріоритетними напрямами розвитку агропромислового комплексу є забезпечення вітчизняної сільськогосподарської продукції на регіональному ринку шляхом:
у 2013 році:

продовження роботи щодо техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу;

подальшого розвитку високоефективного виробництва продукції тваринництва;

відтворення, раціональне використання та розповсюдження племінних (генетичних) ресурсів високої племінної (генетичної) цінності;

забезпечення зростання обсягів валового виробництва м’яса шляхом збільшення поголів’я свиней, підвищення їх продуктивності в сільгосппідприємствах та фермерських господарствах за рахунок покращення селекції, умов утримання та годівлі;

розширення мережі пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби для господарств населення;

розвитку кооперації між виробниками та переробниками тваринницької продукції;

добудови регіональних оптових ринків сільськогосподарської продукції та розбудови сучасних складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції.


у 2014 році:

завершення техніко-технологічної модернізації підприємств агропромислового комплексу;

налагодження роботи сучасних високотехнологічних виробництв з переробки сільськогосподарської сировини;

розширення географії ринків збуту аграрної продукції.Забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та населення, енергозбереження

Пріоритетними напрямами регіональної політики у забезпеченні безперебійного енергопостачання економіки та населення, енергозбереженні стане залучення альтернативних та відновлювальних джерел енергії, продовження модернізації та технічного переоснащення, зменшення обсягу споживання енергоресурсів:


у 2013 році:

створення сприятливого інвестиційно-підприємницького середовища для відновлення/нового будівництва малих ГЕС;

виконання підготовчих, ремонтно-профілактичних робіт по добудові 3 та 4 енергоблоків ВП “Хмельницька АЕС”;

скорочення споживання природного газу по бюджетній сфері шляхом переведення цих закладів на електричний теплоакумуляційний обігрів, встановлення твердопаливних котлів (щепа, торф, пелети).

розвиток альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
у 2014 році:

освоєння та розробка родовищ торфу в області;

продовження створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток енергетичної галузі;

будівництво та реконструкція електромереж під електроопалення;

застосування технологій спалювання біомаси.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
Покращення інвестиційного клімату в цілому у державі і, зокрема, в області сприятиме впровадженню інвестиційних проектів з будівництва нових потужностей підприємств різних галузей, закладів соціально-культурного призначення, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню достатніми обсягами робіт підприємств галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів.

Підвищення ефективності механізму надання державної підтримки на соціально-економічний розвиток регіонів області сприятиме забезпеченню виконання планів із будівництва та добудови соціально важливих для регіонів області об’єктів:у 2013 році:

завершення розпочатого будівництва у попередні роки закладів освіти, культури та охорони здоров’я;

завершення будівництва другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький;

продовження будівництва лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та неонатального корпусу міської лікарні у м.Хмельницький;

створення умов для залучення кредитних ресурсів комерційних банків на довгостроковій основі за невисокою відсотковою ставкою для кредитування громадян на будівництво (придбання) житла дозволить активізувати ринок житлового будівництва, підвищити рівень забезпечення громадян житлом.
у 2014 році:

завершення газифікації населених пунктів області;

розширення існуючих та будівництво нових дитячих дошкільних закладів;

завершення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою у м.Хмельницький та будинку культури в смт Теофіполь;

забезпечення фінансування житлових програм, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету, залучення коштів місцевих бюджетів на будівництво (придбання) доступного житла дозволить покращити житлові умови громадян.

Підвищення соціальних стандартів
Демографічна, сімейна та молодіжна політика
Основні напрями роботи у сфері демографічної, сімейної та молодіжної політики:
у 2013 році:

створення умов для забезпечення доступу широких верств населення до засобів збереження та поліпшення здоров’я, якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування;

удосконалення законодавства щодо внутрішньої і зовнішньої трудової міграції;

посилення боротьби з нелегальною міграцією.


у 2014 році:

упровадження заходів для відновлення здоров’я працівників, передусім тих, що зайняті на важких роботах і роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці;

використання на належному рівні потенціалу міграційних процесів;

запобігання виникненню нових і мінімізації наявних негативних наслідків неконтрольованих міграційних потоків;

формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів.

Розвиток системи освіти
Пріоритетними напрямами діяльності у сфері освіти є приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із сучасними потребами ринку праці, підвищення доступності якісних освітніх послуг. Характерними умовами розвитку галузі стануть:
у 2013 році:

удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, їх укрупнення, об’єднання в освітні округи;

перехід до єдиного стандарту вартості навчання одного учня/студента;

перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу утримання закладів до принципу формування їх бюджетів виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня/студента;

розширення прав шкіл, професійно-технічних училищ самостійно розпоряджатися матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами;

зміна підходів до формування регіонального замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб економіки регіону.

створення на базі дошкільного навчального закладу №4 м.Ізяслав дошкільного закладу компенсуючого типу для тубінфікованих дітей;

створення центрів розвитку дитини (Білогірський, Теофіпольський райони, міста Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів);

відкриття на базі дошкільних закладів груп спеціального призначення для дітей з вадами розвитку (Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський, Ярмолинецький райони, міста Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Нетішин, Шепетівка);

розвиток стратегії безперервного професійного навчання і навчання впродовж усього життя;

формування мережі професійно-технічних навчальних закладів освіти нових типів із стійкою соціально-економічною перспективою;

впровадження інтенсивних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах освіти для швидкого реагування відповідно до потреб ринку праці;

забезпечення педагогів сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини, психологізація навчально-виховного процесу, впровадження дистанційного навчання.
у 2014 році:

упровадження методичних засад прогнозування потреби у фахівцях на регіональному ринку праці;

прийняття порядку формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, робочих кадрів з урахуванням потреб ринку праці та контролю за його виконанням;

упровадження дієвого механізму працевлаштування студентів та випускників (створення бази даних про студентів і випускників, накопичення банку потенційних роботодавців).Забезпечення зростання купівельної спроможності населення
Одним із пріоритетних напрямів реалізації політики доходів є всіляке сприяння людям забезпечити свій добробут власною працею, підвищення стимулюючої ролі заробітної плати та розширення прошарку приватних власників. Планується впровадження заходів щодо пом’якшення соціальних диспропорцій, підвищення рівня життя населення, що передбачають:
у 2013 році:

забезпечення відповідності величини базового соціального стандарту його фактичному розміру;

обґрунтоване підвищення мінімальної заробітної плати з урахуванням пропозицій соціальних партнерів;

забезпечення подальшого підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою поступового наближення його розміру до мінімальної заробітної плати;

продовження роботи щодо забезпечення обґрунтованої міжпосадової диференціації в оплаті праці;

підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері шляхом реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери;

забезпечення підтримки купівельної спроможності населення через індексацію грошових доходів;

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок нормативного регулювання погашення заборгованості, посилення роботи тимчасових комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат не нижче ніж на 50% порівняно з 2012 роком.


у 2014 році:

підвищення мінімальної заробітної плати на рівні не нижчому ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб і з урахуванням пропозицій соціальних партнерів та економічної ситуації;

підвищення до кінця 2015 року тарифної ставки робітника першого розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери до мінімальної заробітної плати.

Забезпечення природної і техногенної безпеки та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Для досягнення соціального ефекту докладатимуться зусилля щодо створення безпечних умов життєдіяльності населення, що передбачають:
у 2013 році:

створення безпечних умов життєдіяльності населення у області;

проведення щорічної дозиметричної паспортизації населених пунктів області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом, що потребують першочергового вирішення;

впровадження на території області системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
у 2014 році:

вжиття заходів щодо виведення території 9-ти населених пунктів області з переліку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

впровадження регіональної системи спостереження та моніторингу ризиків і загроз надзвичайних ситуацій для економіки області;

розроблення та втілення регіональних проектів і програм для різних сценаріїв розвитку потенційних загроз.Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетними напрямками екологічної політики є стабілізація екологічної ситуації, уповільнення темпів зростання антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, створення умов для підвищення рівня екологічної безпеки населення. Реалізація цих напрямів здійснюватиметься шляхом:
у 2013 році:

здійснення заходів із зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря;

запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами;

здійснення знешкодження накопичених, не придатних до використання пестицидів та небезпечних відходів і реконструкція та будівництво полігонів для захоронення побутових відходів;

створення нових, розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

упровадження інноваційних технологій проведення екологічного моніторингу із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем;

затвердження та забезпечення виконання місцевих програм з охорони навколишнього природного середовища.
у 2014 році:

стабілізації та зменшення обсягу викидів стаціонарними та пересувними джерелами загальнопоширених забруднюючих речовин;

розвитку мінерально-сировинної бази;

створення нових, розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

збільшення площі заліснення території області;

рекультивації порушених земель;

здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

забезпечення підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.Поліпшення здоров’я населення
Головними завданнями у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. Підвищення доступності медичних послуг досягатиметься шляхом:
у 2013 році:

запровадження механізму закупівлі послуг у закладів охорони здоров’я на контрактній основі;

упровадження клінічних протоколів;

упровадження системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;

удосконалення системи оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складників: постійного – на основі єдиної тарифної сітки та змінного – залежно від обсягу і якості наданої медичної допомоги;

створення стимулів для здорового способу життя населення (упровадження програм формування здорового способу життя і програм здорових умов праці).


у 2014 році:

переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг;

запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг;

підготовка умов для переходу на страхову модель охорони здоров’я (систему соціального медичного страхування) через досягнення фінансової стійкості медичних закладів, оптимізацію їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я.


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької області у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту обласного бюджету За 2011 рік
979.81kb.
7 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.