Главная страница 1 ... страница 6страница 7страница 8страница 9

Реформування житлово-комунального господарства

Реформи у сфері житлово-комунального господарства спрямовані на підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також забезпечення бездотаційності цього сектору через забезпечення рентабельності підприємств галузі, скорочення кредиторської і дебіторської заборгованості, створення конкурентного середовища на ринку послуг, а також стимулювання технічної і технологічної модернізації та підвищення ресурсо- і енергоефективності. З метою забезпечення реалізації поставлених завдань необхідно здійснити такі кроки:у 2013 році:

знизити рівень заборгованості у галузі житлово-комунального господарства шляхом реалізації програми забезпечення споживачів лічильниками води, електроенергії, тепла і газу;

створити конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), розвитку приватних ЖЕКів і керуючих компаній, залучення приватних компаній через механізм державно-приватного партнерства.
у 2014 році:

здійснити технічне переобладнання і підвищити ресурсо- та енергоефективність житлово-комунального господарства, у тому числі із залученням фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних організацій для реалізації інвестиційних проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури та вдосконалення системи місцевих запозичень;

підвищити якість житлово-комунальних послуг шляхом застосування стандартів якості і забезпечення технічних можливостей для проведення оцінювання якості.


Ринок праці
Пріоритетним напрямом на ринку праці є проведення активної політики у сфері зайнятості, яка орієнтуватиметься, насамперед, на економічні заходи, зокрема навчання і підвищення кваліфікації, створення нових робочих місць. Вирішення проблем зайнятості на ринку праці здійснюватиметься шляхом:
у 2013 році:

запровадження прогнозування попиту на робочу силу у професійному розрізі;

здійснення заходів щодо підтримки зайнятості інвалідів та інших не конкурентних на ринку праці груп населення;

стимулювання самозайнятості та підприємництва;

удосконалення професійної підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили (проведення профорієнтаційної роботи серед населення, у тому числі незайнятих осіб та молоді, яка навчається).
у 2014 році:

стимулювання роботодавців та найманих працівників до покращення якості робочої сили та вирівнювання диспропорцій у її попиті та пропозиції;

подальшої легалізації трудових відносин;

формування продуктивної зайнятості завдяки реалізації довгострокових інвестиційних проектів;

здійснення профілактичних заходів вивільнення на підприємствах;

збільшення обсягів надання допомоги безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю та дотацій роботодавцям на створення нових робочих місць;

стимулювання зайнятості у сфері надання соціальних послуг;

розширення мережі навчальних закладів, у яких упроваджуватимуться інноваційні технології навчання;

підтримки зайнятості у сільській місцевості та в інших пріоритетних галузях економіки;

активізації підтримки зайнятості у районах з найвищим рівнем безробіття, а також розширення сфер прикладання праці у сільській місцевості та інших пріоритетних галузях економіки.Розбудова інформаційного суспільства
Одним з основних пріоритетів у сфері інформатизації та створення умов для розвитку інформаційного суспільства має бути широке запровадження та використання новітніх інформаційних технологій шляхом:
у 2013 році:

стимулювання широкого впровадження у діяльність місцевих органів виконавчої влади сучасних інформаційних технологій;

упорядкування документів в архівних підрозділах місцевих органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг;

подальший розвиток системи електронних інформаційних ресурсів місцевих органів виконавчої влади у частині розроблення та впровадження стандартизованих форматів даних, протоколів обміну і єдиних класифікаторів, довідників, а також протоколів доступу до них, застосування уніфікованих автоматизованих засобів пошуку та аналітичної обробки інформації;

створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та програмної продукції, у тому числі через розвиток державно-приватного партнерства у сфері інформатизації.
у 2014 році:

запровадження повноцінного електронного документообігу та електронного цифрового підпису в місцевих органах державної влади та забезпечення обміну електронними документами між ними;

запровадження практики надання послуг в електронній формі;

створення та впровадження правових, організаційних та методологічних засад використання інформаційних та телекомунікаційних технологій (електронна торгівля, електронний банкінг, автоматизація управління бізнес-процесами тощо);

створення умов для забезпечення загального, рівноправного і прийнятного за ціною доступу до інфраструктури та послуг інформаційно-комунікаційних технологій.
Розвиток культури та туризму
Регіональна політика у сфері культури та туризму спрямовуватиметься на збереження культурних цінностей, створення економічних механізмів, що забезпечать ефективний розвиток сфери культури, професійного мистецтва та народної творчості, підвищення якості регіонального туристичного продукту до рівня міжнародних стандартів та формування іміджу Хмельницької області, і реалізуватиметься шляхом:
у 2013 році:

формування сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та популяризація вітчизняної книги українською мовою;

сприяння розвитку мережі самодіяльних музично-фольклорних, етнографічних, хореографічних, хорових, музичних, театральних, вокально-інструментальних колективів;

забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек;

створення умов для зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;

забезпечення відповідності туристичних закладів міжнародним стандартам.


у 2014 році:

відродження традиційних видів художнього промислу та ремесел;

забезпечення оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;

посилення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини та забезпечення стабільної діяльності історико-культурних заповідників шляхом паспортизації та реставрації пам’яток історії та культури;

сприяння розвитку мережі підприємств готельного господарства;

забезпечення ефективності використання рекреаційних ресурсів;

упровадження інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку перспективних видів туризму;

розвиток системи статистики з питань туризму;

забезпечення комплексного підходу до рекламування регіонального туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг;

забезпечення належного розвитку інформаційної інфраструктури у сфері туризму;

будівництво об’єктів для розвитку туристичної діяльності у сільській місцевості.

Розвиток фізичної культури та спорту
Головними завданнями у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя, забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, та не олімпійських видів спорту, а саме:

у 2013 році:

створення умов для фізичного виховання і масового спорту, у тому числі забезпечення діяльності центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів;

сприяння підготовці та участі збірних команд області з видів спорту у регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.у 2014 році:

розвиток матеріально-технічної бази шляхом забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, плавальними басейнами, спортивними майданчиками;

сприяння залученню інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців фізичної культури і спорту;

фінансування наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту;

пропагування здорового способу життя серед населення.


Соціальний захист населення
Система соціального захисту населення є одним з пріоритетних напрямів регіональної політики і має бути спрямована на активізацію викорінення бідності шляхом:
у 2013 році:

поступової заміни існуючих безготівкових форм надання пільг на адресну грошову компенсацію;

запровадження методики непрямої оцінки доходів для отримувачів більшості видів соціальної допомоги;

інтеграції осіб з обмеженими можливостями у суспільство;

збільшення рівня соціальних виплат з урахуванням зростання прожиткового мінімуму;

активного залучення до надання соціальних послуг приватних суб’єктів.у 2014 році:

розширення сфери застосування електронної соціальної картки у системі соціального захисту населення;

розвитку та розширення ринку соціальних послуг;

адресного збільшення розмірів соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам з одночасним стимулюванням їх до більш активної праці;

запровадження супроводу одержувачів соціальної допомоги шляхом координації роботи органів праці та соціального захисту населення з центрами зайнятості;

удосконалення адміністрування програм, які призначаються за принципом “єдиного вікна”;

переходу від фінансування установ та закладів, що надають соціальні послуги, до фінансування безпосередньо послуги, що надається клієнту;

формування та впорядкування мережі установ і закладів для людей похилого віку та інвалідів, ветеранів, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, безпритульних.Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування
Пріоритетним напрямом політики у сфері пенсійного забезпечення залишається поетапна реалізація пенсійної реформи, зокрема запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення, подальший розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, посилення ефективності управління пенсійними активами та їх захисту, диверсифікація схем приватного пенсійного страхування, що передбачається шляхом:
у 2013 році:

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення;

продовження поетапного перерозподілу між роботодавцем і найманим працівником частини єдиного соціального внеску;

економічного стимулювання розвитку недержавного пенсійного забезпечення, запровадження програм спільного інвестування.


у 2014 році:

удосконалення регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів;

підвищення ефективності державного нагляду за накопичувальними пенсійними фондами;

упровадження корпоративних (професійних) пенсійних схем.

Начальник Головного управління

економіки облдержадміністрації А.Прусецький
<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік
1292.42kb.
9 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької області у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту обласного бюджету За 2011 рік
979.81kb.
7 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.