Главная страница 1
Програма вступних випробовувань

з спеціальності 091501 “Комп’ютерні системи та мережі” на ОКР "спеціаліст":
Теми для вступу 1. Системне програмування

 2. Архітектура ПЕОМ

 3. Мережі ЕОМ

 4. СУБД

 5. Операційні системи

Системне програмування
 • Системне програмування в ОС MS DOS

 • Написання драйверiв пристроїв в ОС MS DOS

 • Робота з пам’яттю в реальному режимі та особливості захищеного режиму

 • Програмування в захищеному режимі, віртуальний режим роботи процесора, сторінкова організація пам’яті

Питання:

1.Головний завантажувальний запис диску Master Boot Record.

2.Таблиця розділів та логічні диски.

3.Таблиця розміщення файлів (FAT). Загальна схема використання FAT.

4.Метод FCB для роботи з файлами.

5.Метод дескрипторів для роботи з файлами.

6.Таблиця відкритих файлів (SFT). Стандартні файлові маніпулятори та їх розташування в SFT.

7.Таблиця файлів завдань SFT та її зв’язок з таблицею відкритих файлів SFT.

8.Обробка переривань по , .

9.Використання засобів DOS в обробниках апаратних переривань.

10.Асинхронна активізація резидентних програм командами з клавіатури.

11.Методи налагоджування драйверів та механізм підготовки їх до виконання.

12. Команда ініціалізації драйверу. Її зміст, призначення та місце розташування. Визначення адреси точки розриву.

13. Резидентні програми. Способи вивантаження резидентної програми з пам’яті.

14.Процедура переривання драйвера, її функція. Таблиця переходів.

15.Структура заголовку драйверу. Зміст його складових частин та їх призначення.

16.Загальний зв’язний список драйверів. Правила для встановлення нового драйверу.

17.Механізм виклику драйверу.

18.Організація дочірніх процесів. Передача дочірній програмі адреси даних за допомогою вільних векторів переривань області та міжзадачних зв’язків.

19.Процедура стратегії драйвера та її основна задача.

20.Заголовок запиту драйверу, його складові частини та їх призначення.

21.Вихід з драйверу. Формування стану драйверу та коду завершення.

22.Обслуговування пам’яті в DOS.

23.Буфер попередньої трансляції в сторінковій організації пам’яті.

24.Рівні привілеїв та захист задач за привілеями в захищеному режимі.

25.Обчислення лінійної адреси в захищеному режимі.

26.Глобальні, локальні таблиці дескрипторів та IDT.

27.Перетворення логічної адреси на лінійну в реальному та захищеному режимах.

28.Організація багатозадачності в DOS.

29.Таблиця дескрипторів переривань (IDT).

30.Перетворення лінійної адреси на фізичну в системі сторінкової пам’яті.
Архітектура ПЕОМ


 • Системний та реальний час в ІВМ РС

 • Порт послідовної передачі даних (COM) на платі IBM PC

 • Контролер прямого доступу до пам’яті (DMA) на платі IBM PC

 • Контролер переривань на платі IBM PC

Питання:

1.Системний таймер 8253/8254 в ІВМ РС: принцип будови та функціонування.

2.Програмування системного таймера на рівні портів.

3.Читання конcтант перерахунку каналів системного таймера 8253/8254.

4.Читання байту стану каналів 0-2 системного таймера: спосіб 1, 2.

5.Системний час в ІВМ РС: таймер BIOS (таймер ОС).

6.Засоби BIOS та ОС для роботи з таймером BIOS.

7.Реальний час в ІВМ РС: годинник реального часу (RTC).

8.Схема та порти доступу до RTC в IBM PC.

9.Керуючі та регісти стану RTC.

10.Сигнальне переривання від RTC.

11.Періодичне переривання від RTC.

12.Програмування RTC.

13.Апаратна реалізація порту послідовної передачі даних у IBM PC, принцип побудови УАПП.

14.Порти асинхронного адаптера та їх призначення.

15.Підтримка УАПП засобами BIOS та ОС.

16.Контролер прямого доступу до пам’яті. Призначення і основні функції.

17.Регістри каналів DMA.

18.Алгоритм ініціалізації DMA.

19.Реалізація ПДП в ІВМ РС АТ.

20.Контролер переривань на платі ІВМ РС (і8259): принцип будови та функціонування.

21.Загальна схема переривань в ІВМ РС/АТ.

22.Види переривань: апаратні та програмні переривання.

23.Особливості обробки апаратних переривань, пріоритети обслуговування запитів на переривання та їх зміна.

24.Суть і призначення векторів переривань. Таблиця векторів переривань та зміна її елементів.

25.Порти доступу до контролера переривань.

26.Алгоритм програмування контролера переривань.

27.Керування пам`яттю. Сегментація пам`яті

28.Дескрипторні таблиці. Селектори сегментів

29.Сторінкова організація пам`яті, сторінкове перетворення адреси

30.Алгоритм сегмента сторінкової адресації
Мережі ЕОМ


 • Огляд мереж ЕОМ

 • Типи мереж

 • Архітектура мереж

 • Модель OSI

 • Промислові мережеві стандарти.

 • Кабельна система.

 • Адресація локальних мереж

 • Модеми. Устрій. Управління

 • Структура Internet

 • Адресація в Internet

 • OSI та TCP/IP

 • Протокол TCP

 • Пошук інформації в Internet

Питання:

1.Призначення компонентів мережі і їх коротка характеристика.

2.Типи кабелів, структура, характеристики.

3.Отоволоконні кабелі,структура,типи волокна.

4.Багатомодові і одномодові волокна.

5.Оптоволоконний кабель, характеристики. Широкополосність.

6.Модель OSI. Структура. Призначення рівнів.

7.Типи мереж. Класифікація. Топологія мереж..

8.Архітектура мереж. Характеристики мереж.

9.Метод доступу CSMA/CD. Передача даних.

10.Різновиди Ethernet. Архітектура.

11.Реалізація Ethernet 10Base2, 10Base5, 10BaseT. Характеристики.

12.Token Ring. Склад мережі. Призначення компонентів. Принципи роботи.

13.Token Ring. Основні характеристики.

14.Ethernet. Типи кадрів.

15.Модеми. Типова система передачі даних.

16.Модеми. Основні АТ- команди.

17.Методи пошука в Internet, индекси, каталоги, гібридний метод.

18.Адресація в Internet. Класи мереж.

19.Адресація в Internet. Доменна система імен. Динамічні та статичні адреси

20.Internet. Взаємодія підмереж.

21.Міжмережний протокол IP. Заголовок протоколу.

22.Міжмережний протокол TCP. Заголовок протоколу.

23.Міжмережний протокол TCP. Передача повідомлень.

24.Міжмережний протокол TCP. З’єднання по протоколу TCP

25.Міжмережний протокол TCP. Передача даних. Розрив з’єднань

26.Протокол ТСР. Порти та сокети.

27.Протокол ТСР. Призначення.

28.Тестування з’єднань. Утиліта Tracert.

29.Тестування з’єднань. Утиліта PING.

30.Протокол ТСР. Встановлення з’єднань.
СУБД

 • Основи побудови баз даних


 • Локальні інформаційні системи

 • Моделі і типи даних

 • Реляційна модель даних

 • Основні види зв'язку таблиць

 • Теоретичні мови запитів

 • Інформаційні системи в мережах

 • Проектування і застосування баз даних

Питання:

1. Первинні та зовнішні ключі. Принцип побудови зв’язків між таблицями.

2. Схема даних ACCESS. Взаємозв’язок таблиць. Забезпечення цілісності даних. Приклади.

3. Розробка форм для завантаження, перегляду та корегування даних. Основні етапи розробки форм та завантаження БД.

4. Побудова інформаційно – логічної моделі ПО. Приклад.

5. Робота з БД в мережах. Архітектура клієнт/сервер.

6. Основи конструювання звітів. Побудова звітів. Приклади.

7. Захист даних в БД загального користування.

8. Періоди розробки інформаційних систем (проектування, програмна реалізація, експлуатація).

9. Обробка даних в режимі таблиці та форми. Пошук записів. Відбір записів за допомогою фільтру. Приклади.

10. Запити за зразком QBE та запити SQL. Приклади.

11. Етапи проектування та побудови БД ACCESS.

12. Схема даних реляційної БД – адекватне відображення інформаційно – логічної моделі. Посилальна цілісність.

13. Основи розробки запитів. Призначення та види запитів. Приклади.

14. Типи відношень реляційних таблиць. Графічне представлення цих типів у вигляді ER-схеми.

15. Основи конструювання звітів. Побудова звітів. Приклади.

16. Основні операції над відношеннями. Мови виконання операцій над відношеннями. Мова реляційної алгебри та мова реляційного числення.

17. Правила нормалізації відношень. Перша та друга нормальні форми.

18. Моделі даних. Фізична та логічна моделі даних.

19. Нормалізація даних в БД. Третя нормальна форми та БК НФ.

20. Реляційна модель даних. Реляційна БД. Термінологія РБД.

21. Логічна модель даних предметної області та фізичне представлення її в пам’яті ПЕОМ.

22. Реляційне числення кортежів. Мова реляційного числення SQL. Характеристика та основні оператори мови.

23. Статичні та динамічні властивості об’єктів БД. Визначення елементів даних та їх атрибутів Поняття ключових атрибутів.

24. Бази даних, СУБД. Поняття банку даних. Визначення. Властивості. Приклади.

25. Поняття предметної області. Об’єкти. Атрибути. Принципи проектування БД.

26. Автоматизована обробка інформації. Побудова ІЛМ. Навести приклад.

27. Нормалізація даних. Місце нормалізації в інформаційних системах.

28. Типи функціональних залежностей. Нормалізація відношень.

29. Три рівні представлення даних. Концептуальне зовнішнє та внутрішнє подання даних. Моделювання даних. Модель бази даних.

30. Прикладні БД. Об’єктно – орієнтований підхід до проектування БД.
Операційні системи


 • Принципи побудови ОС

 • Концептуальні основи ОС

 • Засоби, механізми, підсистеми ОС

 • Побудова підсистем ядра мультипрограмних ОС

 • Принципи керування пам’яттю у UNIX

 • Архітектура віртуальної ФС

Питання:

1. Двоконтекстність роботи процесору.Принцип незалежності програми від зовнішніх пристроїв.

2. Процеси ОС UNIX. Підтримка процесів ядром ОС UNIX.

3. Визначення ресурсу ОС. Властивості та класифікація ресурсів.

4. Дисципліни які найбільш часто зустрічаються на практиці.

5. Сигнали, переривання та час у UNIX. Поняття про блокування.

6. Переривання. IRQ. Нижні половини.

7. Процеси-демони. Поняття про демони.

8. Дворівнева система керування процесами.

9. Структури даних процесів.

10. Схеми роботи короткострокового планувальника.

11. Взаємодія між процесами у UNIX. Канали.

12. Повідомлення (черги повідомлень).

13. Семафори. Загальна теорія. Задачі синхронізації.

14. Архітектура та основні питання побудови механізмів синхронізації.

15. Семофори у UNIX.

16. Пам’ять що розділяється у UNIX.

17. Підсистема введення/виведення системи UNIX.

18. Драйвери пристроїв. Типи драйверів. Базова архітектура драйверів.

19. Архітектура термінального доступу. Псевдотермінали.

20. Файлова підсистема UNIX. Базова FS System.

21. Організація віртуальної ОП. Основні поняття та принципи віртуалізації пам’яті.

22. Основи логічної організації віртуальної ОП.

23. Розподіл адресного простору архівної середи зберігання.

24. Механізм перетворення адреси віртуальної ОП на основі сторінкової організації.

25. Віртуальна та фізична пам’ять.

26. Адресний простір процесів.

27. Відкладений виклик. Аларми. Контекст процесу.

28. Доступ до ФС.

29. Поняття буферного кешу.

30. Цілісність ФС.
Затверджено на засіданні кафедри програмного забезпечення

Протокол №19 від « 20 » травня 2009р.


Завідувач кафедрою програмного

забезпечення КНТУ Сидоренко В.В._______________________
Смотрите также:
Програма вступних випробовувань з спеціальності 091501 "Комп’ютерні системи та мережі"
76.22kb.
1 стр.
Програма вступних випробовувань з спеціальності 050102 "Економічна кібернетика"
24.08kb.
1 стр.
Результати фахового вступного випробування на навчання за освітньо- професійною програмою
55.85kb.
1 стр.
Комп’ютерні системи та мережі I. Периферійні пристрої
166.41kb.
1 стр.
Програма для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 070709
200.96kb.
1 стр.
Дослідження проблемних питань організації інформаційних систем діагностування
71.77kb.
1 стр.
Програма вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності
367.8kb.
1 стр.
Тема 13. Функціональні ролі комп'ютерів в мережі
71.97kb.
1 стр.
Інформації від комп'ютерних вірусів урок 1 Поняття про комп'ютерні віруси
76.21kb.
1 стр.
Інформації від комп'ютерних вірусів поняття про комп'ютерні віруси
64.65kb.
1 стр.
Курсовий проект представлений на листах формата А4 и має 26 сторінок, 2 малюнки
298.73kb.
1 стр.
«Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2010
372.13kb.
1 стр.