Главная страница 1
київський національний університет

імені тараса шевченка
економічний факультет

ПРОГРАМА

вступних випробувань

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності

8.03050801 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

(спеціалізована програма

"Управління ризиками та страхування")
.

КИЇВ – 2011Зміст

Вступ

Модуль 1. Фінанси

1.1. Економічна природа і призначення фінансів

1.2. Фінансова система

1.3. Фінансова наука

1.4. Фінансова політика і фінансова безпека

1.5. Фінансові ресурси

1.6. Фінансовий механізм

1.7. Фінансове планування і прогнозування

1.8. Державні фінанси

1.9. Бюджет і бюджетна система

1.10. Місцеві фінанси

1.11. Податки і податкова політика

1.12. Фінанси підприємницьких структур

1.13. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення

1.14. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

1.15. Страхові та резервні фонди фінансових ресурсів

1.16. Державний кредит і державний борг

1.17. Фінансовий ринок

1.18. Фінансовий контроль


Рекомендована література
Модуль 2. Фінансовий ринок

2.1. Фінансовий ринок, його призначення і основи організації

2.2. Основні фінансові інструменти

2.3. Похідні фінансові інструменти

2.4. Ризик та дохід

2.5. Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку

2.6. Діяльність комерційних банків та інших фінансових інститутів

2.7. Основи організації та функціонування фондового ринку

2.8. Інформаційне забезпечення фондового ринку

2.9. Основи функціонування кредитного ринку

2.10. Валютний ринок: основи організації та функціонування

2.11. Міжнародний фінансовий ринок: учасники і фінансові інструменти


Рекомендована література
Модуль 3. Гроші та кредит

3.1. Економічна природа, сутність та функції грошей.

3.2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання.

3. 3. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку

3. 4. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації.

3.5. Сутність та функції кредиту

3.6. Форми та різновиди кредиту

3.7. Кредитна система та банківська справа в Україні

3.8. Теоретичні основи діяльності комерційних банків


3.9. Сутність та структура грошово-кредитної системи

3.10. Грошово-кредитна система США

3.11. Грошово-кредитні системи країн ЄС

3.12. Грошово-кредитна система Росії


Рекомендована література
Модуль 4. Страхування
4.1. Економічна сутність страхування і його роль у ринковій економіці

4.2. Класифікація страхування

4.3. Поняття ризику. Ризик-менеджмент

4.4. Методичні підходи щодо розрахунку страхової премії

4.5. Страхові послуги та особливості їх реалізації

4.6. Порядок укладання і ведення страхової угоди

4.7. Особисте страхування

4.8. Майнове страхування

4.9. Страхування відповідальності

4.10. Перестрахування

Рекомендована література


Модуль 5. Управління фінасовими ризиками
5.1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками

5.2. Система кількісних оцінок фінансового ризику

5.3. Політико-економічний ризик у системі ризик-менеджменту

5.4. Управління ризиками проектного фінансування

5.5. Управління ризиками портфеля фінансових інструментів

5.6. Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання

5.7. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

5.8. Відсотковий ризик, методи аналізу та управління

5.9. Управління ризиком ліквідності

5.10. Валютні ризики суб’єктів господарювання, методи аналізу і управління

Рекомендована література


Вступ

Вступні випробування мають за мету з’ясувати рівень засвоєння теоретичних знань абітурієнтів, оцінити їх аналітичні здібності та навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів та виявити достатність рівня підготовки до навчання в магістратурі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03050801 - "Фінанси і кредит".Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 8.03050801 - "Фінанси і кредит" є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Оволодіння системою знань, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з економіки та управління класичних університетів за спеціальністю 8.03050801 - "Фінанси і кредит" передбачає, що вступники повинні мати базову вищу освіту за зазначеною спеціальністю, вільно володіти державною мовою, мати здібності до оволодіння знаннями та навичками в галузі фундаментальних та професійно орієнтованих економічних дисциплін, мати схильність до наукових досліджень.Характеристика змісту програми вступного іспиту. Іспит має комплексний характер і базується на провідних навчальних дисциплінах, що формують знання та уміння бакалавра і визначають рівень його кваліфікації. Програма іспиту є міждисциплінарною, охоплює основну проблематику навчальних дисциплін, що вивчають студенти в межах навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і включає такі модулі:

Модуль 1. Фінанси

Модуль 2. Фінансовий ринок

Модуль 3. Гроші та кредит

Модуль 4. Страхування

Модуль 5. Управління фінансовими ризиками

Під час іспиту враховуються наступні критерії: знання навчального матеріалу дисципліни; вміння виділяти істотні положення навчальної дисципліни; вміння формулювати конкретні положення навчальної дисципліни; уміння застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних економічних ситуацій та вирішення прикладних проблем.

Порядок проведення вступних випробувань визначається «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-20138.03050301 навчальний рік».

Формою проведення вступного іспиту до магістратури зі спеціальності «Фінанси і кредит» за спеціалізованою програмою «Управління ризиками та страхування» є письмовий екзамен.
Модуль 1. фінансИ
Тема 1.1. Економічна природа і призначення фінансів


Виникнення та розвиток фінансів. Фінанси як економічна категорія. Призначення та функції фінансів. Фонди грошових коштів держави, підприємств, громадян та інших суб'єктів економічної діяльності. Роль фінансів на макро- та мікрорівні.

Тема 1.2. Фінансова система


Економічний зміст і структура фінансової системи. Правова та організаційна основа фінансової системи. Органи управління фінансами та їх функції. Державні фінанси; фінанси підприємств і організацій; фінанси домогосподарств; страхові та резервні фонди; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Форми і методи створення, розподілу і використання фінансових ресурсів.

Тема 1.3. Фінансова наука


Предмет та зміст фінансової науки. Мета, задачі та функції фінансової науки. Форм та методи створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення загальнодержавних потреб. Фінансова наука як складова соціально-економічних наук. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки.

Тема 1.4. Фінансова політика і фінансова безпека


Фінансова політика держави. Заходи, методи, форми організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства. Основна мета та завдання фінансової політики. Фактори, що визначають фінансову політику уряду. Сучасна бюджетно-податкова політика Система мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структур і населення.

Правова основа та напрями реалізації фінансової політики. Внутрішня та зовнішня фінансова політика. Принципи фінансової політики, форми і методи її реалізації. Поняття фінансової безпеки держави, критерії її визначення.Тема 1.5. Фінансові ресурси


Зміст, поняття та економічна природа фінансових ресурсів. Склад та структура фінансових ресурсів держави. Джерела, цільове призначення фінансових ресурсів. Характеристика зведеного балансу фінансових ресурсів держави.

Тема 1.6. Фінансовий механізм


Форми і методи фінансового механізму. Складові фінансового механізму. Фінансове планування й прогнозування, фінансові показники, нормативи, ліміти й резерви, стимули й санкції, система управління фінансами.

Фінансові інструменти: штрафи, пільги, фінансові нормативи, ліміти й резерви.

Фінансове регулювання та фінансове забезпечення.

Тема 1.7. Фінансове планування і прогнозування


Необхідність та сутність фінансового планування. Основна мета та функції фінансового планування. Методи фінансового планування. Види фінансових планів. Організація фінансового планування. Принципи фінансового планування та прогнозування. Необхідність та зміст фінансових балансів в економічній системі держави.

Тема 1.8. Державні фінанси


Державні фінанси як складова частина фінансової системи держави. Призначення державних фінансів. Методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави. Складові державних фінансів: державний бюджет, централізовані фонди соціального страхування, фінанси підприємств і організацій державної власності, державний кредит, державні страхові та резервні фонди.

Сфера функціонування державних фінансів. Фінанси підприємств державної власності. Державний бюджет України як основний інструмент державного регулювання економічного й соціального розвитку. Місцеві бюджети у фінансовому забезпечені розвитку регіонів. . Страхові та резервні фонди держави. Державний кредит та збалансованість бюджету. Фінансові моделі “держави добробуту” різних країн.Тема 1.9. Бюджет і бюджетна система


Призначення та роль бюджету. Структура та принципи побудови бюджетної системи. Склад і структуру бюджетної системи. Принципи побудови та організація функціонування бюджетної системи. Типи бюджетних систем. Правова основа бюджетної системи. Бюджетний процес та бюджетна класифікація. Дефіцит бюджету. Бюджетна політика ЄС після розширення.

Тема 1.10. Місцеві фінанси


Місцеві фінанси як важлива ланка фінансової системи держави. Форми мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Система фінансових відносин між місцевими та державним бюджетами. Форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх розрахунку.

Тема 1.11. Податки і податкова політика


Економічна сутність, ознаки та функції податків. Класифікація податків: державні, місцеві; прямі та непрямі податки, податки з юридичних та фізичних осіб. Механізм нарахування та сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів.

Тема 1.12. Фінанси підприємницьких структур


Фінанси підприємницьких структур як самостійна й особлива сфера функціонування фінансів. Специфіка організації та принципи реалізації фінансів підприємницьких структур. Сутність і зміст фінансів підприємницьких структур. Фонди фінансових ресурсів підприємства. Взаємозв'язки та взаємовідносини між підприємствами і державою при сплаті платежів до бюджету, фінансування і дотацій із бюджету. Фінанси підприємницьких структур: фінансовий стан, санація та банкрутство.

Тема 1.13. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення


Фонди фінансових ресурсів цільового призначення - самостійна ланка фінансової системи. Необхідність створення та функціонування фондів фінансових ресурсів цільового призначення. Створення та використання фондів соціального страхування. Принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів. Джерела формування та використання коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами зумовленими народженням та похованням, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, Фонду захисту інвалідів. Шляхи вдосконалення системи загальнообов’язкового та недержавного соціального страхування.

Тема 1.14. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню


Соціальні гарантії - обов'язковий елемент економічної системи держави. Форми соціальних гарантій. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. Стан й розвиток системи соціальних гарантій в Україні.

Тема 1.15. Страхові та резервні фонди фінансових ресурсів


Страхування як специфічна ланка фінансової системи. Страхові фонди, страховики, страхувальники, об'єкт страхування, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, страховий платіж, страховий тариф. Фінансові аспекти соціального страхування.

Тема 1.16. Державний кредит і державний борг


Сутність та форми державного кредиту. Державний борг та його економічно обґрунтуванні межи. Форми державного кредиту. Ефективність використання державних запозичень. Поняття: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення і анулювання позики. Державний борг України та механізм його обслуговування. Боргова політика уряду та сучасні методи реструктуризації державної заборгованості.

Тема 1.17. Фінансовий ринок


Фінансовий ринок – обслуговуюча ланка фінансової системи держави. Валютний ринок; ринок кредитів; ринок цінних паперів; ринок фінансових послуг. Інструменти та операції на фінансовому ринку. Складові фінансового ринку. Необхідність, призначення, внутрішня структура кожної складової фінансового ринку.

Тема 1.18. Фінансовий контроль


Зміст та принципи фінансового контролю. Функції, методи та види фінансового контролю. Основні елементи системи фінансового контролю, тенденції її розвитку. Органи виконавчої та законодавчої влади, що здійснюють фінансовий контроль.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базилевич В.Д., Баластрік Л.О. Державні фінанси. – К., 2004

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник).

 3. М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

 4. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., випр. і перероб. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України.– К.: Вища школа, 2006

 6. Гридчіна М.В. Субботович Ю.Л. Фінанси. (Теоретичні основи) .– К. 2004

 7. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Підручник- К.: Центр учбової літератури , 2007

 8. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В., Тропіна В.Б., Субботович Ю..Л. Податкова система :Навч.посіб.– 2009.

 9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) .– К.: КНЕУ, 2008

 10. Павлюк К.В. Бюджетна система України. – К., 2008

 11. Теорія фінансів: Підручник/за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія/ Л.Л.Лазебник, В.Б. Тропіна/ К.: ЦУЛ, 2010.

Модуль 2. Фінансовий ринок
Тема 2.1. Фінансовий ринок, його призначення і основи організації


Об`єктивна необхідність фінансового ринку, його сутність і значення. Структура та функції фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Фінансові інструменти, що забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів серед учасників ринку. Характеристика фінансових інструментів та механізм їх оцінки.

Тема 2.2. Основні фінансові інструменти


Поняття цінних паперів. Види цінних паперів, специфічні особливості окремих видів цінних паперів. Емітенти окремих видів цінних паперів. Цінні папери, що перебувають в обігу в Україні. Облігації - інструмент позики. Види облігацій, корпоративні та державні облігації. Облігації зовнішніх та внутрішніх позик, муніципальні облігації. Визначення та види акцій. Характеристика простих та привілейованих акцій. Вартість акції та оцінка акціонерного капіталу. Акціонерні товариства - емітенти акцій, відкрита підписка на акції. Інновації на ринку фінансових інструментів. Американські та європейські депозитарні розписки.

Тема 2.3. Похідні фінансові інструменти


Визначення та суть строкових угод. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод. Види строкових угод. Визначення та види ф`ючерсів. Механізм укладання ф`ючерсних угод. Роль клірингових палат в торгівлі ф`ючерсами. Основні принципи ціноутворення у фючерсних та форвардних контрактах.

Хеджування за допомогою ф`ючерсів та ризики при хеджуванні. Укладення строкових угод на Українській міжбанківській валютній біржі. Визначення та види форвадних угод. Відмінності між ф`ючерсами та форвардами. Угоди про форвардні процентні ставки. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти.

Визначення та види опціонів. Поняття премії та страйкової ціни. Дохідність опціонів, ціноутворення в опціонах. Угоди “кеп”, “флор”, “колар” та варанти. Суть та види свопів. Процентні, валютні свопи та свопи активів. Управління процентним та валютним ризиками за допомогою строкових угод.

Тема 2.4. Ризик та дохід


Визначення та види процентних ставок. Структура ринкових процентних ставок. Визначення процентної ставки з врахуванням інфляції та ризику неповернення. Поняття та основні види ризиків. Кількісна оцінка ризику. Основні види фінансових ризиків.

Механізм оцінки фінансових активів. Оцінка ринкової вартості та доходності облігації. Визначення тривалості облігації та інших боргових зобов’язань. Фактори, що визначають ринкову вартість акції. Методи оцінки акцій: дивідендний метод, “дійсної вартості акції”, “ринкової оцінки активів” та метод МОКА.

Теорія портфелю. Основні принципи формування портфелю цінних паперів. Диверсифікація портфелю, побудова ефективного портфелю. Теорія ринку капіталів. Модель оцінки капітальних активів.

Тема 2.5. Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку


Місце та роль інститутів спільного інвестування в інвестиційних процесах. Типи інвестиційних компаній. Механізми формування і використання фінансових ресурсів в інвестиційних компаніях різних типів. Вітчизняні інститути спільного інвестування. Державне регулювання діяльності інвестиційних компаній.

Тема 2.6. Діяльність комерційних банків та інших фінансових інститутів


Основні функції та операції комерційного банку. Формування ресурсної бази комерційного банку. Активи комерційного банку. Структура доходів та витрат банківської установи. Основні показники діяльності банку. Державне регулювання банківської діяльності.

Основи діяльності страхових компаній. Ощадні банки, ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки. Ощадна справа в Україні. Інвестиційні банківські фірми, як універсальні посередники на ринку фінансових послуг. Діяльність недержавних пенсійних фондів.
Тема 2.7. Основи організації та функціонування фондового ринку


Сутність та значення фондового ринку, його структура та основні функції. Класифікація фондових ринків. Основи функціонування біржового фондового ринку. Умови обігу цінних паперів на фондовій біржі. Позабіржовий фондовий ринок, його призначення та основи організації.

Інфраструктура фондового ринку. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, клірингові палати Основи депозитарної та реєстраторської діяльності. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Основні напрямки державного регулювання фондового ринку.Тема 2.8. Інформаційне забезпечення фондового ринку


Інформаційне забезпечення та “прозорість” фондового ринку. Рейтингові агентства, їх роль на ринку. Інформація в пресі про ринкові цінні папери та її аналіз. Історія виникнення, сутність та роль фондових індексів на ринку цінних паперів. Основні типи фондових індексів.

Тема 2.9. Основи функціонування кредитного ринку


Сутність і значення, основи організації і структура кредитного ринку. Функції кредитного ринку. Державний кредит, його форми та види. Банківське кредитування. Системи рейтингу кредитів та позичальників. Вартість кредитних інструментів. Комерційне кредитування. Державне регулювання кредитного ринку.

Тема 2.10. Валютний ринок: основи організації та функціонування


Основи функціонування валютного ринку. Учасники валютного ринку. Види операцій з валютою. Міжнародні фінансові центри по торгівлі валютою. Особливості формування та розвитку валютного ринку в Україні. Валютне регулювання та валютний контроль. Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Валютний ділінг в банках.

Тема 2.11. Міжнародний фінансовий ринок: учасники і фінансові інструменти

Основи функціонування міжнародного фінансового ринку. Учасники міжнародного фінансового ринку. Діяльність міжнародних фінансових інститутів та організацій. Фінансові інструменти міжнародного ринку та їх емітенти. Ринок єврооблігацій, євроакцій та єврокредитів.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

 2. Закон України ”Про цінні папери та фондовий ринок”

 3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 4. Кравченко Ю. Инструменты фондового рынка: Виды. Свойства. Особенности эмиссии. Финансовые вычисления. -К.: Эльга: Ника-Центр, 2004. -337 с.

 5. Страхування: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008 – 1019 с. – (Класичний університетський підручник).

 6. Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. -6-е изд. -М. и др.: Вильямс, 2007. -1051 с.

 7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Підручник/ В.М. Шелудько. -К.: Знання, 2006. -535 с.

 8. Вейр Д. Тайминг финансовых рынков: Как получить прибыль на фондовом рынке, используя кривую доходности, технический анализ и культурные индикаторы. - М. : Омега-Л : И-трейд, 2006. - 380 с.

 9. Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. -М.: ЗАО "Олимп - Бизнес", 2007. -X, 335 с.

 10. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -925 с.

 11. Федоров, А. В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. - М. и др. : Питер, 2007. - 231 с.


Модуль 3. Гроші та кредит


Тема 3.1. Економічна природа, сутність та функції грошей.


Товарне виробництво як об'єктивна умова виникнення грошей. Розвиток засобів виробництва, спеціалізація та кооперація праці як об'єктивні умови виникнення товарообміну. Поняття товару-еквіваленту. Якості які повинен мати товар-еквівалент. Використання дорогоцінних металів в товарообміні. Історія та еволюція грошей. Розвиток держави та карбування грошей. Металеві гроші. Історія виникнення монетного обігу. Еволюція грошового обігу на території України. Масштаб грошової одиниці. Номінальна та реальна вартість грошової одиниці, сеньйораж. Повноцінні та неповноцінні гроші. Виникнення паперових грошей. Причини витіснення з грошового обігу повноцінних грошей паперовими. Сутність і функції грошей. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей та рівень цін. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб накопичення. Гроші як кошти платежу та виникнення кредитних грошей. Закони грошового обігу.

Тема 3.2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання.


Структурно-логічна схема розвитку монетарної теорії. Основи теорії грошей: предмет дослідження, базові категорії, основні дискусійні питання. Теорії грошей як складові економічних теорій. Ускладнення взаємозв'язку між суб'єктами грошових відносин та спроби їх вирішення в теоріях грошей. Перші теоретичні погляди на суть грошей в Стародавній Греції. Розвиток теорії грошей у вченні меркантилістів. Ранній меркантилізм У.Стаффорда та Г.Скаруффі. Гроші в формуванні "системи торгівельного балансу" в працях представників пізнього меркантилізму в XVI-XVII ст. Зародження кількісної теорії грошей в роботах Ж.Бодена, Дж.Локка, Д.Юма. Розвиток теорії грошей представниками англійської класичної політичної економії: В.Петті, А.Смітом, Д.Рікардо. Розвиток теорії грошових відносин в працях К.Маркса.

Передумови виникнення кількісної теорії грошей: класична теорія виробництва, сукупного попиту та зайнятості. "Рівняння обміну" Ірвінга Фішера та основні висновки щодо закономірностей попиту на гроші. Кембриджська версія кількісної теорії: особливості підходу до дослідження попиту на гроші. Визначення ставки відсотку у класичній моделі.

Основні принципи концептуального підходу Джона М. Кейнса до теорії грошей. Порівняльні якості грошей і боргових цінних паперів як засобів збереження вартості. Мотиви утримання готівки. Визначення попиту на гроші через "переваги ліквідності". Трансакційний мотив утримання готівки: фактори що його визначають. "Перевага ліквідності" при формуванні страхового запасу. Механізм формування спекулятивного запасу готівки. Кейнсіанська функція попиту на гроші. Особливості монетаристського М. Фрідмена підходу до дослідження попиту на гроші. Обґрунтування слабкої чутливості попиту на гроші до ставки відсотку. Принцип "нейтральності грошей". Проциклічний характер швидкості обігу грошей. Основні засади теорії "портфельного вибору". Основні фактори, що визначають попит на активи. Принципи формування оптимального портфелю збережень. Сучасні теорії грошей. Неокейнсіанська теорія грошей. Використання теорії переваг ліквідності у фінансовому менеджменті. Неокласичний та кейнсіанський синтез. Гіпотеза раціональних очікувань і формування нової класичної моделі. Сучасна кейнсіанська теорія раціональних договорів. Сучасні модифікації неокейнсіанської теорії грошей. Теорія раціонального циклу ділової активності.

Тема 3. 3. Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку


Основні суб'єкти, що визначають обсяг пропозиції грошей. Поняття грошової бази та її складові. "Рівняння банківських резервів" та структура грошової бази з точки зору джерел формування.

Політика обов'язкових резервів: призначення та основні параметри. Кредитна діяльність центрального банку. "Урядове обмеження" та вплив фінансування дефіциту бюджету на грошову пропозицію. Поняття флоуту та його вплив на пропозицію грошей. Операції рефінансування: кредитні аукціони, ломбардний кредит, операції ИЕРО, дисконтні (облікові) позики. Організація операцій на "відкритому ринку". Поняття власної грошової бази та ступінь керованості грошової пропозиції. Вплив депозитних операцій на загальну суму грошових засобів у банківській системі. Основні операції депозитних інститутів, що змінюють пропозицію грошей. Ефект мультиплікації депозитів. Простий депозитний мультиплікатор. Додаткові фактори, що впливають на мультиплікацію депозитів. Грошовий мультиплікатор Мі. Чинники, які викликають зміни складових грошового мультиплікатора. Основні форми кривої грошової пропозиції.

Поняття "попит на гроші". Теоретичні моделі попиту на гроші. Трансакційний попит на гроші та попит на гроші з боку активів. Фактори, що визначають попит на гроші.

Зміст рівноваги на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка. Вплив "ефекту доходу" та "ефекту рівня цін" на рівноважну процентну ставку. Вплив зміни пропозиції грошей на стан рівноваги: кейнсіанський підхід. Монетаристська концепція впливу грошової пропозиції: ефекти ліквідності, доходу, рівня цін та очікуваної інфляції. Співвідношення ефектів зміни пропозиції грошей та характер впливу змін у грошовій пропозиції на рівновагу на грошовому ринку.Тема 3. 4. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації.


Теоретичні засади та сутність грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики та їх ієрархія. Концепції грошово-кредитної політики в економічних теоріях та моделі їх використання в країнах ринкової економіки. Вибір проміжного орієнтиру грошово-кредитної політики: номінальна процентна ставка, грошова маса, номінальний доход - дискусії щодо прийнятності. Механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Гроші та кредит в механізмі грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. Роль НБУ в реалізації грошово-кредитної політики та стабілізації грошово-кредитного ринку. Банківський нагляд. Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання. Стабільність національної грошової одиниці - основна мета грошово-кредитної політики. Проблеми державного боргу. Валютна політика як складова грошово-кредитної політики НБУ. Міжнародні фінансові інститути та їх вплив на грошово-кредитний ринок в Україні.

Тема 3.5. Сутність та функції кредиту


Походження кредиту. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту. Економічна природа кредиту. Сутність та структура кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Натуралістична та капіталотворча теорії кредиту. Теорії банківського кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Основні ознаки кредитних відносин. Основні функції кредиту та роль кредиту у ринковій економіці.. Економічні межі кредиту. Позичковий процент. Кредит у ринковій економіці.

Тема 3.6. Форми та різновиди кредиту


Форми та види кредиту. Методологічні підходи до класифікації форм і видів кредиту. Характеристика основних видів кредиту. Міжгосподарський кредит, комерційний кредит, банківський кредит, державний кредит та інші. Сутність та особливості лізингу як форми кредиту. Фірмові кредити. Франчайзинг у системі фірмового кредитування. Облігаційні кредити. Сутність та класифікація банківських кредитів. Кредити небанківських фінансових посередників. Факторинг як специфічна форма обслуговування дебіторської заборгованості.

Тема 3.7. Кредитна система та банківська справа в Україні


Сутність та структура кредитної системи. Банківська система: сутність, принципи побудови, структура та її роль у фінансовому посередництві. Парабанківська система, її характеристика. Характеристика супрабанківської системи. Статус та функції НБУ. Тенденції розвитку кредитної системи України у сучасних умовах. Фінансові посередники на ринку позичкових капіталів в Україні. Центральний банк у системі фінансового посередництва. Принципи організації та основні функції НБУ. Сучасні тенденції розвитку банківської справи в Україні.

Тема 3.8. Теоретичні основи діяльності комерційних банків


Комерційні банки у структурі банківської системи України. Нормативно-правове забезпечення діяльності комерційних банків в Україні. Сутність, функції та класифікація комерційних банків. Організаційні основи діяльності КБ в Україні. Засновники комерційних банків, Вимоги до капіталу комерційних банків, його структура. Операції комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Пасивні операції комерційних банків. Комісійно-посередницькі операції комерційних банків. Вимоги до діяльності комерційних банків в Україні. Ліцензування та реєстрація комерційних банків. Регулювання банківської діяльності в Україні. Економічні та адміністративні методи регулювання банківської діяльності в Україні.
Тема 3.9. Сутність та структура грошово-кредитної системи

Сутність та механізм функціонування грошово-кредитної системи. Закономірності еволюції грошових систем. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Процес формування грошово-кредитної системи у зарубіжних країнах. Призначення та структура грошово-кредитної системи. Види грошових систем та їх еволюція. Елементи грошової системи. Структура кредитних систем у зарубіжних країнах. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків.Тема 3.10. Грошово-кредитна система США


Становлення й розвиток грошово-кредитної системи США, її структура. Розвиток грошового обігу США. Відміна золотого стандарту та девальвація долара. Інфляція в період до та після Другої Світової війни. Сучасна структура грошового обігу США. Роль грошових агрегатів у регулюванні грошового обігу США. Особливості розвитку кредитної системи в США. Федеральна резервна система США. Комерційні банки. Особливості їх діяльності, приховані форми концентрації страхування депозитів, контроль. Розвиток спеціальних кредитно-фінансових інститутів. Грошово-кредитна політика, її еволюція, загальні та селективні методи регулювання.

Тема 3.11. Грошово-кредитні системи країн ЄС


Еволюція грошової системи Франції. Центральний банк і кредитна система Франції. Особливості впровадження грошової одиниці Євро у Франції. Основні етапи становлення та розвитку грошової одиниці Великої Британії. Сучасне становище грошової системи Великої Британії. Комерційні банки та інші види кредитних установ. Механізми грошово-кредитного регулювання в Англії. Еволюція грошової системи Німеччини. Довоєнні реформи грошової системи. Центральний банк (Бундосбанк). Спеціалізовані кредитні установи і організації. Сучасний розвиток грошово-кредитної системи Німеччини.

Тема 3.12. Грошово-кредитна система Росії


Становлення Російської грошової системи. Грошова система Росії та її реформи. Валютний курс. Валютне регулювання та валютний контроль в Росії. Валютні обмеження. Кредитна система Росії. Комерційні банки та інші види кредитних установ. Центральний банк Росії — функції та роль в регулюванні грошово-кредитних відносин. Небанківські фінансові установи, особливості їх функціонування. Сучасний розвиток грошово-кредитної системи Росії. Грошово-кредитна політика, її еволюція, загальні та селективні методи регулювання.

Рекомендована література


 1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні.- X.: «Ксилон», 2004.

 2. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посіб.- К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007.

 3. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 2001.

 4. Гроші та кредит. Підручник./ За ред. Савлука М.І. - К.: КНЕУ, 2008.

 5. Грошово - кредитна політика в Україні/ За ред. В.І. Міщенка.- К.: Знання, КОО, 2003.

 6. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика.- М, 1996.

 7. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник / ТАНГ.- Т.: Карт - бланш, 2005.-528с.

 8. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник для ВНЗ. - К.: Знання, 2003.

 9. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. — К.: Атіка, 1999.

 10. Миллер Р.Л., Ван-Хауз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. - М.: Инфра-М., 2000.

 11. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. - К.: Основи, 1998.


Модуль 4. СТРАХУВАННЯ
Тема 4.1. Економічна сутність страхування і його роль у ринковій економіці

Історія розвитку страхування в світі та в Україні. Економічна сутність страхування. Категорія страхового захисту. Комерційне і соціальне страхування. Поняття страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду: централізований страховий фонд; фонди самострахування; фонди страховиків. Соціально-економічна природа страхового фонду і принципи його формування. Категорія страхування: зв'язок страхування з розвитком ринкових відносин. Місце страхування у фінансовій системі суспільства. Страхування як система перерозподільчих відносин по відшкодуванню збитків. Функції страхування.


Тема 4.2. Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове і практичне значення. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об”єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування вогневих ризиків, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та ін. Класифікація за формами проведення. Обов”язкове страхування. Добровільне страхування. Класифікація за статусом страховика. Страхування юридичних осіб усіх форм власності. Страхування громадян. Класифікація за спеціалізапцією страховика. Загальні види страхування. Страхування життя. Перестрахування.


Тема 4.3. Поняття ризику. Ризик-менеджмент

Поняття ризику в страхуванні. Ризик як ймовірносний розподіл результатів діяльності; ризик як ймовірність відхилення фактичних результатів від запланованих; ризик як розподіл ймовірності збитків. Вимір ризиків: середнє очікуване значення, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації. Класифікація ризиків. Чисті і спекулятивні ризики; фундаментальні і часткові ризики. Класи ризиків. Ознаки розмежування ризиків, що страхуються. Технічна одиниця страхування. Ризик-менеджмент. Ідентифікація ризику. Вимір ризику. Контроль ризику. Передача ризику (трансфер) від страхувальника до страховика. Критерії страхувальності ризиків: випадковість розподілу збитку; оцінка розподілу збитку; однозначність розподілу; незалежність ризиків, що страхуються, можливість оцінки максимального розміру збитку. Страховий портфель страховика, його характеристики, вплив на ситуацію прийняття рішень.


Тема 4.4. Методичні підходи щодо розрахунку страхової премії

Сутність і завдання актуарных розрахунків. Показники страхової статистики. Структура страхового тарифу: нетто-премія, навантаження. Особливості калькуляції нетто-премії на основі показників страхової статистики. Страхова (ризикова) надбавка, принципи її розрахунку на основі показників стандартного відхилення і коефіцієнта варіації. Розрахунок нетто-ставки страхового тарифу на основі динамічного ряду показників збитковісті страхової суми. Калькуляція навантаження. Класифікація витрат страхової компанії. Прибуток у структурі страхового тарифу. Чинники, що впливають на прибуток страхової компанії, і можливість їх обліку в калькуляції премії.


Тема 4.5. Страхові послуги та особливості їх реалізації

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг та розширення їх асортименту. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення та формування попиту на страхові послуги. Система продажу страхових послуг. Безпосередній продаж: його переваги та недоліки. Продаж че­рез посередників: його переваги та недоліки. Права і обов'язки страхових посередників. Вимоги до страхових посередників згідно з чинним законодавством України. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до реклами. Контроль за реалізацією страхових послуг.


Тема 4.6. Порядок укладання і ведення страхової угоди

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андер­райтинг; укладання договору страхування; врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття ризику на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття, франшизи, тарифних ставок та інших умов страхування. Укладення договору страхування. Страховий поліс як форма догово­ру страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо роз­слідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт аварійний сертифікат. Виплата відшкоду­вання. Виключення.


Тема 4.7. Особисте страхування

Особисте страхування, його сутність, призначення і види. Страхування життя, страхування від нещасливих випадків, медичне страхування. Страхування життя, його економічне і соціальне значення. Сполучення функцій страхування ризиків і функції накопичення капіталу. Принципи визначення страхової суми і страхового тарифу. Види страхування життя: страхування життя на випадок смерті; страхування на дожиття; змішане страхування життя. Об'єкти страхової відповідальності. Винятки із страхового захисту. Умови виплати страхової суми. Страхування за участю в прибутку страхової компанії. Особливості страхування життя в європейських країнах. Форми реалізації накопительных функцій страхування життя. Аннуїтети. Юніт-трасти і страхові бонди. Рентне страхування. Ритуальне страхування. Пенсійне страхування. Недержавні пенсійні фонди.


Тема 4.8. Майнове страхування

Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. Повне і пропорційне страхування. Поняття подвійного страхування і його наслідки. Власна участь страхувальника в збитку. Форма відшкодування збитку. Правила страхування домашнього майна. Вогневе страхування. Страхове покриття і виняток із страхового захисту. Комплексні поліси страхування особистого майна. Страхування від крадіжок. Особливості страхування майна юридичних осіб. Об'єм страхової відповідальності. Винятки зі страхового захисту. Поняття основного і додаткового договору страхування майна. Пакетні поліси майнового страхування. Страхування фінансових ризиків. Страхування від перерв у виробництві. Оцінка майна, що страхується і визначення страхової суми. Можливості врахування чиннику інфляції в договорах страхування майна. Правила врегулювання збитку і виплати страхового відшкодування в майновому страхуванні. Страхування технічних ризиків.


Тема 4.9. Страхування відповідальності

Поняття цивільної відповідальності. Соціально-економічна сутність страхування загальногромадянської відповідальності. Страхування відповідальності юридичних і фізичних осіб. Страхування відповідальності в сфері приватного життя. Комплексні страхові поліси глави сім'ї. Основні види страхування цивільної відповідальності. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності. Страхування договірної відповідальності. Страхування цивільної відповідальності роботодавця. Професійна відповідальність і необхідність її страхування. Страхування відповідальності за якість виробленої продукції. Екологічне страхування, страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки. Страхування автогромадянської відповідальності.Тема 4.10. Перестрахування

Сутність перестрахування, його роль у забезпеченні гарантій страхового захисту. Співстрахування. Основні терміни перестрахування. Основні методи перестрахування: факультативне й облігаторне. Види перестрахування. Пропорційне перестрахування і відповідні йому види договорів: эксцедентний, квотний, квотно-эксцедентний. Непропорційне перестрахування і відповідні йому види договорів: договір экцедента збитків; договір экцедента збитковісті. Перестрахувальні пули. Ціна перестрахування. Перестрахувальна комісія. Тантьема. Депо премій. Фінансове перестрахування. Організація перестрахування в Україні і в світі..
Рекомендована література


 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування”” від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 7 листопада.

 2. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 3. Практикум зі страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 668с.

 4. Страхові послуги: Підручник /С.С.Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін.; Кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С.С.Осадець і доц. Т.М.Артюх. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

 5. Страхування: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. — 3-те вид. — К.: КНЕУ, 2006. — 599 с.

 6. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. —К.: Знання, 2003.

 7. Мних Є.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. – Знання України, 2008. – 284с.Модуль 5. УПРАВЛІННЯ ФІНАСОВИМИ РИЗИКАМИ
Тема 5.1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками

Ризик як об’єктивна економічна категорія. Поняття класифікація, її наукове та практичне значення. Підходи до класифікації ризиків. Ознаки класифікації: причина виникнення, рід небезпеки, характер діяльності, з яким пов’язані відповідні ризики, об’єкти, на які спрямовані ризики. Класифікація ризиків за наслідком їх діяльності. Класифікація фінансових ризиків. Загальна характеристика основних груп фінансових ризиків.

Поняття управління ризиком. Стратегія і тактика управління ризиком. Структурна схема ризик — менеджменту. Функції ризик — менеджменту. Характеристика функцій суб’єкта управління в ризик — менеджменті: прогнозування, організація, регулювання, координація, стимулювання, контроль. Сутність ризик — менеджменту як форми підприємництва. Організація ризик — менеджменту. Основні правила ризик — менеджменту. Способи прийняття рішення в стратегії ризик — менеджменту. Методи ризик — менеджменту: уникнення, прийняття, передання, зниження.
Тема 5.2. Система кількісних оцінок фінансового ризику

Ризик в абсолютному виразі. Ризик у відносному виразі. Аналіз існуючих методів оцінки ризику. Схема аналізу ризику. Оцінка можливих втрат підприємства. Якісна та кількісна оцінка ризику. Методи кількісної оцінки ризику. Метод математичної статистики. Метод аналізу чутливості. Метод експертних оцінок. Метод дерева рішень. Метод доцільності витрат. Інтегральна оцінка ризику. Інтегральні характеристики ризику. Роль інтегральних показників ризику в фінансовому плануванні діяльності підприємства.


Тема 5.3. Політико-економічний ризик у системі ризик-менеджменту

Суть політико-економічного ризику (ризику країни) та міжнародного ризику. Чинники, що обумовлюють політико-економічний ризик. Методи управління ризиком країни. Характеристика методики BERI для оцінки ризику країни. сутність методики Швейцарської банківської корпорації Визначення рейтингу країни. Рейтинг економічного ризику. Трансляційний ризик. Формування рейтингу політичного ризику. Проблеми, що існують при визначенні ризику країни. Визначення доцільності страхування політичного ризику.


Тема 5.4. Управління ризиками проектного фінансування

Загальні закономірності управління інвестиційними проектами. Критерії оцінки інвестиційного проекту. Оцінка економічної ефективності проекту. Застосування методу дисконтування для оцінки економічної ефективності проекту. Методи оцінки інвестиційних ризиків. Оцінка економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків. Методологія оцінки ефективності страхування інвестиційних ризиків. Приклади оцінки ефективності страхування політичних ризиків. Практика страхування інвестиційних ризиків. Страхування від політичних ризиків. Страхування інвестицій від комерційних і фінансових ризиків.


Тема 5.5. Управління ризиками портфеля фінансових інструментів

Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля. Сутність управління портфелем цінних паперів. Норма прибутку цінних паперів. Ризик цінних паперів. Кореляція цінних паперів та її застосування. Портфель з двох різних акцій. Портфель з багатьох акцій. Загальні засади теорії портфеля. Оптимізація його структури. Спрощена класична модель формування портфеля. Альтернативні теорії формування портфеля фінансових інструментів.


Тема 5.6. Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання

Сутність ризику неплатоспроможності. Характеристика джерел ризику неплатоспроможності. Аналіз ризику неплатоспроможності підприємства. Експертні оцінки. Коефіцієнтний аналіз. Зарубіжні методики. Модель Е. Альтмана. Модель Credit-Men. Оцінка фінансових ризиків за допомогою Метода Ліса. Модель CART. Модель Таффлера. Модель Д. Чессера. Модель Дж.Фулмера. Французька модель. Управління ризиком неплатоспроможності.


Тема 5.7. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

Сутність кредитного ризику. Причини виникнення кредитного ризику. Банківська кредитна політика та ризик. Концепція стратегії кредитного ризику. Кількісна оцінка кредитного ризику. Система кількісних показників ступеня кредитного ризику. Метод фінансових коефіцієнтів. Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. Експертні методи оцінки кредитного ризику. Аналіз, методи зниження та моделювання кредитного ризику. Джерела та структура кредитного ризику. Методи зниження кредитного ризику.


Тема 5.8. Відсотковий ризик, методи аналізу та управління

Сутність і зміст відсоткового ризику. Значення відсоткового ризику. Стратегії управління відсотковим ризиком (загальна характеристика). Метод структурного балансування. Управління процентною маржею. Основні положення геп-менеджменту. Кумулятивний геп. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту. Дюрація як метод управління відсотковим ризиком. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок. Опціони відсоткових ставок. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп -контрактів.


Тема 5.9. Управління ризиком ліквідності

Сутність ризику ліквідності. Характеристика джерел ризику ліквідності. Класифікація ризику ліквідності. Теорії управління ризиком ліквідності. Теорія комерційних позик. Теорія переміщення. Теорія очікуваного доходу. Теорія управління пасивами. Методи управління ризиком ліквідності. Методи управління ліквідністю банку. Стратегія трансформації активів. Стратегія запозичення ліквідних засобів. Стратегія збалансованого управління ліквідністю. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах. Метод фондового пулу. Метод структурування фондів. Метод показників ліквідності. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.


Тема 5.10. Валютні ризики суб’єктів господарювання, методи аналізу і управління

Поняття і головні чинники валютного ризику. Класифікація валютних ризиків. Основні види валютного ризику: економічний, трансляційний, угод. Особливості управління валютними ризиками. Валютні операції та управління валютним ризиком. Управління валютною позицією банку. Управління валютною позицією на основі структурного балансування валютних потоків. Управління валютною позицією за допомогою строкових валютних угод. Форвардні угоди: мета та умови укладання форвардних контрактів. Особливості обрахунку форвардних курсів. Форвардні угоди на нестандартні терміни. Нові форми форвардних угод. Використання форвардних угод на українському валютному ринку.Рекомендована література


 1. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: Підручник. - К.: Знання 2010. – 560 с.

 2. Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Управління фінансовими ризиками: Опорний конспект лекцій. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 228 с.

 3. Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Управління фінансовими ризиками: Робочий зошит – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 160 с.

 4. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 5. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками.-К.: Ника-Центр, 2005.-600с.

 6. Грушко В.І., Пилипченко О.І., Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. К.: Інститут економіки і права “КРОК”, 2000. — 121с.

 7. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: Посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. –К.: ІМФ при Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, 2002.

 8. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста з напряму "Економіка і підприємництво" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Кондор; ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. — 200с.


Смотрите также:
Програма вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності
367.8kb.
1 стр.
Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” спеціальності “Міжнародна економіка”
44.69kb.
1 стр.
Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” спеціальності «облік І аудит»
37.92kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
323.75kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України
325.12kb.
1 стр.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» Пояснювальна записка
57.34kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань для прийому на навчання за освітньо-професійною
498.8kb.
8 стр.
Теорія міжнародних відносин робоча навчальна програма дисципліни
193.17kb.
1 стр.
Програма Підготовки до іспиту для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
58.17kb.
1 стр.
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки» для абітурієнтів напряму підготовки
86.4kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
297.58kb.
1 стр.
В. о ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Л. М. Коваль 2010 р. Маркетин г навчальна програма
167.25kb.
1 стр.