Главная страница 1


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Директор Кримського юридичного інституту,

професор _______________________Н. О. Гуторова

„_____” ________________ 2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни


„ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


(дисципліна за вибором студента)
для студентів спеціальності “Правознавство”

галузь знань 0304 “Право”

(відповідно до вимог ECTS)
Курс – ІІ, семестр – ІІІ

(денна форма навчання)


Затверджено на засіданні

кафедри соціально-економічних дисциплін

29 серпня 2011 р., протокол № __1__.

Завідувач кафедри

________________Г. А. Гущинський


Сімферополь – 2011ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУПредмет: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчального курсу

(структура залікового кредиту)

Кількість кредитів ECTS: 2,0

Модулів: 3

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 72


Тижневих годин:

2-4

6.0601


“Право”
7.06001

“Спеціаліст”Дисципліна за вибором студентів:
Модуль І

Лекції: 22


Семінарські заняття: 30
Модуль ІІ

Індивідуальна робота: 10Модуль ІІІ

Самостійна робота: 10


Вид контролю: залік до сесії (за модульним

контролем)
Мета: формування системи наукових поглядів на економічне життя суспільства, сучасного економічного мислення та основних умінь по застосуванню набутих знань у господарській та управлінській практиці.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є формування системи наукових поглядів на господарську систему підприємства, основних умінь по ефективному використанню ресурсів підприємства з метою отримання прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

ПЕРЕДМОВА


Економіка підприємства вивчає теорію і практику господарської діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, а саме: 1) економічні закони, закономірності та форми їх прояву в господарюванні на рівні підприємства; 2) ресурсне забезпечення, формування і раціональне використання виробничого потенціалу підприємства; 3) фінансово-економічні результати та шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є формування системи наукових поглядів на господарську систему підприємства, основних умінь по ефективному використанню ресурсів підприємства з метою отримання прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства. При цьому майбутнім фахівцям з права необхідно отримати спеціальні економічні знання щодо способів виживання підприємства в умовах економічної кризи: реструктуризації, санації та процедури банкрутства суб’єктів господарювання, створення комплексної системи економічної безпеки підприємства.

Специфіка освітньої професійної програми навчання студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство» обумовлює зв’язок навчальної дисципліни «Економіка підприємства» з курсами: економічна теорія, національна економіка, міжнародна економіка, менеджмент, цивільне, господарське, фінансове, трудове й адміністративне право.

У результаті вивчення економіки підприємства студенти повинні:

знати цілі, функції та особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки; маркетингову концепцію управління підприємством; основи планування виробничої та комерційної діяльності підприємства; принципи формування трудових ресурсів підприємства, організації та стимулювання праці на підприємстві; структуру та шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства; зміст інвестиційної, інноваційної, виробничої, фінансової, антикризової діяльності підприємства; методи економічного аналізу витрат, доходів та прибутку підприємства; сучасні методики ціноутворення та оцінки конкурентоспроможності підприємства; основні засади створення комплексної системи економічної безпеки підприємства;

уміти користуватися сучасною науковою, методичною та довідковою літературою; аналізувати фінансову звітність підприємств (баланс підприємства; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал); оцінювати конкурентоспроможність підприємства за різними показниками і критеріями; розробляти бізнес-план підприємства; досліджувати основні ризики та загрози господарській діяльності підприємства, створювати систему убезпечення підприємства від економічного шпигунства та рейдерства; формулювати пропозиції та конкретні рекомендації щодо удосконалення методів господарювання.

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ,

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економіка підприємства»

п/п

Тема

Усього

годин


у тому числі

лекції

семінарські

заняття

самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН – 18 год.


1.

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.


4

2

2

-

2.

Тема 2. Підприємство і ринок. Маркетингова концепція управління підприємством.


6

2

2

2

3.

Тема 3. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план.


8

2

4

2
Усього:

18

6

8

4


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ – 14 год.


4.

Тема 4. Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці.


8

2

4

2

5.

Тема 5. Капітал підприємства.


6

2

2

2
Усього:

14

4

6

4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ – 20 год.


6.

Тема 6. Інвестиційна діяльність підприємства.6

2

2

2

7.

Тема 7. Інноваційна діяльність підприємства.


6

2

2

2

8.

Тема 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення.8


24


2
Усього:

20

6

8

6ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ – 20 год.


9.

Тема 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати.


8

2

4

2

10.

Тема 10. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.


6

2

2

2

11.

Тема 11. Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства.


6

2

2

2
Усього:

20

6

8

6

_________* Загальний обсяг – 72 години, у тому числі індивідуальна та самостійна робота – 20 годин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п

Календар-ні строки

Тема лекції, семінарського заняття, консультації

Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни

/кількість годин/

Форми та засоби поточного та підсумкового контролю

Лек-ції

Семінар

ські заняття

Кон-

сульта-

ції


ІІІ -й семестр 2011/2012 н. р.

лекції – 22 год.;

практичні заняття – 30 год. ;

консультації - 12 год. (із розрахунку на 3 гр.)


1.

05.09.11-

11.09.11


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Лекція 1.

2


2.

05.09.11-

11.09.11


Тема 2. Підприємство і ринок. Маркетингова концепція управління підприємством.

Лекція 2.

2


3.

12.09.11-

18.09.11


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Семінарське заняття 1.
2Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; поточний контроль (тестування тематичне ).

4.

12.09.11-

18.09.11Тема 3. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план.

Лекція 3.

2


5.

19.09.11-

25.09.11


Тема 2. Підприємство і ринок. Маркетингова концепція управління підприємством.

Семінарське заняття 2.
Консультація індивідуальна
2

2

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

6.

19.09.11-

25.09.11


Тема 4. Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці.

Лекція 4.

2


7.

26.09.11-

02.10.11


Тема 3. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план.

Семінарське заняття 3.
Консультація індивідуальна
22

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; виконання вправ.

8.

03.10.11-

09.10.11


Тема 3. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план.

Семінарське заняття 4.
2
Розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

9.

26.09.11-

02.10.11Тема 5. Капітал підприємства.

Лекція 5.

2


10.

10.10.11-

16.10.11


Тема 4. Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці.

Семінарське заняття 5. Консультація індивідуальна
2


2

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут.

11.

17.10.11-

23.10.11


Тема 4. Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці.

Семінарське заняття 6.
2
Розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

12.

03.10.11-

09.10.11Тема 6. Інвестиційна діяльність підприємства.

Лекція 6.

2


13.

24.10.11-

30.10.11


Тема 5. Капітал підприємства.

Семінарське заняття 7.
2


Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

14.

10.10.11-

16.10.11


Тема 7. Інноваційна діяльність підприємства.

Лекція 7.

2


15.

31.10.11-

06.11.11


Тема 6. Інвестиційна діяльність підприємства.

Семінарське заняття 8.
Консультація індивідуальна
22

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

16.

17.10.11-

23.10.11Тема 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення.

Лекція 8.

2


17.

07.11.11-

13.11.11


Тема 7. Інноваційна діяльність підприємства.

Семінарське заняття 9.
2


Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

18.

24.10.11-

30.10.11Тема 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати.

Лекція 9.

2


19.

14.11.11-

20.11.11


Тема 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення.

Семінарське заняття 10.
Консультація індивідуальна
2


2

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ.

20.

21.11.11-

27.11.11


Тема 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення.

Семінарське заняття 11.

2
Розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

21.

31.10.11-

06.11.11


Тема 10. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Лекція 10.

2


22.

28.11.11-

04.12.11


Тема 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати.

Семінарське заняття 12.

Консультація індивідуальна
2


2

Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ.

23.

05.12.11-

11.12.11


Тема 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати.

Семінарське заняття 13.

2
Розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).

24.

07.11.11-

13.11.11


Тема 11. Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства.

Лекція 11.

2


25.

12.12.11-

18.12.11


Тема 10. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Семінарське заняття 14.
2


Реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ.

26.

19.12.11-

25.12.11


Тема 11. Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства.

Семінарське заняття 15.

2Розв’язування економічних задач, виконання вправ; поточний контроль (тестування тематичне ).
19.12.11-

25.12.11


Залік до сесії (за модульним контролем) на останньому семінарському занятті


ЗалікЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Доопрацювання матеріалів лекції.

 2. Складання конспектів питань, що виносяться на самостійне вивчення.

 3. Підготовка до семінарських (практичних) занять: виконання домашніх завдань; опрацювання спеціальної наукової літератури; робота із статистичними довідниками, з формами первинної звітності підприємства.

 4. Робота в інформаційних мережах.

 5. Одержання консультацій у викладачів з окремих питань курсу економіка підприємства.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

(ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ)


 1. Підготовка реферату або есе з окремої проблеми, теми або модуля курсу.

 2. Анотація прочитаної додаткової літератури, бібліографічний опис тощо.

 3. Підготовка відгуків, рецензування публікацій у наукових виданнях (журналах, збірниках статей тощо).

 4. Вивчення досвіду та узагальнення практики господарської діяльності окремих фірм.

 5. Участь у студентському науковому гуртку.

 6. Написання наукової роботи; участь у конкурсах студентських наукових робіт з економічних дисциплін.

 7. Написання тез із метою участі у студентських наукових конференціях.


ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ: лекції; семінарські заняття; індивідуальні та групові консультації для студентів; виконання студентами самостійних завдань; науково-дослідна робота студентів.
МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ: бесіда за планом; реферування; повідомлення за темою (усна доповідь); диспут; розв’язування економічних задач, виконання вправ; тренінг; моделювання та аналіз економічних і управлінських ситуацій; аналіз статистичної інформації; контрольна робота; колоквіум.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточний контроль (тестування тематичне, поточний модульний контроль); оцінка індивідуальної роботи; підсумковий контроль знань у вигляді заліку до сесії (за модульним контролем).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) НА ІІ-МУ КУРСІ, ТРЕТЬОМУ СЕМЕСТРІ 2011-2012 навч. року.


Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді заліку до екзаменаційної сесії за результатами поточного модульного контролю та поточної успішності студентів.

Модуль 1 – поточний модульний контроль (ПМК) самостійної роботи студентів

у вигляді тестування за чотирма змістовими модулями (ЗМ).

Максимальний бал – 15 за один змістовий модуль, а за чотири ЗМ – максимум 60 балів.


Модуль 2

(індиві -дуальна робота – реферати по ЗМ1-ЗМ4).

Максимальний бал – 20.


Поточна активність студентів:

Сума

участь в обговоренні питань на семінарських заняттях, Максимальний бал – 20.Залік

до сесії (за модульним контролем)ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 420

20

60-100

15

15

15

15ЗМ – змістовий модуль

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за шкалою ECTS

Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки в НУ «ЮАУ

ім. Я. Мудрого»

ВИЗНАЧЕННЯ

За національною системою

За системою НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого»

A

10

ВІДМІННО- відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

зараховано

90-100

B

25

ДУЖЕ ДОБРЕ –вище середнього рівня з кількома помилками

зараховано

80-89

C

30

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

зараховано

75-79

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

зараховано

70-74

E

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

зараховано

60-69

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

не зараховано

35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота ,обов’язковий повторний курс

не зараховано

1-34


ЛІТЕРАТУРА
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, М. В. Черкащина, Л. Г. Шкодіна. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 218с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касянова, А. Я. Берсуцький, І. В. Савченко та ін.; за ред. Б. Г. Шелегеди. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 394с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. у структурно-логічних схемах / Н. О. Власова, В. В. Гармаш, С. М. Шинкар, Л. І. Безгінова, С. М. Сукачова. – Харків : Харк. держ. університет харчув. та торгівлі, 2008. – 279с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528с.

Економіка підприємства [Текст] / за ред. О. В. Посилкіної. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 488с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005. – 569с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 614с.

Економіка промислового підприємства [Текст] : підруч. / за ред. Тюриної Н. М. – Львів : «Новий світ - 2000», 2008. – 312с.

Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. проф. Л. Г. Мельника. – 2-е изд., испр. – Сумы : ИТД «Университ. книга», 2003. – 638с.Перелік додаткової літератури для самостійної роботи студентів та інші навчальні матеріали міститься на ftp://web.nlau.net локальної комп’ютерної мережі академії, а також на сайті Кримського юридичного інституту institute.at.ua
Смотрите также:
Програма з навчальної дисципліни „ економіка підприємства" (дисципліна за вибором студента) для студентів спеціальності "Правознавство"
203.96kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
87.14kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
171.26kb.
1 стр.
Питання до державного іспиту зі спеціальності 050107 «Економіка підприємства» (бакалаври) (для студентів денної та заочної форм навчання) з дисципліни «Економіка підприємства»
88.91kb.
1 стр.
Програма для студентів спеціальності "060101 Правознавство" Затверджено
400.81kb.
1 стр.
Муха Ольга Ярославівна робоча програма
437.59kb.
2 стр.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва»
624.81kb.
3 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни
417.98kb.
2 стр.
Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство Ухвалено
315.45kb.
1 стр.
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
149.73kb.
1 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія
594.57kb.
5 стр.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання»
953.91kb.
5 стр.