Главная страница 1
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут розвитку дитини

Факультет початкової освіти

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Лабораторія «Проблеми сільської початкової школи»
ПРОВОДЯТЬ

11-13 жовтня 2012 року
Всеукраїнську науково-практичну

ІНТЕРНЕТ-конференцію
«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»


Умань

2012

Шановні колеги!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь

у роботі конференції та виступити з доповіддю або повідомленням
Робочі мови конференції – українська, російська
На конференції пропонується робота таких секцій:
Інноваційні технології у підготовці вчителя
Формування громадянських цінностей у студентів в університетському освітньо - виховному просторі
Особливості організації навчального процесу у сільській школі
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчальної діяльності

УВАГА!

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Статті повинні відповідати вимогам ВАК (публікація платна: 25 грн. за стор.) Обсяг наукової статті від 8 повних сторінок. Додаткова інформація за тел. (04744)3-23-23.

Приймаються тези доповідей для друку у збірнику тез «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Вартість сторінки – 25 грн.
Для участі у роботі конференції необхідно до 1 жовтня 2012 року надіслати


 • заявку на участь у конференції;

 • матеріали доповіді;

 • диск з електронним варіантом матеріалів.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

1. До друку приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації і таблиці, підготовлені у форматі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc або *.rtf в шаблоні Normal.dot за нижчезазначеною схемою: • Прізвище автора набирати шрифтом Times New Roman 14; напівжирний;

 • місце навчання набирати шрифтом Times New Roman 14 курсив;

 • назва тез набирається шрифтом Arial 16, напівжирний;

 • текст тез набирати шрифтом Times New Roman 14;

Інтервал між стрічками тексту – 1,5. Поля тексту 20 мм з усіх боків. Абзац – 10 мм.

2. За результатами конференції будуть опубліковані тези в збірнику «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ».

3. Для участі в конференції можна надсилати тези по Інтернету та поштою:

тези в електронному вигляді та копію чеку про оплату надсилати за адресою: idpo_udpu@mail.ru Назва файлу повинна містити прізвище та ім’я автора (першого співавтора).

Варіант тез на папері, підписаний авторами, та диск CD-R з відомостями про авторів, чек про оплату (копію залишаєте у себе) за адресою оргкомітету.
На одну статтю (тези) розсилається один авторський екземпляр збірника тез. Для отримання додаткових екземплярів необхідно оплатити їх вартість (з розрахунку 30 гривень за один додатковий екземпляр), про це необхідно вказати в документі про оплату та зробити попереднє замовлення.

Контактні телефони:

тел.: ____0969011660_ – секретар

(04744)3 23 23 – деканат факультету

Матеріали та грошові перекази надсилати за адресою:

20308. Черкаська обл. м. Умань, 8 поштове відділення а/с __821

на ім’я Гарачук Т.В.

Email: idpo_udpu@mail.ru

З повагою:

секретар оргкомітету Гарачук Т.В.

Керівник лабораторії «Проблеми сільської

початкової школи» Комар О.А.

Декан факультету Якимчук Б.А.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній

ІНТЕРНЕТ-конференції


ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Прізвище _____________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________

По-батькові ___________________________________________________

Вчений ступінь ________________________________________________

Вчене звання __________________________________________________

Установа ______________________________________________________

______________________________________________________________

Посада _______________________________________________________

Назва матеріалів доповіді _______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Секція ________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Координати для контакту:

Індекс ______

Адреса _______________________________________________________

______________________________________________________________

Телефон (роб., дом., моб.) _______________________________________

ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити)


 • виступити з доповіддю

 • виступити з інформацією

 • взяти участь як слухач

 • не зможу взяти особисту участь

Дата Підпис _______________LETTER OF INFORMATION

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Child Development Institute

Primary Education Department

Professional Techniques and Innovations in Primary School Chair

Laboratory "Problems of Rural Primary School"
11-13 October 2012

All-Ukrainian Scientific Internet Conference
«TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING»


Uman 2012

Dear colleagues!
We are pleased to invite you to participate in the conference and make a presentation or report

Conference languages – Ukrainian, Russian


Following sections are expected to take place:
Δ Innovative technologies in teachers’ training
Δ Formation of civic values of students at the university
Δ Peculiarities of educational process organization in rural schools
Δ Formation of professional competence of future teachers of primary school in the process of education
ATTENTION!

We accept scientific articles for further publication in scientific journal, approved by VAK of Ukraine «PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF RURAL SCHOOL». Articles must comply with VAK standards (publication fee: 25 hrn per page). The volume of scientific articles must be no less than 8 full pages. Additional information by phone: (04744) 3-23-23.

We accept abstracts for further publication in digest of abstracts «TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS» training". Publication fee: 25 hrn per page.
To participate in the conference you should send by October, 1, 2012:

- Participation application;

- Materials of your report;

- CD with electronic version of materials.


EQUIREMENTS:

1. Abstracts for printing must contain up to 3 pages of A4, including illustrations and tables, must be made in MS Word format as a computer file with extension *.doc or *.rtf template Normal.dot due to the options listed below:

Name of the author in Times New Roman 14, bold;

Place of work in Times New Roman 14, italic;

Title of the abstract in Arial 16, bold;

• Abstract itself in Times New Roman 14.

Interval between lines of the text – 1.5. Margins – 20 mm on all sides. Paragraph – 10 mm.

2. Results of the conference will be published in digest of abstracts «TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING».

3. To participate in the conference you can send by post and e-mail:

- Abstracts in electronic form and copy of the receipt of payment must be sent to: idpo_udpu@mail.ru. Title of the file must include author's (first co-author’s) name.

- Printed abstracts, signed by the authors, and CD-R with information about authors, receipt of payment must be sent to: address of the organization committee.

Contacts:

tel.: 0969011660_ – secretary

(04744) 3-23-23 – dean’s office
Materials and remittances must be sent to:

20308, Cherkassy region, Uman, 8-th Post Office, p.o. 821

Garachuk T.

E-mail: idpo_udpu@mail.ru
Yours,

Secretary of the organization committee Harachuk T.

Head of Laboratory "Problems of rural primary school" Komar O.A.

Dean Yakymchyuk B.A.

PARTICIPATION APPLICATION
for All-Ukrainian Scientific Internet Conference

«TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING»
Last Name _____________________________________________________
First Name _____________________________________________________
Middle Name ___________________________________________________
Scientific Degree ________________________________________________
Academic Status _________________________________________________
Position________________________________________________________
______________________________________________________________
Title of the Abstract______________________________________________
Section ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Contact information:

Postcode ______________________________________________________


Address _______________________________________________________
______________________________________________________________
Phone_________________________________________________________


I plan (underline necessary)

- To make a presentation

- To make a report

- To participate as an auditor

- Not to participate in person

Date Signature


 


Смотрите также:
Проводять 11-13 жовтня 2012 року
55.28kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" Всеукраїнський конкурс " Учитель року 2012 "
29.77kb.
1 стр.
Організація і проведення атестації педагогічних працівників Донецької області в 2011-2012 навчальному році
130.69kb.
1 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1225.69kb.
5 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "
47.35kb.
1 стр.
Розпорядження від 28 жовтня 2011 року №340 Про заходи щодо забезпечення
54.38kb.
1 стр.
При Інституті соціології нан україни Ліцензія Міністерства освіти І науки України №110334 серія вкд-к від 10. 10. 2000 року
13.13kb.
1 стр.
Конкурсу «Учитель року 2012»
64.82kb.
1 стр.
Рішення " 20 " жовтня 2011 року №663 Про підсумки роботи галузей господарського комплексу міста за 9 місяців 2011 року
77.39kb.
1 стр.
Нові телефонні коди міст України з 14 жовтня 2009 року
218.12kb.
3 стр.
Закон україни про банки І банківську діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
1225.1kb.
24 стр.
Розпорядження від 31 січня 2012 року №33 Про створення оперативного штабу з попередження надзвичайних ситуацій в умовах значного похолодання
68.46kb.
1 стр.