Главная страница 1


Міністерство охорони здоров’я України

Луганський державний медичний університет

На здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки



Реферат

«НОВІТНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З МНОЖИННИМИ, ПОЄДНАНИМИ ТА ПОЛІСТРУКТУРНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ»

Луганськ, 2010


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Борзих Олександр Володимирович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу мікрохірургії та відновного лікування наслідків травм Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

Возіанов Сергій Олександрович

Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу рентген-ендоурології та літотрипсії ДУ «Інститут урології АМН України»

Гур’єв Сергій Омелянович

Доктор медичних наук, професор, заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Івченко Валерій Костянтинович

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ректор Луганського державного медичного університету, завідувач кафедрою ортопедії і травматології

Істомін Андрій Георгійович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою фізичної реабілітації та спортивної медицини Харківського національного медичного університету

Курінний Ігор Миколайович

Доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

Лісовий Володимир Миколайович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, ректор Харківського національного медичного університету, директор Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім.В.І.Шаповала

Лобанов Григорій Вікторович

Доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії, завідувач відділу гострої травми Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

Страфун Сергій Семенович

Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділом мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

Вступ.

Проблема діагностики та лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень має надзвичайно важливе значення для суспільства в зв’язку з їх поширеністю, високим рівнем летальності, суттєвим рівнем інвалідності та непрацездатності постраждалих, а лікування та реабілітація таких хворих пов’язані із значними соціально-економічними втратами суспільства. Термін "політравма" є збірним і включає множинні, поєднані та поліструктурні пошкодження.

До множинних механічних травм належить пошкодження двох та більше органів (структур) однієї системи організму. Поєднаними називають пошкодження внутрішніх органів у двох або більше порожнинах чи пошкодження внутрішніх органів і опорно-рухового апарату.

До поліструктурних пошкоджень ми відносимо ушкодження двох та більшої кількості різнотипних анатомічних структур у межах травмованого сегмента або кінцівки з виникненням суттєвих та незворотних анатомо-функціональних втрат.

Політравма характеризується виникненням, формуванням та розвитком комплексу патологічних та саногенетичних реакцій організму, які відомі як травматична хвороба. У процесі розвитку травматичної хвороби виникає низка патофізіологічних та клінічних синдромів (шок, синдром системної запальної відповіді, синдром поліорганної недостатності та інші). Особливістю перебігу травматичної хвороби є формування феномену хибного кола, що виникає внаслідок взаємопосилення патологічних компонентів зазначених синдромів та клінічно маніфестує як синдром взаємного обтяження.

Частота політравми складає 8-10% від усіх пошкоджень опорно-рухового апарату та внутрішніх органів. На першому місці чинником виникнення політравми стоять автошляхові пригоди - від 50 до 70% всіх нещасних випадків, на другому – падіння з висоти, які досягають 23-40%.



Метою роботи є зниження рівня летальності та інвалідності і відновлення функції внутрішніх органів і апарату опору та руху у постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями шляхом розробки, формування та впровадження новітніх технологій і методів лікування, що об’єднані в єдину клініко-організаційну протокольну схему на основі принципів стандартизації та уніфікації процесу надання медичної допомоги .

Дослідження колективу авторів науково обгрунтували систему медичної допомоги постраждалим з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, яка базується на новітніх технологіях діагностики, хірургічного та реабілітаційного лікування, і в результаті повертає життя та здоров’я мільйонам постраждалих, суттєво зменшує фінансові та матеріальні витрати держави. Підгрунтям до розробки запропонованих технологій були новаторські, авторські дослідження закономірностей змін тканин в умовах ішемії, вивчення змін м’язів при різноманітних наслідках ушкоджень, розробка нових технологій диференційованого лікування поєднаних травм тазу, сечостатевої системи та поліструктурних ушкоджень кінцівок, розробка систем оцінки функції та ступеня анатомічних порушень тканин при травмах та їх наслідках.

Робота присвячена створенню, удосконаленню та впровадженню в медичну практику науково обгрунтованих клінічних, технологічних та організаційних заходів надання допомоги хворим з політравматичними (поєднаними) ушкодженнями таза, кінцівок, грудної та черевної порожнини, застосуванню новітніх діагностичних та лікувальних заходів, проведенню стадійного реабілітаційного лікування постраждалих, що враховує не тільки особливості політравматичного ушкодження, стану хворого та задіяних лікувальних заходів, але й складний патогенез патологічних процесів, що виникають внаслідок травми. Таким чином, в рамках роботи втілені нові науково-технічні та організаційні рішення проблеми.
Стан проблеми. Діагностика та лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень в Україні, як і в усіх країнах світу, з кожним роком набуває все більшого соціально-економічного та медичного значення у зв’язку з неухильним ростом високоенергетичного травматизму.

Щорічно в Україні реєструється від 19 до 24 тисяч випадків зазначених травм, що потребує великої частки бюджетних коштів на лікування та соціальну реабілітацію постраждалих. На жаль, на даний час ефективність зазначених заходів не задовольняє ні пацієнтів, ні фахівців, які працюють у відповідній галузі охорони здоров’я. Так, якщо в США від високоенергетичної травми гине в середньому 19-21 чоловік зі 100 травмованих, то в Україні ця цифра наближається до 60 осіб. Особливо тяжкою в прогностичному, тактичному та лікувальному аспектах є політравма (поєднана травма) тазу та сечостатевої системи, смертність при яких сягає 60 - 80 %, а інвалідність коливається від 23 до 44%. .

Сучасні наукові дослідження спрямовані на покращення (підвищення рівня адекватності та ефективності) клінічних, технологічних та організаційних заходів по наданню допомоги цим постраждалим, вивченю основних патогенетичних процесів при багатокомпонентних пошкодженнях, вдосконаленням системи надання швидкої адекватної за рівнем та часом і ефективної спеціалізованої допомоги, вдосконаленню реабілітаційних заходів.

Сучасні тенденції у вирішенні зазначеної проблеми полягають насамперед у намаганні якомога ранішого проведення протишокових заходів, надання адекватної за часом, рівнем та обсягом хірургічної допомоги, застосування мікрохіруругічних та ендоскопічних технологій, застосування раннього та ефективного малоінвазивного стабільного уражень кінцівок.

Саме у зазначених напрямках проведені наукові дослідження та технологічні розробки авторами представленої роботи.
Наукова новизна роботи.

На основі фундаментальних наукових досліджень закономірностей виникнення, перебігу та розвитку післятравматичних змін у нервово-м’язовій системі створено новий напрямок оцінки структурно-функціонального стану травмованої кінцівки, розроблено та впроваджено нові, сучасні технології та методи лікування постраждалих з множинними, полісистемними і поліструктурними пошкодженнями та сформована науково-обґрунтована система прийняття та реалізації клініко-організаційних рішень.

На підставі комплексних досліджень з позицій системного підходу розроблено новий напрям в дослідженнях механізмів реалізації стабільності таза, форм її втрати та шляхів відновлення, який втілено в патогенетично обгрунтовану систему надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим з множинними, поєднаними та поліструктурними травмами.

В експерименті визначено роль крижово-клубових зв’язок у збереженні стабільності таза (патент України № 32955 А), розроблено кінцевоелементну математичну модель поясу нижніх кінцівок, яка дозволяє дослідити зміни напружено-деформованого стану при різних формах втрати і способах відновлення стабільності таза (патент України № 45024 А).

Запропоновано систему надання допомоги постраждалим з переломами таза при політравмі, яка ґрунтується на адекватному та раціональному медичному сортуванні хворих за ознаками тяжкості та нестабільності пошкоджень тазу згідно розробленій класифікації та поєднанні екстрених протишокових заходів і комплексу хірургічних ортопедичних дій, спрямованих на усунення зміщення та стабілізацію тазу.

Розроблені нові і високоефективні технології стабілізації та остеосинтезу тазу, придатні для застосування на всіх етапах надання медичної допомоги постраждалим з можливістю динамічного ефективного контролю лікування із застосуванням розробленої авторами шкали (стандартизованої системи оцінки).

Досліджено особливості перебігу травматичної хвороби при ушкодженнях органів сечостатевої системи у постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними травмами. Удосконалено методику моніторингу центральної гемодинаміки при регіональній анестезії.

Розроблено патогенетично обгрунтовану систему надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим у залежності від характеру ушкоджень органів сечостатевої системи, які сполучаються з травмами таза та інших анатомо - функціональних ділянок.

Розроблено новий напрямок лікування ускладнень множинних, поєднаних та поліструктурних ушкоджень сечостатевої системи з використанням малоінвазивних ендоскопічних втручань.

Запропоновано сучасну технологію оптичної ендоуретротомії при посттравматичних стриктурах уретри, розроблено нові способи діагностики та лікування обтураційної посттравматичної форми чоловічої безплідності (патенти на корисні модел і№ 17951, № 38723), корекції скривлення статевого члену (патент на корисну модель № 17480), хірургічного лікування посттравматичних сечоміхурово-піхвових нориць (патент на винахід № 60715 А), органозберігаючих оперативних втручань на нирках застосуванням багатокомпонентного ранового покриття.

Розроблено нові технології застосування мікрохірургічної трансплантації складних комплексів тканин на основі кілініко-анатомічних досліджень та здійсненням ультрасонографічного, електроміографічного моніторингу реалізації лікувальних заходів.

Розроблено засновану на концептуальній моделі пато- і саногенезу нестабільності таза тактику лікування ушкоджень поясу нижніх кінцівок та математично обгрунтовану систему хірургічного відновлення стабільності таза з використанням двохетапного комбінованого остеосинтезу. Запропоновано комп’ютерне проектування реконструктивно – відновних операцій, розроблено та впроваджено технологію застосування малоінвазивних способів внутрішньої, зовнішньої та комбінованої стабілізації пошкоджень тазу (патенти України № 41663 А, № 71829 А).

Запропоновані і впроваджені новітні технології відновного лікування хворих з наслідками пошкоджень попереково-крижового відділу хребта та поясу нижньої кінцівки, які сполучаються з травмами інших анатомо - функціональних ділянок, (патенти України № 71828 А, № 74962, № 771865 А), що сприяло підвищенню ефективності медичної реабілітації постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними ушкодженнями.

Розроблено нові клініко-організаційні технології лікування постраждалих з абдомінальною та торакальною травмою у комплексі лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень на основі відзначення критеріїв ризику, оптимізації технології діагностики, лікування та адекватного медичного сортування із застосуванням стандартизованих систем оцінки тяжкості та клініко-нозологічних форм пошкоджень.

Вдосконалено лікування запальних ускладнень травм сечовивідних шляхів в післяопераційному періоді, запропоновано та впроваджено оригінальні способи лікування хворих на цистит (патент на корисну модель № 13985), лікування інфекцій чоловічого статевого шляху у несекреторів (патент на корисну модель № 13986) та комбінованого лікування жінок, хворих на бактеріальний кольпіт (патент на корисну модель № 14740). Завдяки використання венотоніків системної дії було досягнуто підвищення ефективності лікування гострих посттравматичних орхіепідидимітів.

Внесено вагомий вклад в дослідження та узагальнення сучасних уявлень щодо етіопатогенезу посттравматичного уросепсису, розроблено та впроваджено методику оптимізації лікування хворих на тяжкий урологічний сепсис шляхом використання медичного озону. Сформульовано сучасний підхід до замісної ниркової терапії методом перитонеального діалізу у хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю, як компоненту поліорганої недостатності при ускладненому перебігу травматичної хвороби, побудувано алгоритм лікування анемії у хворих, які перебувають на перитонеальному діалізі, розроблено та впроваджено пристрій для неодноразового дозованого вливання (патент на винахід № 55220 А).

Розроблено новітні технології медичної реабілітації постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними ушкодженнями сечостатевої системи з використанням реконструктивно-відновних оперативних втручань (патенти на винаходи № 55215 А, № 55217 А, № 55220 А, № 57495 А). Проаналізовано наслідки і типові помилки в організації діагностики та лікування постраждалих з ушкодженнями органів сечостатевої системи, які сполучаються з травмами таза та інших анатомо - функціональних ділянок, що дозволило на основі отриманих результатів зробити узагальнення щодо доцільності впровадження розробленої концепції в практику охорони здоров'я.

За результатами фундаментальних досліджень закономірностей реакції м’язової тканини на травму та виникнення і розвитку посттравматичної ішемії розроблено систему заходів з профілактики, діагностики та лікування ішемічних порушень м’язів кінцівок у постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями.

Вперше розроблено систему оцінки тяжкості наслідків поліструктурної травми верхньої кінцівки, яка достовірно корелює зі ступенем функціональних порушень в процесі перебігу травматичної хвороби та репрезентативно й вірогідно відображає тяжкість травми та травматичого процесу.

Встановлено, що внаслідок післятравматичного ушкодження сухожилків, у тенотомованому м‘язі виникають поліморфні патологічні процеси, які в залежності від тяжкості травми проявляються відповідними гістологічними, біохімічними та електроміографічними ознаками, які корелюють із тяжкістю анатомічних ушкоджень.

Запропоновано систему підбору васкуляризованих трансплантатів за принципом їх анатомо-функціональної відповідності різним ділянкам кінцівок у хворих з дефектами тканин, спричинених травмами, що дає можливість обґрунтовано підійти до вибору трансплантатів та підвищити ефективність мікросудинних операцій.

Вперше обґрунтовано доцільність багатоетапного хірургічного лікування хворих з наслідками тяжкої поліструктурної травми кінцівок із застосуванням розробленої системи лікування.

Базуючись на вивченні закономірностей змін коефіцієнта кореляції між приростом функції та показником анатомічної втрати верхньої кінцівки при різних ступенях тяжкості травми запропоновано концепцію дії фактора відновлювального лікування та фактора взаємообтяження ушкоджень при лікуванні хворих з наслідками поліструктурної травми верхньої кінцівки, що у свою чергу є основою планування хірургічного лікування з врахуванням прогностичного приросту функції верхньої кінцівки.

Вперше статистично доведено, що тяжкість травми є основним об’єктивним фактором, який суттєво впливає на ефективність лікування, а визначення показників анатомічної втрати кінцівки та встановлення класифікаційної групи за робочою класифікацією наслідків поліструктурної травми верхньої кінцівки надає можливість із високим ступенем достовірності прогнозувати результати лікування.


Практична значимість роботи.

Результати досліджень колектива авторів дозволили створити систему діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, яка охоплює широкий спектр організаційних, хірургічних та реабілітаційних заходів при цих станах: всі сучасні способи остеосинтезу кісток кінцівок та тазу, малоінвазивні та реконструктивні втручання на сечостатевій системі, відновлення нервів, судин, сухожилок, всі види втручань на м’язах, суглобах, шкірно-пластичні операції, сучасні способи абдомінальних та торакальних втручань. Крім того, авторами суттєво вдосконалена методологія мікрохіруругічних трансплантацій комплексів тканин при наданні допомоги цим хворим (шкірних, шкірно-м’язових, кісткових трансплантатів, суглобів та пальців стопи). Не менш важливою складовою практичних здобутків досліджень є запропонована та втілена в ряді регіонів України сучасна система надання невідкладної допомоги постраждалим, яка починається на місці отримання травми, триває під час доставки хворого у медичний заклад та відрізняється комплексом лікувальних заходів при наданні спеціалізованої медичної допомоги. Прикладні лікувальні та діагностичні розробки відповідають світовому рівню та мають високу ефективність. Так, при застосуванні новітніх технологій в лікуванні пацієнтів з політравмою тазу вдалося знизити гіпостатичні ускладнення на 16%, зменшити формування тяжких контрактур кінцівок на 19%, скоротити перебування на лікарняному ліжку в середньому на 35 днів, зменшити вихід на інвалідність І групи – на 7,2%, ІІ – на 13%, ІІІ - на 18%.

Робота ґрунтується на лікуванні близько 26 тис постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями тазу, кінцівок та торако-абдомінальних відділів, яким було надано медичну допомогу в спеціалізованих клініках Луганського державного медичного університету, Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, Харьківського національного медичного університету, ДУ “Інститут урології АМН України”, ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Українського науково-практичного центру екстреної медичої допомоги та медицини катастроф.

Для вирішення проблеми ефективного лікування постраждалих з множинними, полісистемними та поліструктурними пошкодженнями запропонована протокольна система лікування постраждалих, основними компонентами якої є:

- повноцінне надання медичної допомоги на догоспітальному етапі;

- протишоково-реанімаційний і лікувально-діагностичний комплекси гострого періоду травми;

- застосування відповідних адекватних засобів остеосинтезу та хірургічної корекції пошкоджень з врахуванням періоду травматичної хвороби, тяжкості загального ушкодження;

- застосування принципу першочерговості лікувальних заходів як для підтримання гомеостазу (життєзабеспечуючих функцій) організму, так і для забеспечення доктрини анатомо-функціонального відновного лікування;

Розроблена чотирьох ступенева робоча класифікація пошкоджень тазу, яка враховує тяжкість ушкодження, наявність фрагментарних переломів та ступінь нестабільності тазу. Створена протокольна схема діагностично-реанімаційно-лікувальних заходів, яка включала проведення комплексу заходів з інтенсивної терапії з одночасним проведенням адекватних стабілізуючих укладок тазу на ранніх етапах надання допомоги потерпілим, що забезпечує з одного боку підтримку адекватної гемодинаміки, діяльності серцевої і дихальної систем, ранню профілактику і лікування ендогенної інтоксикації, корекцію обмінних порушень, компенсацію енергетичних і пластичних потреб, а з іншого – повноцінну стабілізацію і можливу корекцію ушкоджених структур таза, тим самим знижуючи інтенсивність больових роздратувань і величину обсягу крововтрати.

Розроблено транспортно-лікувальну тазову шину для іммобілізації поясу нижніх кінцівок на догоспітальному етапі (патент України №71866 А), спосіб малоінвазівного остеосинтезу довгих кісток (патент України №71827А), що сприяло підвищенню ефективності надання невідкладної допомоги постраждалим з політравмою.

Для адекватного тривалого знеболювання, попередження масивної зачеревинної кровотечі, що призводить до виникнення позачеревної гематоми, профілактики можливих ускладнень гематоми, розроблений спосіб лікування посттравматичних заочеревинних гематом (авторське свідоцтво 1811856).

Репозицію ушкоджень таза методом постійного скелетного витягання проводили на розробленій шині для лікування переломів кісток таза (авторське свідоцтво 1052231, патент України № 13631), що дозволяло здійснювати лікування потерпілих із множинною травмою таза, сегментів нижніх кінцівок і поперекового відділу хребта. Шина використовується, при лікуванні потерпілих, яким метод позаосередкового остеосинтеза не може бути здійснений у силу наявних протипоказів. Для цього застосовуємо пристрої (патент України №71865, 71866), які дозволяють засобами ортезування відновити стато-динамічну функцію.

Для відновлення лобкового симфізу при його розривах ми користувалися розробленими нами способами (авторське свідоцтво 1109136, патент 1804316). Для лікування ротаційно нестабільних ушкоджень крижово-клубових суглобів нами розроблено спосіб черезшкірного артродезу вушкоподібних поверхонь канюліруваними гвинтами (патент України № 41663А).

При розривах лобкового симфіза, переломах переднього відділу тазового кільця з утворенням проміжного фрагмента ми з успіхом застосовуємо пристрої (авторське свідоцтво 1122309, патент України 6574; патент РФ 2015688). Великі можливості репозиції дає розроблений нами пристрій (авторське свідоцтво 1644935) з використанням кілець апарата Ілізарова, що забезпечує усунення зсувів ушкодженої половини таза по ширині та ротаційно.

Запропоновано "Стрижневий пристрій для остеосинтеза пошкоджень переднього відділу тазового кільця " (патент України № 31590 А), що забезпечує усунення зміщення половини таза у фронтальній площині і ротаційно. При одночасному порушенні безперервності тазового кільця в області вертлюжної западини й утворенням передньо-бокового, задньо-бокового фрагментів таза зовнішній черезкістковий остеосинтез передбачає використання конструкцій, що представляють єдиний комплекс "таз-стегно", що забезпечує репозицію фрагментів в області переднього півкільця і кульшової западини з розвантаженням останньої (патент України № 71829).

При нестабільності таза 3 ступеня необхідно головний момент сил взаємодії між апаратом і кісткою таза прикласти максимально близько до локалізації ушкодження. Оскільки початком відліку з позицій анатомії і відповідно до математичної моделі таза є крижа, то вправляти складні ушкодження можливо тільки відносно ії. Тому був розроблений апарат зовнішнього остеосинтезу з основою на крижі (патент України № 809).

Наша технологія лікування хворих апаратами стрижневого типу відрізняється від відомих тим, що за рахунок глибини введення стрижня створюються можливості репозиції фрагментів таза при різній ступені його ушкодження (патенти України №29309, 63828, 8944, 8945).

Теоретично обґрунтовані й практично реалізовані реабілітаційні програми відновлення стато-динамічної функції й м'язового балансу потерпілих з нестабільною травмою таза (патент України № 71828).

Експериментально обґрунтовано і впроваджено в клінічну практику новітню технологію комплексного лікування відкритих переломів гомілковостопного суглоба (патенти України № 20832, № 71826 А ).

Розроблений та впроваджений «Спосіб накладення шва сухожилка», який ефективний і міцно фіксує кінці зшитого сухожилка, надає можливість досягати точного співставлення його кінців та розпочинати ранню дозовану активну реабілітацію (авторське свідоцтво № 1801398).

Розроблені практично значимі способи неінвазивної оцінки ступеню тяжкості після травматичних ішемічних порушень в кінцівці (патенти № 08941, № 08943, № 08944).

Розроблені новітні технології лікування хворих з тяжкими незворотніми ушкодженнями нервів верхньої кінцівки, що дозволяють компенсувати її функцію при тотальних ушкодженнях плечового сплетення (патенти № 9802064, № 98052696, № 94021925).

Запропоновано новий високоефективний спосіб пластичного відновлення судин малого діаметру (авторське свідоцтво 1412749).

Розроблено «Спосіб відновлення нерва», який дає можливість гарантовано точного співставлення кінців нерва і, таким чином, забезпечує оптимальні умови для його відновлення (патент за № 99063354).

Завдяки застосуванню розробленої концепції лікування, суттєво поліпшені функціональні результати хірургічного лікування хворих із поліструктурною травмою верхньої кінцівки (приріст інтегрального показника функції верхньої кінцівки 23,3%), а більшість хворих повернулась до активної побутової та професійної діяльності.

Таким чином, вирішення проблемних питань, що було поставлено у даному дослідженні, проводилося за двома напрямками: клініко-огранізаційним та медико-технологічним. За першим напрямком проведено визначення клініко-епідеміологічних, клініко-нозологічних та клініко-анатомічних характеристик множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень, таке вивчення є необхідною умовою для ефективного застосування медичних технологій в стандартизованої та уніфікованої системі діагностики та лікування постраждалих з політравмою.

За другим напрямком було розроблено, сформовано та впроваджено новітні медичні технології та методи діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, зазначені технології та методи включені до стандартизованої системи надання медичної допомоги постраждалим з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями.

Завдяки створенню та впровадженню нових технологій та методів лікування постраждалих відповідно до клініко-організаційних принципів та схем їх реалізації вдалося знизити летальність на 19%, обсяг ускладнень травматичного процесу на 27%, прогнозовану інвалідність - на 38 %.

Вищенаведене досягнуто за рахунок органічного поєднання новітніх медичних технологій та методів оперативного лікування, медичної реабілітації та реалізації клініко-організаційних технологій.

Результати нашої роботи знайшли відображення в 422 публікаціях в фахових медичних виданнях, 24 монографіях, 16 підручниках. Було отримано 56 патентів на винаходи. За матеріалами даної серії робіт захищено 7 докторських та 22 кандидатські дисертації.





Смотрите также:
Реферат «новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями»
176.05kb.
1 стр.
Про рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
51.34kb.
1 стр.
Реферат наукової роботи
79.69kb.
1 стр.
Новітні технології оздоровчих продуктів
127.78kb.
1 стр.
«Новітні технології навчання у вищій школі»
21.72kb.
1 стр.
Реферат роботи Ресурсозберігаючі технології отримання конверторної сталі та утилізації
150.1kb.
1 стр.
Урок фізики, 8 клас нові можливості організації та проведення контролю знань за допомогою конструктора уроків пмк
88.21kb.
1 стр.
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму закінчені ндр
634kb.
3 стр.
Реферат діагностика, лікування та профілактика розладів репаративної регенерації при ураженнях
166.46kb.
1 стр.
Реферат 2012 Актуальність роботи
169.5kb.
1 стр.
Рішення конференції «Нові технології в нейрохірургії» вц «КиївЕкспоПлаза»
54.99kb.
1 стр.
Механізм діагностики діяльності підприємств з урахуванням ризику
1374.69kb.
8 стр.