Главная страница 1страница 2 ... страница 7страница 8


ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА РАДА


Шосте СКЛИКАННЯ

Десята сесія

РІШЕННЯ


від ­­­­­­­05 січня 2012 року № 144

селище Гусятин

Про програму соціально-економічного

та культурного розвитку району на 2012 рік
Заслухавши та обговоривши, представлений головою райдержадміністрації, проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, який передбачає подальше нарощування обсягів у сфері економічної діяльності та націлений на забезпечення економічної стабільності в районі, керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада


вирішила:


 1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.

(додається)


 1. Зобов’язати районну державну адміністрацію, районні управління та відділи, підприємства та організації разом з місцевими органами самоврядування забезпечити виконання основних показників програми соціально - економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.


Голова районної ради Н.А. Хоптян


Затверджено

Рішенням районної ради

від 05 січня 2012 року № 144

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рікВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2012 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення економічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму розроблено управління економіки разом з іншими управліннями та відділами райдержадміністрації відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня 2003 р. №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 24 листопада грудня 2011 року №99 «Про організацію розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік».

В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України “Україна – для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням:

Постанов Кабінету Міністрів України:

від 26 квітня 2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;

від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

від 14 вересня 2011 р. №970 “Про схвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

а) від 7 грудня 2011 р. № 1237-р “Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період

до 2015 року”;

б) від 21 березня 2011 р. № 219 “Питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік”.

Розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації:

про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки;

про заходи щодо забезпечення цінової стабільності;

про забезпечення проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрації;

Доручень голів обласної та районної державних адміністрації:

про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст;

про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку та його наповнення продукцією місцевих виробників;

про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у

програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію основних галузей виробничої та соціальної сфери району.

Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку району в 2012 році шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості з метою реалізації пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року

та забезпечення сприятливих умов для розвитку району та покращення добробуту населення району.

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Головною метою програми у 2012 році є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення району, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної району.


І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2011 РІК
Основною метою програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік була реалізація пріоритетних напрямів роботи райдерж­адміністрації та подальше нарощування темпів матеріального виробництва, виходячи з наявних ресурсів і фінансово-економічних можливостей.

Аналіз показників соціально-економічного розвитку району за 2011 рік вказує на те, що завдяки ефективним управлінським рішенням місцевих органів влади, стан справ у районі стабільний і керований, у короткостроковій перспективі намітилась тенденція до економічного зростання та підвищення соціального рівня життя населення.

Валовий сукупний продукт району за 2011 рік становить 876,9 млн. грн., або 133,1 % до рівня 2010 року.

У структурі валового сукупного продукту району найбільшу питому вагу займають промислова та сільськогосподарська галузі.

Проаналізуємо детально всі галузі народногосподарського комплексу району.
Промисловість

Промислові підприємства району за 2011 рік виробили продукції на суму 438,5 млн. грн., що на 101,6 млн. грн. більше, ніж за 2010 рік. Ріст промислового виробництва склав 130,1%.

Обсяг виробництва згідно плану соціально-економічного розвитку району за 2011 рік виконано на 114,9% (план 381,6 млн. грн., факт 438,5 млн. грн.).

ДіаграмаЗ приростом в порівнянні з минулим роком спрацювали майже всі промислові підприємства.Разом з тим, за 2011 рік допустили спад виробництва в порівнянні з минулим роком: філія "Колмаш" ДП "Аромат" – 93,6% (недодано продукції на суму 839,7 тис. грн.), основна причина зменшення виробництва - недостатня кількість сировини, ТОВ "Весна"(86,4%), ТОВ "Батіг"(98,9%) в основному із –за відсутності ринку збуту продукції. Ці ж підприємства не виконали програмних завдань 2011 року.

За поточний рік запаси готової продукції на складі по ВК-112 складають 528,0 тис. грн. Залишки готової продукції почали поступово зменшуватись.

Сільське господарство
Станом на 1.12.2011 року сільськогосподарськими підприємствами району повністю зібрані зернові культури площа яких складала 27942 га. Одержано валового збору у вазі після доробки 129,9 тис. т., що складає 147,3 відсотки до минулого року. Урожайність зернових збільшилась в порівнянні з минулим роком на 14,9 ц/га і склала 46,5 ц/га, в тому числі озимої пшениці зібрали з кожного гектара по 50,1 ц/га, що більше минулорічного показника на 19,9 ц/га. Ярий ячмінь господарства району вирощували на площі 4958 га, що на 342 га менше, ніж у 2010 році, проте валовий збір збільшився на 4,7 тис. т., а урожайність на 11,4 ц/га. Значних успіхів досягнуто господарствами району на вирощуванні зернової кукурудзи. Застосовуючи передові технології окремим господарствам вдалось зібрати рекордні урожаї цієї культури. Якщо в середньому по району урожайність кукурудзи склала 59,8 ц/га, то такі господарства як ТОВ АФ «Постолівське» одержало по 177,7 ц/га, ТОВ «Мрія-Центр» 101,7 ц/га, ФГ «Масарівські Липки» - 92 ц/га, ПП «Оберіг» - 84,3 ц/га, ПП «Воля-2000» - 76,3ц/га, ПП АФ «Ніч лава» - 73,5 ц/га, ПП «Хлопівецьке» - 71,8 ц/га. Важливе місце в структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств займають технічні культури. Цьогоріч цукровими буряками було засіяно 6881 гектар Зібраний урожай склав 307 тис. т., досягнуто урожайності у 446,1 ц/га. Окремі сільгосптоваровиробники одержали значно вищий урожай. Так , ТОВ ТД «Аско» виростили по 574,9 ц/га, ПП «Оберіг» - 544,2 ц/га, ПП «Аркадія» - 463,7ц/га, СФНВГ «Коваль» - 495 ц/га. Особлива роль відводиться озимому ріпаку, як високоефективній культурі. В цьому році зібрано 10,1 тис. т., що у 2,1 рази більше, ніж у минулому році. Вже декілька років господарства району культивують теплолюбові культури сою та соняшник, якого зібрано з одного гектара по 27,4 ц/га, що на 11,6 ц/га більше минулого року. Більш як у 2 рази в цьому році одержано валового збору важливої продовольчої культури картоплі обсяги якої складають 59,3 тис.т., а урожайність 244,5 ц/га.

Незважаючи на складні кліматичні умови господарства району під урожай 2012 року посіяли 4389 га озимого ріпаку, 17487га озимої пшениці, 533 га озимого ячменю і 110 га жита.    Враховуючи важливість заготівлі зерна до регіональних ресурсів, операторами по заготівлі засипано 2377 тонн зерна не знижувального запасу, що відповідає 114 відсотковій потребі для міського населення району на 2011-2012 маркетинговий рік.    Необхідно відмітити, що сільськогосподарськими підприємствами району (орендарями) станом на 1.12.2010року виплачено орендної плати за користування земельними паями у 2011році на суму 18107,43тис. грн., що складає 100 відсотків виконання договірних зобов’язань, в тому числі видано зерна 9666,13 тонни на суму 9431,03тис.грн., грішми видано 8676,36тис.грн. Загальний відсоток виплати орендної плати за земельні паї складає 3% від нормативно-грошової оцінки землі, що відповідає нормам Указу Президента України від 19.08.2008року №725.    Не менш важливою соціальною складовою зайнятого сільського населення району є своєчасність виплати заробітної плати працівникам агропромислового комплексу.

   На сьогоднішній день в сільськогосподарських підприємствах району відсутня заборгованість з виплати заробітної плати їхнім працівникам. Середньомісячна заробітна плата працівників сільськогосподарської галузі в еквіваленті повної зайнятості складає 1906 грн., що на 921 грн. більше мінімального рівня встановленого законодавством і на 282 грн. вища проти відповідного періоду минулого року.    В господарствах району пожвавилась робота у тваринницькій галузі, особливо у свинарстві і птахівництві. Так, станом на 1.12.2011 року поголів’я свиней у господарствах складає 15265 гол. та 52,7 тис. гол. птиці.    

За 11 місяців 2011 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 1668 тонни м"яса в живій вазі, що становить 149,1 відсотка до минулого року. Виробництво молока в господарствах станом на 1.12.2011 року складає 18,7 тонн, або лише 29 відсотків до минулого року. В даний час поголів’я ВРХ в сільськогосподарських підприємствах відсутнє.

В районі проводиться реконструкція тваринницьких приміщень в с. Сухостав під свинокомплекс на 6000гол. із замкнутим циклом виробництва і переробки м"яса , яку здійснює ФГ «Масарівські Липки». В селі Товсте завершено реконструкцію свинокомплексу з одночасним утриманням 8000гол. свиней. Зараз тут утримується 6453 гол.    Завершується реконструкція тваринницьких приміщень в м. Копичинці на 100 тис. гол. птиці одночасної посадки. В господарствах району є можливість на початковій стадії утримувати 500гол. корів. Для цього необхідно залучити тільки на закупівлю племінних нетелів 10 млн.грн. кредитних ресурсів. Для відродження скотарства в районі необхідна суттєва державна підтримка тваринницької галузі.

В 2011 році сільськогосподарськими товаровиробниками всіх категорій вироблено валової продукції в порівняльних цінах 2005 року на суму 355,9 млн. грн. або 124,7 відсотків до 2010 року.


ДіаграмаРозвиток малого підприємництва
В районі здійснюють свою діяльність 140 малих підприємство та 1695 фізичних осіб-підприємців.

Чисельність працюючих на малих підприємствах за 2011 рік становить 1455 чоловік. Від суб’єктів малого підприємництва надійшло до бюджетів всіх рівнів понад 18 млн. грн. В районі діє 69 фермерських господарств, які обробляють понад 13 тис. га. землі.Діаграма


Протягом 2011 року зареєстровано 18 суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та 135 - фізичних особи -підприємці.

Знято з реєстрації 28 суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та 216 - фізичних осіб-підприємців.

В районі запроваджено порядок видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності. Для цього у структурі районної державної адміністрації створено відділ дозвільної роботи, який організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб'єктів господарювання. За 2011 рік поступило 562 звернень. Видано 218 дозволів, надано 281 консультацій, 16 відмов, зареєстровано 22 декларації.Інвестиції і будівництво

За 9 місяців 2011 року в економіку району вкладено 577,6 млн. грн. капітальних інвестицій, в т.ч. в основний капітал – 526,2 млн. грн. Темп росту склав 251,2%. В розрахунку на 1 жителя припадає 8379 грн. інвестицій. По цьому показнику район займає 1 місце в області.

Обсяг іноземних інвестицій склав 3,3 млн.дол. США, що становить 6 відсотків до залучених інвестицій в області. На одну особу припадає 53 дол.США. По цьому показнику район займає 5 місце в області.

В галузі будівництва обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами по всіх підрядних організаціях за 11 місяців 2011 року становить 74,8млн.грн., темп росту – 217,1%. Цей показник складає 13,4 % до обсягу підрядних робіт області. На одного жителя району припадає 1191 грн.

По цьому показнику район займає перше місце серед районів області.

Введено в експлуатацію 2,6 км ліній газових мереж, повністю завершено газифікацію району.Торгівля і побут

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства району за 2011 року склав 65,0 млн. грн., що становить 107,4 % до рівня минулого року.

Обсяг наданих платних послуг підприємствами району за 2011 рік склав 16,7 млн. грн.
Заробітна плата
Ситуація, яка склалася на підприємствах району із виплати заробітної за звітний період 2011 року у порівнянні до відповідного періоду минулого року покращилась. Так, у січні-вересні 2011 року по звітних даних темп зростання середньомісячної заробітної плати склав 24,7% до відповідного періоду минулого року. В результаті цього, середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2011 року становила 1805 грн., при середньому по області 1822 грн., що становить 99,0 відсотки середньообласного показника, що відповідає по показнику середньомісячної зарплати другому місцю серед районів області (після Тернопільського р-ну).

Виплату середньомісячної заробітної плати з врахуванням еквівалента повної зайнятості забезпечено всіма підприємствами району вище законодавчо встановленого мінімального розміру (960 грн.).

Показниками програми соціально-економічного розвитку району в 2011 році передбачено зростання розміру середньомісячної заробітної плати не менше ніж на 15 відсотків, фактично протягом січня – вересня 2011 року ріст становить 24,7 відсотки до рівня минулого року.

Станом на 01.12.2011 року загальна сума боргу по статистичних даних складала 231,1 тис.грн., в т.ч. на економічно-активних – 126,4 тис.грн., банкрутах – 104,7 тис.грн. До початку року сума боргу збільшилась на 32,3 тис.грн. (на 01.01.2011року 198,8 тис.грн.) або на 16,2% за рахунок:

- філії ДП “Гусятинський райавтодор” у сумі 121,1 тис.грн. за жовтень 2011 року, через відсутність власних обігових коштів. Кошти на виплату заробітної плати направляє дочірне підприємство “Тернопільоблавтодор”, так як воно являється головним розпорядником коштів, а філія ДП “Гусятинський райавтодор” є відокремленим структурним підрозділом.

- КП «Водоканал - сервіс» заборгованість із заробітної плати складає 5,3 тис.грн. Причинами її непогашення є заборгованість установ та організацій за водопостачання та водовідведення перед згаданим підприємством.

По підприємствах-банкрутах заборгована заробітна плата числиться у Гусятинському КП “Управління житлово-комунального господарства” у сумі 82,7 тис.грн. та дослідному господарстві “Хоростківське” – 22,0 тис.грн.

Проведеним моніторингом щодо створення робочих місць та реєстрації трудових договорів між юридичними, фізичними особами та найманими працівниками у січні - листопаді 2011 року по району зареєстровано у юридичних осіб – 148 договорів та у фізичних осіб – 681. Крім того, в районі проведено реєстрацію фізичних осіб – підприємців в кількості 121 чол.. Таким чином, по району створено 950 робочих місць. Завдання річної програми (930 робочих місць) виконано на 102,1 відсоток.

Діаграма

Фінанси

Станом на 01.12.2011 року до загального фонду зведеного бюджету району надійшло 31959,9 тис. грн. власних доходів, що до планових призначень на відповідний період 28256,6 тис. грн. складає 113,1%.

До районного бюджету за 11 місяців 2011 р. надійшло 18392,0 тис. грн. власних доходів або108,7 % до плану - 16918,0 тис. грн.

Діаграма


Динаміка надходжень в бюджет району (млн. грн.)

Всього, з врахуванням трансфертів, до зведеного бюджету району на 01.12.2011 р. поступило 174914,3 тис. грн., що до уточненого плану на 11 місяців 2011 року - 173762,9 тис. грн. складає 100,7 %.

В розрізі окремих бюджетів, станом на 01.12.2011 року забезпечено
виконання районного бюджету Хоростківського та Копичинецького
міських, Гусятинського селищного та 35 із 39 сільських бюджетів.
Не виконали планових завдань по доходах наступні ради:
- Гримайлівська селищна рада - 94,0 % (-31,4 тис. грн.)

- Жабинецька сільська рада - 97,1 % (-1,0 тис. грн.)

- Коцюбинецька сільська рада - 97,7 % (-2,9 тис. грн.)

- Хлопівська сільська рада - 93,7 % (-5,2 тис. грн.)

- Клювинецька сільська рада - 91,4 % (-12,9 тис. грн.)

В районі на постійному контролі перебуває питання наповнення бюджетів усіх рівнів, проводиться відповідна робота по забезпеченню виконання планових завдань доходної частини місцевих бюджетів та ліквідації податкового боргу.

Ринок праці

Протягом січня - листопада 2011 року за сприянням у працевлаштуванні у районний центр зайнятості звернулося 2398 громадян, а з урахуванням перехідного залишку їх чисельність складає 4198 громадян, що на 326 чол. більше, ніж за такий же період минулого року.

Із загальної кількості громадян, які звернулися протягом звітного періоду у районний центр зайнятості 52,5.0% склали особи, які мають робітничі спеціальності; 30,5% - службовці; 17,0% - ті, хто не має професії, спеціальності.

За звітний період працевлаштовано 1772 громадян.

Станом на 01.12.2011 року в районному центрі зайнятості зареєстровано 1335 незайнятих громадян, на такий же період минулого року їх чисельність складала 1177 чоловік.

ДіаграмаПротягом січня - листопада 2011 року навчалось 462 особи по таких професіях як: менеджер, кухар, тракторист, слюсар - ремонтник, та інші.

З початку року зареєстровано 681 трудовий договір між працівником і фізичною особою .

З початку року працевлаштовано 60 осіб на дотаційні робочі місця за рахунок ФЗДССВБ. Для організації безробітними підприємницької діяльності надана одноразова допомога по безробіттю 21 чол.
Інфраструктура та розвиток житлово-комунального господарства

З метою розвитку інфраструктури та житлово – комунального господарства району у 2011 році виділено 4 млн. грн. на реконструкцію станції ІІ підйому води у селищі Гусятин.

У місті Хоростків розроблена проектно-технічна документація та розпочато реконструкцію очисних споруд в центральній частині міста Хоростків із встановленням системи повного біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод типу „ВIOTAL”, на проведення робіт Хоростківською міською радою виділено 540,0 тис.грн.

Розроблена проектно-технічна документація на реконструкцію очисних біологічних споруд в м.Копичинці на суму 3400 тис.грн. та реконструкцію очисних споруд по вул. Суходільська смт. Гусятин на суму 4821,6 тис.грн.

У 2011 році введено в експлуатацію підвідні газопроводи до сіл Козина і Ставки, чим повністю завершено газифікацію населених пунктів району.

У 2011 році проведено освітлення населених пунктів району.


ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Охорона здоров"я

В лікувально-профілактичних закладах району в 2011році проведено роботи по зміцненню матеріально-технічної бази.

На первинному рівні ( ФАПи, АЗПСМ):

- відкрито реорганізований з ФАПу в навчально-практичний центр АЗПСМ с.Увисла; • відкрито медичний пункт с.Кокошинці;

 • перенесено ФАП с.Крогульці в інше відремонтоване приміщення;

 • перекрито ФАПи сіл Самолуски та Васильківці;

 • газифіковано ФАПи сіл Майдан та Паївка, виготовляється проектна документація на газифікацію ФАПів сіл М.Лука, Крогулець, Целіїв, Мишківці.

 • замінено на ФАПах 75 вікон, 3 дверей, на АЗПСМ 28 вікон - на металопластикові.

На вторинному рівні (ДЛ Хоростків, ДЛ Гримайлів, ЦКРЛ Гусятин, КРЛ Копичинці):

у дільчий лікарні м. Хоростків у 2011 році

 • встановлено вікон та дверей на 10тис.грн.;

 • придбано котел вартістю 18тис.грн.;

 • проведено поточні ремонти;

 • отримано реанімобіль по лінії гуманітарної допомоги.

у дільничій лікарні селища Гримайлів у 2011 році

 • встановлено вікон та дверей на 30 тис.грн.;

 • відремонтовано котли КС-100;

 • проведено поточні ремонти;

 • отримано реанімобіль по лінії гуманітарної допомоги.

У комунальній районній лікарні м. Копичинці у 2011 році:

 1. проведено капітальний ремонт терапевтичного відділення;

 2. відкрито кімнату сумісного перебування матері та дитини в пологовому відділенні;

 3. ремонт туалетних кімнат в хірургічному відділенні та поліклініці;

 4. ремонт палати інтенсивної терапії;

 5. ремонт кімнати архіву та зали засідань;

 6. капітальний ремонт комп"ютерного кабінету та кабінету ЛОР;

 7. ремонт кухні;

 8. ремонт кабінету відповідального батьківства;

 9. ремонт рентгенкабінету, встановлення рентгенапарату;

 10. ремонт котельні- хімводоочистки;;

 11. ремонт та відкриття кімнати для санітарок

 12. заміна 5 євро вікон та євро дверей до пологової зали;

 13. одержано гуманітарну допомогу;

 14. придбано автомобіль швидкої допомоги;

 15. проведено ремонт дороги біля лікарні .

у центральній комунальній районній лікарні смт. Гусятин у 2011 році

- проведено заміну вікон на енергозберігаючі – 26 шт., заміну дверей – 15 шт.;

- проведено поточні ремонти в поліклінічному, приймальному, хірургічному, пологовому, дитячому відділеннях, бухгалтерії, заступника головного лікаря з лікувальної роботи, пансіонаті;

- проведено капітальний ремонт рентгенологічного кабінету, швидкої допомоги;

- отримано транш гуманітарної допомоги з Німеччини: функціональні ліжка, переносні рентгенапарати, стоматологічний кабінет, м’який та твердий інвентар, мед. Інструментарій;

- проведено заміну 130 вікон і 3-х дверей в хірургічному корпусі.

- проведено капітальний ремонт кімнати для зберігання наркотичних засобів.

Організаційно-методична робота в 2011році:

- створено відділ охорони здоров’я райдержадміністрації;

- розроблено Концепцію реформування охорони здоров’я району;

- розроблено та затверджено сесією районної ради оптимальну мережу закладів охорони здоров’я району;

- розроблено заходи по покращенню матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я району;

- на виконання розпорядження голови ОДА від 12.12.2011 року № 1018 районною радою створено районний комунальний заклад охорони здоров’я "Гусятинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", що дозволить при формуванні бюджету на 2012 рік провести розмежування видатків за рівнями надання медичної допомоги, передбачивши можливість збільшення фінансування на укомплектування і переоснащення медичних установ первинної медико-санітарної допомоги згідно з табелем оснащення із введенням телекомунікаційного зв’язку.


Освіта

На проведення ремонтних робіт, придбання матеріалів і обладнання в установах освіти району у 2011 році використано – 535 тис. грн.. бюджетних коштів, 449 тис. грн. – благодійників, спонсорів, меценатів тощо (не враховуючи затрат компанії «Мрія» на добудову спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. с.Васильківці), а також надано допомогу матеріалами батьками на суму 184 тис. грн.

У загальноосвітніх школах району проведено заміну 1400 (32,12%) вікон і 83(30,2%) дверей на що використано 1371.7 тис. гривень. З них 794тис. грн. з державного бюджету, 376,5 тис. грн. – спонсорських коштів та 234,4 тис. грн. коштів ЄС/ПРООН.

Зокрема у 2011 році виділено субвенції з державного бюджету в сумі 1 млн. 332 тис грн. З них на заміну даху над частиною ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин використано 150 тис. грн., проплачено за виготовлення вікон і дверей 835,2 тис. грн.

У листопаді 2011 року збільшено фінансування з державного бюджету: 149 тис. грн. на завершення заміни даху над частиною будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин, 150 тис. грн. для участі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Копичинці і ЗОШ І-ІІІ ст. с. Личківці у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Актуальним залишається питання щодо створення у закладах освіти відповідних санітарно-гігієнічних умов шкільних приміщень. Так, на сьогодні у 18(95%) із 19 загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів району та у 18(86%) із 21 ЗОШ І-ІІ ступенів підготовлено внутрішні вбиральні.

На сьогоднішній день 35 дошкільних навчальних закладів (у тому числі ДНЗ, які знаходяться у шкільних приміщеннях) забезпечені внутрішніми вбиральнями, що становить 84% від загальної кількості дошкільних закладів. З червня по вересень 2011 внутрішні вбиральні облаштовано у Красненському, Клювинецькому, Малобірківському, Крогулецькому дитячих садках, а також проведено ремонти сантехніки, приміщень, заміну підлоги, та облаштування внутрішніх вбиралень у Хоростківському ДНЗ №1, Копичинецькому, Зеленівському, Яблунівському дошкільних закладах.

Підведено водопровід та каналізаційну мережу у Нижбірківському, Красненському, Клювинському та Сухоставському дитячих садках.

До роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років підготовлено 45 (100%) газових котелень і паливних, які опалюють 39 загальноосвітніх шкіл, у 3 школах – електроопалення, решта (6) – пічне опалення.

Виготовлено проектно-кошторисні документації на:

прибудову спортзали і їдальні до ЗОШ І-ІІ ст..с.Оришківці кошторисною вартістю 9.2 млн. гривень, на цей рік виділено 2.7 млн. грн. з державного бюджету та 130 тис. з районного бюджету;

перекриття даху і заміну вікон у ЗОШ І-ІІ ст. с.Сидорів - 358.1 тис. гривень;

реконструкцію існуючої будівлі під тренажерний зал ЗОШ І-ІІ ст.. с.Вільхівчик – 1.7 млн. гривень.

Протягом І півріччя 2011 року школи І-ІІІ ст. і І-ІІ ст. району 100 відсотково оснащені плазмовими телевізорами, а школи І ступеня звичайними.Культура

На сьогоднішній день мережа культосвітніх закладів району складає: 58 клубних закладів, з них: 3 –міських будинки культури і 2 – міських клуби, 1- районний, 52 – сільських закладів ( 24 - сільські будинки культури, 28 - сільські клуби), 47 бібліотек, з них: 6 – міських, 2 – районних, 39- сільських бібліотек - філій , 5 державних музичних шкіл з двома філіями , 2 - комунальних музеї .

Для встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у закладах культури району з державного бюджету виділено кошти в сумі 487 тис.грн.. В 5-х закладах культури району встановлене електричне опалення та 1 газовий конвектор (1,4тис. грн.).

За цей період в 56 закладах культури проведені косметичні ремонти, а також косметичні ремонти проведені в усіх музичних школах району. Зроблено 6 поточних ремонтів будинків культур.

Всього використано коштів на проведення ремонтів та встановлення опалення в сумі 263,6 тис. грн. (кошти державного бюджету та спонсорська допомога).

Для проведення культурно-мистецьких заходів, виявлення юних дарувань та підтримки обдарованої молоді відкриття молодих талантів, об’єднання творчих зусиль дітей, підлітків з усіх куточків нашого району та регіонів України на Гусятинщині проводяться різні конкурси, фестивалі, мистецькі свята.

1 травня відбувся Міжрегіональний фестиваль –конкурс сатири та гумору «Грицева шкільна наука» у м.Копичинцях, ІХ Всеукраїнський фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Пісенні Медобори», 17 травня на базі Гримайлівського будинку культури відбувся XIІ районний фестиваль „Веселкове Надзбруччя”, у яких активно приймали участь вихованці та працівники закладів культури району.

Проводиться робота по залученню меценатів до проведення мистецьких заходів. Так, Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія», який відбувся у селі Чагарі, організований за фінансової підтримки місцевого мецената, уродженця села Михайла Мацієвського.

Для збереження та відродження народних традицій, розвитку пісенної творчості залучено творчу молодь району до участі у Всеукраїнському фестивалі лемківської культури „Дзвони Лемківщини” 6-7 серпня в м. Монастириськ. На фестивалі була представлена виставка дитячих робіт, родичі яких переселені з Лемківщини «Молоді нащадки Лемківщини 20-річчя незалежності України» (роботи Оксани Грицух, Юлії Болгової, Ірини Козак, Ірини Осиф) .

Культурно – мистецькі акції ( святкові концерти, народні гуляння) на теми: «Від незалежності – до соборності», «З Днем народження тебе , Україно», «Без верби та калини нема України», «Боже, Україну збережи» відбулися 22-24 серпня у всіх закладах району. До участі у акціях залучалися представники молодіжних та громадських організацій. 19 серпня 2011 року у селищі Гусятин відбулося обласне святкування під назвою «Благословенна у віках, велична, славна, Україно!», присвячене 20-річчю Незалежності України та «Святу хліба», понад 600 школярів було залучено до проведення урочистого заходу, покладанні квітів і вінків до пам’ятників та пам’ятних знаків селища.Територіальний центр
На обліку в Гусятинському територіальному центрі соціального обслуговування перебуває 3899 чол., зокрема 932 на обслуговуванні.

Соціальні робітники згідно медичних карт надають такі послуги: закупівля продовольчих промислових товарів, приготування їжі, прання та прасування одягу, прибирання житлових приміщень, оплата комунальних послуг та інші.

З 01 вересня 2011 року в районі триває Всеукраїнська благодійна акція “Милосердя”, в рамках якої до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. В результаті звернення до керівників міських, селищних та сільських рад, підприємств, установ, організацій, релігійних конфесій надана грошова та натуральна допомога малозабезпеченим верствам населення у вигляді продуктів харчування, коштів та предметів першої необхідності. На спеціальний рахунок територіального центру поступили кошти в сумі 19,6 тис. грн.

Всім підопічним надано натуральної допомоги продуктами харчування. Всього допомоги надано на суму 49,3 тис. грн.

У жовтні 2011 року у геріатричному відділенні територіального центру соціального обслуговування відбувся “День відкритих дверей” за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради, які вручили підопічним відділення солодощі і фрукти. Мешканців закладу привітав коллектив Копиченецької школи – гімназії №1, які виступили із змістовним концертом. Мешканцям геріатричного відділення приготовлено святковий обід.

На сьогодні в геріатричному відділенні на постійному місці проживання перебуває 17 чол. Проведено окремі заходи для функціонування установи в осінньо – зимовий період. Створено аварійно – ремонтну бригаду для оперативної ліквідації аварійної ситуації, а також закуплено нові вогнегасники.Молодіжна галузь

Реалізація державних молодіжних програм в Гусятинському районі протягом 2011 року здійснювалась у відповідності до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Національних програм, нормативних актів щодо реалізації державної молодіжної політики усіх рівнів.

На засіданнях виконкомів місцевих рад, які діють на території району, за участю працівників молодіжної галузі району, неодноразово слухались питання щодо реалізації державної молодіжної політики, сприяння сім’ям та дітям з числа кризових категорій.

На виконання обласної та районної програм сприяння та розвитку творчих, талановитих дітей та молоді: • відбулося засідання клубу творчої молоді “Молода муза”;

 • делегація від району взяла участь в обласному зльоті відмінників;

 • команда Котівської ЗОШ І-ІІ ступенів взяла участь в обласному чемпіонаті "Унікум";

В рамках обласної та районної програм “Профілактика безпритульності, насильства, правопорушень серед дітей, молоді” у 2011 році проведена певна робота щодо усунення цих негативних явищ серед неповнолітніх та молоді регіону:

- під час проведення спільних з службою у справах неповнолітніх РДА та ВКМСН РВ УМВСУ в Тернопільській області рейдів-перевірок студентських та учнівських гуртожитків, закладів культури району, інших місць найбільшого зосередження молоді, обстежено 7 населених пунктів;

- з метою профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, в лютому проведено місячник активної пропаганди здорового способу життя, в ході якого проведено 13 інформаційно – пропагандистських рейдів у навчальних закладах району із лекціями, опитуваннями, тестуваннями, анкетуваннями (охоплено 220 неповнолітніх і молоді).

За умов реалізації завдань обласної та районної програм “Профілактика негативних явищ у молодіжному, жіночому, дитячому, сімейному середовищах” працівниками відділу проведено 12 профілактичних лекцій щодо пропаганди здорового способу життя, 2 круглих столи, тестування та анкетування, поновлено інформаційні кутки для молоді при виконкомах місцевих рад, Будинках культури, сільських клубах та у навчальних закладах району

В Гусятинському районі налічується 32 неблагополучних сімей в них налічується 77 дітей, з них соціальному супроводі у районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 11 сімей, у яких виховується 39 дітей. За час супроводу клієнтам надано послуг: інформаційних – 12, соціально-економічних – 12, Працівниками відділу перевіряються умови проживання, виховання та навчання дітей з неблагополучних сімей.

Прийнято програму, затверджену рішенням сесії районної ради від 25 лютого 2011 року № 370. «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2012 року»

На території району проживає 6399 дітей від 7 до 18 років. Протягом літнього періоду 2011 року в оздоровчих закладах оздоровлено 3607 дітей, що становить 56,3% від загальної кількості дітей шкільного віку, з них: 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 787 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 313 дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, 128 дітей - інвалідів, 9 дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, 432 творчих, талановитих та обдарованих дітей, 70 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

На виконання Закону України "Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні" проведено святкову програму до Дня Св.Валентина, в якій взяли участь 5 молодих пар.

Спільно з відділом культури, службою у справах неповнолітніх РДА та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено, змагання, малюнок на асфальті, ігри, розваги, в рамках святкування Дня Молоді та 20-ї річниці Незалежності України.

18 жовтня 20 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування взяли участь в обласному благодійному марафоні «Добро повертається» де їм було вручено подарунки та гроші на загальну суму 10500 грн.

Створено електронний банк даних багатодітних сімей. Було проведено обстеження матеріально-житлових умов та складено відповідні акти. Видано 401 посвідчень батькам та 899 дітям з багатодітних сімей для користування пільгами. У 2011 році подано 47 справ для присвоєння почесного звання «Мати - героїня».

В серпні 2011 року відділом у справах сім»ї та молоді райдержадміністрації спільно з районним центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді видано гуманітарну допомогу 4 сім»ям кризових категорій (43 речі).

Спільно з районним відділом освіти забезпечувалась робота районного клубу “Лідер”.

Протягом 2011 року проведено 3 засідання клубу. До свята Миколая, новорічних і різдвяних свят в Гримайлівській школі - інтернат проведено благодійну акцію «3 турботою про дитину», під час якої вихованцям даного закладу вручено принтер, сканер, ксерокс.

19 грудня 2011 року 20 дітей району взяли участь в обласній святковій програмі «Миколай іде» де їм вручено солодкі подарунки.

30 грудня 2011 року 20 дітей дітей району взяли участь в новорічно-різдвяній програмі «Головна ялинка» під патронатом голови обласної державної адміністрації де їм вручено солодкі подарунки.

Працівники відділу постійно беруть участь в засіданнях комісій по призначенні допомог сім’ям з дітьми та призовних комісіях.

При співпраці відділу у справах молоді та спорту і служби у справах неповнолітніх 82 неповнолітніх жителів району віком до 10 років включені до Міжнародного проекту “Світ дітей”. За рік 4 рази отримували допомогу продуктами харчування, одягом, взуттям, канцтоварами, предметами особистої гігієни, миючими засобами.


ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку району в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки

та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання

програми соціально-економічного розвитку району у 2012 році.

Серйозними факторами, що обмежують розвиток, є:

у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва; зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високий знос основних фондів, низький рівень переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність виробництва, обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку, недостатня потужність фінансово-кредитної системи, недостатні темпи впровадження

інноваційних процесів у виробництво;

у сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно- фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників, у тому числі лізингу сільськогосподарської техніки; дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах;

недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі і не раціонального землекористування, скорочення сировинної бази для переробних підприємств області;

у будівництві: банкрутство та/або призупинення діяльності ряду будівельних організацій; недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних коштів великих інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві;

в торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність населення;

у фінансовій сфері: валютні коливання, що негативно впливають зовнішньоторговельний оборот району; суттєве зменшення обсягів кредитування на фоні виведення коштів населення із банківського сектора через розрив або не поновлення депозитних договорів; можливість різкого зростання питомої ваги проблемних кредитів через девальвацію національної валюти; погіршення платіжно-розрахункової дисципліни через погіршення ліквідності банківських установ;


на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за кордон, низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання реальної заробітної плати; заборгованість із виплати заробітної плати;

у бюджетній сфері: висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, значна диференціація територій району за рівнем податкоспроможності, недостатня фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів.

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку

району можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:

зношеність основних фондів підприємств;

значна енерго- та матеріалоємність виробництва;

недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту;

недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;

низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;

переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючи та запчастини до

неї, вантажні автомобілі тощо);

невелика кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в районі, які виготовляють конкурентноздатну для іноземних ринків продукцію;

недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;

розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів;

Саме на вирішення нагальних проблем району та досягнення основної мети – забезпечення зростання добробуту населення району спрямовані пріоритетні завдання розвитку району у 2012 році.следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Рішення (одинадцята позачергова сесія шостого скликання) від 30 грудня 2011 року Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік
2924.37kb.
14 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Рішення ХІ сесії шостого скликання № Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського району на 2012 рік
738.98kb.
5 стр.
Рішення від 22. 12. 2011 №197-10/2011 м. Долина Про Програму розвитку туризму в Долинському районі на 2012 2015 роки
404.75kb.
1 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №77 м. Гайворон Про програму попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
67.28kb.
1 стр.
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік
153.57kb.
1 стр.
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.