Главная страница 1страница 2страница 3страница 4


проект

УКРАЇНА

Хмельницька область

Дунаєвецький район
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___сесії

Дунаєвецької районної ради

від “ ” _______ 201_ р. №___ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки

Хмельницької

облдержадміністрації

___________________
„____” _____________ 2010р.

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДУНАЄВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
на 2011 – 2012 роки


м. Дунаївці

2010 рік
ЗМІСТ Стор.Вступ

3

1. Характеристика Програми підтримки малого підприємництва Дунаєвецького району на 2011-2012 роки

4

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета Програми і очікувані результати.

5

Розділи Програми за напрямками підтримки малого підприємництва:

3. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

12

4. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка розвитку малого підприємництва

19

5. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.

23

6. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм.

31

7. Порядок часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

34Вступ
Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Малі підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови економіки, зміцнення економіки регіонів.

Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

Суттєвою проблемою, що сформувалась в Україні за останні роки, є зростання диспропорцій в соціально-економічному розвитку та низька економічна активність в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

В умовах перехідної економіки недооцінка ролі малого бізнесу, його функціональних можливостей і потенціалу, може бути масштабною стратегічною помилкою, наслідками якої може стати поглиблення диспропорцій в соціально-економічному розвитку територій і рівні життя населення, що створить передумови для соціальної напруги в суспільстві, уповільнить ринкові перетворення та знизить їх ефективність.

У зв'язку з цим політика в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіону як основи їх динамічного розвитку та усунення значних диспропорцій.

Ключова роль в розвитку малого підприємництва та наповненні місцевого бюджету від його діяльності належить місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Останнім часом спостерігається підвищення уваги місцевої влади до проблем підприємництва. Разом з тим аналіз регуляторного середовища та стан розвитку малого бізнесу в районі свідчать, що ефективність цих дій лишається ще недостатньою.

Відповідно до Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” державна політика розвитку малого підприємництва на місцевому рівні реалізується шляхом впровадження відповідних регіональних та місцевих програм.

Невід’ємною умовою сьогодення, коли наша держава обрала інтеграційний курс, є вивчення та запровадження в Україні кращого загальноєвропейського досвіду, в тому числі в питаннях аналізу державної політики та застосування програмно-цільових методів в сфері розвитку та підтримки малого підприємництва.

Районна програма повинна відображати особливості відповідного періоду становлення сектору малого підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, а також специфічні завдання щодо створення найбільш сприятливих умов для розвитку підприємництва в Дунаєвецькому районі.
 1. Характеристика районної Програми підтримки розвитку малого підприємництва у Дунаєвецькому районі

Районна програма підтримки малого підприємництва Дунаєвецького району на 2011-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Програма відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, Стратегії економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2015 роки, затвердженої рішенням 13-ої сесії обласної ради від 15.09. 2004 року № 4-13/2004.
Загальна характеристика району.

Площа території – 1182 кв. км.

Кількість населення станом на 1.01.2010 року – 65564 осіб, з них 20813 осіб міського населення, 444751 осіб сільського населення

Відсоток зареєстрованих безробітних до всього працездатного населення –1,77 %Головний розробник Програми – управління економіки райдержадміністрації

Співрозробники:

-робоча група з підготовки проекту програми,

-районний цент зайнятості населення;

-державна податкова інспекція;

-управління сільського господарства.
Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Мета Програми: спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних та майнових ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення та підтримку сприятливих умов розвитку малого підприємництва.
Пріоритетні завдання Програми:

1. Удосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва, здатного максимально поєднати інтереси суб’єктів підприємницької діяльності з інтересами відповідних адміністративно-територіальних одиниць району.

2. Стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних та залучених фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів району, використання районних особливостей та природно-ресурсного потенціалу району.

3. Підтримка приватної ініціативи громадян з метою створення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості (в першу чергу, незахищених верств населення: інвалідів, молоді, жінок, звільнених в запас військовослужбовців, сільського населення), сприяння диверсифікації видів підприємницької діяльності, підтримка розвитку “сімейного бізнесу”.

4. Зменшення диспропорції в соціально-економічному розвитку територій району, розвиток малого підприємництва в сільській місцевості.

5. Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у виробничу та інноваційну сфери.

6. Підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу та його експортного потенціалу.

7. Залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання місцевих програм і проектів, що реалізуються в різних галузях економіки.

8. Підвищення підприємницької культури населення.

9.Формування активного підприємницького середовища та громадянської самосвідомості підприємців.

10. Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, зростання обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) малими підприємствами.

Районна програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки стане складовою частиною щорічних програм соціально-економічного розвитку району на 2011 і 2012 роки та тісно пов’язана з іншими цільовими районними програмами, що розроблені та реалізуються в районі.

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, зміні законодавчих та нормативно-правових актів районна програма розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки може корегуватися.


 1. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в регіоні

Останні декілька років темпи росту показників малого бізнесу мають в загальному сталий характер. З 2001 по 2010 рік кількість суб’єктів підприємницької діяльності збільшувалась в середньому на 330 одиниць щорічно або на 6-7 відсотків.

Набуває поширення підприємницька діяльність з виготовлення виробів для будівництва та опорядження, впроваджуються нові види діяльності – виробництво молока, розведення риби, вирощування молодняку птиці, вирощування грибів тощо.

За останні два роки значно збільшилась кількість підприємців, що надають побутові послуги населенню. Завдяки спільній роботі із районним споживчим товариством активізувався процес передачі в оренду приміщень недіючих торговельних закладів у сільській місцевості під створення майстерень, перукарень, ательє. Разом з тим, є необхідність у створенні в селах району підприємств по наданню послуг ремонту складнопобутової техніки, телерадіоапаратури.

В районі відбувається скорочення мережі торгівельних підприємств - юридичних осіб. Разом з тим, активно розвивається мережа торгових закладів, які належать підприємцям - фізичним особам. За останні п'ять років кількість магазинів, кіосків, що належать фізичним особам, зросла більше ніж у три рази; кафе, барів, ресторанів - більше ніж удвічі.

За підсумками 2007 року у Дунаєвецькому районі нараховувалося 135 малих підприємств, у 2008 році діяло 136, у 2009 році - 153 малих підприємства. Очікується, що станом на 01.01.2011 року в районі буде діяти 170 малих приватних підприємств.

На підприємствах малого бізнесу у 2007 році було зайнято 1111 осіб, в 2008 році - 1252 особи, у 2009 році - 1100. Планується, що станом на кінець 2010 року на підприємствах малого бізнесу буде зайнято 1250 осіб. Значна частина зайнятих у малому бізнесі працювала у сільському господарстві – 28,7 %, в промисловості - 26,2 %, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі - 18,9 %.

Одним з головних завдань розвитку малого підприємництва є подолання бідності та вирішення питань зайнятості населення. За 2009 рік створено 701 нове робоче місце за рахунок малого бізнесу, у 2010 році буде створено 850 нових робочих місць.

Дунаєвецьким Центром зайнятості протягом січня-жовтня 2010 року для зайняття підприємницької діяльності надано допомоги 66 безробітним на суму 168,4 тис.грн.

З метою розвитку малого підприємництва в Дунаєвецькому районі, особливо в сільській місцевості, райдержадміністрацією спільно з іншими службами постійно проводяться семінари із залученням успішних підприємців району, які можуть поділитися досвідом ведення бізнесу, проводиться розповсюдження та інформування населення про перспективи розвитку малого та середнього бізнесу, а також роз’яснювальна робота відносно діючого законодавства у сфері підприємницької діяльності.

З метою розвитку малого підприємництва у сфері туристичної галузі Дунаєвецького району райдержадміністрацією проводилися робота по формуванню об’єктів туристичної галузі, пошуку інвесторів, результатом роботи групи було розроблення Стратегії розвитку туристичної галузі Дунаєвецького району. Для зацікавленості інвесторів та поширенню довідкової інформації серед потенційних інвесторів виготовлений інвестиційний паспорт-буклет Дунаєвецького району. Інформація про розвиток туристичної галузі розміщена та постійно оновлюється на офіційному сайті райдержадміністрації.

Протягом 2010 року значно розширено мережу побутових послуг в сільській місцевості: перукарні, пошиття та ремонт одягу і взуття, лазні, прокатні послуги тощо. Постійно проводяться круглі столи за участю підприємців району з метою набуття досвіду з питань підприємництва.

З метою легалізації тіньової зайнятості населення Дунаєвецького району райдержадміністрацією спільно з іншими органами виконавчої влади на місцях були розроблені заходи для здійснення профілактики даного правопорушення та проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців та найманих працівників. Результатом виконання прийнятих заходів стало впорядкування трудових відносин значною кількістю підприємців району, зростання показників реєстрації трудових угод, реєстрації нових підприємців: За січень-вересень 2010 року зареєстровано 382 нові трудові угоди.

При районному центри зайнятості населення постійно проходять семінари з питань залучення безробітних верст населення до зайняття підприємницькою діяльності. За звітній період 2010 року було направлено на навчання та пройшли перепідготовку основам підприємницької діяльності 182 особи.

Створені умови для заняття підприємництвом у галузі сільського господарства: молочне тваринництво, вирощування сільськогосподарських культур, зелений туризм, обслуговування населення.

У 2006 році малими підприємствами реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 30,5 млн.грн., що на 1,1 % більше ніж у 2005 році, в 2007 році реалізовано продукції на суму 46,5 млн.грн., в 2008 році сума реалізованої продукції, робіт та послуг становила 148,5 млн.гривень, у 2009 році - 125,7 млн.грн. Прогнозується, що у 2010 році малими підприємствами буде реалізовано 104,9 млн.грн. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва району становитиме 40,0 % і зросте в порівнянні з 2009 роком на 0,5 %.

У галузевій структурі малого бізнесу за останні роки значних змін не відбулось. У 2005-2010 роках підприємства оптової й роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту склали 26,9 % від загальної кількості всіх малих підприємств.

У виробничій сфері працювало 51,2% малих підприємств, серед яких 24% - промислові, 21,6 % - сільськогосподарські.

У 2006 році малими підприємствами інвестовано капітальних інвестицій майже 2,0 млн.грн., в 2007 році інвестовано 2,2 млн.грн., в 2008 році - 2,4 млн.грн, у 2009 році цей обсяг становив 3,4 млн.грн, у 2010 році прогназується обсяг у 4 млн.грн. З них 95 % капітальних інвестицій направлено на поповнення матеріальних активів.

Станом на 1 січня 2009 року в районі було зареєстровано 3874 підприємців - фізичних осіб, що на 12,4% більше, ніж у попередньому році. Станом на 1 грудня 2010 року в районі зареєстровано 3900 підприємців - фізичних осіб.

У 2008 році середньомісячна заробітна плата працівників сфери малого підприємництва становила 685,71 гривен, у 2009 році цей показник дорівнював 732,4 грн. Враховуючи постійну роботу органів виконавчої влади щодо надання сприятливого середовища для розвитку підприємництва, за 2010 рік середньомісячна заробітна плата працівників району становитиме 1200,0 грн.

У вирішенні проблеми зайнятості сільського населення велике значення має створення та функціонування фермерських господарств. За станом на 1 січня 2010 року в районі налічувалось 198 фермерських господарств, станом на 1 січня 2011 року цей показник становить 204, у користуванні яких у 2009 році знаходилося понад 9,2 тис. га землі і 11,8 тис.га у 2010 році. Однак викликає тривогу той факт, що не вся земля, яка надана у користування фермерським господарствам, використовується для вирощування сільськогосподарських культур. Більшість фермерських господарств знаходиться в занепаді, із загальної кількості працюючих фермерських господарств усього 94, які використовують 8,8 тис.га землі.

Оприлюднення проектів регуляторних актів у друкованих засобах масової інформації, запрошення громадськості до діалогу та співпраці дало змогу в районі та місті прийняти низку рішень, що ефективно працюють.

З метою спрощення отримання дозволів дозвільних органів при здійсненні підприємницької діяльності та у відповідності до Закону України про «Дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в районі створено центр для видачі документів дозвільного характеру, що діє за принципом організаційної єдності. Стратегічним завданням центру є ведення широкого інформування громадськості району про роботу Центру, засади його діяльності, переваги та суспільна необхідність, спрощення і скорочення термінів отримання дозволів і погоджень для ведення різного роду підприємницької діяльності. Завдяки функціонування центру проводиться взаємний контроль за дотриманням чинного законодавства у дозвільній сфері усіма учасниками цього процесу, що забезпечує недопущення різного роду зловживань чи використанням службового становища у власних інтересах окремими посадовими особами дозвільних органів.


Головні проблеми;

 • Недосконале податкове законодавство дає можливість існуванню тінізації малого та середнього бізнесу, скритої зайнятості та незареєстрованої підприємницької діяльності в галузях надання послуг, будівництва, транспорту та ін.

 • Відсутність належного контролю за якістю продукції, що випускається або ввозиться для реалізації на території району і області.

 • Значне зменшення кредитування малого та середнього бізнесу фінансовими установами призводить до зупинення розвитку та розширення господарської діяльності.

 • Незадовільний стан інфраструктури, зокрема доріг, зв'язку, електромереж, газопостачання.

 • Трудова міграція населення до більш економічно розвинених територій та за кордон зумовила нестачу кваліфікованого робочого персоналу.

 • Велика кількість дозволів та погоджень, високі платежі за висновки та різного роду дозволи вимагають значних коштів для започаткування власної справи.

 • Неповна сплата деякими суб'єктами господарювання платежів до бюджету.

Організаційне та фінансове забезпечення виконання заходів Програми райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, участь громадських формувань підприємців та інших установ і організацій у реалізації Програми призведе до покращення умов для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в районі, зростання обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції.

Виконання вимог чинного законодавства щодо державної регуляторної політики райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, активна участь підприємницьких структур у розробці проектів місцевих регулювань господарської діяльності забезпечить їх ефективність та доцільність, позитивно впливатиме на розвиток взаємовідносин між підприємцями, їх об'єднаннями і органами влади та місцевого самоврядування.

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити мале підприємництво кваліфікованими керівними та професійними кадрами, залучити до підприємницької діяльності молодь, малозабезпечені верстви населення, сприятиме скороченню рівня безробіття, а також підвищити соціальну захищеність найманих працівників.

Показником результативності виконання заходів є числові (кількісні) та якісні показники. Перелік кількісних показників залежить від можливостей отримання цих даних від органів статистики, податкових органів, інших органів виконавчої влади.


Якісні параметри виконання заходів Програми:

- зменшення економічних та адміністративних перешкод на шляху розвитку підприємництва;

- впровадження заходів із зменшення адміністративних перешкод на шляху розвитку підприємництва (здійснення контролю за дотриманням вимог регуляторних актів державними органами, органами місцевого самоврядування);

- кількість випадків сплати неофіційних платежів за отримання дозволів, погоджень, ліцензій тощо (встановлення відсотку тих, хто сплачував неофіційні платежі, від загальної кількості); • інформованість сторін (обізнаність органів влади щодо стану розвитку підприємництва в районі та проблем у цій сфері, оцінка суб'єктами підприємництва інформаційного забезпечення своєї діяльності).


Кількісні параметри виконання заходів Програми

 • Підвищення рівня заробітної плати найманих працівників

2011 рік – до 1650 грн.

2012 рік – до 1950 грн. • Повне виконання соціальних зобов'язань суб'єктами господарювання перед громадами населених пунктів та найманими працівниками.

 • Збільшення кількості підприємців – фізичних осіб до 4650 чоловік.

 • Збільшення кількості малих підприємств на 1,5 % щороку.

 • Створення нових робочих місць.

 • Зростання частки малого підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції до 43 відсотків.

 • Збільшення частки малих підприємств, які отримали прибуток, до 90 відсотків у 2011 році та до 91 відсотків за результатами роботи протягом 2012 року.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

в динаміці змін цільових показників:


Дані станом на початок дії Програми

(прогноз)*


Очікувані показники*1. Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

170/26

175/27

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1250

1432

3. Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

4000

4650

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

94

104

Площа фермерських угідь (га)

8800

10000

5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції району (%)

40,0

43,0

6. Надходження до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого підприємництва (млн. грн.)

32,34

42,95

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри-

-
- бізнес-інкубатори

-

-

- технопарки

-

-

- лізингові центри

-

-

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

2

2

- фонди підтримки підприємництва

-

-

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

- біржі

-

1

- інформаційно-консультативні установи

4

4

- страхові компанії

5

5

- аудиторські фірми

-

-
8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

182

250

9. Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (одиниць)


850

920

6.

Терміни і етапи реалізації Програми


2011-2012 роки
7.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних

на фінансування заходів, районний бюджет (тис. грн.)2011 рік 2012 рік

90 80


8.

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві (суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, зайнятих на малих підприємствах та працюючих у фермерських господарствах )

6740

7747

9.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

104,9 млн.грн.

120,9 млн.грн.

10

Кількість малих підприємств, які одержали прибуток

152

160

11

Основні джерела фінансування

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- інші джерела (кошти суб’єктів малого бізнесу тощо)12

Система організації контролю за виконанням

Програми


Контроль за виконанням Районної програми підтримки малого підприємництва Дунаєвецького району на 2011-2012 роки здійснюється управлінням економіки райдержадміністрації.

Щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади надають інформацію про стан виконання заходів Програми управлінню економіки
следующая страница >>
Смотрите также:
Рішенням сесії Дунаєвецької районної ради від " " 201 р. № Погоджено головне управління економіки
604.6kb.
4 стр.
Рішенням вісімнадцятої сесії районної ради від погоджено головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації
435.47kb.
5 стр.
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішенням сесії скликання Головне управління економіки
581.84kb.
3 стр.
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Розпорядженням Голови районної державної адміністрації області від … р. № Статут комунального некомерційного підприємства „ центральна районна лікарня районної ради області
204.19kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Рішення 27. 09. 2011 №579/16 м. Чернівці Про зарахування на баланс житлового фонду комунальної власності приміщень в будинку №
36.39kb.
1 стр.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012
1070.68kb.
6 стр.