Главная страница 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XLVI сесії п’ятого скликання Херсонської обласної ради

Від 14.05.2010 року № 1298

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

сільськогосподарської дорадчої діяльності

на період до 2016 року

(проект)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ
1.

Ініціатор розроблення програми

Обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року"

3.

Розробник програми

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Обласні дорадчі служби

6.

Терміни реалізації програми

2010 - 2015 роки

7.

Етапи виконання програми

Перший етап (2010 - 2011 рік) – одночасно з виконанням поточних завдань Програми забезпечується формування мережі дорадчих осередків для надання більшого спектру соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню, що сприятиме відтворенню та підвищенню рівня життя села, розвитку ефективної кооперації на селі

Другий етап (2011 – 2012 роки) – розвиток системи поширення сільськогосподарськими дорадчими службами знань та практичних навичок з питань сільського господарства в напрямку зайнятості сільського населення шляхом розвитку сільськогосподарського і несільськогосподарського підприємництва, поширення ідей кооперативного руху, а також надання соціально спрямованих дорадчих послуг

Третій етап (2013 – 2015 роки) – виконання визначених заходів Програми за кожним напрямком розвитку аграрного сектору регіону


8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів обласного бюджету, необхідних для реалізації програми, усього

250,803 тис. грн

9.

Основні джерела фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік


І. Мета та основні завдання Програми

Метою обласної програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2016 року (далі – Програма) є реалізація державної політики, спрямованої на формування ефективної та доступної мережі сільськогосподарських дорадчих служб для задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення у розширенні професійних знань і вдосконаленні практичних навичок, підвищенні ефективності господарювання та розвитку сільської місцевості, що забезпечить життєздатність сільського господарства, його конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантуватиме продовольчу безпеку регіону, сприятиме збільшенню кількості зайнятого населення, ефективному використанню земельних та природних ресурсів, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, збереженню селянства як носія української ідентичності, культури і духовності.

Програма передбачає виконання таких основних завдань: • сприяння створенню умов для прибуткового господарювання в агропромисловому виробництві;

 • сприяння розвитку сучасної інфраструктури стабільного аграрного ринку;

 • інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва;

 • сприяння розвитку сільських територій та розв'язанню соціальних проблем сільського населення;

 • формування дієздатної мережі сільськогосподарських дорадчих служб і ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань, технологій та інформації.

Основні завдання виконуються з урахуванням комплексного підходу до розв’язання проблем агропромислового комплексу та сільської місцевості через поєднання інтересів мешканців села, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади шляхом гармонізації соціальних і економічних важелів регулювання відповідних відносин з організаційними та правовими.

ІІ. Основні напрями виконання Програми


Визначені завдання передбачається виконувати шляхом:

 1. Підвищення рівня ефективності господарювання на землі через:

 • навчання і надання дорадчої допомоги сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню з питань урегулювання відносин власності на землю і майно та ефективного їх використання;

 • інформування про новітні досягнення науки і техніки, поширення і впровадження у виробництво сучасних технологій, передового досвіду господарювання, дотримання стандартів якості та безпеки сільськогосподарської продукції;

 • диверсифікацію сільськогосподарського виробництва;

 • освоєння методів виробництва нових видів сільськогосподарської продукції;

 • стимулювання виробництва екологічно чистої продукції;

 • залучення до вирішення цих питань закладів аграрної науки й освіти.

 1. Розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема:

 • організації мережі збуту сільськогосподарської продукції від виробника до споживача шляхом створення сільських агромагазинів, сільськогосподарських збутових кооперативів, кредитних спілок, агроторгових домів тощо з метою формування оптових партій продовольства та його реалізації через роздрібну торгівельну мережу, переробні підприємства та підприємства харчової промисловості, оптові ринки тощо;

 • організації проведення аукціонів живої худоби і птиці, ярмарків-виставок, запровадження ф’ючерсних контрактів тощо з метою формування прозорих ринкових механізмів ціноутворення та просування оптових партій продукції на регіональний, національний та міждержавний рівні, нарощуючи експортний продовольчий потенціал держави;

 • сприяння сільгосптоваровиробникам у сертифікації сільськогосподарської продукції відповідно до норм ЄС;

 • налагодження взаємовигідних партнерських відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими операторами аграрного ринку.

 1. Поширення економічної інформації, а саме:

 • інформування сільськогосподарських товаровиробників і сільських жителів про ціни і кон’юнктуру ринків, переваги та недоліки їх розширення (при вступі України до СОТ, ЄС, інших міжнародних організацій);

 • дорадництво з питань маркетингу сільськогосподарської продукції і ресурсів для її виробництва;

 • порядок участі в державних і галузевих програмах регулювання продуктових і ресурсних ринків.

 1. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримці підприємництва в сільській місцевості через особисті видання та засоби масової інформації, випуск інформаційних листів і бюлетнів.

 2. Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання та сільському населенню з питань отримання кредитів.

 3. Сприяння суб’єктам господарювання та сільському населенню в забезпеченні матеріально-технічними ресурсами, у тому числі через об’єднання їх у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

 4. Визначення потреб сільськогосподарського виробництва в прикладних наукових дослідженнях та розробках.

 5. Проведення досліджень з економічних, соціальних, побутових і культурних проблем сільських мешканців.

 6. Розроблення і реалізація програм розвитку сільських громад та сільських територій.

 7. Надання правових порад.

 8. Підготовки і проведення науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних питань розвитку аграрного виробництва, розвитку сільських територій.

 9. Надання консультацій з бізнес-планування та практичних порад для ведення прибуткового господарства.

 10. Застосування наукової інформації у відповідності з ринковими потребами сільгосптоваровиробників та принципів аграрного бізнесу.


IІІ. Соціально спрямовані дорадчі послуги

Перелік соціально спрямованих дорадчих послуг, що надаються суб'єктам господарювання, які провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, визначено Кабінетом Міністрів України як складову частину Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Передбачені обсяги фінансування, виконання яких визначено Кабінетом Міністрів України як складову частину Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.

Органи місцевого самоврядування самостійно визначають соціально спрямовані дорадчі послуги та кошториси видатків на їх проведення, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Соціально спрямовані дорадчі послуги надаються лише суб’єктами дорадчої діяльності (сільськогосподарськими дорадчими службами, дорадниками та експертами-дорадниками) на конкурсних умовах. Право на отримання соціально спрямованих дорадчих послуг мають суб'єкти господарювання сільської місцевості, сільське населення, а також органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

Кошти державного бюджету, що передбачаються для надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню, використовуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Завдання і заходи, спрямовані на розв'язання проблем і досягнення мети Програми, визначені у додатку 1.

Сільськогосподарські дорадчі служби можуть брати участь у реалізації державних цільових програм, спрямованих на розвиток сільського господарства та сільської місцевості, шляхом надання дорадчих послуг учасникам цих програм з метою їх ефективної реалізації.Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує виконання Програми, координує дії визначених у ній виконавців.

ІV. Етапи виконання Програми


Передбачається поетапне виконання Програми:

 • перший етап (2010 - 2011 рік) – одночасно з виконанням поточних завдань Програми забезпечується формування мережі дорадчих осередків для надання більшого спектру соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню, що сприятиме відтворенню та підвищенню рівня життя села, розвитку ефективної кооперації на селі;

 • другий етап (2011 – 2012 роки) – розвиток системи поширення сільськогосподарськими дорадчими службами знань та практичних навичок з питань сільського господарства в напрямку зайнятості сільського населення шляхом розвитку сільськогосподарського і несільськогосподарського підприємництва, поширення ідей кооперативного руху, а також надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

 • третій етап (2013 – 2015 роки) – виконання визначених заходів Програми за кожним напрямком розвитку аграрного сектору регіону.

На кожному етапі повинні забезпечуватися:

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників;

 • розширення зв'язків і налагодження співпраці з громадськими організаціями у здійсненні інформаційних та просвітницьких заходів;

 • сприяння розвитку осередків сільськогосподарського дорадництва, науковому, технічному, організаційному та фінансовому забезпеченню реалізації заходів Програми;

 • співпраця місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання, сільським населенням з метою реалізації заходів Програми на принципах партнерства.

На всіх етапах здійснюються конкретні заходи з урахуванням уже визначених іншими державними цільовими програмами розвитку сільського господарства та сільської місцевості.

V. Механізм забезпечення виконання Програми

 1. Науково-технічне забезпечення


Для науково-технічного забезпечення виконання Програми передбачається:

 • проведення наукових досліджень з проблем сільськогосподарського дорадництва, сільського господарства та сільської місцевості;

 • розробка моделей і методичних рекомендацій діяльності сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;

 • удосконалення економічних механізмів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

 • підготовка та впровадження програм професійної підготовки сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників, підвищення їх кваліфікації, підготовка та видання відповідних методичних рекомендацій, навчальних посібників і підручників;

 • розроблення та впровадження у сільськогосподарську дорадчу діяльність інформаційних систем, у тому числі інтернет-технологій.
 1. Організаційне забезпечення


Координація, сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та відомчої приналежності з питань виконання Програми, а також коригування передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей покладається на Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється шляхом: • демонстраційних показів (проведення днів поля, демонстрацій), агротехнічних заходів, технологій, систем ведення господарства, сортів, гібридів, порід тварин, техніки, добрив, кормів, засобів захисту рослин, передового досвіду господарювання, досягнень аграрної науки та освіти;

 • проведення навчальних семінарів з питань сільськогосподарських технологій, агробізнесменеджменту та маркетингу, диверсифікації виробництва, несільськогосподарського бізнесу, створення нових робочих місць на селі, сприяння самозайнятості й зайнятості сільського населення шляхом розвитку сільськогосподарського і несільськогосподарського підприємництва, розв'язання соціальних і побутових проблем у сільській місцевості, які можуть поєднуватися із проведенням демонстраційних показів;

 • надання групових та індивідуальних дорадчих послуг (порад і консультацій) сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню щодо розв'язання їх управлінських та ділових проблем, оптимізації бізнесу, підвищення прибутковості економічної діяльності, наприклад, з питань оптимізації використання земельних і майнових паїв, створення та діяльності обслуговуючих кооперативів, відгодівлі та штучного запліднення тварин, пенсійного забезпечення, оподаткування, збуту продукції тощо;

 • видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, публікацій у засобах масової інформації тощо для забезпечення сільськогосподарських підприємств і сільського населення інформацією про особливості та необхідність створення обслуговуючих кооперативів згідно з чинним законодавством, ціни, ринки, сучасні технології, досягнення науки в зрозумілій для них формі;

 • підготовки, видання та розповсюдження серед сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій методичних, навчальних і довідкових посібників з питань агробізнесменеджменту;

 • проведення засідань, засідань за круглим столом та зборів сільських громад за участю представників органів місцевого самоврядування, ініціативних груп, керівників сільськогосподарських підприємств, власників особистих селянських і фермерських господарств, органів державної влади для обговорення найбільш актуальних проблем сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення;

 • організації сільських громад через підтримку створення ініціативних груп, органів самоорганізації, громадських організацій сільського населення для розв'язання соціальних проблем;

 • підтримки сільського населення, органів місцевого самоврядування та державної влади у формуванні інфраструктури аграрного ринку, розвитку кооперації, організації роботи комунальних підприємств, установ соціальної сфери;

 • організації та підтримки об’єднань сільської молоді;

 • матеріального та морального стимулювання застосування нових технологій і техніки, сортів рослин, порід худоби, методів ефективного господарювання через запровадження механізму грантів;

 • підготовки, розробки, виготовлення та тиражування відеоматеріалів, CD-дисків, що містять інформацію з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності та інше;

 • залучення експертів-дорадників, працівників закладів аграрної науки та освіти для розв'язання проблем сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення;

 • організації дорадчого супроводження створення кооперативів, випробування та впровадження сучасних технологій, розроблених закладами аграрної науки й освіти та перевірених у базових і пілотних господарствах;

 • підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників, навчання викладачів навчальних закладів, які читатимуть навчальні курси з сільськогосподарського дорадництва, підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників;

 • ведення сайтів дорадчих служб у всесвітній мережі Інтернет.


VI. Очікувані результати

У ході реалізації визначених у Програмі заходів буде створено умови пристосування суб'єктів різних форм власності на селі до вимог ринкової економіки для досягнення таких цілей: • подолання збитковості сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності роботи агропромислового комплексу, розширення сфери зайнятості та підвищення добробуту сільського населення, заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості, поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів;

 • забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на селі та збільшення обсягів залучення інвестицій у сільське господарство;

 • залучення у виробництво сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств, перетворення їх у фермерські господарства, обслуговуючі кооперативи, участь їх у виконанні державних і місцевих програм підтримки сільськогосподарського виробництва;

 • створення умов для ефективного впливу аграрної науки і дорадництва на сільськогосподарське виробництво з метою переходу галузі на інноваційну модель розвитку;

 • зменшення навантаження на соціальні фонди, сприяння збільшенню надходжень до місцевих бюджетів для розв'язання проблем сільських територій.


VII. Фінансове забезпечення

Загальнодержавний рівень проблеми зумовлює обов'язковість централізованого бюджетного фінансування. Важливим фактором успішного здійснення заходів є залучення коштів підприємств, установ й організацій різних форм власності та фізичних осіб (за їх згодою).

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення виконання Програми на 2010 – 2015 роки з державного бюджету складають 3112,5 тис. грн, на період з 2010 року до 2016 року з обласного – 250,803 тис. грн (додаток 2). Фінансування Програми здійснюється як за рахунок коштів обласного бюджету для надання соціально спрямованих дорадчих послуг, так і за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм і проектів, благодійних внесків фізичних і юридичних осіб, коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством. До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного реєстру.

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів державного та обласного бюджетів між переможцями конкурсу.

Оплата за надання соціально спрямованих дорадчих послуг здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Заступник головиобласної ради О.В. Коняєв
Смотрите также:
Рішенням XLVI сесії п’ятого скликання Херсонської обласної ради Від 14. 05. 2010 року №1298 обласна цільова програма
137.6kb.
1 стр.
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма
163.35kb.
1 стр.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року № звіт про виконання Спільної обласної програми сприяння
168.06kb.
1 стр.
Рішенням 90 сесії Ізюмської міської ради 5 скликання від 26 жовтня 2010 року №4212 Програма
105.31kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Рішення сесії обласної Ради 6 скликання від грудня 2011 року № програма економічного І соціального розвитку вінницької області на 2012 рік м. Вінниця зміс т
758.77kb.
4 стр.
Рішення обласної ради від 17 червня 2010 року №1709-v (LVIII сесія V скликання) регіональна програма
239.1kb.
1 стр.
Рішенням Кіровоградської обласної ради від "19" грудня 2008 року №592 програма
935.58kb.
9 стр.
Інформація про хід виконання "Програми розвитку та промислового освоєння мінерально сировинних ресурсів Сарненського району на період до 2010 року" за 2008 рік
34.64kb.
1 стр.
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012
1070.68kb.
6 стр.
Стан виконання у 2009 році „Програми захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2006-2010 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2006 року №9
130.41kb.
1 стр.