Главная страница 1

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 9 листопада 2006 року N 1271

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


28 листопада 2006 р. за N 1239/13113

Із змінами і доповненнями, внесеними


 рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 травня 2009 року N 479,
 від 23 листопада 2010 року N 1756

Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 331 "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.09.2004 за N 1203/9802.

3. Після набрання чинності цим рішенням аудитори, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і отримали свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, продовжують здійснювати перевірки цих фінансових установ на підставі раніше виданих їм свідоцтв. Внесення зазначених аудиторів до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, який буде створено з дати набрання чинності цим рішенням, здійснюється за їх зверненням до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з поданням інформації щодо їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності та копій виданих свідоцтв про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Аудиторські фірми для внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, подають до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені Порядком ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, затвердженим цим рішенням.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

6. Це рішення набирає чинності через два місяці з дня його державної реєстрації.

 


Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 


Протокол засідання Комісії
від 9 листопада 2006 р. N 49  


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 9 листопада 2006 р. N 1271

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2006 р. за N 1239/13113 
Порядок
ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту.

1. Загальні положення


1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

фінансові установи, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, - торговці цінними паперами, компанії з управління активами, закриті інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні фонди, управителі іпотечним покриттям та інші фінансові установи, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно до законодавства;

реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - перелік аудиторських фірм та аудиторів, що здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (далі - Свідоцтво), - документ встановленого зразка, що підтверджує факт внесення заявника до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) і можливість аудиторської фірми або аудитора проведення аудиторських перевірок фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

заявник - аудиторська фірма або аудитор, який подає до Комісії документи для внесення до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру та видачі дубліката Свідоцтва за процедурою, установленою цим Порядком;

реєстраційна картка для внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (далі - реєстраційна картка), - документ, який подається аудиторською фірмою або аудитором для внесення їх до Реєстру;

інші поняття вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про аудиторську діяльність", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

1.2. Рішення щодо внесення аудиторів та аудиторських фірм до Реєстру, виключення з Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі дубліката Свідоцтва приймається Комісією відповідно до цього Порядку.

1.3. Реєстр ведеться Комісією в електронній формі відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є відкритою для користувачів.


1.4. Заявник може проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, за наявності чинного Свідоцтва.

(пункт 1.4 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

1.5. За достовірність інформації, яка міститься в документах, поданих до Комісії для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі дубліката Свідоцтва, аудитор або аудиторська фірма несуть відповідальність згідно з законодавством України.

1.6. Перелік аудиторів та аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публікується Комісією в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті Комісії.

2. Свідоцтво аудитора або аудиторської фірми


2.1. Бланк Свідоцтва є бланком суворої звітності. Зразок Свідоцтва наведено в додатку 1.

2.2. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

2.3. Свідоцтво підписується уповноваженим членом Комісії та скріплюється печаткою Комісії.


2.4. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні Заявник або уповноважена ним відповідно до законодавства особа пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва повинен бути засвідчений підписом отримувача з зазначенням дати у книзі обліку Свідоцтв про отримання Свідоцтва.

(пункт 2.4 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

2.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншим аудиторам або аудиторським фірмам.


3. Порядок розгляду документів та прийняття рішення


3.1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, видачі дубліката Свідоцтва, визначається цим Порядком.

3.2. Заявник направляє документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату Комісії у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3.3. Електронна форма документів, що подаються до Комісії на дискеті, складається з електронних файлів, структура яких встановлюється наказом Голови Комісії.

3.4. Датою надходження документів до Комісії є дата реєстрації документів в загальному відділі центрального апарату Комісії.

3.5. Комісія перевіряє надані заявником документи на відповідність вимогам законодавства України.

3.6. Під час розгляду документів, наданих заявником, Комісія може зробити запит щодо пояснення їх окремих положень або щодо надіслання протягом 10 днів уточнених документів.

3.7. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів до Комісії від заявника Комісія приймає рішення щодо внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва.

3.8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у внесенні до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії направляється лист із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

3.9. Рішення про внесення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру, продовження строку дії Свідоцтва, виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва підлягає опублікуванню в одному із офіційних друкованих видань Комісії. Реєстр регулярно оновлюється на веб-сайті Комісії.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної


 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

4. Порядок внесення аудиторів та аудиторських фірм до Реєстру


4.1. До Реєстру можуть бути внесені:

4.1.1. аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України;

4.1.2. аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 6 Закону України "Про аудиторську діяльність" та мають свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України.

4.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Комісії такі документи:

4.2.1. Аудитор:

а) заяву N 1 про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку N 1 (додаток 3);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) дискету з електронною формою документів;

д) копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України (у разі наявності).

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 доповнено підпунктом "д" згідно з рішенням


Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

4.2.2. Аудиторська фірма:

а) заяву N 2 про внесення до Реєстру (додаток 4);

б) реєстраційну картку N 2 (додаток 5);

в) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;

(підпункт "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

ґ) дискету з електронною формою документів;

д) копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України (у разі наявності).

(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 доповнено підпунктом "д" згідно з рішенням 


Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

4.3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення Комісії.

4.4. Після прийняття Комісією рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

4.5. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову у внесенні до Реєстру є:

4.5.1. невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

4.5.2. недостовірність та/або неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

4.5.3. подання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі.

4.6. У разі відмови у внесенні до Реєстру у випадку, передбаченому підпунктом 4.5.1 пункту 4.5 цього Порядку, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.


5. Продовження строку дії Свідоцтва про внесення до Реєстру


5.1. Заявник для продовження строку дії Свідоцтва подає до Комісії такі документи:

5.1.1. заяву про продовження строку дії Свідоцтва (додаток 6);

5.1.2. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

5.1.3. оригінал Свідоцтва;

5.1.4. дискету з електронною формою документів.

(пункт 5.1 доповнено підпунктом 5.1.4 згідно з рішенням


 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.05.2009 р. N 479)

5.2. Для продовження строку дії Свідоцтва заявник повинен подати до Комісії документи, визначені пунктом 5.1 цього Порядку, не пізніше десяти робочих днів до дати закінчення строку дії Свідоцтва.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.05.2009 р. N 479)

5.3. Підставою для прийняття рішення Комісії про відмову щодо продовження дії Свідоцтва та виключення з Реєстру є неподання документів у строк, встановлений пунктом 5.2 цього Порядку.

5.4. Під час розгляду документів, наданих заявником, у разі виявлення обставин, передбачених підпунктами 4.5.1 - 4.5.3 пункту 4.5 цього Порядку, Комісія може звернутися до заявника щодо пояснення окремих положень документів або зробити запит щодо надіслання протягом 10 днів уточнених або відсутніх документів.

5.5. У разі відмови Комісією у продовженні дії Свідоцтва у випадку, передбаченому пунктом 5.3 цієї глави, заявник може подати до Комісії нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у продовженні дії Свідоцтва.

(главу 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

6. Порядок внесення змін до Реєстру


6.1. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна:

6.1.1. Для аудитора:

а) прізвища, імені, по батькові;

б) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

в) місця проживання;

6.1.2. Для аудиторської фірми:

а) найменування аудиторської фірми;

б) місцезнаходження аудиторської фірми;

в) номера, серії та дати видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

г) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або керівника аудиторської фірми.

6.2. Для внесення змін до Реєстру аудитор або аудиторська фірма подає такі документи:

6.2.1. заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7);

6.2.2. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

6.2.3 копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

(пункт 6.2 доповнено підпунктом 6.2.3 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

6.3. У разі змін, що стосуються інформації, зазначеної в Свідоцтві, заявник поряд з документами, передбаченими пунктом 6.2 цього Порядку, подає оригінал Свідоцтва.

6.4. Комісія у разі прийняття рішення про внесення змін до Реєстру, передбачених пунктом 6.3 цього Порядку, видає заявнику нове Свідоцтво із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє Свідоцтво.

7. Видача дубліката Свідоцтва


7.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

7.1.1. втрата Свідоцтва;

7.1.2. пошкодження Свідоцтва.

7.2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися до Комісії та подати:

7.2.1. заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 8);

7.2.2. примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

7.3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Комісії:

7.3.1. заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

7.3.2. непридатне для користування Свідоцтво.

7.4. Комісія протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Свідоцтва видає заявникові нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на якому робиться відмітка "Дублікат".

7.5. У разі прийняття Комісією рішення про видачу дубліката Свідоцтва оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений, вважається недійсним, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі.

8. Порядок виключення аудитора або аудиторської фірми з Реєстру


8.1. Підставами для прийняття рішення Комісії про виключення аудитора або аудиторської фірми з Реєстру є:

8.1.1. заява аудитора або аудиторської фірми, складена в довільній формі;

8.1.2. виявлення Комісією фактів недостовірності звітності фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, достовірність якої було підтверджено аудиторським висновком;

(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням


 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.11.2010 р. N 1756)

8.1.3. виявлення недостовірної інформації в документах аудитора або аудиторської фірми, що надавалися до Комісії для внесення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру, що стало відомо Комісії після включення аудитора або аудиторської фірми до Реєстру.

8.1.4. неподання у встановлений строк документів на продовження строку дії Свідоцтва;

8.1.5. втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм або аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

8.2. У разі прийняття рішення про виключення аудитора або аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах 8.1.2 та 8.1.3 пункту 8.1 цього Порядку, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття Комісією рішення про виключення.

8.3. Рішення Комісії про виключення аудитора та аудиторської фірми із Реєстру може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

8.4. У рішенні про виключення аудитора або аудиторської фірми із Реєстру вказуються підстави виключення та про анулювання Свідоцтва.

 


Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку 


 
 
О. Табала
 

 


Додаток 1
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


______________________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                          (ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
                (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                         надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)

внесений(а) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від ____________ 200_ року N ___________

Реєстраційний номер Свідоцтва _____________________________________________

Серія та номер Свідоцтва __________________________________________________

Строк дії Свідоцтва:

з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________;
з _____________________________ до ________________________________


Член Комісії 

_______________
(підпис) 

_________________________
            (ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ року  

М. П. 

 


Додаток 2
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
ЗАЯВА N 1
про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (ідентифікаційний номер з ДРФО)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (місце проживання)
______________________________________________________________________________________
                   (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                                надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)
______________________________________________________________________________________
                                            (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Аудиторської палати України) 

Прошу внести мене до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (із зазначенням переліку фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, у яких аудитор планує проводити аудиторські перевірки),


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення до Реєстру;
2. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;
3. Копія сертифіката аудитора.

"___" ____________ 200_ року Підпис
аудитора 

 
_______________ 

 
__________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

 


Додаток 3
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
Реєстраційна картка N 1
для внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Інформація про аудитора

1. Прізвище.

2. Ім'я.

3. По батькові.

4. Ідентифікаційний номер з ДРФО.

5. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про державну


реєстрацію фізичних осіб - підприємців.

6. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення


в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги,
виданого Аудиторською палатою України.

7. Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора


Аудиторської палати України.

8. Місце проживання:

8.1. Поштовий індекс;

8.2. Область;

8.3. Місто (село);

8.4. Район міста;

8.5. Вулиця;

8.6. Будинок;

8.7. Корпус;

8.8. Квартира;

8.9. Телефон;

8.10. Факс;

8.11. Електронна адреса.

9. Інформація про банківські реквізити аудитора:

9.1. Найменування банку;

9.2. МФО банку;

9.3. Поточний рахунок;

9.4. Місцезнаходження банку.

10. Перелік фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів, у яких аудитор
планує проводити аудиторські перевірки.

"___" ____________ 200_ рокуПідпис аудитора 

____________________ 

______________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 


Додаток 4
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
ЗАЯВА N 2
про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                               (найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                                               (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (місцезнаходження)
_________________________________________________________
                     (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                                надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України) 

Прошу внести до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (із зазначенням переліку фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, у яких аудиторська фірма планує проводити аудиторські перевірки),


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка для внесення до Реєстру;
2. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;
3. Копії сертифікатів аудиторів - керівника фірми та працівників фірми;

"___" ____________ 200_ року Підпис керівника
аудиторської фірми 

 
_______________ 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

 


Додаток 5
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
Реєстраційна картка N 2
для внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Інформація про аудиторську фірму

1. Найменування аудиторської фірми.

2 Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

4. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про державну
реєстрацію юридичних осіб.

5. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в


реєстр аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською
палатою України.

6. Місцезнаходження:

6.1. Поштовий індекс;

6.2. Область;

6.3. Місто (село);

6.4. Район міста;

6.5. Вулиця;

6.6. Будинок;

6.7. Корпус;

6.8. Квартира;

6.9. Телефон;

6.10. Факс;

6.11. Електронна адреса.

7. Інформація про керівника та працівників аудиторської


фірми:

7.1. Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської


фірми;

7.2. Серія, номер та дата видачі сертифіката


аудитора керівника фірми;

7.3. Прізвища, імена, по батькові працівників


аудиторської фірми, які мають сертифікат аудитора;

7.4. Серія, номер та дата видачі сертифікатів


аудиторів - працівників аудиторської фірми.

8. Інформація про банківські реквізити аудиторської


фірми:

8.1. Найменування банку;

8.2. МФО банку;

8.3. Поточний рахунок;

8.4. Місцезнаходження банку.

9. Перелік фінансових установ, що


здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів, у яких аудиторська фірма
планує проводити
аудиторські перевірки.

"___" ____________ 200_ рокуПідпис
керівника
аудиторської фірми 

 
 
___________________ 

 
 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 


Додаток 6
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
ЗАЯВА
про продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                               (ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                           (місце проживання або місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                    (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                            надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України) 

Прошу продовжити строк дії Свідоцтва ____________________________________________________


                                                                                                                    (серія, номер, дата видачі Свідоцтва) 

про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

До заяви додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

"___" ____________ 200_ року Підпис аудитора /
керівника аудиторської
фірми 

 
 
________________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 


Додаток 7
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                                (ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                       (місце проживання або місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                 (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                        надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (серія, номер, дата видачі Свідоцтва)

Прошу внести зміни до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:


______________________________________________________________________________________
                                                               (зміни в документах, що подані до Комісії заявником)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;
2. Копії документів, які є підставами для внесення змін:
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ року Підпис аудитора/
керівника
аудиторської фірми 

 
 
_______________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 


Додаток 8
до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 
ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
______________________________________________________________________________________
                                                                   (ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________
                                                                             (місце проживання або місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                    (номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
                                                  надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (серія, номер, дата видачі Свідоцтва) 

Прошу видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:


______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити причину)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства (у випадку втрати Свідоцтва).
2. Не придатне для користування Свідоцтво (у випадку пошкодження Свідоцтва).

"___" ____________ 200_ року  Підпис аудитора /
керівника аудиторської
фірми  

 
 
________________ 

 
 
_________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

____________

 


Смотрите также:
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року n 479, від 23 листопада 2010 року n 1756
236.41kb.
1 стр.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року n 341
707.38kb.
12 стр.
Рішення від 11 грудня 2003 року n 571 Про затвердження Принципів корпоративного управління Додатково див рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 січня 2008 року n 52
634.56kb.
5 стр.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року n 348
391.96kb.
4 стр.
Рішення від 20 серпня 2010 року n 1333 Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку
604.22kb.
13 стр.
Закон україни про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
815.92kb.
11 стр.
Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 лютого 2010 р. N 105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 р
19.27kb.
1 стр.
Розпорядження від 20 р. № р Київ Про схвалення Програми розвитку фондового ринку України на на 2011-2015 роки Схвалити Програму розвитку фондового ринку на 2011-2015 роки, що додається
484.36kb.
3 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації ­ від 27 травня 2011 року м. Підгайці №192
63.14kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс введено в дію з 1 червня 1985 року Постановою Верховної Ради Українcької рср
3821.65kb.
34 стр.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
210.15kb.
1 стр.