Главная страница 1


РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 червня 2011 року № 432смт Рокитне
Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, системи обліку документів, що містять публічну інформацію
Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", розпорядження голови Рокитнянської районної державної адміністрації від 16.05.2011 №322 "Про організацію в Рокитнянській районній державній адміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації":
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, додаток 1.
1.2. Систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Рокитнянська районна державна адміністрація (додаток 2).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Глюзу Л.С.

Голова адміністрації С.М.Поліщук

Додаток 1

до розпорядження

голови адміністрації

від 20 червня № 432
Інструкція

з питань обліку, зберігання і використання документів

та інших матеріальних носіїв

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Рокитнянській районній державній адміністрації (далі – Інструкція) дає роз’яснення поняття "інформаційний запит", визначає розпорядників публічної інформації райдержадміністрації, процедуру отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.

1.2. Дана Інструкція розроблено згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації".

1.3. Працівники апарату Рокитнянської районної державної адміністрації при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України "Про доступ до публічної інформації", цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Діловодство щодо роботи із запитувачами інформації в райдержадміністрації ведеться окремо від загального діловодства та покладається на відповідальну особу яка забезпечує доступ до публічної інформації.

1.5. Відповідальність за стан діловодства щодо роботи із запитувачами інформації несе керівництво райдержадміністрації.2. Реєстрація, облік та розгляд інформаційних запитів

2.1. В райдержадміністрація ведеться робота з інформаційними запитами, які можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

2.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до райдержадміністрації, приймаються відповідальною особою, яка забезпечує доступ до публічної інформації.

2.5. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа яка забезпечує доступ до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.6. Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа, яка забезпечує доступ до публічної інформації забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

реєструє їх в день надходження в журналі прийому, реєстрації та обліку поданих у райдержадміністрацію запитів на отримання публічної інформації;

перевіряє на відповідність вимогам ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

передає інформаційний запит на розгляд голові райдержадміністрації, заступникам відповідно до розподілу обов'язків;

здійснює діловодний контроль за виконанням доручень, наданих головою та його заступниками;

формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;

узагальнює дані про запити на інформацію та готує доповідні записки про стан роботи з ними на вимогу керівництва.

2.7. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

2.8. У разі, якщо:

у запиті міститься питання, що не належить до компетенції райдержадміністрації, або райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України "Про доступ до публічної інформації",

то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови або його заступників про відмову у наданні такої інформації.

Якщо райдержадміністрація не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

2.9. З резолюцією голови або його заступників запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

2.10. За резолюцією керівництва райдержадміністрації запити передаються на виконання у структурні підрозділи, за місцем знаходження інформації.

2.11. Структурні підрозділи та посадові особи райдержадміністрації, яким головою чи його заступниками доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу, протягом 5 робочих днів.

2.12. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

2.13. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис;

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

2.14. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.


3.Терміни розгляду інформаційного запиту

3.1. Відповіді на запити надаються запитувачу не пізніше п’яти робочих днів від дня їх отримання відповідальною особою, яка забезпечує доступ до публічної інформації.

3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації, райдержадміністрація може продовжити термін розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту.

4. Обов’язки райдержадміністрації щодо виконання

вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Райдержадміністрація з метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" забезпечує:

4.1. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.

4.2. Ведення обліку запитів на інформацію.

4.3. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на веб-сайті та у засобах масової інформації.

4.4. Надання спеціального місця для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.4.5. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.
Керівник

апарату адміністрації Л.С. Глюза


Смотрите также:
Розпорядження від 20 червня 2011 року №432 смт Рокитне Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, системи обліку документів, що містять публічну інформацію
65.97kb.
1 стр.
Розпорядження від 31 серпня 2011 року №265 Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, які
489.82kb.
3 стр.
Наказ №830 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Львівській області
149.39kb.
1 стр.
Розпорядження 11 листопада 2011 року №671 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію
16.56kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року м. Монастириська №299
374.99kb.
3 стр.
Про затвердження інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію райдержадміністрації
122.91kb.
1 стр.
Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних но­сіїв, які містять відомості, що станов­лять службову інформацію
103.27kb.
1 стр.
Наказ №1536/5 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України
150.73kb.
1 стр.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять
682.53kb.
3 стр.
Розпорядження голови турківської районної державної адміністрації від 21 грудня 2011 року №664 м. Турка Про проведення річної перевірки наявності документів, що містять державну таємницю
12kb.
1 стр.
Рішення від 7 червня 2011 року №84 смт Олександрівка Про районну Програму забезпечення збереженості архівних документів на 2011 2015 роки
131.16kb.
1 стр.
Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник в управлінні економіки міста мають місце наступні системи обліку документів
9.25kb.
1 стр.