Главная страница 1
ПРОЕКТ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЦРЛ

Погоджено

рішенням ………….. районної ради

від .........................200… р. № ............


Затверджено

розпорядженням Голови ………... районної

державної адміністрації …………… області

від ..........................200… р. №....СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

„…………… центральна районна лікарня” …………….. районної ради


……………… області


 1. Загальні положення
  1. Комунальне некомерційне підприємство „………….. центральна районна лікарня” (далі – Лікарня) створене за рішенням ……………… районної ради (далі – Засновник) від ..................... 2004 р. № ....... шляхом реорганізації бюджетної установи „………….. центральна районна лікарня” і є правонаступником зазначеної бюджетної установи.
  1. Лікарня заснована на базі майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ ……………… району …………… області.  2. Лікарня належить до сфери управління …………… районної державної адміністрації ……………………. області (далі – Орган управління).
  1. Повна назва – комунальне некомерційне підприємство „………………… центральна районна лікарня”, скорочена назва – „……………… ЦРЛ”.
  1. Юридична адреса Лікарні – …………………………………….
 1. Мета і предмет діяльності Лікарні
  1. Основною метою діяльності Лікарні є:
 • надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я; • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах; • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
  1. Предметом діяльності Лікарні є:
 • безпосереднє забезпечення медичного обслуговування населення ………….. району ……………… області шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що закуповуються за рахунок коштів районного бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів; • організація надання населенню ………………… району ………………… області медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством; • надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особам на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про добровільне медичне страхування.


3. Умови та порядок надання медичних послуг у Лікарні


  1. Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені їй на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації.
  1. У разі, коли особа, яка звернулася до Лікарні, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов’язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання  1. знаходиться поза межами ............................. району ............................... області чи з огляду на інші, не пов’язані зі станом здоров’я обставини.
  1. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.
  1. Госпіталізація у стаціонарні відділення Лікарні здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров’я пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства.
  1. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні приймається лікарем, уповноваженим на це Керівником Лікарні, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною).
  1. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця, або Лікарня не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Лікарні є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня після надання невідкладної допомоги забезпечує в разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Лікарні.

3.8. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Лікарні здійснюється у разі:
   1. коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;
   1. наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;
   1. коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.
  1. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник Лікарні чи

уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.
3.10. Особа, яка вимагає виписки зі стаціонарного відділення Лікарні за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.
3.11. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки із стаціонарного відділення Лікарні, Лікарня має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до постійного місця проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної місцевої ради.
3.12. При наданні медичних послуг Лікарня зобов’язана забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.
4. Відшкодування вартості та оплата медичних послуг, що надаються Лікарнею


   1. Громадянам, які постійно проживають на території ..................... району ..................... області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, Лікарня надає безоплатно за рахунок фінансових ресурсів, що передаються їй згідно з договором про закупівлю медичних послуг за кошти районного бюджету ............................... району, та інших власних коштів.
   1. Медичні послуги у рамках швидкої та невідкладної медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території .............................. району ................................ області, надаються безоплатно. Собівартість інших медичних послуг, що надаються Лікарнею таким громадянам (за винятком послуг, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138), підлягає відшкодуванню за рахунок коштів відповідного районного чи міського бюджету за місцем проживання таких осіб на основі відповідного подання, підписаного Керівником Лікарні, а в разі незгоди сторони, що має відшкодувати кошти – за рішенням суду.
   1. Питання про компенсацію собівартості витрат Лікарні на надання послуг, не пов’язаних з наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги безпритульним особам та особам без постійного місця проживання вирішується Органом управління окремо в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин цього випадку.

   2. Вартість платних послуг, що входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.
   1. Вартість медичних послуг, наданих Лікарнею у зв’язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.   2. Вартість послуг Лікарні, пов’язаних з наданням медичної допомоги інвалідам в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів.   3. Особа, зазначена у пункті 3.8.1 цього Статуту, з моменту, визначеного Керівником Лікарні, усі витрати на забезпечення покриття собівартості її перебування в стаціонарних відділеннях Лікарні відшкодовує за власний рахунок. Собівартість витрат, пов’язаних з продовженням перебування у стаціонарних відділеннях Лікарні неповнолітніх чи недієздатних осіб, стан здоров’я яких не вимагає подальшого лікування в стаціонарі, відшкодовується батьками чи іншими законними представниками таких осіб.   4. Особа, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, всі витрати за надання Лікарнею медичних послуг несе за власний рахунок у разі коли сп’яніння є єдиною та безпосередньою причиною, що зумовила необхідність надання такій особі медичної допомоги, а факт сп’яніння підтверджений результатом дослідження, проведеного в порядку, встановленому законодавством.   5. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених відповідними законами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість надана Верховною Радою України, та постановами Кабінету Міністрів України.   6. У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.4.11.У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках здійснення

заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей фінансове

покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок

бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного бюджету України чи обласного бюджету в порядку та на умовах, встановлених законодавством.
 1. Юридичний статус Лікарні
  1. Лікарня є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.  2. Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.  3. Лікарня має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням.  4. Лікарня відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в її розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у лікарні відповідальність за її зобов’язаннями несе власник.  5. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника та Органу управління.  6. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.  7. Лікарня має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.
 1. Майно Лікарні
  1. Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.  2. Майно лікарні, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад ……………………. району …………………. області, надається Лікарні безоплатно і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє та користується зазначеним майном. У разі ліквідації Лікарні майно, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району, підлягає безоплатній передачі на баланс Органу управління.  3. Лікарня має право розпоряджатися закріпленим за нею на праві оперативного управління майном, що перебуває у комунальній власності і належить до основних фондів Лікарні, лише за дозволом Органу управління, погодженим з Наглядовою Радою Лікарні (далі – Наглядова Рада).  4. Лікарня має право розпоряджатися закріпленим за нею на праві оперативного управління іншим майном, що перебуває у комунальній власності і не належить до основних фондів Лікарні, лише після виконання договору про закупівлю медичних послуг за кошти районного бюджету відповідно до законодавства України.  5. Джерелами формування майна Лікарні є:
 • майно, передане їй Органом управління; • кошти, отримані за договором про закупівлю медичних послуг з районного бюджету, доходи, одержані від надання медичних послуг на платній основі за рахунок інших джерел фінансування, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; інші джерела, не заборонені законодавством України. 1. Права та обов’язки Лікарні
  1. Лікарня має право самостійно:
  1. визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Лікарні;  2. організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету та виконання інших укладених договорів;  3. надавати медичні послуги поза межами договору про надання таких послуг за рахунок коштів районного бюджету за цінами (тарифами), що встановлюються нею самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами);  4. приймати рішення про розподіл свого доходу з урахуванням вимог положень п.п. 7.3.7 та 10.2 цього Статуту.

7.2. За погодженням з Органом управління та Наглядовою Радою Лікарня має право:


самостійно здійснювати іншу ніж надання медичних послуг господарську діяльність за наявності незавантажених для виконання договору про надання медичних послуг за кошти районного бюджету виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої господарської діяльності не матиме негативного впливу:

   1. на якість та доступність медичного обслуговування для населення;   2. на одержання кредитів під виконання договору про надання медичних послуг за кошти районного бюджету;   3. на створення філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затвердження положень про них.
  1. Лікарня зобов’язана:
   1. забезпечувати надання медичних послуг відповідно до договору про надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету та інших укладених договорів;   2. забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;   3. забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів;   4. здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;   5. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;   6. здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;   7. здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках діяльності лікарні, забезпечувати економне і раціональне використання споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;   8. виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
 1. Організаційна структура та організація роботи Лікарні
 • Структурними підрозділами Лікарні є:  • Схема організаційної структури Лікарні є додатком до цього Статуту.  • Порядок внутрішньої організації та сфера діяльності структурних підрозділів Лікарні затверджуються Керівником Лікарні за погодженням з Наглядовою Радою.  • Структурні підрозділи Лікарні використовують надане їм майно на основі права оперативного використання майна в обсязі, що встановлюється Керівником Лікарні.  • З метою забезпечення своєї господарської діяльності Лікарня наймає працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.  • Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Лікарні затверджуються її Керівником.  • Надання медичних послуг Лікарнею забезпечується у цілодобовому режимі в порядку, що встановлюється Керівником Лікарні з урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.


 • Управління Лікарнею та громадський контроль за її діяльністю
  • Управління Лікарнею здійснює ............................... районна державна адміністрація (Орган управління) на основі відповідних повноважень, делегованих їй ................................... районною радою.  • Орган управління:
   • за погодженням з Засновником та Наглядовою Радою призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Лікарні;   • за погодженням із Засновником затверджує статут Лікарні та зміни до нього;   • здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням;   • здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності територіальних громад району та закріплене за Лікарнею;   • погоджує фінансовий план та план розвитку Лікарні, що затверджуються її Керівником, та здійснює фінансовий контроль за її господарською діяльністю;   • укладає з Лікарнею договори про надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету;   • звітує перед Засновником та Наглядовою Радою про виконання переданих йому повноважень щодо управління Лікарнею.
  • Орган управління не має права втручатися в оперативну діяльність Керівника Лікарні та у діяльність Наглядової Ради.  • Поточне (оперативне) управління Лікарнею здійснює її Керівник, який призначається на посаду та звільняється з неї за контрактом Органом управління.  • Керівник Лікарні:
   • самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Органу управління та Наглядової Ради;   • несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються Лікарнею, використання наданого Лікарні комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Лікарнею договорів;   • самостійно визначає структуру управління і встановлює штати Лікарні;   • діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Лікарні;   • користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства та цього Статуту;   • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;   • у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;   • забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;   • у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності;   • приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Лікарні, а також інші передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин;   • звітує про діяльність Лікарні перед Засновником, Органом управління та Наглядовою Радою, готує на їх запит відповідні документи;   • вирішує інші питання, віднесені законодавством, Органом управління, цим Статутом та контрактом між Органом управління та Керівником Лікарні до компетенції Керівника Лікарні.
  • Громадський контроль за діяльністю Лікарні здійснює Наглядова Рада, яка є ініціативним та дорадчим органом Засновника та дорадчим органом Керівника Лікарні.  • До складу Наглядової Ради входять:
   • одна особа з числа жителів району, призначена рішенням ................... районної ради;   • по одній особі від кожної з територіальних громад району, призначеній рішенням відповідної селищної та сільських рад;   • одна особа, обрана таємним голосуванням на загальних зборах трудового колективу Лікарні (з правом дорадчого голосу).
  • Наглядова Рада є правомочною на період поточної каденції ............................... районної ради та рад територіальних громад, що входять до складу району. Після обрання нового складу районної ради та рад територіальних громад району новообраний склад зазначених місцевих рад, керуючись положеннями пунктів 9.7.1 та 9.7.2 цього Статуту обирає нових членів Наглядової Ради.  • Інші члени Наглядової Ради, ніж особа, зазначена у пункті 9.7.3 цього Статуту, не можуть бути працівниками Лікарні.  • Більшістю голосів шляхом таємного голосування члени Наглядової Ради обирають зі свого числа Голову, заступника Голови та Секретаря Наглядової Ради.  • Всі члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без оплати і на час участі у засіданні Наглядової Ради мають право на звільнення від виконання своїх трудових обов’язків за місцем роботи із збереженням заробітної плати на підставі письмового повідомлення Голови Наглядової Ради чи особи, що його заміщує.  • У засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу беруть участь Керівник Лікарні та представник профспілкової організації працівників Лікарні.  1. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше ніж один раз у три місяці після закінчення кварталу, але в разі необхідності можуть проводитися частіше. Засідання Наглядової Ради скликає її Голова або в разі відсутності Голови – заступник Голови Наглядової Ради.  2. Засідання Наглядової Ради є правомочним у разі участі в ньому не менше половини членів Наглядової Ради.  3. До повноважень Наглядової Ради належать:
   1. Подання Засновнику та Органу управління пропозицій та думки з питань щодо:
 • зміни або припинення договору про надання Лікарнею медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету; • продажу старого та придбання чи прийняття у дарунок чи у якості гуманітарної допомоги нового обладнання; • перепрофілювання чи припинення діяльності Лікарні, її реорганізації, розширення чи обмеження предмету її діяльності; • преміювання Керівника Лікарні; • укладання та розірвання контракту з Керівником Лікарні.
   1. Подання Керівнику Лікарні, Засновнику та Органу управління пропозицій та думок з питань:
 • фінансового плану Лікарні; • річного звіту про виконання фінансового та інвестиційного планів Лікарні; • банківських кредитів та асигнувань; • використання коштів резервного фонду Лікарні, зазначеного у пункті 10.2 цього Статуту;
   1. Розробка регламенту діяльності Наглядової Ради Лікарні та подання його на затвердження Засновнику;   2. Затвердження правил внутрішнього розпорядку діяльності Лікарні за поданням Керівника Лікарні;Розгляд скарг і пропозицій, поданих особами, які користуються послугами Лікарні (за винятком справ, що підлягають розгляду органами державного

   1. управління, контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я та суду);   2. Внесення пропозицій органу, який виступає замовником за договором про надання Лікарнею медичних послуг за кошти районного бюджету, щодо можливого внесення змін до зазначеного договору;
   1. Погодження змін до статуту Лікарні та подання думки щодо цих змін Засновнику та Органу управління;   2. Інші повноваження, що витікають з цього Статуту.
  1. Дорадчо-консультативним органом Керівника Лікарні з питань медицини та етики є Лікарська Рада Лікарні. Регламент діяльності Лікарської Ради, яким встановлюються засади організації та сфера діяльності її діяльності, затверджується Керівником Лікарні.
 1. Господарська та соціальна діяльність Лікарні
  1. Головними критеріями ефективності господарської діяльності Лікарні є виконання її фінансового плану та зобов’язань, встановлених договором про надання Лікарнею медичних послуг за кошти районного бюджету.  2. Якщо по завершенню фінансового року після здійснення всіх витрат на забезпечення надання медичних послуг згідно з договором про надання таких послуг за рахунок коштів районного бюджету, покриття матеріально-технічних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці , оплату відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів у розпорядженні Лікарні є залишок коштів, то ці кошти зараховуються до резервного фонду Лікарні, який має бути розміщений на спеціальному цільовому рахунку Лікарні. До цього резервного фонду також зараховуються кошти, що передаються лікарні у вигляді добровільних благодійних пожертв та гуманітарної допомоги.  3. Кошти резервного фонду можуть бути використані тільки для розвитку людських та матеріально-технічних ресурсів Лікарні з метою поліпшення якості медичних послуг, надання яких згідно з розділом 2 цього Статуту складає мету і предмет діяльності Лікарні, та на покриття фінансового дефіциту, що утворився протягом попереднього звітного періоду.  4. Для покриття дефіциту фінансових ресурсів Лікарня має право взяти банківську позику, використати кошти резервного фонду або отримати додаткові кошти від Засновника.  5. Рішення про використання коштів резервного фонду для покриття фінансового дефіциту Лікарні може бути прийняте тільки Засновником на основі відповідної погодженої пропозиції Керівника та Наглядової Ради Лікарні.
  1. Умови оплати праці працівників Лікарні визначаються контрактом між

Керівником Лікарні та найманим працівником з врахуванням положень п. 7.3.7

цього Статуту.

Мінімальний розмір заробітної плати працівників Лікарні не може бути нижчим, ніж

посадові оклади (ставки заробітної плати) для відповідних категорій працівників

бюджетних установ охорони здоров’я, затверджені Кабінетом Міністрів України.  1. Лікарня здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та

статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України для суб’єктів господарської діяльності, що мають статус підприємства.  1. Лікарня належить до затвердженого ............................ районною радою переліку суб’єктів господарської діяльності ..................................... району, на які не поширюється дія Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”.  2. Лікарня здійснює володіння та користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.
 1. Ліквідація та реорганізація Лікарні
  1. Ліквідація та реорганізація Лікарні здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства.  2. У разі реорганізації та ліквідації Лікарні працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.  3. Лікарня вважається реорганізованою або ліквідованою з дня відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.
 1. Заключні положення

12.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.


Директор Лікарні (підпис, прізвище та ініціали)

Голова Наглядової Ради Лікарні (підпис, прізвище та ініціали)


Смотрите также:
Розпорядженням Голови районної державної адміністрації області від … р. № Статут комунального некомерційного підприємства „ центральна районна лікарня районної ради області
204.19kb.
1 стр.
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Гощанська районна рада рівненської області
22.79kb.
1 стр.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять
682.53kb.
3 стр.
Тернопільської області розпорядження голови районної державної адміністрації
27.2kb.
1 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
2068.37kb.
17 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 12. 07. 11 м. Буськ 335 Про затвердження Положення про апарат Буської районної державної адміністрації
215.01kb.
1 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28. 07. 2011 року селище Гусятин №533 Про стан кадрової роботи
43.33kb.
1 стр.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 28. 11. 11 №630 м. Рахів Про схвалення Програми зайнятості населення Рахівського району на 2012-2014 роки
595.63kb.
2 стр.