Главная страница 1
Затверджено

розпорядженням Луганського


міського голови

від „06”_04_2006р. №_84/3_

ПОЛОЖЕННЯ

про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 1. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі управління) є виконавчим органом Луганської міської ради, який поряд з іншими повноваженнями, визначеними в установленому порядку, виконує функції місцевого фінансового органу.

 2. Управління підзвітне і підконтрольне Луганській міській раді (ст. 11 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”), а також підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові (ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”), а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади управління підконтрольне відповідним органам виконавчої влади (ст. 11 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 3. Управління діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України (ст. 24 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”), рішеннями Луганської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Луганського міського голови, а також даним Положенням.

 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управліннях банків, та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства в Луганській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки, має право відкривати рахунки в установах банків та органах Державного казначейства України в порядку, визначеному законодавством України.

 5. Метою діяльності управління є здійснення відповідно до законодавства України функцій по складанню, виконанню міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету (п.27. ст. 2 Бюджетного Кодексу України).
 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

Управління відповідно до мети своєї діяльності: 1. Забезпечує складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком м. Луганська (п.3 ч. а ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 2. Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (ч.1 ст. 78 Бюджетного Кодексу України).

 3. На основі відомчої класифікації видатків міського бюджету веде реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів (ч.4 ст. 10 Бюджетного Кодексу України).

 4. Доводить до головних розпорядників бюджетних коштів відомості про граничні обсяги видатків загального фонду проекту міського бюджету на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів (п.10 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228).

 5. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, і відповідно до ст. 34 Бюджетного Кодексу України та з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів (ч.3 ст. 75 Бюджетного Кодексу України). Визначає терміни та порядок подання головними розпорядниками коштів міського бюджету бюджетних запитів (ч.4 ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 6. Проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів (ч.5 ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 7. Готує пропозиції щодо складу доходів та видатків бюджетів районів у місті відповідно до повноважень, переданих районним у місті радам та чинного законодавства (ст. 68 Бюджетного Кодексу України).

 8. Готує пропозиції щодо міжбюджетних відносин між міським бюджетом та бюджетами міст Щастя, Олександрівська і селища Ювілейне відповідно до чинного законодавства (Закон України „Про між бюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”).

 9. Збирає та узагальнює пропозиції щодо показників проектів бюджетів міст Щастя, Олександрівська і селища Ювілейне (ч. 6 ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 10. На основі результатів аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів та інформації Кабінету Міністрів України щодо положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів для бюджетів м. Луганська і текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет в другому читанні, формує проект міського бюджету та проект рішення Луганської міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період та подає його в установлені законодавством терміни на розгляд виконавчого комітету Луганської міської ради (ч. 8,9 ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 11. Бере участь у підготовці міських програм, забезпечує в установленому порядку їх цільове фінансування (п. 1 ч. а. ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 12. Готує та надає на розгляд виконавчого комітету та депутатам Луганської міської ради пояснювальні записки про планування та виконання міського бюджету (ст. 76 Бюджетного Кодексу України), з цією метою:

  1. Здійснює оцінку надходжень доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів у результаті наданих Луганською міською радою податкових пільг (п. п. б. п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  2. Готує пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм (п. п. в п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  3. Готує обґрунтування особливостей міжбюджетних відносин з районними у місті бюджетами та бюджетами міст Щастя та Олександрівська, селища Ювілейне (п. п. г п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  4. У разі необхідності готує інформацію щодо погашення боргу місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень (п. п. г п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  5. Здійснює прогноз показників міського бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди (п. 2 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  6. Готує проект показників зведеного бюджету міста (п. 3 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  7. Готує пропозиції по показникам видатків, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду (п. 4 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  8. Готує інформацію про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді (п. 6 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

  9. Готує інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий комітет Луганської міської ради (п.8 ч. 1 ст. 76 Бюджетного Кодексу України).

 13. Бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення системи виконавчих органів Луганської міської ради та їх структури, готує пропозиції про граничну чисельність зазначених органів.

 14. Розробляє проекти нормативно – правових актів та проводить експертизу нормативно – правових актів на відповідність бюджетному законодавству.

 15. Забезпечує в установленому порядку виконання міського бюджету (ч. 1 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п. 1 ч. а. ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 16. У тижневий термін після опублікування рішення Луганської міської ради про міський бюджет доводить до головних розпорядників бюджетних коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування (п. 26 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228).

 17. Складає річний та помісячний розпис асигнувань міського бюджету (ч. 3 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, Указ Президента України від 21.01.1998 р. № 41/98).

 18. Після прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний рік перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів і планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів ( п. 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228).

 19. У процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету (ч. 4 ст. 78 Бюджетного Кодексу України).

 20. Приймає від податкових, митних та інших державних органів, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень, місячні звіти про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності) (ч. 3 ст. 80, ч. 3 ст. 59 Бюджетного Кодексу України).

 21. В терміни, визначені законодавством, приймає від органів Державного казначейства баланси, звіти про виконання міського бюджетів та зведеного бюджету м. Луганська та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою (ч. 2 ст. 80 Бюджетного Кодексу України). Приймає визначену законодавством звітність про виконання міського бюджету від головних розпорядників бюджетних коштів, здійснює зведення звітів та контролює дотримання правил складання звіту про виконання міського бюджету.

 22. Подає Луганській міській раді на розгляд офіційний висновок про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для вирішення питання щодо внесення змін до міського бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету визначається управлінням за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання загального фонду міського бюджету визначається управлінням за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків (ч. 7 ст. 78 Бюджетного Кодексу України).

 23. В установлений термін розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду бюджету (п. 19 Постанови Кабінету Міністрів від 29.03.2002 р. № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”).

 24. Доводить до відома головних розпорядників коштів міського бюджету, фінансових управлінь районних у місті рад та виконавчих комітетів міст Щастя, Олександрівськ та селища Ювілейне нормативні документи з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

 25. На всіх стадіях бюджетного процесу в установленому порядку здійснює фінансовий контроль та оцінку ефективності використання бюджетних коштів (ч. 2 ст. 19 Бюджетного Кодексу України).

 26. Веде облік та на підставі звернень, обґрунтовує доцільність надання пільг по платежах до міського бюджету суб’єктам господарювання та громадянам.

 27. Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ стосовно бюджетів районів у місті, селищних, міст районного значення, що входять до складу м. Луганська (ст. 115 Бюджетного Кодексу України).
 1. ПРАВА УПРАВЛІННЯ.

Управління має право: 1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Луганської міської ради, від Олександрівської та Щастинської міських і Ювілейної селищної рад, пропозиції щодо показників проектів місцевого бюджету (ч. 6 ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 2. Одержувати в установленому порядку інформацію та документи щодо надходження та використання коштів цільових фондів міського бюджету.

 3. Одержувати від виконавчих органів Луганської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які отримували кошти з міського бюджету дані, необхідні для здійснення контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджету.

 4. Готувати проекти рішень Луганської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Луганського міського голови з питань, що відносяться до компетенції управління.

 5. За рішенням Луганської міської ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду міського бюджету отримувати позички у фінансово – кредитних установах (ч. 1 ст. 73 Бюджетного Кодексу України).

 6. Здійснювати перевірки правильності складання кошторисів, розписів бюджетних коштів та на підставі матеріалів цих перевірок скорочувати в установленому чинним законодавством порядку завищені асигнування (абз. 2 п. 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228).

 7. На підставі обґрунтованого подання головного розпорядника, спрямовувати вивільнені асигнування на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення у встановленому порядку змін до їх кошторисів (абз. 3 п. 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228).

 8. У межах своїх повноважень призупиняти бюджетні асигнування у разі:

 • несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання бюджету;

 • невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

 • подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;

 • порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов’язань;

 • нецільового використання бюджетних коштів (ч. 1 ст. 117 Бюджетного Кодексу України).

 1. У разі виявлення бюджетного правопорушення, у межах своєї компетенції, вчиняти такі дії щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким були доведені бюджетні асигнування:

 • зупиняти операції з бюджетними коштами або застосовувати інші санкції та дії відповідно до чинного законодавства (ч. 1 ст. 118 Бюджетного Кодексу України).

 1. Скликати наради, семінари, конференції з питань, що відносяться до компетенції управління. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
 1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Луганським міським головою в установленому законодавством порядку. (Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 2. Начальник управління:

 • організовує роботу та керує діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління функцій та повноважень;

 • розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх виконання;

 • видає накази в межах повноважень, що входять до компетенції управління;

 • приймає рішення про накладення стягнення за бюджетні правопорушення, визначені Бюджетним Кодексом України на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або акта ревізії та доданих до нього документів (ч. 1,2 ст. 124 Бюджетного Кодексу України);

 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

 • приймає рішення про приведення у відповідність бюджетного призначення міського бюджету, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів (ч. 3 ст. 23 Бюджетного Кодексу України);

 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Луганської міської ради (ч. 5 ст. 75 Бюджетного Кодексу України);

 • затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету з помісячним розподілом асигнувань (ч. 3 ст. 78 Бюджетного Кодексу України);

 • забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням протягом бюджетного періоду (ч. 3 ст. 78 Бюджетного Кодексу України);

 • розробляє структуру та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та асигнувань на утримання управління;

 • без доручення діє від імені управління, представляє управління в судових органах, а також в інших державних, громадських та господарських органах;

 • забезпечує дотримання працівниками управління трудового розпорядку, законодавства України;

 • забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв, скарг, листів громадян та юридичних осіб, здійснює особистий прийом громадян;

 • здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства України, рішень Луганської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Луганського міського голови.

 1. Фінансування управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах коштів, передбачених на утримання управління.

 2. Управління здійснює бухгалтерський облік, фінансову та іншу, передбачену чинним законодавством звітність з чинним законодавством України та рішеннями Луганської міської ради.

 3. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.Смотрите также:
Розпорядженням Луганського міського голови від „06 04 2006р. №84/3 положення про фінансове управління луганської міської ради
118.34kb.
1 стр.
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.
Положення про управління житлово-комунального господарства луганської міської ради загальні положення
124.18kb.
1 стр.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради в ід 2011 № положення про фінансове управління Южноукраїнської міської ради 1
112.42kb.
1 стр.
Рішення міської ради 31 березня 2011 року (7 сесія 6 кликання) положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Загальні положення
76.24kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Фінансове управління
959.57kb.
6 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Звіт Миргородського міського голови про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2011 рік Шановні миргородці!
766.03kb.
5 стр.
Рішення №38/8 Від 13 серпня 2008 року м. Рубіжне Про відкриття позашкільного закладу
219.92kb.
1 стр.
Рішення №75/11 від 29 вересня 2010 року м. Рубіжне Про Положення про відділ з питань
83.63kb.
1 стр.