Главная страница 1страница 2страница 3


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням рішенням сесії

голови районної районної ради

державної адміністрації від

від травня 2011 рокуПрограмавикористання та охорони земель Корюківського району

Чернігівської області

на 2011-2020 роки

КОРЮКІВКА - 2011 р.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
1. ВІДДІЛ ДЕРЖКОМЗЕМУ У КОРЮКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
2.  УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ.

ПАСПОРТ
Програма використання та охорони земель у Корюківському районі Чернігівської області на 2011-2020 роки


1

Ініціатор розроблення програми

Корюківська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рекомендації обласної ради

3

Розробник програми

Відділ Держкомзему у Корюківському районі Чернігівської області

4

Співрозробники програми

управління агропромислового розвитку Корюківської райдержадміністрації

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ Держкомзему у Корюківському районі Чернігівської області

управління агропромислового розвитку Корюківської райдержадміністрації6

Учасники програми

райдержадміністрація,

органи місцевого самоврядування7

Термін реалізації програми

2011-2020 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)І етап – 2011-2015

ІІ етап – 2016-2020

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет, бюджети сільських, селищних, міських рад, бюджет власників землі та землекористувачів

9

Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

45009,5 тис. грн.

9.1

коштів державного бюджету

2030,0 тис .грн.

9.2

бюджет місцевих рад

209,5 тис .грн.

9.3

кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які надходять на рахунок обласної ради

570,0 тис.грн.

9.4

кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які надходять на рахунок районної ради

540,0 тис. грн.

9.5

кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які надходять на рахунки місцевих рад

180,0

тис. грн.9.6

коштів інших джерел землевлас-ників і землекористувачів

41000,0 тис. грн.


ЗМІСТарк.

ВСТУП

5

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6

1.1.

Сучасний стан земельних ресурсів в районі

6

РОЗДІЛ ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

7

2.1.

Наміри і потреби використання земель

7

2.2.

Основні напрями використання та охорони земель

8

2.3.

Обсяг консервації земель

9

2.4.

Рекультивація порушених земель, культуртехнічні заходи

9

2.5.

Протиерозійні гідротехнічні заходи

10

2.6.

Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та порядок їх використання

10

2.6.1.

Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

11

2.6.2.

Проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів.

11

2.6.3.

Виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності.

12

2.7.

Характеристика деградаційних процесів та їх вплив на стан сільськогосподарських угідь

12

2.8.

Агрохімічна паспортизація земель

13

2.9.

Заходи з підвищення родючості ґрунтів

13

2.9.1.

Поповнення ґрунту органічною речовиною

14

2.9.2.

Застосування гною

14

2.9.3.

Застосування сидератів, багаторічних трав, соломи та іншої побічної рослинницької продукції

15

2.9.4.

Внесення мінеральних добрив

16

2.9.5.

Хімічна меліорація ґрунтів

17

2.10.

Радіоактивне та техногенне забруднення ґрунтів

18

РОЗДІЛ ІІІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

19

РОЗДІЛ IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

19

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

20

РОЗДІЛ VI. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

21

ДОДАТКИ
1.

Структура земельного фонду Корюківського району станом на 01.04.2011 р., тис. га

23

2.

Розподіл земель за власниками та землекористувачами станом на 01.04.2011 р.

24

3.

Обсяги консервації деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь по Корюківському району на 2011-2020 роки

25

4.

Інформація щодо порушення і рекультивації земель станом на 01.01.2011 р.

26

5.

Площі сільськогосподарських угідь Корюківського району станом на 01.01.2011 р.

27

6.

Обсяги будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд на 2011-2020 роки

28

7.

Інформація про залишок коштів, спричинених вилученням земельних ділянок сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2011 р.

29

8.

Інформація щодо населених пунктів, які потребують проведення нормативної грошової оцінки в 2011 році

30

9.

Деградовані і малопродуктивні сільськогосподарські угіддя по Корюківському району станом на 01.01.2011 р.

31

10.

Виробництво і застосування гною, тис. тонн

32

11.

Внесення гною на 1 га посівної площі, тонн

33

12.

Запровадження заходів біологізації землеробства

34

13.

Обсяги застосування мінеральних добрив, тис. тонн поживних речовин

35

14.

Внесення мінеральних добрив, кг/га поживних речовин

36

15.

Вапнування кислих ґрунтів, тис. га

37

16.

Обсяги асигнувань на здійснення заходів програми у розрізі напрямків її виконання, джерел фінансування

38

16-1

Фінансування робіт з консервації деградованих та малопродуктивних земель, в тому числі розробка проектів консервації з детальним ґрунтовим обстеженням за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

40

16-2

Фінансування робіт по розробці проектів землеустрою щодо інвентаризації земель за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

41Ресурсне забезпечення Програми використання та охорони земель Корюківського району Чернігівської області на 2011-2020 роки

42

Напрями діяльності та заходи Програми використання та охорони земель Корюківського району Чернігівської області на 2011-2020 роки

43

ВСТУП

В процесі радикальної зміни напрямків соціально-економічного розвитку перед Україною постала нагальна проблема істотного поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Сучасна екологічна криза настільки глибока, що ставить під сумнів навіть можливість життя людей України, територія якої найвищим законодавчим органом держави визнана зоною екологічного лиха. Необхідне наукове визнання меж антропогенного тиску на природу, перевищення яких унеможливлює гармонійну єдність в розвитку біосфери і суспільства.

Земля, як складова частина біосфери, сьогодні потребує особливого захисту, збереження, відновлення та підвищення її родючості. Це виняткова, загальнодержавна справа.

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування міських і сільських територій, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем села, розвитку високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, збереження природних цінностей агроландшавтів.

Передбачена Програмою система заходів спрямовується на цілеспрямоване виконання державою та іншими суб’єктами права власності на землю і всіма землекористувачами робіт направлених на здійснення заходів по попередженню і недопущенню проявів водної та вітрової ерозії та пов’язаних з нею екологічної оптимізації структури земельних угідь, збереженню природи регіону, поліпшенню фізико-хімічних і фізичних властивостей ґрунтового покриву, запобіганню забруднення земель та сільськогосподарської продукції, встановлення механізму економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, визначення обсягів робіт, джерел фінансування, а також ефективності здійснюваних заходів.

Заходи Програми розробляються на землі усіх категорій, де існує небезпека виникнення або мають місце появи ерозії та інші несприятливі природні і антропогенні процеси, що спричиняють деградацію ґрунтів, пов’язану з ерозією і дефляцією. Пріоритетно обґрунтовуються заходи на землях сільськогосподарського призначення.

Програма ґрунтується на аналізі сучасного стану земельних ресурсів області і визначає обсяги та ефективність необхідних заходів в питаннях захисту земель від ерозії з врахуванням існуючих наукових рекомендацій.

Програма призначається для використання її при поточному та перспективному плануванні діяльності державних органів, спеціально уповноважених здійснювати політику в галузі раціонального використання і охорони земель, організаціями в практичній роботі при визначенні обсягів виконання природоохоронних заходів.

Програма базується на нормативних актах з питань регулювання земельних відносин. Обґрунтування заходів здійснюється з урахуванням діючих в Україні норм і правил, інструкцій, вказівок, методик, наукових рекомендацій, матеріалів вишукувань і обстежень тощо.РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сучасний стан земельних ресурсів в області

Земельний фонд Корюківського району Чернігівської області станом на 1 квітня 2011 року складає 142,398 тис. га. Структура земельного фонду свідчить, що 45,3% зайнято сільськогосподарськими угіддями, з них ріллі 49,0%, багаторічних насаджень – 0,7%, сіножатей і пасовищ – 38,0%, перелоги – 12,3%.

Розораність сільськогосподарських угідь становить 67,5%.

Ліси та інші лісовкриті площі по району становлять 64,248  тис. га (45 %).

Структура земельного фонду району приведена в додатку 1.

На даний час в районі створено 20 недержавних сільськогосподарських підприємств, які використовують землю на умовах оренди і їх площа складає 21,22 тис. га (3,62%).

У власності і користуванні громадян знаходиться 34,9 тис. га 19,01 (% від загальної площі), у т.ч. наданих для ведення селянського (фермерського) господарства – 0,797 тис. га (0,43%).

Землі закладів, установ, організацій складають 1,366 тис. га (0,74%); промислових та інших підприємств –0,53 тис. га (0,29%); підприємств та організацій транспорту, зв’язку – 0,88 тис. га (0,48%); частини, підприємства, організації, установи оборони – 0,001тис. га (0,001 %); лісогосподарські підприємства – 48,65 тис. га (26,49%); водогосподарські підприємства – 0,32 тис. га (0,17%).

Землі державної власності складають 41,58 тис. га (29,2%), з них: землі запасу складають – 36,79 тис. га (88,5%), резервного фонду – 4,79 тис. га (11,5%).

Структура земель за формами власності:

• державна – 70,2%;

• приватна – 29,8%.

До 1991 року земля перебувала виключно у власності держави. В процесі здійснення земельної реформи відбувається перерозподіл земель за формами власності.

Розподіл земель за власниками землі та землекористувачами станом на 01.04.2010 р. показано в додатку 2. Кількість землевласників та землекористувачів має тенденцію зростання.

Ці приклади підтверджують необхідність розробки регіональної програми використання та охорони земель для подальшого розроблення конкретних проектів оптимізації структурних угідь, схем землекористування, схем рекультивації, розробки робочих проектів охорони земель, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель та проектів землеустрою щодо консервації деградованих малопродуктивних та техногенно-забруднених земель.

Перетворення у суспільно-політичному житті України потребують кардинального удосконалення екологічних і економічних аспектів використання земельних ресурсів.

Оптимізація співвідношення ріллі, сіножатей і пасовищ має велике значення, тому що це найдешевший спосіб регулювання еколого-економічних взаємозв’язків у природно-антропогенних відносинах, адже його порушення веде до того, що водна і вітрова ерозії руйнують не тільки родючий шар ґрунту, але завдають шкоди навколишньому середовищу.

Ерозійні процеси завдають великих збитків сільськогосподарському виробництву. Наслідком ерозії є зниження родючості ґрунтів і падіння урожайності сільськогосподарських культур.

Разом з твердим стоком виноситься значна кількість внесених мінеральних добрив, що знижує економічну ефективність їх використання.

З метою збереження родючого шару ґрунтів і запобігання економічних збитків необхідно проводити роботу по захисту земель від ерозії.

Майже всі річки та водні об’єкти області не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг, наявність яких вимагається Водним кодексом України, що порушує сприятливий режим водних об’єктів, призводить до їх забруднення, засмічення.

Проблема створення водоохоронних зон та прибережних смуг поглиблюється у зв’язку із загальним погіршенням стану річок та водойм, обмеженням коштів на їх утримання. Тому, усі землі потребують захисту та охорони від негативних процесів, забруднення і погіршення екологічного стану.РОЗДІЛ ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І

ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

2.1. Наміри і потреби використання земель

Наміри та потреби використання земель в районі, визначені у загальнодержавних та обласних програмах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших державних програмах, схемах розвитку галузей економіки, передбачають необхідність значного скорочення площі ріллі з передачею вивільнених земель для інших видів використання.

Територіальна організація потребує вдосконалення і поліпшення суспільного виробництва. Важливим методом використання земель сільськогосподарського призначення є їх екологічна оптимізація з урахуванням басейнової приналежності ділянок, наявності природних первісних осередків. Підвищення рівня потенційної і економічної родючості ґрунтів є стратегічним напрямком щодо інтенсифікації землеробства, удосконалення і зміцнення кормової бази тваринництва.

Гостро стоїть проблема раціонального лісокористування, збереження та відновлення лісів, оскільки їх безсистемні рубки призвели до негативних наслідків.

Серед стратегічних завдань щодо планування використання земель найважливішими на перспективу є:

• зменшення розораності земельного фонду;

• збільшення лісистості території;

• поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь;

• дотримання екологічних вимог охорони земель при землевпорядкуванні територій;

• заборона відведення особливо цінних сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб;

• застосування економічних важелів впливу на суб’єкти землекористування.

2.2. Основні напрями використання та охорони земель

Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс взаємопов’язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських, екологічних та інших заходів, що направлені на ефективне використання земель, їх охорону і підвищення родючості ґрунтів. Ці заходи мають фінансове, матеріально-технічне, наукове, інформаційне і кадрове забезпечення.

Програмою визначені основні напрями використання земель сільськогосподарського призначення:

• для виробництва сільськогосподарської продукції;

Землі сільськогосподарського призначення передбачено використовувати: фізичними особами – громадянами, юридичними особами – сільськогосподарськими підприємствами, установами та організаціями.

За цільовим призначенням сільськогосподарські землі будуть використовуватися фізичними особами:

• для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби;

юридичними особами:

• для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Програмою передбачено зменшення сільськогосподарської освоєності території області та зниження розораності шляхом виведення деградованих, малопродуктивних і радіаційно забруднених земель з інтенсивного сільськогосподарського використання та переведення їх в природні території. Землі сільськогосподарського призначення передбачено використовувати з обмеженням щодо вирощування певних сільськогосподарських культур, розорювання сіножатей і пасовищ, використання деградованих, малопродуктивних, а також техногенно-забруднених земельних ділянок.

Передбачається проведення ґрунтових обстежень сільськогосподарських угідь, геоботанічних обстежень сіножатей та пасовищ.

Охорона земель сільськогосподарського призначення забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та родючості ґрунтів, впровадження екологічно та економічно обґрунтованих систем ведення сільського господарства з контурно-меліоративною організацією території та адаптованих до місцевих умов технологій, а також обмеження їх вилучення (викупу), у тому числі особливо цінних ґрунтів. Необхідно вводити ґрунтозахисні сівозміни і технології вирощування сільськогосподарських культур на основі мінімізації обробітку ґрунту, впроваджувати його безвідвальний обробіток, освоювати технологічні прийоми зниження негативного впливу на ґрунт технічних засобів і забезпечити застосування всього комплексу агротехнічних заходів.

Програмою передбачена система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення:

• захист земель від ерозії (організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи);

• рекультивація порушених земель;

• поліпшення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів;

• консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом залуження (самозалуження) та заліснення.

Виконання заходів, передбачених Програмою, забезпечить удосконалення ефективного використання земель водного фонду в частині будівництва гідротехнічних,інших водогосподарських споруд і каналів та створення захисних лісових насаджень вздовж річок та навколо водойм.2.3. Обсяг консервації земель

З метою покращення стану деградованих сільськогосподарських угідь передбачається виведення їх із інтенсивного сільськогосподарського виробництва на консервацію.

Земельні ділянки можуть підлягати консервації за наявності:

• порушення поверхні земельних ділянок у наслідок добування корисних копалин, тощо;

• еродованих та перезволожених земель, земель із підвищеною кислотністю або засоленістю, земель, ґрунти яких забруднені хімічними речовинами й іншими видами забруднень, небезпечних для здоров’я людей;

• малопродуктивних земель, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю;

• радіаційно небезпечних, радіоактивно забруднених або забруднених важкими металами та іншими хімічними елементами.

Розробку проектів консервації необхідно проводити лише після проведення детальних ґрунтових обстежень, а також при використанні матеріалів агрохімічної паспортизації земель. Всього по району визначено 1600 га земель під консервацію, з них під заліснення 800 га, під залуження 800 га.

Під залісення виводяться сильно змиті та розмиті ґрунти, всі піщані і частина зв’язно-піщаних ґрунтів.

Під залуження виводиться рілля в основному середньо і сильнозмита, а також частина зв’язнопіщаних ґрунтів.

Обсяги консервації земель приведені в додатку 3.

2.4. Рекультивація порушених земель, культуртехнічні заходи

Щорічні незначні зменшення порушених та відпрацьованих площ пояснюється тим, що на проведення робіт по рекультивації цих земель на протязі останніх років ні з державного, ні з місцевих бюджетів не виділяються відповідні кошти. Заходи по проведенню робіт з рекультивації земель здійснюються в останній час лише за рахунок землекористувачів.

Площі порушених та відпрацьованих земель, які підлягають рекультивації приведені в додатку 4.

З метою покращення стану природних кормових угідь Програмою передбачено проведення культуртехнічних робіт, які в останні роки майже не проводились. В додатку 5 наведені площі кормових угідь, з яких понад 50 відсотків потребують негайного проведення культуртехнічних заходів.2.5. Протиерозійні гідротехнічні заходи

Протиерозійні гідротехнічні споруди є невід’ємною частиною комплексу протиерозійних заходів. Будівництво їх передбачається в тих місцях, де є необхідність зарегулювання остаточного поверхневого стоку після здійснення агротехнічних та лісомеліоративних заходів.

Внаслідок недотримання власниками та землекористувачами земельних ділянок вимог агротехніки використання сільськогосподарських угідь та ведення культури землеробства, в районі виникла нагальна потреба у будівництві нових протиерозійних водозатримуючих валів, водоскидних споруд та протиерозійних ставків.

Обсяги протиерозійних гідротехнічних заходів приведені в додатку 6.2.6. Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського

виробництва, які підлягають відшкодуванню та порядок їх використання

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1279 визначено розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню. З метою подальшого вдосконалення визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, установлено, що розміри втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, визначаються за нормативами.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу» від 8 липня 2010 року № 2457 статтю 209 Земельного кодексу України викладено в наступній редакції:

1. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України

2. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Зазначений закон набрав чинності з 01.01.2011 року.2.6.1. Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Згідно чинного законодавства використання землі в Україні є платним. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, а основою об’єктивного оподаткування є грошова оцінка земель, в залежності від якої визначається розмір сплати земельного податку або орендної плати. Крім того, дані грошової оцінки земель необхідні при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру внесків до статутних фондів акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів, тощо.

На виконання робіт по проведенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на перший етап необхідно передбачити 160 тисяч коштів, а на другий етап – 282 тисячі грн.

Інформація про кількість населених пунктів, які потребують проведення нормативної грошової оцінки у 2011 році наведена в додатку 8.2.6.2. Проведення інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів

Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

З метою визначення достовірної кількості землевласників і землекористувачів, а також площ земельних ділянок, які знаходяться в них у власності та в користуванні, необхідно проведення інвентаризації земель. Зазначені матеріали, затверджені в установленому порядку і прийняті до обліку, дадуть змогу збільшити надходження від плати за землю до бюджетів місцевих рад.

Кошти, необхідні для проведення інвентаризації земель, зазначені в додатку 16.

2.6.3. Виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності

На виконання Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 05.02.2004 № 1457 необхідно здійснювати заходи по розмежуванню земель державної та комунальної власності.

Виконання даних заходів дасть можливість збільшення впливу сільської громади щодо надання, використання і охорони земель, віднесених до комунальної власності, які будуть відноситись до власності органів місцевого самоврядування.

Зведені дані кількості необхідних коштів відображені в додатку 16.2.7. Характеристика деградаційних процесів та

їх вплив на стан сільськогосподарських угідь

Екстенсивне ведення землеробства в останні роки поставило під загрозу збереження родючості ґрунтів. Порушення екологічно допустимих співвідношень площ ріллі, природних кормових і лісових угідь негативно відображається на стійкості агроландшафтів. Найбільш небезпечними деградаційними процесами є агрохімічна і агрофізична деградація ґрунтів, розвиток ерозійних процесів, радіаційне забруднення земель.

Особливу тривогу викликає падіння родючості ґрунтів області, яке проявляється у зниженні вмісту поживних речовин, підвищенні кислотності, декальцинації ґрунтів, погіршенні фізичних і фізико-хімічних показників та ін.

В межах орних земель району кислі ґрунти займають 52% площі, з них сильно- та середньо кислі – 22%. Слабо- та середньолужні ґрунти поширені на 11% площі.

Площі деградованих малопродуктивних сільськогосподарських угідь на землях державної власності наведені в додатку 9.
2.8. Агрохімічна паспортизація земель

На виконання законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про охорону земель" та "Про державний контроль за використанням та охороною земель", Указу Президента України "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення" еколого-агрохімічний стан ґрунтів району контролюється обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції.

Еколого - агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь - це перша і найважливіша ланка суцільного агроекологічного моніторингу, основним завданням якої є масовий відбір ґрунтових зразків з метою кількісного визначення показників родючості ґрунтів та рівнів забруднення їх важкими металами, радіонуклідами та залишковими кількостями пестицидів, з наступним виготовленням агрохімічних картограм, еколого -агрохімічних паспортів полів або земельних ділянок та розробкою на їх основі конкретних науково обґрунтованих рекомендацій по ефективному, екологічно безпечному застосуванню агрохімікатів.

На підставі матеріалів агрохімічної паспортизації можна раціонально розмістити культури в полях сівозмін, правильно підібрати площі для хімічної меліорації ґрунтів, збалансовано в науково обґрунтованих дозах застосувати мінеральні добрива, зважено оцінити родючість ґрунту з метою вилучення малопродуктивних земель.

Об'єктивна і постійно обновлювана інформація про стан родючості ґрунтів необхідна для проведення комплексу агротехнічних, агрохімічних, гідромеліоративних, протиерозійних і культуртехнічних заходів.

З іншого боку, проведення агрохімічної паспортизації земель є формою державного контролю за зміною показників родючості ґрунтів, забруднення їх. Систематичне визначення стану ґрунтового покриву є основою для характеристики змін якості ґрунту та висновків щодо екологічно безпечного та економічно обґрунтованого його використання даним землевласником чи землекористувачем.

следующая страница >>
Смотрите также:
Розпорядженням рішенням сесії голови районної районної ради державної адміністрації від від травня 2011 року №
438.55kb.
3 стр.
Розпорядження кегичівк а від "26" вересня 2011 р. №351 Про затвердження плану роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року
1107.53kb.
6 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Розпорядженням Голови районної державної адміністрації області від … р. № Статут комунального некомерційного підприємства „ центральна районна лікарня районної ради області
204.19kb.
1 стр.
Розпорядження від 24 листопада 2011 року №746/91 / смт Рокитне Про заходи та нагородження Грамотами Рокитнянської районної державної адміністрації та Рокитнянської районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування
26.05kb.
1 стр.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Красилівської районної ради від 30 січня 2009 року №8 Голова районної ради
855.93kb.
4 стр.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять
682.53kb.
3 стр.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №4
172.97kb.
1 стр.
Розпорядження 30. 03. 2011 м. Дунаївці №153 /2011-р
223.15kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль №1091 Про організацію та проведення
143.13kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28. 07. 2011 року селище Гусятин №533 Про стан кадрової роботи
43.33kb.
1 стр.
Рішенням сесії Жовківської районної ради № від " " 2011 р. Голова Жовківської районної ради
80.16kb.
1 стр.